intTypePromotion=3

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Ân

Chia sẻ: 4584125 4584125 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
31
lượt xem
2
download

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Ân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương này giới thiệu nội dung học phần Phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Học phần cung cấp cho người học: các khái niệm, nguyên tắc, các giai đoạn trong phân tích thiết kế hệ thống thông tin dưới góc nhìn của nhà quản lý; các kiến thức và kỹ năng để sinh viên hiểu được vai trò của phân tích viên hệ thống; áp dụng được các phương pháp, công cụ và kỹ thuật trong phân tích và thiết kế hệ thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Giới thiệu môn học - Nguyễn Hoàng Ân

 1. Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Giới Thiệu Môn Học 1
 2. Mô tả  Học phần cung cấp các khái niệm, nguyên tắc, các giai đoạn trong phân tích thiết kế hệ thống thông tin dưới góc nhìn của nhà quản lý  Cung cấp các kiến thức và kỹ năng để sinh viên hiểu được vai trò của phân tích viên hệ thống  Áp dụng được các phương pháp, công cụ và kỹ thuật trong phân tích và thiết kế hệ thống 2
 3. Mục tiêu  Kiến thức:  Trình bày được vai trò và kỹ năng của phân tích viên hệ thống.  Áp dụng được phương pháp phân tích hệ thống thông tin dựa trên nguyên lý của hệ thống công việc.  Trình bày được các phương pháp xác định yêu cầu về hệ thống thông tin trong quản lý. 3
 4. Mục tiêu  Kiến thức:  Áp dụng được sơ đồ luồng thông tin, sơ đồ dòng dữ liệu, từ điển dữ liệu trong phân tích một hệ thống thông tin cụ thể.  Đặc tả được quá trình và quyết định có cấu trúc trong trong phân tích một hệ thống thông tin cụ thể.  Thiết kế được đầu vào, đầu ra, giao diện và mô hình dữ liệu cho một hệ thống thông tin cụ thể. 4
 5. Mục tiêu  Kiến thức:  Áp dụng được ngôn ngữ UML trong phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin cụ thể.  Thiết lập được các tiêu chuẩn đảm bảo được chất lượng trong việc hiện thực một hệ thống thông tin cụ thể. 5
 6. Mục tiêu  Kỹ năng:  Có khả năng phân tích các nhu cầu về hệ thống thông tin trong tổ chức doanh nghiệp.  Có khả năng sử dụng các CASE Tools để mô hình hóa dữ liệu và nghiệp vụ của hệ thống thông tin.  Có khả năng sử dụng các CASE Tools để thiết kế hệ thống thông tin.  Thảo luận theo cặp, làm việc theo nhóm. 6
 7. Mục tiêu  Thái độ:  Ý thức được vai trò của phân tích viên hệ thống trong việc phát triển hệ thống thông tin.  Ý thức được tầm quan trọng quá trình phân tích và thiết kế trong việc phát triển hệ thống thông tin.  Ý thức về đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực hệ thống thông tin. 7
 8. Nội dung chính 1. Phân tích hệ thống thông tin 2. Xác định yêu cầu 3. Phân tích hệ thống hướng cấu trúc 4. Phân tích hệ thống hướng đối tượng 5. Phân tích hệ thống thông tin dựa trên nguyên lý của hệ thống công việc (Work System) 6. Thiết kế hệ thống thông tin 7. Thiết kế hệ thống hướng đối tượng 8. Tổ chức triển khai hệ thống thông tin và Đảm bảo chất lượng 8
 9. Tài liệu  Tài liệu:  Slide bài giảng  Bài tập phân tích và thiết kế hệ thống. 10
 10. Tài liệu  Tài liệu tham khảo:  [1] Kendall and Kendall, “System Analysis and Design”, 8th Edition, Prentice Hall, 2011.  [2] Craig Larman, “Applying UML And Patterns”, 3rd Edition, Prentice Hall, 2005.  [3] Alter S. “The Work System Method: Connecting People, Processes, and IT for Business Results” - Work System Press, 2006. 11
 11. Tài liệu (tt)  Tài liệu tham khảo:  [4] Gary B.Shelly, Harry J.Rosenblatt, "Systems Analysis and Design", CENGAGE Learning, 8th Edition, 2010.  [5] John W. Satzinger, Robert B. Jackson, Stephen D. Burd, “System Analysis and Design In a Changing World”, 3rd Edition, 2009.  [6] Alistair Cockburn, “Writing effective use cases”, Addison-Wesley, 2002 12
 12. Đánh giá  Điểm quá trình : 40%  Bài tập :10%  Kiểm tra :10%  Bài tập nhóm : 20%  Thi kết thúc môn học : 60%  Câu hỏi tự luận và Bài tập 13
 13. Nội dung chi tiết Chương 1 –Phân tích hệ thống thông tin  Tổng quan về phân tích hệ thống thông tin  Khái niệm  Vai trò  Quy trình phân tích hệ thống thông tin 14
 14. Nội dung chi tiết Chương 2 – Xác định yêu cầu  Tổng quan về xác định yêu cầu  Các phương pháp xác định yêu cầu  Phỏng vấn  Xem tài liệu.  Khảo sát và bảng câu hỏi.  Quan sát trực tiếp.  Thảo luận nhóm. 15
 15. Nội dung chi tiết Chương 3 - Phân tích hệ thống hướng cấu trúc  Sơ đồ phân rã chức năng (Functional Decomposition Diagram - FDD)  Sơ đồ luồng thông tin (Information Flow Diagram - IFD)  Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)  Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)  Đặc tả quá trình và quyết định có cấu trúc 16
 16. Nội dung chi tiết Chương 4 - Phân tích hệ thống hướng đối tượng  Tổng quan về Phân tích hướng đối tượng.  Phân tích hướng đối tượng với UML  Sơ đồ ngữ cảnh (Context diagarms).  Sơ đồ use case (Use case diagrams).  Sơ đồ tuần tự (Sequence diagrams).  Sơ đồ chuyển đổi trạng thái (State Transition Diagrams).  Sơ đồ hoạt động (Activity Diagrams). 17
 17. Nội dung chi tiết Chương 5 – Phân tích hệ thống thông tin dựa trên nguyên lý của hệ thống công việc (Work System)  Tổng quan về hệ thống công việc  Các nguyên lý hệ thống công việc  Phương pháp phân tích hệ thống dựa trên nguyên lý hệ thống công việc  Đo lường hiệu suất hệ thống công việc 18
 18. Nội dung chi tiết Chương 6 – Thiết kế hệ thống thông tin  Tổng quan về thiết kế hệ thống thông tin  Khái niệm  Vai trò  Các khía cạnh trong thiết kế hệ thống thông tin  Thiết kế tổng quát.  Thiết kế đầu vào, đầu ra và giao diện  Thiết kế mô hình dữ liệu.  Thiết kế giao diện tương tác giữa các hệ thống  Thiết kế bảo mật 19
 19. Nội dung chi tiết Chương 7 – Thiết kế hệ thống hướng đối tượng  Tổng quan về Thiết kế hướng đối tượng.  Thiết kế hướng đối tượng với UML  Sơ đồ đối tượng (Object Diagram).  Sơ đồ cộng tác (Collaboration Diagram)  Sơ đồ lớp (Class Diagram). 20
 20. Nội dung chi tiết Chương 8 – Tổ chức triển khai hệ thống thông tin và Đảm bảo chất lượng  Thiết kế thủ tục nhập liệu chính xác  Tổ chức triển khai hệ thống thông tin  Đảm bảo chất lượng hệ thống thông tin 21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản