Mục tiêu giáo dục và hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Mẫu giáo nhỡ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
175
lượt xem
33
download

Mục tiêu giáo dục và hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Mẫu giáo nhỡ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Mục tiêu giáo dục và hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Mẫu giáo nhỡ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mục tiêu giáo dục và hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Mẫu giáo nhỡ

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PH N M T M C TIÊU GIÁO D C VÀ CH SINH HO T A - M C TIÊU GIÁO D C TR CU I 4 TU I I – PHÁT TRI N TH CH T - Cân n ng và chi u cao n m trong kênh A, c th : + Tr trai: Cân n ng t 14,4 – 23,5 kg. Chi u cao t 100,7 – 119,1 cm. + Tr gái: Cân n ng t 13,8 – 23,2 kg. Chi u cao t 99,5 – 117,2 cm - Bò chui không b ch m vào v t. - Gi ư c thăng b ng trên m t chân trong 5 giây - Ch y i hư ng theo v t chu n. - Ném xa 3m b ng hai tay. - B t xa 30 – 40 cm Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - C t ư c theo ư ng th ng. - R a tay b ng xà phòng, t lau m t, ánh răng - C i và m t qu n áo - Phân bi t ư c m t s v t d ng nguy hi m, nơi an toàn và không an toàn. II – PHÁT TRI N NH N TH C - Thích tìm hi u khám phá v t và hay t các câu h i: T i sao? làm gì?... - Nh n bi t ư c m t s c i m gi ng nhau và khác nhau c a b n thân v i ngư i g n gũi. - Phân lo i ư c các i tư ng theo 1 – 2 d u hi u cho trư c. - Nh n ra m i liên h ơn gi n gi a s v t, hi n tư ng quen thu c. - Nh n bi t ư c phía ph i, phía trái c a b n thân. - Nh n bi t các bu i sáng – trưa – chi u – t i. - m ư c trong ph m vi 10. - Có bi u tư ng v s trong ph m vi 5 - So sánh và s d ng các t : b ng nhau, to hơn – nh hơn, cao hơn – th p hơn, r ng hơn – h p hơn, nhi u hơn – ít hơn… Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Nh n bi t ư c s gi ng nhau gi a các hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình ch nh t qua m t vài d u hi u n i b t. - Nh n bi t m t s công c , s n ph m, ý nghĩa c a m t s ngh ph bi n và g n gũi. - Nói ư c a ch , s i n tho i c a gia ình - Bi t tên c a m t vài danh lam th ng c nh c a quê hương t nư c. III – PHÁT TRI N NGÔN NG - Di n t ư c mong mu n, nhu c u b ng câu ơn, câu nghép - c thơ, k l i chuy n di n c m. - K l i ư c s vi c theo trình t . - Chú ý l ng nghe ngư i khác nói. IV – PHÁT TRI N TÌNH C M XÃ H I - Chơi thân thi n v i b n. - Th hi n s quan tâm n ngư i khác b ng l i nói, c ch , hành ng… - Th c hi n công vi c ư c giao n cùng. - Th c hi n m t s quy nh trong gia ình, trư ng, l p m m non, nơi công c ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Gi gìn, b o v môi trư ng: b rác úng nơi quy nh, chăm sóc con v t, cây c nh: gi gìn dùng, chơi. V – PHÁT TRI N TH M MĨ - Tr b c l c m xúc phù h p trư c v p c a các s v t, hi n tư ng xung quanh và các tác ph m ngh thu t. - Thích nghe nh c, nghe hát; chú ý l ng nghe, nh n ra giai i u quen thu c; hát úng, hát di n c m bài hát mà tr yêu thích. - Phân bi t âm s c c a m t s d ng c âm nh c quen thu c và bi t s d ng m theo nh p bài hát, b n nh c. - V n ng phù h p v i nh p i u bài hát, b n nh c (v tay, d m chân, nhún nh y, múa…). - Bi t s d ng các d ng c , v t li u, ph i h p màu s c, hình d ng, ư ng nét t o ra s n ph m có n i dung và b c c ơn gi n. - Bi t th hi n xen k màu, hình trong trang trí ơn gi n. - Bi t nh n xét và gi gìn s n ph m c a mình, c a b n. B – CH SINH HO T I – NGUYÊN T C TH C HI N Ch sinh ho t là s phân b h p lí v th i gian và các ho t ng trong ngày trư ng m m non, nh m áp ng nhu c u v tâm lý – sinh lý c a tr , qua ó giúp tr hình thành thái s ng, n n p, thói quen và nh ng k năng s ng tích c c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tùy theo i u ki n th c t a phương, tùy theo mùa, giáo viên có th i u ch nh th i gian bi u cho phù h p, nhưng khi th c hi n, c n m b o các nguyên t c sau: 1. m b o tính khoa h c, h p lí, v a s c, phù h p v i nh p i u sinh h c c a tr theo t ng l a tu i và cá nhân tr . 2. N i dung ho t ng m t ngày c n phong phú, a d ng, g n gũi v i cu c s ng th c c a tr , áp ng m c tiêu phát tri n c a tr . 3. Phân ph i th i gian thích h p và có s cân b ng gi a các ho t ng tĩnh và ng, gi a ho t ng trong l p và ngoài tr i, gi a ho t ng chung c l p và ho t ng nhóm, cá nhân. 4. m b o trình t ho t ng ư c l p i l p l i, nh m t o n n p và hình thành nh ng thói quen t t cho tr . 5. m b o cho m i tr ư c ho t ng tích c c và phù h p v i c i m riêng c a t ng tr , tránh s ng lo t, gò bó, c ng nh c. 6. m b o s linh ho t, m m d o, nh m áp ng các nhu c u c a tr ang trong th i kỳ l n lên và phát tri n, phù h p v i i u ki n t ng vùng, mi n , a phương. II – G I Ý TH I GIAN BI U Th i gian (gi ) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com N i dung Mùa hè Mùa ông 6.45 -8.00 7.00 - 8.30 ón tr , chơi, th d c sáng 8.00 – 8.30 – 9.00 Ho t ng h c 8.30 8.30 – 9.00 - 9.40 Chơi, ho t ng các góc. 9.20 9.20 – 9.40 – 10.30 Chơi ngoài tr i 10.10 10.10 – 10.30 – 11.30 V sinh, ăn trưa 11.10 11.10 – 11.30 – 14.00 Ng trưa 14.00 14.00 – 14.00 - 14.40 V sinh, ăn ph 14.40 14.40 – 14.40 - 15.50 Chơi và ho t ng theo ý 15.50 thích Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 15.50 - 15.50 – 17.00 Chơi, tr tr . 17.00 Lưu ý: - Tùy theo i u ki n khí h u và c i m c a t ng vùng, mi n, giáo viên xây d ng th i gian bi u cho phù h p v i i u ki n th c t . Có th xê d ch th i gian ón và tr tr , không nh t thi t ph i úng theo th i gian bi u có trong chương trình, nhưng khi ón tr t i th i i m nào thì th c hi n ho t ng c a th i gian bi u t i th i i m ó tránh xáo tr n nh p i u sinh h c c a tr . - Trong quá trình th c hi n th i gian bi u, tùy theo i u ki n c th c a ngày hôm ó ho c th i ti t mà giáo viên có th s p x p l i các ho t ng h c, chơi cho thích h p, nhưng v n th i gian cho m i ho t ng và m b o cho tr ăn, ng úng gi . i v i l p m u giáo nh , c i năm h c n u t ch c 6 l n h c/tu n, thì i v i ngày có 2 l n h c, cô chú ý s p x p, i u ch nh, m b o th i gian c a c 2 l n h c/ngày không nên quá 45 phút. - Ch sinh ho t ph i ư c áp d ng thư ng xuyên, u n, n u không th c hi n úng nh ng yêu c u c a ch sinh ho t thì s làm nh hư ng n s c kh e và vi c giáo d c tr . III – HƯ NG D N TH C HI N 1. ón tr Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com a) ón tr Khi ón tr , cô ph i nh nhàng, d dành và cho tr chơi mà tr thích. i v i nh ng cháu m i i h c, m t vài ngày u, cô nên g n gũi, ti p xúc, làm quen v i tr , khi có c cha m tr , sau ó ón, d n tr vào l p. n khi tr ã quen v i sinh ho t c a l p, cô cho tr t l y chơi theo ý thích. Trong gi ón tr , cô giáo có th trao i v i PH v m t s i uc n thi t ti p t c theo dõi, chăm sóc khi tr trư ng. Cô cho tr chơi t do t i các góc ho c cùng tr trò chuuy n (cá nhân ho c nhóm). N i dung trò chuy n là nh ng i u liên quan n ch ang ti n hành, v b n thân tr và nh ng s ki n x y ra hàng ngày xung quanh tr (th i ti t, nh ng gì tr h ng thú…). Khi trò chuy n, cô giáo có th g i m , nêu tình hu ng tr tr l i, giúp tr rèn luy n và phát tri n kh năng ng x , giao ti p. b) Th d c sáng Có th cho tr t p trong nhà ho c ngoài sân, tùy thu c vào i u ki n c th c a phòng, l p và th i ti t. Nên cho tr t p theo nh c là t t nh t. N u trư ng có sân r ng thì có th b trí cho toàn trư ng t p cùng m t th i i m, t o i u ki n cho tr ti p xúc v i n ng và không khí trong lành. c) i m danh Giáo viên nên th c hi n vi c i m danh dư i nhi u hình th c, nh m làm cho tr bi t tên và quan tâm n nhau. Cô có th g i l n lư t tên t ng tr ho c cô làm cho m i tr m t th tên – kí hi u. Khi n l p tr t c m và g n th tên lên b ng thành nh ng dãy theo t ho c theo ch cái u c a tên. Sau ó, tr m th tên phát hi n tr v ng m t ho c cũng có th cho tr trong t quan sát, phát hi n b n v ng m t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 2. Ho t ng có ch nh trong ch sinh ho t h ng ngày a) Th i gian ti n hành Ho t ng c a tr trong ch sinh ho t h ng ngày ư c t ch c dư i hình th c h c có ch nh, có s nh hư ng và hư ng d n tr c ti p c a giáo viên. N i dung ho t ng có h th ng, theo m c ích, k ho ch ã ư c ho ch nh trong k ho ch tu n, phù h p v i các lĩnh v c n i dung giáo d c trong chương trình theo ch . Trong th i gian bi u, th i gian ti n hành ho t ng h c l pm u giáo nh (4 – 5 tu i) có th kéo dài trong kho ng t 25 – 30 phút vào các bu i sáng trong ngày, sau th i i m ón tr , không nên kéo dài qua 25 phút. b) N i dung th c hi n Ho t ng h c có ch nh ư c ti n hành v i nh ng n i dung thu c các ho t ng: phát tri n v n ng và giáo d c dinh dư ng s c kh e; khám phá khoa h c v th gi i t nhiên, tìm hi u xã h i; làm quen v i tóan/ nghe k chuy n/ c thơ/ k chuy n sáng t o; làm quen v i c, vi t; ho t ng t o hình (v , n n, c t, dán, x p hình), âm nh c(t p hát, v n ng theo nh c và nghe hát, nh c). N i dung các ho t ng phù h p v i các lĩnh v c giáo d c trong chương trình theo hư ng tích h p g n v i ch . V i l p ông tr và có 2 giáo viên, th i i m này, tùy theo i u ki n, hoàn c nh c th , cô có th tách nh thành 2 nhóm d y cùng m t lúc ho c t ch c cho m t nhóm tr h c trong l p, m t nhóm chơi và h c ngoài tr i, sau ó i l i. Lưu ý, n u tách thành các nhóm d y, giáo viên c n ph i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com m b o vi c t ch c cũng như các i u ki n th c hi n, phương pháp ti n hành ho t ng các nhóm là tương ương. 3. Th i i m chơi, ho t ng các góc a) Th i gian ti n hành Th i gian ti n hành th i i m này có th kéo dài trong kho ng t 35 – 40 phút Trong ch sinh ho t hàng ngày, ây là th i i m giáo viên t ch c cho tr tham gia vào các trò chơi, nhóm chơi, ho t ng theo ý thích trong các khu v c(góc) ho t ng. Tùy thu c vào i u ki n, th i ti t, th i i m này có th ư c ti n hành trư c hay sau th i i m chơi, ho t ng ngoài tr i. b) N i dung th c hi n Trong th i i m này, trò chơi như trò chơi óng vai, trò chơi l p ghép, xây d ng là nh ng trò chơi có v trí tr ng tâm. Cùng v i ó, cô t o i u ki n, khuy n khích tr tham gia vào các nhóm chơi, ho t ng theo ý thích mang tính sáng t o như v , n n, c t, dán, hát, múa, chơi góc t o hình, âm nh c và tham gia vào các góc ho t ng khác. N i dung chơi th i i m này ư c t ch c g n v i ch . Trong th i gian này, cô nên chú ý t ch c, m b o nhu c n chơi, ho t ng theo ý thích c a tr , hư ng d n trò chơi phù h p v i tu i. Cô c n chu n b chơi, th i gian, không gian ho t ng thích h p, m b o an toàn v i tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com H ng ngày, cô nên chú ý quan sát, khuy n khích tr ư c luân phiên tham gia vào các nhóm chơi khác nhau, các ho t ng khác nhau, không nên tr chơi ho c ho t ng m t nhóm nào ó quá lâu trong m t tu n. V i th i ti t n ng nóng, cô có th t ch c, ti n hành ho t ng bày sau th i i m chơi và ho t ng ngoài tr i. 4. Chơi, ho t ng ngoài tr i th i i m này, giáo viên t ch c cho tr chơi và tham gia vào các ho t ng ngoài ph m vi c a l p h c v i m c ích: T o i u ki n cho tr ư c ti p xúc v i không khí trong lành c a thiên nhiên, rèn luy n s c kh e; Thi t l p m i quan h gi a tr v i môi trư ng xung quanh, góp ph n m r ng v n hi u bi t c a tr v môi trư ng t nhiên – xã h i; Th a mãn nhu c u chơi và ho t ng theo ý thích c a tr . Th i gian ti n hành h at ng này t 35 – 40 phút và tùy thu c vào i u ki n th i ti t có th ti n hành trư c hay sau th i i m chơi và ho t ng các góc. a) Th i i m ti n hành: Vào các bu i sáng trong tu n b) N i dung th c hi n: Tùy thu c vào n i dung c a ch trong tu n, i u ki n c a trư ng, l p, ho t ng ngoài tr i có th ti n hành v i m t s n i dung và v i nh ng hình th c ho t ng sau: - Chơi t do n i các thi t b , chơi ngoài tr i; làm chơi và chơi v i các v t li u thiên nhiên như cây, qu , hoa, lá, cát, s i, nư c. - Chơi v i nh ng trò chơi v n ng, trò chơi dân gian mà tr thích nh m tăng cư ng kh năng v n ng cơ th như ch y, nh y, leo, trèo, n m, b t… - Quan sát m t s s thay i c a các hi n tư ng thiên nhiên, âm thanh, th i ti t, cây, c i, hoa, lá. Ho t ng c a con ngư i, con v t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Tham gia vào các ho t ng lao ng như nh t lá rơi, lau lá cây; tư i cây, chăm sóc các con v t nuôi góc thiên nhiên. - D o chơi trong sân trư ng, thăm các khu v c trong trư ng( thăm nhà b p, phòng y t và các nhóm l p h c khác ho c tham quan ngoài khu v c trư ng như: công viên, s thú, cánh ng, c a hàng, siêu th , trư ng ti u h c, doanh tr i b i, xí nghi p, nhà máy,.. thu c c ng ng dân cư g n trư ng. * Khi th c hi n k ho ch tu n và t ch c cho tr chơi và ho t ng ngoài tr i cô nên lưu ý: - Trong th i gian này, giáo viên không nên tri n khai cùng m t lúc t t c n i dung trên, mà ch n và ph i h p các n i dung phù h p v i vi c tri n khai ch trong tu n và thích h p v i tr . Tùy theo tình hu ng, i u ki n c th c a trư ng, l p, m i ngày, cô nên l a ch n th c hi n t 2 – 3 n i dung. - Cô có th cho tr tham gia kh ang 8 – 10 phút trò chơi v n ng, trò chơi dân gian mang tính t p th , sau ó cho tr cùng chơi nh t lá, làm chơi b ng v t li u thiên nhiên, chăm sóc cây c i, con v t yêu thích góc thiên nhiên ho c có th cho tr chơi theo ý thích v i chơi thi t b ngoài tr i, chơi v i cát, nư c….Tr có th em m t s chơi mà tr thích trong l p ra chơi như búp bê, các kh i g , ô tô…, ng i dư i bóng râm nghe cô k chuy n, hát…, ho c i d o, tham quan xung quanh trư ng. - Khi t ch c th c hi n nh ng n i dung trên, cô giáo c n t ch c ph i h p, h p lí n i dung ho t ng có tính ng(ch y, nh y, leo, trèo) v i nh ng n i dung mang tính ch t tĩnh( ng i nghe k chuy n, hát, c thơ, xem tranh chuy n, làm chơi b ng v t li u thiên nhiên…). Cô không nên t ch c quá nhi u nôi dung ho c cho tr tham gia vào m t ho t ng nào ó quá lâu, nhàm chán, làm tr m t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com * M t s lưu ý - Cô nên nói rõ khu v c chơi c a l p, t p cho tr bi t t p trung m t ch , khi cô yêu c u ho c khi chu n b vào l p theo hi u l nh c a cô. - Trong quá trình tr chơi, ho t ng, cô luôn quan sát, bao quát t t c nhóm chơi c a l p trong sân trư ng, nh c nh tr không ư c chơi quá khu v c quy nh c a l p và nh ng nơi nguy hi m. - Khi tr chơi v i v t li u thiên nhiên, giáo viên c n chú ý bao quát tr chơi, nh c nh tr không nên d i tay b n lên m t, m t, ngh ch và làm b n qu n áo c a mình và c a b n. Khi cho tr chơi v i cát, nư c, t bi t v i nh ng thi t b ngoài tr i, cô c n chú ý quan sát gi i quy t nh ng xung t và x lí nhanh k p th i v i nh ng tình hu ng nguy hi m x y ra trong quá trình chơi, m b o an toàn cho tr . - Nh ng hôm cho tr i xa, ngoài khu v c sân trư ng ( i chơi, tham quan vư n hoa, công viên, c a hàng, lăng Bác…), cô nên chu n b chu áo, lên k ho ch v i m c ích và n i dung, phương ti n c th g n v i ch và liên h t trư c. - Nh ng hôm th i ti t mưa, quá l nh, không th t ch c cho tr chơi và tham gia vào các ho t ng ngoài tr i, cô có th t ch c cho tr chơi v n ng, trò chơi dân gian mà tr thích, hư ng d n tr quan sát s thay i c a các hi n tư ng th i ti t ho c t ch c cho tr tham gia vào các ho t ng: c sách, k chuy n, xem truy n tranh, băng hình…, chơi v i chơi theo ý thích m t vài khu v c(góc) ho t ng trong l p. Cô nên lưu ý, nh c nh , hư ng d n tr bi t cách t m c thêm áo ho c c i b t khi th i ti t thay i. - i v i tr s c kh e y u, cô nên quan tâm, khuy n khích tr tham gia vào các ho t ng, trò chơi phù h p v i s c kh e và kh năng c a tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 14. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Tr 4 – 5 tu i ã bi t t ph c v , bi t làm theo yêu c u c a ngư i l n và có m t s n n p thói quen tham gia vào ho t ng t p th . Vì v y, cô nên khuy n khích tr th c hi n m t s công vi c phc v cho b n thân( m c qu n áo, i, c i giày, dép) khi ra vào l p. Sauk hi tr chơi xong, cô yêu c u tr vào l p c t giày, dép úng nơi quy nh, t r a tay, lau m t, ngh vài phút chu n b cho ho t ng ti p theo. - V i nh ng hôm th i ti t n ng nóng, cô có th ti n hành ho t ng này trư c th i i m chơi và ho t ng các góc. 5. V sinh, ăn trưa Gi ăn ti n hành trong kho ng 60 phút. Giáo viên c n s p x p công vi c m t cách h p lí t khâu chu n b ăn cho n khâu v sinh sau khi ăn, nh t là nh ng nơi ch có m t giáo viên ng l p. Giáo viên c n hư ng d n và cho tr thói quen v sinh s ch s trư c khi ăn. Nh ng l p có 2 giáo viên thì nên phân công m t cô giám sát tr lau m t, r a tay s ch s trư c khi ăn, cô còn l i chu n b và giám sát m t s tr tr c nh t b a ăn. Trư ng h p l p có m t cô thì cô v a làm v a ph i bao quát chung c l p, nên phân công m t tr trong l p giám sát các tr khác r a tay, lau m t và phân công m t s tr tr c nh t b a ăn. Sau khi tr ăn xong, cô cho tr cùng d n d p ch ng i ăn và nh c nh tr v sinh s ch s , không cho tr ch y, nh y nhi u sau khi ăn. Trong th i gian ch i cô và nhóm tr tr c nh t d n d p và chu n b giư ng ng , cô cho tr ngh ngơi nh nhàng ho c b trí cho tr chơi m t s góc chơi thích h p, nh nhàng chu n b cho gi ng ti p theo. 6.Ng trưa Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 15. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Th i gian dành cho th i i m này là 150 phút. Cô nên b trí th i gian thích h p cho các bư c chu n b nơi ng , th i gian tr i v sinh trư c khi ng và m b o th i gian cho tr ng và y gi c. Th i gian u có tr chưa quen v i gi c ng trưa, giáo viên không nên ép tr ng ngay như các tr khác mà d n d n cho tr làm quen, có th cho tr ng mu n hơn các b n khác ho c n m im t i ch , không nh t thi t ph i vào gi c ng ngay. 7. Ăn ph Sau hi tr ng d y, cô nh c nh tr t i v sinh và lau m t, r a tay s ch s , trư c khi ăn ph . Th i gian cho th i i m này kh ang t 30 – 40 phút. 8. Chơi và ho t ng theo ý thích bu i chi u Trong th i gian này, cô ch y u t ch c cho tr tham gia vào các trò chơi, ho t ng theo ý thích trong các khu v c ho t ng. Nh ng trò chơi thư ng là trò chơi v n ng, trò chơi h c t p ho c chơi trò chơi óng k ch. Cô cũng có th t ch c cho tr nghe k chuy n hay c l i bài thơ, ho c bi u di n các bài hát, múa mà tr ã bi t, xem các chương trình dành cho thi u nhi trên vô tuy n, chơi các trò chơi v i máy vi tính…Khi ti n hành nh ng n i dung trong th i i m này, cô có th cho tr l a ch n n i dung ho t ng theo ý thích và phù h p v i tr , g n v i ch . Th i gian ti n hành kho ng 50 – 60 phút. Cô nên g i ý cho tr l a ch n các ho t ng theo ý thích mb o ph i h p h p lí gi a ho t ng có tính ch t tĩnh v i ho t ng có tính ch t ng. V i nh ng hôm có ho t ng h c vào bu i chi u, th i gian còn l i, cô nên t ch c cho tr chơi, ho t ng theo ý thích. Cô không nên cho tr tham gia quá nhi u n i dung cùnh m t lúc hay th i gian quá lâu v i m t ho t ng nào ó. 9. Tr chu n b ra v và tr tr Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 16. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Trư c khi chu n b cho tr ra v , cô có th cùng trò chuy n v i tr , cho tr t nh n xét, khuy n khích tr nêu các gương t t trong ngày, t o cho tr tâm tr ng hào h ng, vui v , có nh ng n tư ng t t v i l p, v i cô, v i b n hôm sau tr l i thích n trư ng. Tuy nhiên th i gian không nên kéo dài quá 10 phút. Hư ng d n tr làm v sinh cá nhân: lau m t, r a tay, s a sang qu n áo, u tóc cho g n gang, s ch s . Trong th i gian ch ib m n ón, cô nên cho tr chơi t do v i m t s chơi d c t ho c cho tr cùng nhau xem truy n tranh…Tùy theo i u ki n, cô có th cho tr chơi v i chơi thi t b ngoài tr i, không nên tr ng i m t ch ch b m n ón. Khi b m n ón, cô hư ng d n tr t c t chơi úng nơi quy nh, chào b m , chào cô giáo, chào các b n trư c khi ra v . Cô nên giành th i gian trao i v i ba m , gia ình m t s thông tin c n thi t trong ngày v cá nhân tr , cũng như m t s ho t ng c a l p. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản