Mục tiêu giáo dục và hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Mẫu giáo lớn

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
220
lượt xem
32
download

Mục tiêu giáo dục và hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Mẫu giáo lớn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối mầm non - Mục tiêu giáo dục và hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Mẫu giáo lớn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mục tiêu giáo dục và hướng dẫn thực hiện chế độ sinh họat - Mẫu giáo lớn

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PH N 1 A - M C TIÊU GIÁO D C VÀ HƯ NG D N TH C HI N CH SINH HO T M C TIÊU GIÁO D C PHÁT TRI N TH CH T Cân n ng và chi u cao n m trong kênh A c th : Tr trai: cân n ng t 16,0 – 26,6kg; chi u cao t 106,4 – 125,8cm Tr gái: cân n ng t 15,0 – 26,2kg; chi u cao t 104,8 – 124,5cm i n i gót gi t lùi 5 bư c Ch y 18m trong kho ng 10 giây Ch y i hư ng theo hi u l nh Bò theo ư ng dích d c Ném xa 4m b ng hai tay B t xa 50 – 60cm C t ư c ư ng tròn Có thói quen r a tay b ng xà phòng trư c khi ăn, khi tay b n và sau khi i v sinh. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Bi t t ánh răng, lau m t. Bi t tránh xa nh ng v t d ng nguy hi m, nơi không an toàn. PHÁT TRI N NH N TH C Thích tìm hi u khám phá môi trư ng xung quanh. Hay t câu h i: t i sao? làm gì? Làm th nào? Khi nào? Phân bi t b n thân v i b n cùng tu i. Phân lo i ư c m t s i tư ng theo 2 -3 d u hi u cho trư c. T tìm ra d u hi u phân lo i. Nh n bi t ư c phía ph i, phía ph i c a ngư i khác. Phân bi t ư c hôm qua, hôm nay, ngày mai. Có bi u tư ng v s trong ph m vi 10,thêm b t trong ph m vi 10. Phân bi t các hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình ch nh t qua các c i m n i b t. So sánh và s d ng ư c các t : To nh t – nh hơn – nh nh t; cao nh t – th p hơn – th p nh t; r ng nh t – h p hơn - h p nh t; nhi u nh t – ít hơn – ít nh t. Phân bi t m t s công c , s n ph m, công vi c, ý nghĩa c a m t s ngh ph bi n, ngh truy n th ng a phương. Bi t ư c m t s công vi c c a các thành viên trong gia ình, c a giáo viên và tr trong l p, trư ng m m non. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Nh n bi t ư c vài nét t trưng v danh lam th ng c nh c a a phương và quê hương t nư c PHÁT TRI N NGÔN NG Nh n d ng ư c các ch cái và phát âm ư c các âm ó Di n t ư c mong mu n, nhu c u và suy nghĩ b ng nhi u lo i câu. Hi u ư c m t s t trái nghĩa Tham gia có sáng t o trong các ho t ng ngôn ng : óng k ch, k chuy n… “ c” và sao chép ư c m t s kí hi u. M nh d ng, t tin, ch ng trong giao ti p. PHÁT TRI N TÌNH C M - XÃ H I H p tác, chia s v i b n bè trong các ho t ng. Có hành vi ng x úng v i b n than và m i ngư i xung quanh. Có hành v , thái th hi n s quan tâm n nh ng ngư i g n gũi. Vui v nh n và th c hi n công vi c ư c giao n cùng. Th c hi n m t s quy nh trong gia ình, trư ng l p m m non, nơi công c ng. Gi gìn và b o v m i trư ng: b rác úng nơi quy nh, chăm sóc các con v t nuôi, cây c nh, gi gìn chơi, dùng, có ý th c ti t ki m. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PHÁT TRI N TH M M Thích tìm hi u và bi t b c l c m xúc phù h p v i v p c a thiên nhiên, cu c s ng và các tác ph m ngh thu t. Thích nghe nh c, nghe hát. Chăm chú l ng nghe và nh n ra nh ng giai i u khác nhau c a các bài hát, b n nh c. Hát úng và bi t th hi n s c thái tình c m qua các bài hát mà tr yêu thích. Bi t v n ng nh p nhàng phù h p v i nh p i u bài hát, b n nh c: v tay, d p chân, nhún nh y, múa… Bi t s d ng các công c âm nh c gõ m theo các ti t t u c a bài hát, b n nh c m t cách phù h p. Bi t l a ch n và s d ng các d ng c , v t li u a d ng: bi t ph i h p màu s c, hình d ng, ư ng nét t o ra các s n ph m t o hình có n i dung và b c c cân i, màu s c hài hòa. Bi t s d ng các màu s c khác nhau như xanh, vàng, h ng, nâu, tím, da cam tao ra các s n ph m. Bi t ph i h p màu s c, hình kh i và ư ng nét trong trang trí. Bi t nh n xét, gi gìn s n ph m c a mình và c a b n. B – HƯ NG D N TH C HI N CH SINH HO T: NGUYÊN T C TH C HI N: Ch sinh ho tlà s phân b h p lí v th i gian và các ho t ng trong ngày trư ng m m non nh m áp ng nhu c u v tâm sinh lí c a tr và giúp tr Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com hình thành thái , n n p, thói quen và nh ng kĩ năng s ng tích c c.Tùy theo i u ki n th c t c a t ng a phương và tùy theo t ng mùa, giáo viên có th i u ch nh th i gian bi u sao cho phù h p, nhưng trong quá trình th c hi n c n m b o các quy t c sau: m bào tính khoa h c, h p lí, v a s c, phù h p v i nh p i u sinh h c c a tr theo t ng l a tu i và cá nhân tr . N i dung ho t ng trong nagỳ c n phong phú a d ng, g n gũi v i cu c s ng th c c a tr , áp ng m c tiêu phát tri n c a tr . Phân ph i th i gian thích h p và có s cân b ng gi a các ho t ng tĩnh và ng; gi a ho t ng trong l p và ho t ng ngoài tr i; gi a ho t ng chung c l p và ho t ng theo nhóm, cá nhân. m b o trình t ho t ng ư c l p i l p l i t o n n p và hình thành nh ng thói quen t t tr . m b o cho m i tr ư c ho t ng tích c c và phù h p v i c i mc a t ng tr , tránh s ng lo t, gò bó, c ng nh c. m bào s linh ho t, m m d o nh m áp ng các nhu c u c a tr ang trong th i kì l n lên và phát tri n, phù h p v i i u ki n t ng vùng mi n, a phương. G I Ý TH I GIAN BI U Th i gian N i dung Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Mùa hè Mùa ông 6.45 – 8.00 7.00 – 8.30 ón tr , chơi, th d c sáng 8.00 – 8.35 8.30 - 9.00 Ho t ng h c 8.40 – 9.30 9.10 – 10.00 Chơi, ho t ng các góc 9.30 – 10.20 10.00 – Chơi ngoài tr i 10.50 10.20 - 10.50 – V sinh, ăn trưa. 11.20 11.50 11.20 – 11.50 – Ng trưa. 13.50 14.00 13.50 – 14.00 – V sinh, ăn ph . 14.30 14.40 14.30 – 14.50 – Chơi và ho t d ng theo ý thích 15.40 16.00 15.40 - 16.00 – Chơi, tr tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 17.00 17.00 i v i ngày có 2 l n h c, th i gian cho 2 l n h c có th kéo dài nhưng không quá 50 phút ( Có th ho t ng h c 2 l n/ ngày vào bu i sáng, ho c vào bu i chi u sau th i gian ăn ph ) Lưu ý: Xây d ng th i gian bi u: phù h p v i i u ki n khí h u và c i mc a t ng vùng mi n: th i gian ón và tr tr có th xê d ch mà không nh t thi t ph i úng như th i gian bi u trong chương trình; khi ón tr t i th i i m nào thì th c hi n theo ho t ng c a th i gian bi u t i th i i m ó tránh xáo tr n nh p i u sinh h c c a tr . Th c hi n th i gian bi u: Tùy theo i u ki n c th c a ngày hôm hôm ó ho c th i ti t mà giáo viên có th s p x p l i các ho t ng h c, chơi sao cho v n th i gian cho m i ho t ng và m b o cho tr ăn, ng úng gi .Riêng iv i l p m u giáo l n có 6 l n h c/ tu n thì riêng v i ngày có 2 l n h c, cô c n chú ý s p x p, i u ch nh m b o th i gian c a c 2 l n h c trong ngày kho ng t 45 – 50 phút. Ch sinh ho t ph i ư c áp d ng th ơng xuyên, u n. n u không th c hi n úng nh ng yêu c u c a ch sinh ho t thì s làm nh hư ng ns c kh e c a tr và các ho t ng giáo d c trong nhóm l p. HƯ NG D N TH C HI N: ón tr ón tr Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Khi ón tr , cô ph i nh nhàng, d dành và cho tr chơi mà tr thích. i v i nh ng cháu m i i h c, m t vài ngày u, cô nên g n gũi, ti p xúc, làm quen v i tr , khi có c cha m tr , sau ó ón, d n tr vào l p. n khi tr ã quen v i sinh ho t c a l p, cô cho tr t l y chơi theo ý thích. Trong gi ón tr , cô giáo có th trao i v i PH v m t s i u c n thi t ti p t c theo dõi, chăm sóc khi tr trư ng. Cô cho tr chơi t do t i các góc ho c cùng tr trò chuuy n (cá nhân ho c nhóm). N i dung trò chuy n là nh ng i u liên quan n ch ang ti n hành, v b n thân tr và nh ng s ki n x y ra hàng ngày xung quanh tr (th i ti t, nh ng gì tr h ng thú…). Khi trò chuy n, cô giáo có th g i m , nêu tình hu ng tr tr l i, giúp tr rèn luy n và phát tyri n kh3 năng ng x , giao ti p. Th d c sáng Có th cho tr t p trong nhà ho c ngoài sân, tùy thu c vào i u ki n c th c a phòng, l p và th i ti t. Nên cho tr t p theo nh c là t t nh t. N u trư ng có sân r ng thì có th b trí cho toàn trư ng t p cùng m t th i i m, t o i u ki n cho tr ti p xúc v i n ng và không khí trong lành. i m danh: Giáo viên nên th c hi n vi c i m danh dư i nhi u hình th c, nh m làm cho tr bi t tên và quan tâm n nhau. Cô có th g i l n lư t tên t ng tr ho c cô làm cho m i tr m t th tê – kí hi u. Khi n l p tr t c m và g n th tên lên b ng thành nh ng dãy theo t ho c theo ch cái u c a tên. Sau ó, tr m th tên phát hi n tr v ng m t ho c cũng có th cho tr trong t quan sát, phát hi n b n v ng m t. Ho t ng h c trong ch sinh ho t (H c có ch ích) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com M c ích: th i i m này, ho t ng h c c a tr trong ch t sinh ho t h ng ngày ư c t ch c dư i hình th c h c có ch ích, có s nh hư ng va 2hư ng d n tr c ti p c a giáo viên. N i dung ho t ng ư c t ch c có h th ng, theo sát m c ích, k h ach ã ư c ho ch nh s n trong k ho ch tu n, phù h p v i các lĩnh v c n i dung giáo d c trong chương trình theo ch . Th i gian ti n hành: Vào các bu i sáng trong ngày ( sau th i i m ón tr ) và kéo dài t 30 – 35 phút Vào u năm h c, không nên kéo dài ho t ng h c quá 30 phút N i dung th c hi n: Ho t ng h c có ch nh ư c ti n hành v i nh ng n i dung thu c các ho t ng: phát tri n v n ng và giáo d c dinh dư ng s c kh e; khám phá khoa h c v th gi i t nhiên, tìm hi u xã h i; làm quen v i tóan/ nghe k chuy n/ c thơ/ k chuy n sang t o; làm quen v i c, vi t; ho t ng t o hình (v , n n, c t, dán, x p hình), âm nh c(t p hát, v n ng theo nh c và nghe hát, nh c).N i dung các ho t ng phù h p v i các lĩnh v c giáo d c trong chương trình theo hư ng tích h p g n v i ch . Giáo viên c n s p x p th i gian bi u sao cho tr MG l n có 6 l n h c trong tu n ( th i gian h c thích h p nh t là vào các bu i sáng).Th i gian ti n hành cho 1 l n h c/ ngày không nên quá 35 phút. N u hôm nào c n t ch c cho tr h c 2 l n/ ngày, tùy thu c vào n i dung và i u ki n th c t c a trư ng l p mà cô có th s p x p c 2 l n h c vào bu i sáng ho c 1 l n h c bu i sáng, 1 l n h c sau th i i m ăn ph bu i chi u.V i 2 l n h c bu i sáng, cô nên s p x p ho t ng có tính ch t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tĩnh trư c và ho t ng có tính ch t ng sau, gi a hai l n h c nên cho tr chơi vài phút t do, gi i trí. Th i gian ti n hành c 2 l n h c/ ngày kh ang 45 – 50 phút Chơi, ho t ng các góc: ây là th i i m nh m góp ph n th a mãn nhu c u chơi c a tr l a tu i này. ng th i t o i u ki n cho tr ư c tham gia vào các h at ng khác nhau giúp tr tìm hi u khám phá th gi i xung quanh, lĩnh h i nh ng kĩ năng s ng c n thi t, phát tri n tính ch ng sáng t o, kh năng giao ti p. Khơi g i h ng thú c m xúc c a tr trong các m i quan h tương tác v i b n bè thông qua ho t ng vui chơi trong các góc. Th i gian ti n hành Tùy theo i u ki n th i ti t, mùa c a m i a phương có th s p x p th i i m này sau th i i m ho t ng h c c a tr , ho c sau th i i m chơi và ho t ng ngoài tr i các góc, kéo dài trong kho ng t 40 – 50 phút vào các bu i sáng N i dung th c hi n Trong th i i m này, trò chơi như trò chơi óng vai, trò chơi l p ghép, xây d ng là nh ng trò chơi có v trí tr ng tâm. Cùng v i ó, cô t o i u ki n, khuy n khích tr tham gia vào các nhóm chơi, ho t ng theo ý thích mang tính sang t o như v , n n, c t, dán, hát, múa, chơi góc t o hình, âm nh c và tham gia vào các góc ho t ng khác. N i dung chơi th i i m này ư c t ch c g n v i ch .Tr 5- 6 tu i ã có kh năng t ph c v , kĩ năng chơi và ho t ng t p th theo m c ích, ch chung. Vì v y, cô nên chú ý t o i u ki n cho tr t tham gia t ch c trò chơi, ho t ng c a nhóm ( cùng nhau chu n b dùng, chơi, ch chơi, th o lu n v n i dung chơi, ch n nhóm chơi, b n chơi …) Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - H ng ngày cô t o i u ki n cho m i tr t do l a ch n các nhóm chơi và tham gia vào các trò chơi, ho t ng t nguy n - Trong tu n, cô nên quan sát ưa ra nh ng g i ý, khuy n khích các tr ư c luân phiên tham gia vào các nhóm chơi, các ho t ng khác nhau, không nên tr chơi ho c ho t ng m t nhóm nào ó quá lâu trong m t tu n. - Khi th i gian chơi và ho t ng các góc k t thúc, cô c n hư ng d n tr trong các nhóm chơi t c t và s p x p dùng, chơi g n gang, ngăn n p úng quy nh chu n b chuy n sang ho t ng khác. V i th i ti t n ng nóng, cô có th t ch c, ti n hành ho t ng bày sau th i i m chơi và ho t ng ngoài tr i. Th i i m chơi, ho t ng ngoài tr i Chơi và ho t ng ngoài tr i nh m t o i u ki n cho tr ư c ti p xúc v i không khí trong lành c a thiên nhiên, rèn luy n s c kh e, thi t l p m i quan h gi a tr v i môi trư ng xung quanh, góp ph n m r ng v n hi u bi t c a tr v môi trư ng t nhiên - xã h i, th a mãn nhu c u chơi và ho t ng theo ý thích c a tr Th i gian ti n hành: Vào các bu i sáng trong tu n, t 40 – 50 phút N i dung th c hi n: Tùy thu c vào n i dung c a ch trong tu , i u ki n c a trư ng, l p, ho t ng ngoài tr i có th ti n hành v i m t s n i dung và v i nh ng hình th c ho t ng sau: - Chơi t do n i các thi t b , chơi ngoài tr i; làm chơi và chơi v i các v t li u thiên nhiên như cây, qu , hoa, lá, cát, s i, nư c. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Chơi v i nh ng trò chơi v n ng, trò chơi dân gian mà tr thích nh m tăng cư ng kh năng v n ng cơ th như ch y, nh y, leo, trèo, n m, b t… - Quan sát m t s s thay i c a các hi n tư ng thiên nhiên, âm thanh, th i ti t, cây, c i, hoa, lá. Ho t ng c a con ngư i, con v t. - Tham gia vào các ho t ng lao ông như nh t lá rơi, lau lá cây; tư i cây, chăm sóc các con v t nuôi góc thiên nhiên. - D o chơi trong sân trư ng, thăm các khu v c trong trư ng( thăm nhà b p, phòng y t và các nhóm l p h c khác ho c tham quan ngoài khu v c trư ng như: công viên, s thú, cánh ng, c a hang, siêu th , trư ng ti u h c, doanh tr i b i, xí nghi p, nhà máy,.. thu c c ng ng dân cư g n trư ng. Khi th c hi n k ho ch tu n và ti n hành cho tr chơi và ho t ng ngoài tr i, cô nên: - Không nên tri n khai cùng m t lúc t t c nh ng n i dung trên mà nên ch n và ph i h p các n i dung phù h p v i vi c tri n khai ch trong tu n sao cho thích h p v i tr . Tùy theo tình hu ng và i u ki n c th c a t ng trư ng, l p, cô l a ch n th c hi n t 2 - 3 n i dung tr lên m i ngày. - Cho tr tham gia trò chơi v n ng ( kho ng 10 – 18 phút ) ho c trò chơi dân gian mang tính t p th trư c, sau ó cô có th cho tr cùng chơi nh t lá; làm chơi b ng v t li u thiên nhiên; chăm sóc cây c i, con v t yêu thích góc thiên nhiên; cho tr chơi theo ý thích v i chơi thi t b ngoài tr i ho c chơi v i cát, nư c…Tr có th mang theo m t s chơi mà tr thích như búp bê, các kh i g , ô tô ra ngoài sân chơi; ho c ng i dư i bóng râm nghe k chuy n, cùng hát v i nhau bài hát nào ó; ho c i d o, tham quan xung quanh trư ng. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 13. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Khi t ch c th c hi n nh ng n i dung trên, cô c n t ch c ph i h p n i dung ho t ng có tính ch t ng ( ch y, nh y, leo, trèo) v i nh ng n i dung mang tính ch t tĩnh ( ng i nghe k chuy n, hát, c thơ, xem tranh truy n, làm chơi b ng v t li u thiên nhiên) m t cách h p lí. Cô không nên t ch c quá nhi u n i dung, ho c cho tr tham gia vào m t ho t ng nào ó quá lâu gây cho tr s nhàm chán ho c m t mõi. M t s lưu ý: - Cô nên nói rõ khu v c chơi c a l p, t p cho tr bi t t p trung m t ch , khi cô yêu c u ho c khi chu n b vào l p theo hi u l nh c a cô. - Trong quá trình tr chơi, ho t ng, cô luôn quan sát, bao quát t t c nhóm chơi c a l p trong sân trư ng, nh c nh tr không ư c chơi quá khu v c quy nh c a l p và nh ng nơi nguy hi m. - H ng ngày, tùy thu c vào n i dung c a ho t ng, cô nên t n d ng các tình hu ng c th tăng cư ng s giao ti p gi a cô và tr , khuy n khích tr quan sát, ti p xúc v i m i trư ng xung quanh và có nh ng nh n xét phù h p. - Khi tr chơi v i v t li u thiên nhiên, giáo viên c n chú ý bao quát tr chơi, nh c nh tr không nên d i tay b n lên m t, m t, ngh ch và làm b n qu n áo c a mình và c a b n. Khi cho tr chơi v i cát, nư c, t bi t v i nh ng thi t b ngoài tr i, cô c n chú ý quan sát gi i quy t nh ng xung t và x lí nhanh k p th i v i nh ng tình hu ng nguy hi m x y ra trong quá trình chơi, m b o an toàn cho tr . - i v i tr MG l n, nên t n d ng các i u ki n cho tr chơi ho c i tham quan ngoài khu v c trư ng. Khi i chơi xa, c n ưa ra nh ng quy nh chung và nh c nh tr tuân theo. Cô chu n b lên k ho ch v m c ích, a i m, các Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 14. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com phương ti n i l i, cho tr bi t n i dung tham quan, t o i u ki n cho tr phát huy tính t ch c, tính t l c cùng nhau chu n b cho chuy n i - Nh ng hôm th i ti t mưa, quá l nh, không th t ch c cho tr chơi và tham gia vào các ho t ng ngoài tr i, cô có th t ch c cho tr chơi v n ng, trò chơi dân gian mà tr thích, hư ng d n tr quan sát s thay i c a các hi n tư ng th i ti t ho c t ch c cho tr tham gia vào các ho t ng: c sách, k chuy n, xem truy n tranh, băng hình…, chơi v i chơi theo ý thích m t vài khu v c(góc) ho t ng trong l p. Cô nên lưu ý, nh c nh , hư ng d n tr bi t cách t m c thêm áo ho c c i b t khi th i ti t thay i. - i v i tr s c kh e y u, cô nên quan tâm, khuy n khích tr tham gia vào các ho t ng, trò chơi phù h p v i s c kh e và kh năng c a tr . - Tr 5 - 6 tu i ã có thói quen bi t t ph c v tương i t t, bi t làm theo yêu c u c a ngư i l n nên c n phát huy tính t l c c a tr trong vi c th c hi n m t s công vi c ph c v cho b n thân( m c qu n áo, i, c i giày, dép) khi ra, vào l p. Trong quá trình chơi và ho t ng, nh c nh tr bi t b o quàn, gi gìn chơi, t r a chơi sau khi chơi xong, thu d n c t dùng, chơi vào úng nơi quy nh.khi vào l p, yêu c u tr t c t giày dép úng nơi quy nh, t r a tay, lau m t, ngh vài phút chu n b cho ho t ng ti p theo. - V i nh ng hôm th i ti t n ng nóng, cô có th ti n hành ho t ng này trư c th i i m chơi và ho t ng các góc. V sinh, ăn trưa: - Gi ăn ti n hành trong kho ng 60 phút. Giáo viên c n s p x p công vi c m t cách h p lí t khâu chu n b ăn cho n khâu v sinh sau khi ăn, nh t là nh ng nơi ch có m t giáo viên ng l p. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 15. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Giáo viên c n hư ng d n và cho tr thói quen v sinh s ch s trư c khi ăn. Nh ng l p có 2 giáo viên thì nên phân công m t cô giám sát tr lau m t, r a tay s ch s trư c khi ăn, cô còn l i chu n b và giám sát m t s tr tr c nh t b a ăn. Trư ng h p l p có m t cô thì cô v a làm v a ph i bao quát chung c l p, nên phân công m t tr trong l p giám sát các tr khác r a tay, lau m t và phân công m t s tr tr c nh t b a ăn. - Sau khi tr ăn xong, cô cho tr cùng d n d p ch ng i ăn và nh c nh tr v sinh s ch s , không cho tr ch y, nh y nhi u sau khi ăn. Trong th i gian ch i cô và nhó tr tr c nh t d n d p và chu n b giư ng ng , cô cho tr ngh ngơi nh nhàng ho c b trí cho tr chơi m t s góc chơi thích h p, nh nhàng chu n b cho gi ng ti p theo. Ng trưa: - Th i gian dành cho th i i m này là 150 phút. - Cô nên b trí th i gian thích h p cho các bư c chu n b nơi ng , th i gian tr i v sinh trư c khi ng và m b o th i gian cho tr ng và y gi c. - Th i gian u có tr chưa quen v i gi c ng trưa, giáo viên không nên ép tr ng ngay như các tr khác mà d n d n cho tr làm quen, có th cho tr ng mu n hơn các b n khác ho c n m im t i ch , không nh t thi t ph i vào gi c ng ngay. Ăn ph : - Th i gian ti n hành: t 20 – 30 phút - Sau hi tr ng d y, cô nh c nh tr t i v sinh và lau m t, r a tay s ch s , trư c khi ăn ph . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 16. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Chơi và ho t ng theo ý thích bu i chi u - T o i u ki n cho tr ư c chơi và ho t ng theo ý thích, t o c m giác tho i mái cho tr - Chú ý và khuy n khích tr th hi n nh ng kh năng c bi t c a mình - Th i i m này ư c t ch c sau th i i m ăn ph bu i chi u c a tr , t 60 – 70 phút. - Khi ti n hành th i i m này, cô ch y u t ch c cho tr tham gia vào các trò chơi, ho t ng theo ý thích trong các góc ho t ng. Nh ng trò chơi thư ng là trò chơi v n ng, trò chơi óng vai, trò chơi h c t p ho c trò chơi óng k ch.Ho c cô cũng có th t ch c cho tr nghe k chuy n; t k chuy n; cl i bài thơ ho c bi u di n nh ng bài hát, múa mà tr bi t; xem các chương trình dành cho thi u nhi trên vô tuy n ; chơi các trò chơi v i máy vi tính…V i các trò chơi v n ng không nên cho tr chơi kéo dài quá 20 phút. - Có th g i ý cho tr l a ch n n i dung ho t ng theo ý thích và phù h p v i tr , g n v i ch , t ch c ph i h p v i nh ng ho t ng có tính ch t tĩnh v i nh ng ho t ng có tính ch t ng c a tr m t cách h p lí. N u t ch c ho t ng h c bu i Tr tr - Trư c khi chu n b cho tr ra v , cô có th cùng trò chuy n v i tr , cho tr t nh n xét, khuy n khích tr nêu các gương t t trong ngày, t o cho tr tâm tr ng hào h ng, vui v , có nh ng n tư ng t t v i l p, v i cô, v i b n hôm sau tr l i thích n trư ng. Tuy nhiên th i gian không nên kéo dài quá 10 phút. - Hư ng d n tr làm v sinh cá nhân: lau m t, r a tay, s a sang qu n áo, u tóc cho g n gang, s ch s . Trong th i gian ch ib m n ón, cô nên cho Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 17. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tr chơi t do v i m t s chơi d c t ho c cho tr cùng nhau xem truy n tranh…Tùy theo i u ki n, cô có th cho tr chơi v i chơi thi t b ngoài tr i, không nên tr ng i m t ch ch b m n ón. - Khi b m n ón, cô hư ng d n tr t c t chơi úng nơi quy nh, chào b m , chào cô giáo, chào các b n trư c khi ra v . Cô nên giành th i gian trao i v i ba m , gia ình m t s thông tin c n thi t trong ngày v cá nhân tr , cũng như m t s ho t ng c a l p c n có s ph i h p v i gia ình - Chú ý ki m tra i n, nư c, óng c a c n th n trư c khi ra v Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản