Mục tiêu giáo dục và hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Mẫu giáo bé

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
221
lượt xem
64
download

Mục tiêu giáo dục và hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Mẫu giáo bé

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Mục tiêu giáo dục và hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Mẫu giáo bé

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mục tiêu giáo dục và hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Mẫu giáo bé

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PH N M T M C TIÊU GIÁO D C VÀ HƯ NG D N TH C HI N CH SINH HO T A – M C TIÊU GIÁO D C CU I 3 TU I I – PHÁT TRI N TH CH T - Cân n ng và chi u cao n m trong kênh A, c th : Tr trai : Cân n ng t 12,9 – 20,8 kg → 16,7 ± 3,8 kg. Chi u cao t 94,4 – 111,5 cm → 102,9 ± 8,5 cm. Tr gái : Cân n ng t 12,6 – 20,7 kg → 16,0 ± 3,4 kg. Chi u cao t 93,5 – 109,6 cm →101 ± 7,1 cm. - i , ch y ph i h p chân tay nh p nhàng. - Gi ư c thăng b ng trên m t chân - Ném xa 2m b ng hai tay. - C m kéo c t - R a tay, lau m t, ánh răng, c i qu n áo có s giúp . - C m ư c bình rót nư c vào c c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Nh n bi t ư c m t s v t d ng và nơi nguy hi m. II – PHÁT TRI N NH N TH C - Thích tìm hi u, khám phá v t và hay t các câu h i : Ai ây? Cái gì ây? …. - Nói ư c m t vài c i m n i b t c a s v t, hi n tư ng quen thu c. - Nh n bi t ư c s thay i rõ nét c a s v t, hi n tư ng. - Nh n bi t ư c tay ph i, tay trái c a b n thân. - m ư c trong ph m vi 5. - Nh n bi t ư c s khác nhau v kích thư c c a 2 i tư ng. - G i úng tên hình tròn, hình vuông, hình tam giác. - Nh n bi t m t s ngh ph bi n, g n gũi. - Bi t h và tên c a b n thân, tên c a ngư i thân trong gia ình, tên trư ng, l p m m non. III – PHÁT TRI N NGÔN NG - Nghe hi u ư c l i nói trong giao ti p ơn gi n. - Di n t nhu c u, mong mu n ngư i khác hi u. - Tr l i ư c m t s câu h i c a ngư i khác. - K l i chuy n d a theo câu h i. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com IV – PHÁT TRI N TÌNH C M XÃ H I - Thích chơi cùng b n, không tranh giành chơi. - Có bi u hi n quan tâm n ngư i thân. - C m nh n ư c m t s tr ng thái c m xúc c a ngư i khác và có bi u l phù h p . - Ch p nh n yêu c u và làm theo ch d n ơn gi n c a ngư i khác. - Bi t chào h i, c m ơn, xin l i, xin phép. - Bi t b rác úng nơi quy nh, c t d n dùng, chơi. - C g ng t th c hi n các công vi c ư c giao. V – PHÁT TRI N TH M MĨ - Tr b c l c m xúc trư c v p c a các s v t, hi n tư ng xung quanh và các tác ph m ngh thu t g n gũi. - Tr thích hát, nghe hát, nghe nh c. - Bi t hát k t h p v i v n ng ơn gi n : nhún nh y, gi m chân, v tay… - Bi t s d ng màu s c, ư ng nét, hình d ng t o ra các s n ph m ơn gi n. - Bi t gi gìn s n ph m. B – HƯ NG D N TH C HI N CH SINH HO T Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com I – NGUYÊN T C TH C HI N Ch sinh ho t là s phân b h p lí v th i gian và các h at ng trong ngày trư ng m m non nh m áp ng nhu c u v tâm lí – sinh lí c a tr , qua ó giúp tr hình thành thái s ng, n n n p, thói quen và nh ng kĩ năng s ng tích c c. Tùy theo i u ki n th c t a phương, tùy theo mùa có th i u ch nh th i gian bi u cho phù h p, nhưng khi th c hi n c n m b o các nguyên t c sau : 1. m b o tính khoa h c, h p lí, v a s c, phù h p v i nhjp sinh h c c a tr theo l a tu i và cá nhân tr . 2. N i dung h at ng m t ngày c n phong phú a d ng, g n gũi v i cu c s ng th c c a tr , áp ng m c tiêu phát tri n c a tr . 3. Phân ph i th i gian thích h p và có s cân b ng gi a các ho t ng tĩnh và ng, gi a ho t ng trong l p và ngoài tr i, gi a ho t ng chung c l p và ho t ng theo nhóm , cá nhân. 4. m b o trình t ho t ng ư c l p i l p l i , nh m t o n n n p và hình thành nh ng thói quen t t tr . 5. m b o cho m i tr ư c ho t ng tích c c và phù h p v i c i m riêng c a t ng tr , tránh s ng lo t, gò bó, c ng nh c. 6. m b o s linh ho t, m m d o, nh m áp ng các nhu c u c a tr ang trong th i kì l n lên và phát tri n, phù h p v i i u ki n t ng vùng mi n, a phương. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com II – G I Ý TH I GIAN BI U Th i gian 14h00 - 14h00 - N i dung 14h40 14h40 Mùa V sinh, ăn ph Mùa hè ông 14h40 - 14h40 - Chơi và ho t ng theo ý 15h40 6h45 - 15h40 7h00 - thích 8h00 8h30 ón tr , chơi, th d c sáng 15h40 - 15h40 - 17h00 8h00 - 17h00 8h30 - Chơi, tr tr 8h30 9h00 H at ng h c 8h30 - 9h00 - 9h10 9h40 Chơi, ho t ng các góc 9h10 - 9h40 - Chơi và ho t ng ngoài 10h00 10h20 tr i 10h00 - 10h20 - 11h10 11h40 V sinh, ăn trưa 11h10 - 11h40 - 14h00 14h00 Ng trưa Chú ý Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Theo i u ki n khí h u và c i m c a t ng vùng mi n xây d ng th i gian bi u cho phù h p v i i u ki n th c t , có th xê d ch th i gian ón và tr tr , không nh t thi t ph i úng như th i gian bi u trong chương trình. Nhưng khi ón tr t i th i i m nào thì th c h n theo ho t ng c a c a th i gian bi u t i th i i m ó tránh xáo tr n nh p i u sinh h c c a tr . - Trong quá trình th c hi n th i gian bi u, tùy theo i u ki n c th c a ngày hôm ó ho c th i ti t mà giáo viên có th s p x p l i các ho t ng h c, chơi cho thích h p nhưng v n th i gian cho m i ho t ng và m b o cho tr , ăn, ng úng gi . - Ch sinh ho t ph i ư c áp d ng thư ng xuyên, u n, n u không th c hi n úng nh ng yêu c u c a ch sinh ho t thì s làm nh hư ng n s c kh e và vi c giáo d c tr . III – HƯ NG D N TH C HI N CH SINH HO T 1. ón tr a) ón tr Khi ón tr , cô ph i nh nhàng, d dành và cho tr chơi chơi mà tr thích. i v i nh ng cháu m i i m u giáo, m t vài ngày u cô nên g n gũi, ti p xúc, làm quen v i tr khi có c cha m tr , sau ó ón, d n tr vào l p. Trư ng h p cá bi t tr khó xa r i b m hãy cho tr mang m t v t gì ó mà tr thích nh t nhà n l p. n khi tr ã quen v i sinh ho t c a l p, cô cho tr t l y chơi theo ý thích. Trong gi ón tr , cô giáo có th trao i nhanh v i ph huynh v m ts i u c n thi t ti p t c theo dõi, chăm sóc khi tr trư ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Cô cho tr chơi t do t i các góc ho c cùng tr trò chuy n ( cá nhân ho c nhóm). N i dung trò chuy n là nh ng i u liên quan n ch ang ti n hành, v b n thân tr và nh ng s ki n x y ra h ng ngày xung quanh tr ( th i ti t, nh ng gì tr h ng thú…). Khi trò chuy n, cô giáo có th g i m , nêu tình hu ng tr tr l i, giúp tr rèn luy n và phát tri n kĩ năng ng x , giao ti p. b) Th d c sáng Th d c sáng có th cho tr t p trong nhà ho c cho tr t p ngoài sân tùy thu c vào i u ki n c th c a phòng l p và th i ti t. Nên cho tr t p theo nh c là t t nh t. N u trư ng có sân r ng thì có th b trí cho toàn trư ng t p cùng m t th i i m, t o i u k n cho tr ti p xúc v i n ng, không khí trong lành. c) i m danh C n th c hi n dư i nhi u hình th c , nh m làm cho tr bi t tên và quan tâm n nhau. Có th cô l n lư t g i tên t ng tr . Ho c cô làm cho m i tr m t th tên – kí hi u. Khi n l p tr t c m g n lên b ng thành dãy theo t , theo ch cái u c a tên. Sau ó, tr m tên – kí hi u, phát hi n tr v ng m t ho c cũng có th cho tr trong t quan sát, phát hi n b n v ng m t. 2. Ho t ng h c có ch nh Ho t ng h c c a tr trong ch sinh ho t h ng ngày ư c t ch c m t cách có ch nh , dư i s nh hư ng và hư ng d n tr c ti p c a giáo viên. N i dung ho t ng ư c ti n hành có h th ng, theo m c ích, k ho ch ã ư c ho ch nh trong k ho ch tu n phù h p v i các lĩnh v c n i dung giáo d c trong chương trình. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com a) Th i gian ti n hành Trong th i gian bi u, th i gian ti n hành ho t ng h c có th kéo dài trong kho ng th i gian t 20 – 25 phút vào các bu i sáng trong ngày, sau khi ón tr . Th i gian u năm h c, ho t ng không nên kéo dài quá 20 phút. b) N i dung th c hi n N i dung h c có ch nh ư c ti n hành v i nh ng n i dung thu c các ho t ng phát tri n v n ng và giáo d c dinh dư ng s c kh e; khám phá khoa h c v th gi i t nhiên, xã h i g n gũi và làm quen v i toán : nghe k chuy n, c thơ, k chuy n sáng t o, làm quen v i c, vi t: ho t ng t o hình ( v , n n, c t, dán, x p hình) ; âm nh c ( hát, v n ng theo nh c, nghe hát, nh c). Các ho t ng trên thư ng có n i dung phù h p v i các lĩnh v c giáo d c trong chương trình theo hư ng tích h p và g n v i ch . Giáo viên c n l a ch n, lên k ho ch sao cho tr l p bé có 5 l n h c trong tu n và thích h p nh t là các bu i sáng. M i ngày trong tu n, tr ư c h c v i 1 n i dung h at ng trên là n i dung tr ng tâm và tích h p v i 1 ho c 2 n i dung khác mang tính ch t c ng c , b tr phù h p v i n i dung tr ng tâm ó. V i l p ông tr và có hai giáo viên, tùy theo i u ki n, hoàn c nh c th , cô có th tách nh thành hai nhóm d y cùng m t lúc ho c t ch c cho m t nhóm tr h c trong l p, m t nhóm chơi và ho t ng ngoài tr i sau ó i l i.Lưu ý : N u có tách thành các nhóm d y, giáo viên c n ph i m b o vi c t ch c cũng như các i u ki n th c hi n, phương pháp ti n hành ho t ng các nhóm là tương ương. 3. Chơi, ho t ng các góc Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tùy theo th i i m và các mùa a phương, th i gian t ch c cho tr tham gia vào các trò chơi, nhóm chơi, ho t ng các khu v c ( góc) ho t ng thư ng có th ti n hành sau ho t ng h c c a tr ho c sau th i i m chơi và ho t ng ngoài tr i. a) Th i gian ti n hành Th i gian ti n hành t 30 – 40 phút. Trong th i gian này, vi c t ch c trò chơi óng vai, trò chơi l p ghép xây d ng là m t trong nh ng trò chơi trung tâm. ng th i, cô t o i u ki n , khuy n khích tr tham gia vào các nhóm chơi, ho t ng mang tính sáng t o như v , n n, c t dán, hát, múa, chơi góc t o hình , góc âm nh c và các ho t ng khác… N i dung chơi ư c t ch c phù h p v i tu i và thư ng g n v i ch . Th i gian ti n hành kéo dài không quá 40 phút, ph thu c vào h ng thú c a các tr trong các nhóm chơi. b) N i dung th c hi n H ng ngày, cô chu n b môi trư ng, s p x p các góc chơi, t ch c, hư ng d n, g i m t o i u ki n cho m i tr ư c t do l a ch n các nhóm chơi, tham gia vào các trò chơi, ho t ng t nguy n, theo ý thích. H ng ngày, khi t ch c hư ng d n các trò chơi, cô nên có nh ng g i ý, khuy n khích các tr ư c luân phiên tham gia vào các nhóm chơi và các ho t ng khác, không nên tr chơi ho c ho t ng m t nhóm nào ó quá lâu trong m t tu n. K t thúc th i gian chơi và ho t ng các góc, cô c n hư ng d n tr trong các nhóm chơi, cùng cô t c t chơi, s p x p dùng, chơi g n gàng, ngăn n p úng quy nh chu n b sang ho t ng khác. V i th i Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ti t n ng nóng, cô có th t ch c, ti n hành th i i m này sau th i i m chơi và ho t ng ngoài tr i. 4. Chơi, ho t ng ngoài tr i th i i m này, giáo viên t ch c cho tr chơi và tham gia vào các ho t ng ngoài ph m vi c a l p h c v i m c ích : T o i u ki n cho tr ư c ti p xúc v i không khí trong lành c a thiên nhiên, rèn luy n s c kh e, thi t l p m i quan h gi a tr v i môi trư ng xung quanh, góp ph n m r ng v n hi u bi t c a tr v môi trư ng t nhiên – xã h i; th a mãn nhu c u chơi và ho t ng theo ý thích c a tr . a) Th i gian ti n hành : Th i gian ti n hành vào các bu i sáng không quá 40 phút. b) N i dung th c hi n : Tùy thu c vào n i dung c a ch trong tu n, i u ki n c a trư ng l p, ho t ng ngoài tr i có th ư c ti n hành v i m t s n i dung, hình th c ho t ông sau : - Chơi t do v i các thi t b , chơi ngoài tr i; làm chơi và chơi v i các v t li u thiên nhiên như : cây, qu , hoa, lá, cát, s i, nư c. - Chơi v i các trò chơi v n ng dân gian mà tr yêu thích nh m tăng cư ng kh năng v n ng cơ th như : ch y, nh y, leo trèo, n m b t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Quan sát m t s s thay i c a các hi n tư ng thiên nhiên, âm thanh, th i ti t, cây c i, hoa lá, ho t ng c a con ngư i, con v t. - Tham gia vào các ho t ng chăm sóc góc thiên nhiên : tư i cây, lau lá, nh t lá, chăm sóc và cho các con v t yêu thích ăn. - D o chơi trong sân trư ng, thăm các khu v c trong trư ng ( thăm nhà b p. phòng y t , và các nhóm l p khác…) ho c tham quan ngoài khu v c trư ng như : công viên, s thú, cánh ng, c a hàng, siêu th , trư ng ti u h c, doanh tr i b i, xí nghi p, nhà máy… thu c c ng ng dân cư g n tru ng. Khi th c hi n k ho ch tu n và t ch c ti n hành cho tr chơi và ho t ng ngoài tr i, cô nên lưu ý : Không nên tri n khai cùng m t lúc v i t t c nh ng n i dung trên. Cô nên l a ch n, ph i h p các n i dung phù h p v i vi c tri n khai ch trong tu n và thích h p v i tr . Tùy theo tình hu ng, i u ki n c th c a trư ng l p, m i ngày, cô nên l a ch n và t ch c cho tr th c hi n t 2 n3 n i dung. Cô có th cho tr tham gia kho ng 5-7 phút trò chơi v n ng, trò chơi dân gian mang tính t p th mà tr thích, sau ó có th cho tr chơi nh t lá, làm chơi b ng v t li u thiên nhiên, chăm sóc cây c i, con v t yêu thích góc thiên nhiên. Tr có th em m t s chơi mà tr thích trong l p ra chơi như : búp bê, các kh i g , ô tô… ho c có th cho tr chơi theo ý thích v i chơi thi t b ngoài tr i, chơi v i cát, nư c… ng i dư i bóng râm nghe k chuy n, cùng hát v i nhau bài hát nào ó… ho c i d o, tham quan xung quanh trư ng. Khi t ch c th c hiên nh ng n i dung trên, cô giáo c n t ch c ph i h p h p lí n i d ng ho t ng có tính ng ( ch y, nh y, leo, trèo ) v i nh ng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com n i dung mang tính ch t tĩnh, như ng i nghe k chuy n, hát, c thơ, xem tranh truy n; làm chơi b ng v t li u thiên nhiên. Cô không nên t ch c quá nhi u ho t ng, ho c cho tr tham gia vào m t ho t ng nào ó quá lâu khi n tr nhàm chán và làm tr m t. * M t s lưu ý khi ti n hành : - Trư c khi i ra ngoài tr i, cô quan tâm nh c nh tr t ph c v : m c qu n áo i giày dép phù h p v i th i ti t và ch hư ng d n, giúp tr khi c n thi t. Cô chú ý t i th tr ng c a tr g i ý, khuy n khích tr tham gia vào nh ng n i dung phù h p. - Cô nên gi i thi u và nói rõ khu v c chơi c a l p. T p cho tr làm quen v i hi u l nh, khi c n t p trung tr l i m t ch ho c chu n b vào l p. - Trong quá trình chơi, cô luôn quan sát, bao quát tr v i t t c nhóm chơi trong sân trư ng, nh c nh tr không ư c chơi quá khu v c quy nh c a l p… - Khi tr chơi v i v t li u thiên nhiên, giáo viên c n chú ý bao quát, nh c nh tr không nên d i tay b n lên m t, m t, ngh ch b n qu n áo c a mình và c a b n. Khi cho tr chơi v i cát, nư c c bi t v i nh ng thi t b ngoài tr i, cô c n chú ý quan sát gi i quy t nh ng xung t c a tr và x lí nhanh nh y, k p th i v i nh ng tình hu ng x y ra trong quá trình chơi, m b o an toàn cho tr . - Nh ng hôm cho tr i ra xa ngoài khu v c sân trư ng ( i chơi, tham quan vư n hoa , công viên, c a hàng mua bán, lăng Bác…), cô nên chu n b chu áo, lên k ho ch c th và liên h t trư c. - Nh ng hôm th i ti t mưa, quá l nh không th t ch c cho tr chơi và tham gia vào các ho t ng ngoài tr i, cô có th cho tr chơi trò chơi v n ng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com trong l p và chơi trò chơi h c t p , quan sát hi n tư ng thay i c a th i ti t. Cô có th t ch c cho tr tham gia vào các ho t ng : c sách, k chuyên, xem truy n tranh, làm sách truy n tranh… hiên c a l p ho c chơi theo ý thích các khu v c ho t ng trong l p. Cô nên lưu ý nh c nh , hư ng d n tr bi t cách t m c thêm áo ho c c i b t khi th i ti t thay i. - i v i tr s c kh e y u, cô nên quan tâm khuy n khích tr tham gia vào các ho t ng, trò chơi phù h p v i s c kh e và kh năng c a tr . - K t thúc ho t ng, cô nên t p trung tr l i hư ng d n tr vào l p t c t giày dép úng nơi quy nh, t r a tay, lau m t ngh ngơi m t vài phút và chu n b cho ho t ng ti p theo. - V i nh ng hôm th i ti t n ng nóng, cô có th ti n hành th i i m này trư c th i i m chơi và ho t ng các góc. 5. V sinh, ăn trưa Gi ăn ti n hành trong kho ng 60 phút. Cô c n s p x p công vi c m t cách h p lí t khâu chu n b ăn cho n khâu v sinh sau khi ăn, nh t là trong trư ng h p ch có m t giáo viên ng l p. Hư ng d n và t o cho tr thói quen v sinh s ch s trư c khi ăn. Trư ng h p l p có hai cô thì phân công m t cô giám sát tr lau m t, r a tay s ch s trư c khi ăn và cô còn l i k t h p v i m t s tr tr c nh t b a ăn. Trư ng h p l p có m t cô thì cô v a làm v a bao quát chung c l p, nên phân công m t tr trong l p giám sát các tr khác r a tay, lau m t và phân công m t s tr cùng cô tr c nh t b a ăn. Sau khi tr ăn xong, cho tr cùng cô d n d p ch ng i ăn và nh c nh tr v sinh s ch s , không cho tr ch y, nh y nhi u sau khi ăn. Trong Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 14. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com th i gian ch i, cô cho tr ngh ngơi ho c b trí m t s góc chơi thích h p, nh nhàng chu n b cho gi ng ti p theo. 6. Ng trưa Th i gian dành cho ng trưa là 150 phút. Cô nên b trí th i gian thích h p cho các bư c chu n b nơi ng , th i gian tr i v sinh trư c khi ng và m b o th i gian cho tr ng y gi c. N u th i gian u có tr chưa quen v i gi c ng trưa, cô không ép tr ng ngay như các tr khác mà d n d n cho tr làm quen, có th cho tr ng mu n hơn các cháu khác ho c n m im t i ch , không nh t thi t ph i vào gi c ng ngay. 7. Ăn ph Sau khi tr ng d y, cô nh c nh tr t i v sinh và lau m t, r a tay s ch s trư c khi ăn ph . Th i gian dành cho b a ăn ph là t 40 – 50 phút. 8. Chơi và ho t ng theo ý thích bu i chi u Th i gian ti n hành ho t ng này trong kho ng t 50 – 60 phút, sau b a ăn ph bu i chi u. Lúc này, ch y u cô t ch c cho tr tham gia vào các trò chơi, ho t ng theo ý thích trong các khu v c ho t ng. Tùy thu c n i dung trong k ho ch tu n, cô có th t ch c cho tr tham gia vào trò chơi v n ng, trò chơi óng vai, chơi các góc mà tr thích ho c tham gia vào trò chơi h c t p, trò chơi óng k ch. Cô cũng có th t ch c cho tr nghe c truy n, k chuy n, c thơ ho c cùng trò chuy n v i nhau v m t s ki n nào ó, bi u di n nh ng bài hát, múa ã bi t, xem các chương trình dành cho thi u nhi trên vô tuy n hay chơi các trò chơi b ng máy vi tính… V i trò chơi v n ng, không nên chơi kéo dài quá 15 phút. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 15. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com N i dung chơi và ho t ng c a tr thư ng g n v i ch . Tuy nhiên, cô có th g i m tr t l a ch n nhóm chơi, n i dung ho t ng theo ý thích và phù h p v i tr . Trong th i gian này, cô g i ý cho tr ch n n i dung ho t ng theo ý thích trên cơ s ph i h p h p lí gi a ho t ng có tính ch t tĩnh v i ho t ng có tính ch t ng. Không nên cho tr tham gia quá nhi u n i dung cùng m t lúc hay th i gian quá lâu v i m t ho t ng nào ó làm tr m t. 9. Tr chu n b ra v và tr tr Trong th i gian này, trư c khi chu n b ra v cô có th cùng trò chuy n v i tr , khuy n khích tr t nh n xét, nêu các gương t t trong ngày, t o cho tr tâm tr ng vui v , hào h ng có nh ng n tư ng t t v i l p, v i cô, v i b n, và ngày hôm sau tr l i thích n trư ng. Ho t ng này ti n hành không nên quá 10 phút. Trư c khi ra v , cô hư ng d n cho tr t v sinh cá nhân : r a tay, lau m t, ch i u tóc, s a sang qu n áo g n gàng, s ch s . Trong th i gian ch ib m n ón, cô có th cho tr chơi t do v i m t s chơi nh nhàng, d c t hay xem nh ng truy n tranh mà tr thích…ho c bao quát và cho tr chơi v i chơi, thi t b ngoài tr i. Không nên tr ng i m t ch ch b m n ón. Khi b m n ón, cô hư ng d n tr t c t chơi úng nơi quy nh, chào b m , chào cô giáo, chào các b n trư c khi ra v . Cô nên trao i v i cha m , gia ình m t s thông tin c n thi t trong ngày v cá nhân c a tr cũng như m t s ho t ng c a l p c n có s ph i h p v i gia ình. Cô c n chú ý ki m tra i n, nư c, óng c a c n th n trư c khi ra v . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 16. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản