Nâng cao hiệu quả quản lý của thanh tra chính phủ, Lê Quang Tường, thanh tra viên Cao cấp

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
10
lượt xem
2
download

Nâng cao hiệu quả quản lý của thanh tra chính phủ, Lê Quang Tường, thanh tra viên Cao cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạp chí thanh tra số 09/2012 - Năm thứ 34 trình bày nội dung về nâng cao hiệu quả quản lý của thanh tra chính phủ, đẩy mạnh xúc tiến, xây dựng, hoàn thienj hệ thống trường đào tạo cán bộ của ngành thanh tra, xây dựng đội ngũ công chức vững mạnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nâng cao hiệu quả quản lý của thanh tra chính phủ, Lê Quang Tường, thanh tra viên Cao cấp

,<br /> <br /> TAP CHI<br /> •<br /> CO QUAN CUA 11::1ANH<br /> TRA CHfNH PHU<br /> <br /> HQI D6NG BIEN TAp:<br /> GS.TS Do Hoai Nam<br /> TS. Tr~n Duc LlJQTlg<br /> TS. Nguyen Van Thanh<br /> TS. VO Pharn Quyet Thang<br /> PGS.TS Dinh Van M~u<br /> GS.TS Le Minh Tam<br /> TS. Le M\lnh l.uan<br /> TS. Pharn Tuan Khai<br /> TS. Tr~n Ngoc l.iern<br /> TTV cao cap Pham Van Khanh<br /> T6NG BIEN TAp:<br /> VOVan Chien<br /> PHO T6NG BIEN TAp:<br /> Nguyen Van Dinh<br /> Doan Thu Ha<br /> Le Tien D\lt<br /> <br /> " Nguy~n Van Thanh: 2/9/1945 - Ngay hQi1O'n hat, ve yang nhat cua dan tQcVi~t Nam<br /> n<br /> ToA SO~N vA TR! Sl,T:<br /> La D29 - dlJang Tr~n Thai Tong C~u Giay - Ha NOi<br /> Di~n thoai:<br /> 080.49063 (Ban Trj su)<br /> 080.49074 (Ban Bien tap)<br /> 080.49069 (Phong Ke toan)<br /> 080.49064 (Phong Che ban)<br /> Fax: 080.49065<br /> E-mail: tapchithanhtra@yahoo.com<br /> chebantctt@gmail.com<br /> VP£)~I DI~N KHU Vl,TCPHiA NAM:<br /> 496 Nguyen Dinh Chi~u - Q.3 TP. He Chi Minh<br /> Di~n thoai: 080.83224<br /> Fax: 080.84622<br /> E-mail: tapchithanhtra@Vnn.vn<br /> <br /> Tr.2<br /> <br /> o<br /> <br /> Iy cac cap<br /> <br /> ANH BiA 1: Tran Chinh<br /> TRiNH BAy: Nguyen T\lO<br /> <br /> Tr.4<br /> <br /> " T5. Sui Huy Khian: Vai net ve thanh tra trong lich su Vi~t Nam<br /> <br /> o<br /> <br /> Tr.6<br /> <br /> Ngo Manh Hung: Vai tr6 cua cac co quan thanh tra nha ruroc trong viec bao v~ ngLloi<br /> to cao tham nhOng<br /> <br /> Tr.9<br /> <br /> " La Quang TLlang:MQtso de xuat ve hoan thi~n, nang cao hi~u qua quan Iy cua Thanh<br /> tra Ghinh phil<br /> <br /> o<br /> <br /> Tr.11<br /> <br /> Mai Van Du~n: Ve thai diem quyet dinh giai quyet khieu n cong chuc lam phat sinh<br /> khieu nai ho?c sai pharn trong giai<br /> quyet khieu nai, to cao.<br /> Thanh tra Chinh phil can nghien<br /> Clrude c6 giai phap chien nroc mang<br /> tinh d(>t pha m(>t each manh me,<br /> dong b(>,kha thi cao ve slta dOi, bo<br /> sung,hoan chinh h~ thong phap lu~t<br /> phong, chong tham nhung; cac giai<br /> phap nang cao kha nang phat hi~n<br /> thamnhung, nang cao hi~u qua hoat<br /> d9n9ph6ng, chong tham nhung, v~n<br /> dl)ng kinh nghi~m cua cac rurcc<br /> trang phonq, chong tham nhung de<br /> nhling nam t6'i c6 chuyen bien can<br /> ban trong viec dB:ylui t~ nan tham<br /> nhung.<br /> 4. Tang cuang cong tac quan Iy<br /> nhB.urocve linh Vl./cthanh tra doi v6'i<br /> r<br /> cac bQ, nqanh, dja phuong. Thanh<br /> tra Chinh phu can t~p trung xay<br /> dl!ng, ban hanh day dil cac van ban<br /> phap lu~t ve quan Iy cac m?t doi v6'i<br /> cac bQ,nqanh, dja phuong tren linh<br /> vl!c thanh tra. Chi d~o, hu6'ng dan,<br /> kiem tra cac b(>,nganh, dia phuong<br /> xay dt,rng cac van ban qui ph~m<br /> phap lu~t, chuyen man nghi~p VI)ve<br /> linh vuc thanh tra. Tren co<br /> dinh<br /> hLf6'ngchuong trlnh cong tac, .ke<br /> ho~ch thanh tra chung cua toan<br /> nganh; chi d~o vi~c xay dt,rng, dieu<br /> chinh n(>idung, giam sat vi~c tht,rc<br /> hi~nchuong trlnh cong tac thanh tra<br /> hang nam cila cac b(>, nganh, dia<br /> phLfongtheo ml)c tieu, dinh hU6'ng<br /> chuong trlnh chung cila toan nganh.<br /> Chi d~o xay dt,rng, xem xet, chinh<br /> slta, kiem duy~t va giam sat ch?t che<br /> vi~cthL!chi~n danh ml)Cdon vi thu(>c<br /> <br /> so<br /> <br /> NGHIEN COO ~<br /> <br /> doi tuqng thanh tra hang narn cua<br /> cac b(>,nganh, dia phtronq theo dinh<br /> hu6'ng heat d(>ngthanh tra hang narn<br /> cua toan nganh. Theo d6i, qiarn sat<br /> chat che, xem xet ket luan cac vu<br /> vi~c thanh tra hang nam c~a cac b~,<br /> nganh, dia phuong, nham phat hien<br /> nhling sai s6t trong ket luan cac vu<br /> viec thanh tra neu c6 de chi dao<br /> chinh slta cho phu hop v6'i cac qui<br /> dinh cua phap lu~t hoac Thanh tra<br /> Chinh phu trt,rctiep tien thanh thanh<br /> tra lai. Ye~ cau cac b(>,n~anh, dia<br /> phuong tien hanh thanh, kiem tra d(>t<br /> xuat cac don vi, ca nhan thuoc b(>,<br /> nqanh, dia phuong quan Iy khi c6<br /> dau hi~u vi pham phap luat. Dinh ky<br /> hang qui, 6 thang, nam c6 y kien<br /> danh gia, chi dao cac m?t cong tac<br /> tren linh vt,rc thanh tra doi v6'i tung<br /> b(>,nqanh, dia phuong. KhB:ntruong<br /> ung dl)ng cong ngh~ thong tin vao<br /> vi~c xay dt,rng h~ thong cung cap,<br /> tong hop thong tin, bao cao cac m?t<br /> cong tac tren linh vt,rc thanh tra<br /> chung cua toan nqanh, cua cac b(>,<br /> nqanh, dia phuong dap ung m(>t<br /> each kip thai, day du, chinh xac,<br /> phuc VI) cho su lanh dao, quen Iy<br /> chung cua toan nganh. Tang wang<br /> thanh tra trach nhiern trong vi~c quan<br /> Iy nha ruroc tren cac linh vue thu(>c<br /> cmrc nang nhiem VI) cua cac b(>,<br /> nqanh, dia phtronq.<br /> 5. Xay dlfl1g dQingu can bQcong<br /> chuc va bQ may vling m~nh. Hi~n<br /> nay, cong tac to chuc can bQ va b(><br /> may c6 nhling m?t can xem xet, dieu<br /> chinh cho phu hqp v6'ivi~c nang cao<br /> chat luqng, hi~u qua ho~t d(>ng,quan<br /> Iy toan nganh.<br /> Cac CI)C,vI), vi~n, don vi thu(>c<br /> Thanh tra Chinh phil can co cau I~i,<br /> bo sung dieu chinh chuc nang,<br /> nhi~m VI)theo hu6'ng giam b6't ho~t<br /> d(>ngthanh tra tac nghi~p thu(>clinh<br /> Vl./c Cl) the, tang thanh tra trach<br /> nhi~m doi v6'i cac b(>, nganh, dia<br /> phuong trong vi~c tht,rc hi~n chuc<br /> nang nhi~m vI) duqc giao; tang<br /> nghien cuu, xay dt,rng cac van ban<br /> <br /> phap luat, hu6'ng dan chuyen man,<br /> nghi~p VI), tang quan Iy b(>,nqanh,<br /> dia phuong.<br /> £)ong thai, Thanh tra Chinh phil<br /> can c6 van ban hu6'ng dan sap xep<br /> lai to chirc b(>may thanh tra thu(>c<br /> cac b(>,nqanh, dia phuong phu hop<br /> v6'i thuc hien nhiem vu theo dinh<br /> hU6'ng chung cua toan nqanh. Xem<br /> xet dieu chinh, slta doi qui trlnh danh<br /> qia bo nhiem nguai dung dau dam<br /> bao tht,rc su c6 nang It,rcdieu hanh,<br /> quan Iy don vi heat d(>ngc6 hi~u qua;<br /> tang quyen va trach nhi~m cila nguai<br /> dung dau trong viec It,ra chon cap<br /> ph6 giup viec, tuyen dl)ng nguai vao<br /> lam vi~c tai don vi mlnh phu trach.<br /> Xem xet dieu chinh cac qui dinh ve<br /> thi tuyen cong chuc, thi nang nqach<br /> dam bao nang luc fhuc hien nbiern<br /> VI)tuong ung.<br /> £)e nang cao chat luqng d(>ingu<br /> can b(>cong chuc can c6 de an cho<br /> toan nqanh: trong d6 dua ra chi tieu<br /> can dat ducc cac thai ky t6'i ve qui<br /> rno can b(> cong crurc, chat luqng<br /> chuyen man nghi~p VI), ve nqach<br /> cong chirc doi v6'i cac don vi thu(>c<br /> Thanh tra Chinh phu, cac b(>,nganh,<br /> dia phuong. Tren co<br /> d6 c6 ke<br /> hoach dao tao, boi duong, tuyen<br /> dunq, thi nang nqach dap ung yeu<br /> cau nhi~m VI)trong cac thai ky t6'L<br /> <br /> so<br /> <br /> Can c6 qui dinh chuB:n mt,rcCl)<br /> the doi v6'i vi~c tuyen dl)ng can b(><br /> cong chuc vao lam cong tac thanh<br /> tra cac don vi thu(>c Thanh tra<br /> Chinh phu, a cac b(>, nganh, dia<br /> phuong. £)oi v6'i vi~c tuyen dl)ng can<br /> b(>cong chuc cua cac don vi thu(>c<br /> Thanh tra Chinh phil nen chi dieu<br /> chuyen can b(> cong chuc da lam<br /> cong tac thanh tra c6 nang It,rc,<br /> ng~ch cong chuc cao tu cac b(>,<br /> nganh, dia phuong, ho?c tuyen cac<br /> chuyen gia tu cac truang d~i hQc,<br /> vi~n nghien cuu ve lam vi~c'/'<br /> <br /> a<br /> <br /> TAP CHI ~HANH ~RA<br /> <br /> 56 9-C'0IC' 113 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản