intTypePromotion=3

Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Tổ chức nhà nước (Phần thi viết)

Chia sẻ: Nguyen Hong Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
151
lượt xem
42
download

Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Tổ chức nhà nước (Phần thi viết)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành Tổ chức nhà nước (Phần thi viết) sau đây. Tài liệu hữu ích cho những ai chuẩn bị thi công chức chuyên ngành Tổ chức nhà nước tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Tổ chức nhà nước (Phần thi viết)

  1. NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC 2013 LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC (Phần thi Viết) Câu 1: Anh (chị) hãy nêu các lĩnh vực quản lý nhà nước Sở Nội vụ tham  mưu   với   UBND   thành   phố   thực   hiện   theo   quy   định   tại   Nghị   định   số  24/2014/NĐ­CP   ngày   04/4/2014   của   Chính   phủ.   Theo   Quyết   định   số  474/2010/QĐ­UBND ngày 26/3/2010 và Quyết định số  397/2011/QĐ­UBND  ngày 22/3/2011 của  Ủy ban nhân dân thành phố, Sở  Nội vụ  có nhiệm vụ,  quyền hạn như  thế  nào trong các lĩnh vực về  tổ  chức bộ  máy; quản lý, sử  dụng biên chế hành chính, sự nghiệp; quản lý nhà nước về thanh niên.  Câu 2:  Anh (chị) hãy nêu các lĩnh vực quản lý nhà nước Sở  Nội vụ  tham mưu với UBND thành phố  thực hiện theo quy định tại Nghị  định số  24/2014/NĐ­CP   ngày   04/4/2014   của   Chính   phủ.   Theo   Quyết   định   số  474/2010/QĐ­UBND ngày 26/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội  vụ  có nhiệm vụ, quyền hạn như  thế  nào trong các lĩnh vực về: công tác tổ  chức chính quyền; địa giới hành chính và phân loại địa giới hành chính; công  tác hội và tổ chức phi chính phủ.  Câu 3. Anh (chị) hãy nêu các lĩnh vực quản lý nhà nước Sở Nội vụ tham   mưu   với   UBND   thành   phố   thực   hiện   theo   quy   định   tại   Nghị   định   số  24/2014/NĐ­CP   ngày   04/4/2014   của   Chính   phủ.   Theo   Quyết   định   số  474/2010/QĐ­UBND ngày 26/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội  vụ  có nhiệm vụ, quyền hạn như  thế  nào trong các lĩnh vực về: quản lý cán  bộ, công chức, viên chức; về cải cách hành chính.  Câu 4. Anh (chị) hãy nêu các lĩnh vực quản lý nhà nước Sở Nội vụ tham   mưu   với   UBND   thành   phố   thực   hiện   theo   quy   định   tại   Nghị   định   số  24/2014/NĐ­CP   ngày   04/4/2014   của   Chính   phủ.   Theo   Quyết   định   số  474/2010/QĐ­UBND ngày 26/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội  vụ  có nhiệm vụ, quyền hạn như  thế  nào trong các lĩnh vực về: công tác tổ  chức bộ máy; công tác tổ chức chính quyền; quản lý cán bộ, công chức, viên   chức.  Câu 5. Anh (chị) hãy nêu các lĩnh vực quản lý nhà nước Sở Nội vụ tham   mưu   với   UBND   thành   phố   thực   hiện   theo   quy   định   tại   Nghị   định   số  24/2014/NĐ­CP   ngày   04/4/2014   của   Chính   phủ.   Theo   Quyết   định   số  474/2010/QĐ­UBND ngày 26/3/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội  vụ  có nhiệm vụ, quyền hạn như  thế  nào trong các lĩnh vực về: công tác tổ  chức chính quyền; cải cách hành chính.  
  2. Câu 6. Anh (chị) hãy nêu các lĩnh vực quản lý nhà nước Phòng Nội vụ  tham mưu với UBND cấp huyện thực hiện theo quy  định tại Nghị  định số  37/2014/NĐ­CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ. Theo Thông tư hướng dẫn  số  04/2008/TT­BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ thì Phòng Nội vụ có nhiệm  vụ, quyền hạn như thế nào trong các lĩnh vực: Về tổ chức bộ  máy; về  quản  lý và sử  dụng biên chế  hành chính, sự  nghiệp; về  công tác xây dựng chính   quyền. Câu 7. Anh (chị) hãy nêu các lĩnh vực quản lý nhà nước Phòng Nội vụ  tham mưu với UBND cấp huyện thực hiện theo quy  định tại Nghị  định số  37/2014/NĐ­CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ. Theo Thông tư hướng dẫn  số  04/2008/TT­BNV   ngày   04/6/2008   và  Thông   tư  số   04/2011/TT­BNV   ngày  10/02/2011  của Bộ  Nội vụ  thì Phòng Nội vụ  có nhiệm vụ, quyền hạn như  thế nào trong các lĩnh vực: Về cán bộ, công chức, viên chức; về cải cách hành   chính; công tác hội, tổ chức phi chính phủ; quản lý nhà nước về thanh niên. Câu 8. Anh (chị) hãy nêu các lĩnh vực quản lý nhà nước Phòng Nội vụ  tham mưu với UBND cấp huyện thực hiện theo quy  định tại Nghị  định số  37/2014/NĐ­CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ. Theo Thông tư hướng dẫn  số  04/2008/TT­BNV ngày 04/6/2008 của  Bộ Nội vụ, thì Phòng Nội vụ có nhiệm  vụ, quyền hạn như  thế  nào trong các lĩnh vực: Về  tổ  chức bộ  máy; về  xây   dựng chính quyền; về cán bộ, công chức, viên chức.  Câu 9. Anh (chị) hãy nêu các lĩnh vực quản lý nhà nước Phòng Nội vụ  tham mưu với UBND cấp huyện thực hiện theo quy  định tại Nghị  định số  37/2014/NĐ­CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ. Theo Thông tư hướng dẫn số  04/2008/TT­BNV ngày 04/6/2008 của  Bộ Nội vụ, thì Phòng Nội vụ có nhiệm  vụ, quyền hạn như  thế  nào trong các lĩnh vực: Về  tổ  chức bộ  máy; về  cải   cách hành chính; công tác hội, tổ  chức phi chính phủ; quản lý nhà nước về  thanh niên. Câu 10. Anh (chị) hãy nêu các lĩnh vực quản lý nhà nước Phòng Nội vụ  tham mưu với UBND cấp huyện thực hiện theo quy  định tại Nghị  định số  37/2014/NĐ­CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ. Theo Thông tư hướng dẫn số  04/2008/TT­BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ, thì Phòng Nội vụ có nhiệm  vụ, quyền hạn như  thế  nào trong các lĩnh vực: Về  cải cách hành chính; xây   dựng chính quyền; về cán bộ, công chức, viên chức. Câu 11.  Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng  nhân dân cấp xã trong lĩnh vực kinh tế  và lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội và  đời sống, văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, bảo vệ tài nguyên, môi trường,   được quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Câu 12.  Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng  nhân dân cấp tỉnh trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá, thông tin, thể  dục thể  thao và lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên, môi trường, được  quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003. 2
  3. Câu 13. Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của  Ủy ban nhân  dân cấp tỉnh trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội và lĩnh vực   thi hành pháp luật được quy định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Câu 14. Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của  Ủy ban nhân  dân cấp huyện trong lĩnh vực kinh tế và lĩnh vực thi hành pháp luật, được quy  định tại Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Câu 15.  Anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng  nhân dân,  Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung  ương nơi không  tổ  chức HĐND huyện, quận, phường được quy định trong Nghị  quyết số  725/2009/ UBTVQH12. Câu 16. Anh (chị) hãy nêu chức trách, tiêu chuẩn cụ thể của công chức cấp  xã được quy định tại Thông tư số 06/2012/TT­BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội  vụ. Câu 17.  Trình bày nhiệm vụ  của công chức  Trưởng  Công an xã và  nhiệm   vụ   của   công   chức   Văn   phòng­thống   kê,   quy   định   tại   Thông   tư   số  06/2012/TT­BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ. Câu 18.  Anh (chị) hãy nêu điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào công  chức cấp xã không qua thi tuyển quy định tại Thông tư  số  06/2012/TT­BNV  ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ. Câu 19. Anh (chị) hãy nêu quy trình tiếp nhận công chức cấp xã không qua  thi tuyển quy định tại Thông tư số 06/2012/TT­BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội  vụ. Câu 20. Anh (chị) hãy nêu các hình thức kỷ luật đối với công chức cấp  xã và thẩm quyền quản lý công chức cấp xã của UBND cấp huyện quy định  tại Nghị định số 112/2011/NĐ­CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ. Câu 21. Trình bày phương thức tuyển dụng và thực hiện  ưu tiên trong  tuyển dụng công chức cấp xã quy định tại Nghị  định số  112/2011/NĐ­CP  ngày 05/12/2011 của Chính phủ. Câu 22. Anh (chị) hãy nêu trình tự, thủ  tục đánh giá công chức cấp xã;  và   nội   dung   quản   lý   công   chức   cấp   xã   quy   định   tại   Nghị   định   số  112/2011/NĐ­CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ. Câu 23.  Anh (chị) hãy trình bày: Khái niệm Công chức; Nghĩa vụ  của  công chức trong thi hành công vụ  và nghĩa vụ  của công chức là người đứng   đầu theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008.  Câu 24.  Nghị  định số  34/2011/NĐ­CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ  quy định xử lý kỷ luật đối với công chức, anh (chị) hãy trình bày: 1. Nguyên tắc xử lý kỷ luật? 2. Các hành vi bị xử lý kỷ luật? 3
  4. 3. Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật? Câu 25. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) hãy trình bày:  1. Khái niệm hoạt động công vụ của cán bộ, công chức? 2. Các nguyên tắc trong thi hành công vụ? 3.  Các quy định về  ngạch công chức, việc bổ  nhiệm vào ngạch công  chức; việc chuyển ngạch và nâng ngạch công chức? Câu 26. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, hãy trình bày: Nghĩa   vụ của cán bộ, công chức? Câu 27. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008, hãy trình bày: 1. Các  từ  ngữ  sau   được  hiểu như  thế  nào: “vị  trí  việc làm”; “điều  động”; “luân chuyển”; “biệt phái” và “từ chức”? 2. Quyền của cán bộ, công chức? Câu 28. Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ­CP ngày 15/3/2010 của Chính  phủ  về  tuyển dụng, sử  dụng và quản lý công chức, anh (chị) hãy trình bày:  Các môn thi, hình thức thi, điều kiện miễn một số  môn thi và cách xác định   người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức? Câu 29.   Căn cứ  Nghị định số  24/2010/NĐ­CP ngày 15/3/2010 của Chính  phủ quy định về  tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, anh (chị) hãy trình   bày: 1. Chế độ tập sự? 2. Hướng dẫn tập sự? 3.Chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự? Câu 30.  Anh (chị) hãy trình  bày quyền của công chức và những việc  công chức không được làm theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm  2008? Câu 31. Anh (chị) hãy trình bày việc đánh giá công chức theo quy định   của Luật Cán bộ, công chức năm 2008? Câu 32. Căn cứ Thông tư số  13/2010/TT­BNV ngày 30/12/2010 của Bộ  Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức  của Nghị định số 24/2010/NĐ­CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về  tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, hãy: 1. Nêu các trường hợp không phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát   hạch khi xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển?  2. Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển? Câu 33. Căn cứ Thông tư số  13/2010/TT­BNV ngày 30/12/2010 của Bộ  Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức  4
  5. của Nghị định số 24/2010/NĐ­CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về  tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, hãy trình bày:  1. Nguyên tắc tổ chức thi nâng ngạch công chức? 2. Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức? Câu 34. Anh (chị) hãy nêu các quyền của hội được thực hiện theo quy  định tại Nghị  định số  45/2010/NĐ­CP? Những nội dung chủ  yếu trong Đại  hội thành lập hội. Câu 35. Anh (chị) hãy nêu các nghĩa vụ của hội phải thực hiện theo quy   định tại Nghị  định số  45/2010/NĐ­CP. Những nội dung  chủ  yếu quyết định  tại Đại hội nhiệm kỳ. Câu 36. Anh (chị) hãy nêu khái niệm về hội theo quy định tại Nghị định số  45/2010/NĐ­CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ? Việc thành lập pháp nhân thuộc  hội được quy định trong Thông tư số 03/2013/TT­BNV ngày 16/4/2013 của Bộ  Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ­CP ngày 21/4/2010  của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số  33/NĐ­CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ  sửa đổi, bổ  sung một số  điều của  Nghị định số 45/2010/NĐ­CP như thế nào? Câu   37.  Anh   (chị)   hãy   nêu   phạm   vi   điều   chỉnh   của   Nghị   định   số  45/2010/NĐ­CP? Quyền và nghĩa vụ của hội có tính chất đặc thù, chính sách  của nhà nước đối với các hội có tính chất đặc thù được quy định tại Nghị  định số 45/2010/NĐ­CP. Câu 38. Khái niệm Thủ tục hành chính là gì? Trách nhiệm của cán bộ,   công chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính? Câu 39. Quy định về thủ tục hành chính? Nguyên tắc thực hiện thủ tục   hành chính? Trách nhiệm của cơ  quan hành chính nhà nước trong thực hiện  thủ tục hành chính? Câu 40. Khái niệm cơ chế một cửa? Cơ chế một cửa liên thông? Vị trí   của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với cơ  chế  một cửa, một cửa liên  thông ? Câu 41. Những cơ quan nào phải áp dụng cơ chế một cửa? Hoạt động  của bộ  phận tiếp nhận và trả  kết quả  theo cơ  chế  một cửa, một cửa liên   thông? Câu 42. Khái niệm cơ  chế  một cửa? Cơ  chế  một cửa liên thông? Các  nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông? Câu 43. Nguyên tắc, mục đích thực hiện văn hóa công sở  ? Giao tiếp và  ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ? Câu 44. Các quy định những việc cán bộ, công chức, viên chức không  được làm trong quan hệ xã hội và ứng xử nơi công cộng? 5
  6. Câu 45. Các quy định cán bộ, công chức, viên chức không được làm   trong quan hệ  nhiệm vụ, công vụ  và khi giải quyết các yêu cầu của cơ  quan, đơn vị, tổ chức và của công dân? Câu 46.  Những Quy định về  việc chấp hành các quyết định đối với  cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm v ụ, công vụ? Câu 47. Những Quy định về giải quyết các yêu cầu của cơ quan, đơn vị, tổ  chức và công dân khi cán bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ? Câu   48:  Theo   quy   định   tại   Nghị   định   số   150/2013/NĐ­CP   ngày  01/11/2013 của Chính phủ  sửa đổi, bổ  sung một số  điều của Nghị  định số  158/2007/NĐ­CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí   công tác và thời hạn định kỳ  chuyển đổi vị  trí công tác đối với cán bộ, công  chức, viên chức. Anh (chị) cho biết khái niệm, đối tượng áp dụng và thời hạn  định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.  Câu   49.  Theo   quy   định   tại   Nghị   định   số   158/2007/NĐ­CP   ngày  27/10/2007 của Chính phủ  quy định danh mục các vị  trí công tác và thời hạn  định kỳ chuyển đổi vị  trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức . Anh  (chị) cho biết  Danh mục các vị  trí công tác trong các lĩnh vực, ngành, nghề  phải định kỳ chuyển đổi.  Câu   50.  Theo   quy   định   tại   Nghị   định   số   158/2007/NĐ­CP   ngày  27/10/2007 của Chính phủ  quy định danh mục các vị  trí công tác và thời hạn  định kỳ chuyển đổi vị  trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức . Anh  (chị) cho biết nguyên tắc, những hành vi bị cấm, nội dung, hình thức và những  trường hợp chưa thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.  Câu   51.  Theo   quy   định   tại   Nghị   định   số   158/2007/NĐ­CP   ngày  27/10/2007 của Chính phủ  quy định danh mục các vị  trí công tác và thời hạn  định kỳ chuyển đổi vị  trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức . Anh  (chị) cho biết các nội dung quy định về trách nhiệm thực hiện định kỳ chuyển  đổi vị trí công tác.  6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản