intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý đất đai

Chia sẻ: Nguyen Hong Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

594
lượt xem
143
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 chuyên ngành Quản lý đất đai sau đây. Tài liệu hữu ích cho những ai chuẩn bị thi công chức chuyên ngành Quản lý đất đai tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý đất đai

  1. CÂU HỎI VIẾT THI CÔNG CHỨC 2013 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Câu hỏi số  1: Người sử  dụng đất, nguyên tắc sử  dụng đất được quy định  trong Luật  Đất đai năm 2013 cụ thể như thế nào?  Câu hỏi 2: Người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử  dụng   đất, người chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để  quản lý  được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013   Câu hỏi số 3: Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như thế  nào theo Luật Đất đai năm 2013?  Câu hỏi số 4: Căn cứ để  xác định loại đất và những hành vi bị  nghiêm cấm   theo Luật Đất đai năm 2013?  Câu hỏi số 5: Nội dung quản lý nhà nước về đất đai và trách nhiệm quản lý  Nhà nước về đất đai được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013?  Câu hỏi số  6: Cơ quan quản lý đất đai, Công chức địa chính ở  xã, phường,  thị trấn, Bảo đảm của Nhà nước đối với người sử dụng đất được quy định như thế  nào theo Luật Đất đai năm 2013?  Câu hỏi số 7: Địa giới hành chính được quy định như thế nào theo Luật Đất   đai năm 2013?  Câu hỏi số  8: Hoạt động điều tra, đánh giá đất đai, tổ  chức thực hiện điều   tra, đánh giá đất đai được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013?  Câu hỏi số  9: Nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hệ  thống  quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy  định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013?  Câu hỏi số  10:  Quy hoạch, kế  hoạch sử  dụng đất cấp quốc gia được quy  định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013? Câu hỏi số  11:  Quy hoạch, kế  hoạch sử  dụng đất cấp tỉnh được quy định  như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013?  Câu hỏi số 12: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định  như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013?  Câu hỏi số 13: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh được   quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013?  Câu hỏi số 14: Trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,  việc lấy ý kiến về  quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như  thế  nào   theo Luật Đất đai năm 2013?  Câu hỏi số 15: Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định  như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013?  Câu hỏi số 16: Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử  dụng đất, việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như thế  nào theo Luật Đất đai năm 2013?  Câu hỏi số 17: Theo anh (chị) việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng   đất được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013?  Câu hỏi số 18: Báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giải   quyết phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi Luật Đất đai năm 2013   có hiệu lực thi hành được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013?  1
  2. Câu hỏi thứ 19: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích  sử  dụng đất; giao đất không thu tiền sử  dụng đất và giao đất có thu tiền sử  dụng  đất được quy định như thế nào theo Luật Đất đai năm 2013?  Câu hỏi thứ  20: Cho thuê đất và chuyển mục đích sử  dụng đất được quy   định như thế nào theo Luật Đất đai 2013?  Câu hỏi thứ 21: Điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích  sử  dụng đất để  thực hiện dự  án đầu tư; Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho   phép chuyển mục đích sử  dụng đất được quy định như  thế  nào theo Luật Đất đai  2013?  Câu hỏi thứ 22: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; căn cứ thu hồi   đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế ­ xã hội vì lợi ích quốc gia,  công cộng được quy định như thế nào theo Luật Đất đai 2013?  Câu hỏi thứ 23: Thu hồi đất để phát triển kinh tế ­ xã hội vi l̀ ợi ích quốc gia,  công cộng được quy định như thế nào theo Luật Đất đai 2013?  Câu hỏi thứ 24: Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai và thẩm quyền   thu hồi đất được quy định như thế nào theo Luật Đất đai 2013?  Câu hỏi thứ  25: Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất  vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế ­ xã hội vì lợi ích quốc gia, công   cộng; Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; quản lý đất đã thu   hồi được quy định như thế nào theo Luật Đất đai 2013?  Câu hỏi thứ 26: anh (chị) hãy cho biết nguyên tắc, điều kiện bán, mua tài sản  gắn liền với đất được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm? Câu hỏi thứ  27: anh (chị) hay cho biết thủ  tục đính chính giấy chứng nhận   quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Câu hỏi thứ 28: anh (chị) hãy cho biết Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được  Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần  cho cả thời gian thuê. Câu hỏi thứ 29: Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng,  cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế  chấp quyền sử  dụng đất; góp vốn   bằng quyền sử dụng đất và điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp. Câu hỏi thứ  30: anh (chị) hãy cho biết trình tự, thủ  tục thực hiện tách thửa  hoặc hợp thửa đất. Câu hỏi 31: Cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc theo Điều  70 Luật Đất đai 2013 được quy định như thế nào?  Câu hỏi 32: Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp  không đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 118 Luật Đất đai 2013 được quy định  như thế nào? Câu hỏi 33: Điều kiện được bồi thường về  đất khi Nhà nước thu hồi đất vì   mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế  ­ xã hội vì lợi ích quốc gia, công   cộng theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013 được quy định như thế nào?  Câu hỏi 34: Bồi thường về đất, chi phí đầu tư  vào đất còn lại khi Nhà nước  thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất  ở  của tổ  chức kinh tế, tổ  chức sự  nghiệp công lập tự  chủ  tài chính, cộng đồng dân cư, cơ  sở  tôn giáo, tín ngưỡng,   người Việt Nam định cư   ở  nước ngoài, tổ  chức nước ngoài có chức năng ngoại   giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài theo quy định tại Điều 81 Luật Đất  đai 2013 được quy định như thế nào?  2
  3. Câu hỏi 35: Bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển  chỗ ở  theo quy định tại Điều 86 Luật Đất đai 2013 được quy định như thế nào?  Câu hỏi 36: Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi theo Điều 90 Luật Đất đai năm 2013 được quy định như thế nào? Câu hỏi 37: Trình tự, thủ tục xây dựng bảng giá đất theo Điều 12 Nghị định  số 44/2014/NĐ­CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 38: Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước   thu hồi đất do cộng đồng dân cư, cơ  sở  tôn giáo đang sử  dụng theo Điều 5 Nghị  định số 47/2014/NĐ­CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 39: Bồi thường về đất, chi phí đầu tư  vào đất còn lại khi Nhà nước  thu hồi đất phi nông nghiệp không phải đất  ở  của tổ  chức kinh tế, doanh nghiệp  liên doanh theo Điều 8 Nghị định số 47/2014/NĐ­CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ  được quy định như thế nào? Câu   hỏi   40:  Bồi   thường,   hỗ   trợ   về   đất   khi   Nhà   nước   thu   hồi   đất  đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế  khác với diện tích ghi trên giấy tờ  về  quyền sử dụng đất theo Điều 12 Nghị định số  47/2014/NĐ­CP ngày 15/5/2014 của  Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 41: Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để  thực hiện dự  án   đầu tư  do Quốc hội quyết định chủ  trương đầu tư, Thủ  tướng Chính phủ  chấp  thuận chủ trương đầu tư theo Điều 17 Nghị định số 47/2014/NĐ­CP ngày 15/5/2014  của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 42: Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo khoản 1, 2, 3 Điều   30 Nghị định số 47/2014/NĐ­CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như  thế nào? Câu hỏi 43: Thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế  thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc  cưỡng chế  thu hồi đất theo Điều 17 Nghị  định số  43/2014/NĐ­CP ngày 15/5/2014  của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 44: Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở theo Điều 6 Nghị  định số 47/2014/NĐ­CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 45: Chi phí tổ  chức thực hiện bồi thường, hỗ  trợ, tái định cư  theo  Điều 31 Nghị định số 47/2014/NĐ­CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Câu hỏi 46: Căn cứ xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều  chỉnh giá đất tại Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ­CP ngày 15/5/2014 của Chính  phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 47: Nội dung khung giá đất quy định tại Điều 7 Nghị định số  44/2014/NĐ­CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 48: Trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể theo Điều 16  Nghị định số 44/2014/NĐ­CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế  nào?  Câu hỏi 49: Các phương pháp định giá đất theo Điều 4 Nghị định số  44/2014/NĐ­CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được quy định như thế nào? Câu hỏi 50: Trình tự xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra,  khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo Khoản 1 Điều 69 Luật đất đai năm 2013 được quy  định như thế nào? 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2