nâng cao môn vật lý lớp 6, lớp 7

Chia sẻ: Gia Hà Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
439
lượt xem
19
download

nâng cao môn vật lý lớp 6, lớp 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

từ nhiều năm nay theo yêu cầu của quốc hội và chính phủ, bộ giáo dục và đào tạo đã nghiên cứu triển khai đổi mới chương trình giáo dục phổ thông và cụ thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: nâng cao môn vật lý lớp 6, lớp 7

  1. MUÏC LUÏC Phaàn I : Môû ñaàu Trang 1 Phaàn II : Noäi dung vaø keát quaû nghieân cöùu Trang 4 Chöông I : Cô sôû lí luaän cuûa ñeà taøi 4 I . Lí do ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng 4 II .Muïc tieâu cuûa vieäc ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng 5 III. Muïc tieâu giaùo duïc trung hoïc cô sôû. 7 IV. Quan ñieåm xaây döïng chöông trình vaø SGK THCS môùi. 9 V. Nhöõng ñònh höôùng veà ñoåi môùi phöông phaùp daïy hoïc ôû THCS 12 VI. Chöông trình moân vaät lyù THCS 15 Chöông II : Keát quaû nghieân cöùu. 20 A. Ñaëc ñieåm Tænh An Giang. 20 I. Ñaëc ñieåm tình hình tænh An Giang 20 II. Daân soá 21 III. Ñaëc ñieåm vaên hoùa xaõ hoäi 22 IV. Ñònh höôùng phaùt trieãn chuû yeáu veà vaên hoùa , xaõ hoäi , giaùo duïc 23 B. Keát quaû khaûo saùt qua trao ñoåi vôùi giaùo vieân vaø döï giôø . 24 I. Khaûo saùt qua ñieàu tra phoûng vaán giaùo vieân 24 II. Khaûo saùt qua döï giôø vaø trao ñoåi vôùi giaùo vieân 38 Chöông III: Nhöõng yeáu toá daãn ñeán keát quaû giaûng daïy chöa cao vaø giaûi phaùp ñeå naâng cao hieäu quaû giaûng daïy vaät lyù lôùp 6, lôùp 7 45 I. Nhöõng nguyeân nhaân vaø thöïc teá daãn ñeán keát quaû giaûng daïy chöa cao 45 II. Caùc giaûi phaùp ñeå naâng cao hieäu quaû giaûng daïy 50 III. Thieát keá baøi daïy thöïc haønh vaät lyù 54 IV. Nhöõng ñeà xuaát vaø kieán nghò 56 Phaàn III. Keát luaän 58 - Taøi lieäu tham khaûo 61 - Phuï luïc 62
  2. MÔÛ ÑAÀU PHAÀN MOÄT : I . Lyù do choïn ñeà taøi : Töø nhieàu naêm qua theo yeâu caàu cuûa Quoác hoäi vaø Chính phuû , Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo ñaõ nghieân cöùu vaø trieån khai vieäc ñoåi môùi chöông trình giaùo duïc phoå thoâng vaø cuï theå laø töø naêm hoïc 2002-2004 ñaõ thöïc hieän giaûng daïy theo chöông trình môùi , SGK môùi trong phaïm vi caû nöôùc cho lôùp 3 vaø lôùp 6 . Vieäc nghieân cöùu vaø trieån khai chöông trình , SGK môùi ñaõ coù nhöõng böôùc ñi hôïp lyù , thaän troïng vaø chu ñaùo . Nhöng moät vaán ñeà lôùn nhö vaäy, khi trieån khai roäng chuùng ta cuõng khoâng löôøng tröôùc ñöôïc nhöõng khoù khaên , trôû ngaïi , nhöõng haïn cheá maø thöïc tieãn giaûng daïy ôû caùc vuøng mieàn khaùc nhau gaëp phaûi . An Giang laø moät tænh bieân giôùi coù nhieàu daân toäc , nhieàu toân giaùo vôùi nhöõng ñaëc tröng khaùc nhau veà ñòa lyù , trình ñoä vaø tính ña daïng trong vaên hoùa…ñoøi hoûi ngaønh giaùo duïc ñaøo taïo cuûa tænh maø tröôùc heát laø tröôøng Sö phaïm phaûi coù nhöõng giaûi phaùp nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa ñòa phöông trong vieäc giaûi quyeát nhieäm vuï thöïc tieãn . Vì vaäy ñeå ñaùnh giaù ñuùng vieäc thöïc hieän chöông trình vaø saùch giaùo khoa môùi töø ñoù ruùt ra nhöõng thaønh coâng cuõng nhö nhöõng haïn cheá nhaèm khaùc phuïc vaø naâng cao hieäu quaû cuûa vieäc ñoåi môùi chöông trình vaø SGK , chuùng toâi choïn ñeà taøi : “ Thöïc traïng vaø giaûi phaùp naâng cao hieäu quaû giaûng daïy moân vaät lyù lôùp 6 vaø lôùp 7 treân ñòa baøn tænh An Giang”, nhaèm naâng cao chaát löôïng giaûng daïy phoå thoâng vaø chaát löôïng ñaøo taïo giaùo vieân ôû tröôøng ÑHAG , goùp söùc mình vaøo söï nghieäp chung cuûa Ñaûng , cuûa Nhaø nöôùc ta. II . Ñoái töôïng nghieân cöùu : Ñoái töôïng chính laø : Thöïc traïng giaûng daïy chöông trình vaäy lyù lôùp 6 , lôùp 7 , toå tröôûng chuyeân moân , ban giaùm hieäu caùc tröôøng THCS , caùn boä phoøng giaùo duïc vaø hoïc sinh lôùp 6 , lôùp 7 ñang hoïc trong naêm hoïc 2003 –2004 vaø naêm hoïc 2004 - 2005. Saùch giaùo khoa , saùch giaùo vieân , saùch baøi taäp , caùc taøi lieäu lieân quan vaø trang thieát bò phuïc giaûng daïy vaø hoïc taäp theo chöông trình môùi ôû caùc tröôøng THCS . III . Giôùi haïn ñeà taøi : 1 . Ñòa baøn nghieân cöùu trong tænh An Giang ñoù laø : 1 .1 Löïa choïn ngaãu nhieân caùc tröôøng trong ñòa baøn tænh An Giang nhö sau : 1
  3. a .Löïa choïn ñeå döï giôø giaùo vieân daïy khoái lôùp 6 & 7 : + Thaønh phoâù Long Xuyeân ( THCS Nguyeãn Traõi ) , Thò xaõ Chaâu Ñoác ( THCS Nguyeãn Ñình Chieåu ) Huyeän An Phuù ( THCS An Phuù vaø THCS Ña Phöôùc ) Huyeän Taân Chaâu ( THCS Taân An ) Huyeän Tònh Bieân ( THCS Xuaân Toâ ) Huyeän Tri Toân ( THCS Chaâu Laêng ) Huyeän Phuù Taân ( THCS Phuù Myõ ) Huyeän Chôï Môùi ( THCS Long Kieán ) Huyeän Chaâu Phuù ( THCS Quaûn Cô Thaønh ) Huyeän chaâu Thaønh ( THCS An Chaâu ) Huyeän Thoaïi Sôn ( THCS Nuùi Saäp vaø THCS Phuù Hoaø ) . b . Löïa choïn ñeå ñieàu tra phoûng vaán : + Taát caû giaùo vieân ñang tröïc tieáp giaûng daïy vaø caùn boä quaûn lyù töø hieäu phoù trôû leân nguyeân laø giaùo vieân vaät lyù . + Loaïi hình tröôøng hoïc: tröôøng coâng laäp- noäi truù daân toäc hoaëc tröôøng vuøng nuùi cao, vuøng xaâu, vuøng xa. 1 .2 Caùc phoøng giaùo duïc cuûa caùc huyeän . 2 . Noäi dung nghieân cöùu: ñeà taøi chæ nghieân cöùu nhöõng töông taùc giöõa noäi dung vaø phöông phaùp , giöõa thaày vaø troø , giöõa nhaø giaùo vaø nhaø quaûn lyù , giöõa nhaø tröôøng vaø ñòa phöông , xoay quanh chöông trình vaø saùch giaùo khoa môùi ban haønh . IV . Nhieäm vuï nghieân cöùu : 1 . Nghieân cöùu thöïc tieãn veà caùc vaán ñeà : Toå chöùc thöïc hieän chöông trình vaø saùch giaùo khoa môùi . - Trình ñoä , khaû naêng cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh , thieát bò thí nghieäm , cô sôû vaät - chaát , tröôøng lôùp coù ñaùp öùng ñöôïc nhieäm vuï daïy vaø hoïc hay khoâng ?. - Heä thoáng caùc phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc ñeå phaùt huy tính chuû ñoäng , ñoäc laäp , tích cöïc cuûa hoïc sinh . - Hieäu quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh. Ruùt ra nhöõng thaønh coâng , haïn cheá vaø khoù khaên trong vieäc thöïc hieän chöông trình SGK môùi , hieäu quaû giaûng daïy cuûa giaùo vieân vaø hoïc taäp cuûa hoïc sinh .Töø ñoù seõ ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp cuï theå khaû thi ñeå thöïc hieän toát chöông trình , noäi dung SGK môùi . 2 . Nghieân cöùu lyù luaän : - Caùc phöông phaùp daïy vaø hoïc tích cöïc . - Cô sôû taâm sinh lyù cuûa hoaït ñoäng hoïc taäp tích cöïc vaø hieäu quaû cuûa caùc taùc ñoäng ñieàu khieån quaù trình hoïc taäp . - Xaây döïng cô sôû khoa hoïc ñeå ñeà ra caùc giaûi phaùp phuø hôïp . V . Phöông phaùp nghieân cöùu : 1 . Phöông phaùp ñieàu tra tröïc tieáp goàm : + Döï giôø daïy cuûa giaùo vieân , ñeå naém ñöôïc thöïc tieãn giaûng daïy ôû caùc tröôøng 2
  4. + Phoûng vaán giaùo vieân daïy lôùp , toå tröôûng , ban giaùm hieäu nhaø tröôøng , laõnh ñaïo Phoøng giaùo duïc , Sôû Giaùo duïc – Ñaøo taïo , phuï huynh hoïc sinh , caùc toå chöùc ñoaøn theå trong nhaø tröôøng . 2 . Phöông phaùp traéc nghieäm khoa hoïc vaø ñieàu tra . + Söû duïng caùc phieáu hoûi goùp yù kieán , coù kyù teân vaø khoâng kyù teân . + Söû duïng caùc phieáu traéc nghieäm veà möùc ñoä khoù deã cuûa chöông trình cuõng nhö nhöõng öu , nhöïôc ñieåm , thuaän lôïi , khoù khaên…. 3 . Phöông phaùp nghieân cöùu saûn phaåm . + Xem soå ghi ñaàu baøi , soå möôïn duïng cuï thí nghieäm , lòch thí nghieäm , soå ghi ñieåm , keát quaû ñaùnh giaù hoïc löïc cuûa hoïc sinh . VI . Ñoùng goùp cuûa ñeà taøi . Ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc naøy coù theå duøng laøm taøi lieäu ñeå boài döôõng taäp huaán cho giaùo vieân THCS trong caùc naêm hoïc tieáp theo , laøm taøi lieäu tham khaûo cho caùc nhaø quaûn lyù giaùo duïc veà caùc vaán ñeà sau ñaây : 1 . Laø cô sôû thöïc tieãn cuûa lyù luaän veà caùc phöông phaùp daïy hoïc tích cöïc ôû tröôøng THCS treân ñòa baøn tænh An Giang laø moät chuyeân ñeà thuoäc nhoùm caùc hoïc phaàn nghieäp vuï ñaøo taïo giaùo vieân THCS . 2 . Laø cô sôû thöïc tieãn ñeå hoaïch ñònh chieán löôïc xaây döïng ñoäi nguõ giaùo vieân vaø cô sôû vaät chaát cho caùc tröôøng THCS . 3 . Thieát keá loaïi baøi hoïc thí nghieäm thöïc haønh vaät lyù theo kieåu hoïc sinh töï ñònh höôùng noäi dung baøi hoïc thí nghieäm , töï laäp phöông aùn thí nghieäm ñeå ñaït keát quaû nghieân cöùu vaø lónh hoäi tri thöùc . 4 . Ñeà xuaát phöông phaùp boài döôõng chuyeân moân nghieäp vuï cho giaùo vieân daïy lôùp theo chu kyø 2004 – 2007 , thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa baûn thaân giaùo vieân vaø yeâu caàu thöïc tieãn cuûa caùc ñòa phöông chöù khoâng theo keá hoaïch vaø noäi dung aán ñònh saün . 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản