intTypePromotion=1

Ngân hàng câu hỏi thi viết công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý - Bảo vệ môi trường

Chia sẻ: Nguyen Hong Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
116
lượt xem
25
download

Ngân hàng câu hỏi thi viết công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý - Bảo vệ môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Ngân hàng câu hỏi thi viết công chức 2013 chuyên ngành Quản lý - Bảo vệ môi trường sau đây. Tài liệu hữu ích cho những ai chuẩn bị thi công chức chuyên ngành Quản lý - Bảo vệ môi trường tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi thi viết công chức 2013 chuyên ngành: Quản lý - Bảo vệ môi trường

  1. NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI VIẾT CÔNG CHỨC 2013 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ­ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Câu 1. Theo Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư  số  04/2012/TT­BTNMT ngày  08/5/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí xác định cơ  sở  gây ô  nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì những tiêu chí nào xác  định cơ  sở  gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng về  tiếng  ồn, độ  rung, chất thải   rắn?  Câu 2.  Căn cứ  vào Luật Đa dạng sinh học số  20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11  năm 2008, Anh (Chị) hãy nêu: Nguyên tắc bao tôn va phat triên bên v ̉ ̀ ̀ ́ ̉ ̀ ưng đa dang sinh ̃ ̣   ̣ hoc (Điều 4) và Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học (Điều 7) Câu 3. Căn cứ vào Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13 tháng 11   năm 2008, Anh (Chị) hãy nêu: Điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, quan ly thông tin, ̉ ́   ́ ̣ ̣ ̣ sô liêu vê đa dang sinh hoc (Đi ̀ ều 71) và Báo cáo về đa dạng sinh học (Điều 72)  Câu 4. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường số  52/2005/QH11 ngày 29 tháng  12 năm 2005; Anh (Chị) hãy nêu: Nguyên tắc bảo vệ môi trường (Điều 4) và Chính  sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường (Điều 5) Câu 5. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường số  52/2005/QH11 ngày 29 tháng  12 năm 2005, Anh (Chị) hãy nêu: Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường  (Điều 20) và Nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường (Điều 25) Câu 6. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29 tháng 12  năm 2005, Anh (Chị) hãy nêu: Bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh,  dịch vụ tập trung Câu 7. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường số  52/2005/QH11 ngày 29 tháng  12 năm 2005, Anh (Chị) hãy nêu: Những hành vi bị nghiêm cấm Câu 8. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường số  52/2005/QH11 ngày 29 tháng  12 năm 2005, Anh (Chị) hãy nêu: Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu  Câu 9. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường số  52/2005/QH11 ngày 29 tháng 12   năm 2005, Anh (Chị) hãy nêu: Phí bảo vệ môi trường và Xử lý vi phạm. Câu 10. Căn cứ  vào Nghị  định số  29/2011/NĐ­CP ngày 18 tháng 4 năm 2011  của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi  trường, cam kết bảo vệ môi trường, Anh (Chị) hãy nêu: Đối tượng phải lập báo cáo  đánh giá tác động môi trường và trách nhiệm của chủ dự án trong việc lập báo cáo  đánh giá tác động môi trường (Điều 12) và Thời điểm lập, trình thẩm định và phê  duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Điều 13) Câu 11. Căn cứ vào Nghị định số 179/2013/NĐ­CP ngày 14 tháng 11 năm 2013  của Chính phủ  quy định về  xử  phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ  môi trường,   Anh (Chị) hãy nêu: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1) Câu 12. Căn cứ vào Nghị định số 179/2013/NĐ­CP ngày 14 tháng 11 năm 2013  của Chính phủ  quy định về  xử  phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ  môi trường,   1
  2. Anh (Chị) hãy nêu: Biện pháp khắc phục hậu quả  trong  Vi phạm các quy định về  bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu đô thị, khu dân cư và làng nghề. Câu 13. Căn cứ vào Nghị định số 179/2013/NĐ­CP ngày 14 tháng 11 năm 2013  của Chính phủ  quy định về  xử  phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ  môi trường,   Anh (Chị) hãy nêu: Biện pháp cưỡng chế, trường hợp bị cưỡng chế và thẩm quyền   quyết định cưỡng chế buộc di dời, cấm hoạt động đối với cơ sở (Điều 64) và Thủ  tục ban hành quyết định cưỡng chế buộc di dời, cấm hoạt động (Điều 66) Câu 14. Căn cứ  vào Nghị  định số  59/2007/NĐ­CP ngày 9 tháng 4 năm 2007  của Chính phủ về  quản lý chất thải rắn, Anh (Chị) hãy nêu: Nội dung quản lý nhà  nước về chất thải rắn và Trách nhiệm tổ chức lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch  quản lý chất thải rắn. Câu 15. Căn cứ vào Nghị định số 81/2007/NĐ­CP ngày 23 tháng 5 năm 2007  của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ  quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, Anh (Chị) hãy nêu: Nguyên tắc thành lập  và tổ chức hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường  (Điều 2) và Tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại Ban Quản lý  khu kinh tế (Điều 9) Câu 16. Căn cứ  vào Nghị  định số  81/2007/NĐ­CP ngày 23 tháng 5 năm 2007  của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ  quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, Anh (Chị) hãy nêu: Tổ chức chuyên môn  về bảo vệ môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (Điều 7) và  Công chức cấp  xã giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường  (Điều 8) Câu 17. Căn cứ  vào Thông tư  số  12/2011/TT­BTNMT ngày 14 tháng 4 năm   2011 của Bộ  trưởng Bộ  Tài nguyên và Môi trường quy định về  Quản lý chất thải   nguy hại (CTNH), Anh (Chị) hãy nêu: Các điều kiện về cơ sở pháp lý (Điều 10) và  Các điều kiện về nhân lực (Điều 12) Câu 18. Căn cứ  vào Thông tư  số  12/2011/TT­BTNMT ngày 14 tháng 4 năm   2011 của Bộ  trưởng Bộ  Tài nguyên và Môi trường quy định về  Quản lý chất thải   nguy hại, Anh (Chị) hãy nêu: Trách nhiệm của Sở  Tài nguyên và Môi trường hoặc   Chi cục Bảo vệ môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường phân cấp. Câu 19. Căn cứ  vào Thông tư  số  04/2012/TT­BTNMT ngày  ngày 8 tháng 5  năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định cơ  sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng,  Anh (Chị) hãy nêu:  Nguyên tắc và căn cứ  xác định cơ  sở  gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi   trường nghiêm trọng  Câu 20.  Căn cứ  vào Thông tư  số  21/2012/TT­BTNMT ngày  19 tháng 12 năm  2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  quy định việc bảo đảm chất lượng  và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường, Anh (Chị) hãy nêu:  Thiết kế  chương trình quan trắc môi trường  Câu 21. Căn cứ vào Thông tư Liên tịch số  34/2012/TTLT­BCT­BTNMT ngày  15   tháng   11   năm   2012 của  Bộ   trưởng   Bộ   Công   Thương   và   Bộ   trưởng   Bộ   Tài  2
  3. nguyên và Môi trường  hướng dẫn  về  điều kiện nhập khẩu phế  liệu làm nguyên  liệu sản xuất, Anh (Chị) hãy nêu: Trách nhiệm của Sở  Tài nguyên và Môi trường   các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Trách nhiệm của Sở Công Thương các  tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Câu 22. Căn cứ  vào Quyết định số  1636/QĐ­TTg ngày 31 tháng 8 năm 2010  của Thủ  tướng Chính phủ  về  việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới quan trắc và   cảnh báo phóng xạ  môi trường quốc gia đến năm 2020”, Anh (Chị) hãy nêu: Chức   năng, nhiệm vụ  của mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ  môi trường quốc  gia và cơ chế phối hợp với hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia Câu 23. Căn cứ vào Quyết định số  2149/QĐ­TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009  của Thủ  tướng Chính phủ  phê duyệt Chiến lược Quốc gia về  quản lý tổng hợp   chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Anh (Chị) hãy nêu: Các nhiệm   vụ cơ bản  Câu 24. Căn cứ vào Quyết định số  2149/QĐ­TTg ngày 17 tháng 12 năm 2009  của Thủ  tướng Chính phủ  phê duyệt Chiến lược Quốc gia về  quản lý tổng hợp   chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Anh (Chị) hãy nêu giải pháp  hoàn thiện hệ  thống văn bản pháp luật và cơ  chế  chính sách về  quản lý chất thải   rắn trong các giải pháp cơ bản để  thực hiện Chiến lược quốc gia về quản lý tổng   hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.  Câu 25.  Căn cứ  vào Quyết định số  18/2013/QĐ­TTg ngày  ngày 29 tháng 03  năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải  tạo,  phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản , Anh (Chị) hãy  nêu: Yêu cầu cải tạo, phục hồi môi trường và Mục đích và nguyên tắc của việc ký  quỹ Câu 26: Anh (chị) cho biết nguyên tắc bảo vệ  môi trường biển; bảo tồn, sử  dụng hợp lý tài nguyên biển và tổ chức phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường biển  được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 27: Anh (chị) cho biết nguyên tắc bảo vệ môi trường biển; kiểm soát, xử  lý ô nhiễm môi trường biển và tổ chức phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường biển   được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 28: Anh (chị) cho biết nguyên tắc bảo vệ  môi trường nước sông; kiểm  soát, xử  lý ô nhiễm môi trường nước trong lưu vực sông và tổ  chức bảo vệ  môi  trường nước trong lưu vực sông được quy định tại Luật Bảo vệ  Môi trường năm   2005? Câu 29: Anh (chị) cho biết nêu nguyên tắc bảo vệ  môi trường nước sông;   trách nhiệm của UBND cấp tỉnh đối với bảo vệ  môi trường nước trong lưu vực   sông và tổ chức bảo vệ môi trường nước trong lưu vực sông được quy định tại Luật   Bảo vệ Môi trường năm 2005? 3
  4. Câu 30: Anh (chị) cho biết những quy định về bảo vệ môi trường nguồn nước   hồ, ao, kênh, mương, rạch và nước dưới đất được quy định tại Luật Bảo vệ  Môi  trường năm 2005? Câu 31: Anh (chị) cho biết những quy định về  bảo vệ  môi trường hồ  chứa   nước phục vụ thủy lợi, thủy điện và nước dưới đất được quy định tại Luật Bảo vệ  Môi trường năm 2005? Câu 32: Anh (chị) cho biết những quy định về thu gom, xử lý nước thải và hệ  thống xử lý nước thải được được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 33: Anh (chị) cho biết nguyên tắc bảo vệ  môi trường nước biển, nước   sông, kiểm soát, xử  lý ô nhiễm môi trường nước biển, môi trường nước trong lưu  vực sông được quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 34: Anh (chị) cho biết trách nhiệm của chủ  đầu tư  các dự  án sản xuất,   kinh doanh, dịch vụ trong khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm  công nghiệp; trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng   về  quản lý và bảo vệ  môi trường trong giai đoạn hoạt động của khu kinh tế, khu   công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quy định trong Thông tư số  08/2009/TT­BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Thông tư  số 48/2011/TT­BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi  bổ  sung một số điều của Thông tư  số 08/2009/TT­BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ  Tài nguyên và Môi trường? Câu 35: Anh (chị) hãy cho biết trình tự, thủ tục thẩm định, hồ sơ đề nghị đưa   vào hoặc đưa ra khỏi Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ  theo quy định tại Nghị  định số 160/2013/NĐ­CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và  chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ? Câu 36: Anh (chị) hãy cho biết các điều kiện xác định loài có số lượng cá thể  còn ít hoặc đang bị đe dọa tuyệt chủng theo quy định tại Nghị định số 160/2013/NĐ­ CP ngày 12/12/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế  độ  quản lý loài  thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ? Câu 37: Anh (chị) hãy cho biết điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện  hoạt động dịch vụ  quan trắc môi trường trong lĩnh vực quan trắc tại hiện trường   quy định tại Nghị  định số  27/2013/NĐ­CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ  quy định  về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường? Câu 38: Anh (chị) hãy cho biết điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện  hoạt động dịch vụ  quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường theo   4
  5. quy định tại Nghị  định số  27/2013/NĐ­CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ  quy định  về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường? Câu 39: Anh (chị) hãy cho biết dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với  môi trường theo quy định tại Nghị định 113/2010/NĐ­CP ngày 03/12/2010 của Chính   phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường? Câu 40: Anh (chị) cho biết phân cấp ứng phó sự cố tràn dầu được quy định tại   Quy chế  hoạt  động  ứng phó sự  cố  tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số  02/2013/QĐ­TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt  động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 41: Anh (chị) cho biết nguyên tắc trong hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu   và phân loại mức độ sự cố tràn dầu được quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó  sự  cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số  02/2013/QĐ­TTg ngày 14/01/2013  của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 42: Anh (chị) trình bày quy định về  việc xây dựng, thẩm định và phê   duyệt kế  hoạch  ứng phó sự  cố  tràn dầu các cấp được quy định tại Quy chế  hoạt   động  ứng phó sự  cố  tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số  02/2013/QĐ­TTg  ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự  cố tràn dầu? Câu 43: Anh (chị) trình bày việc xây dựng nguồn lực ứng phó sự  cố  tràn dầu   các cấp và việc bảo đảm tài chính để  bồi thường thiệt hại đối với ô nhiễm dầu   được quy định tại Quy chế  hoạt động  ứng phó sự  cố  tràn dầu ban hành kèm theo   Quyết định số  02/2013/QĐ­TTg ngày 14/01/2013 của Thủ  tướng Chính phủ  ban  hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 44: Anh (chị) hãy trình bày công tác báo cáo trong  ứng phó và khắc phục   sự  cố  tràn dầu được quy định tại Quy chế  hoạt động  ứng phó sự  cố  tràn dầu ban   hành kèm  theo Quyết  định số  02/2013/QĐ­TTg ngày 14/01/2013 của Thủ  tướng  Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 45: Anh (chị) cho biết những quy định về ứng phó sự cố  tràn dầu do tàu  gây ra trên biển được quy định tại Quy chế hoạt động ứng phó sự  cố  tràn dầu ban   hành kèm theo Quyết định số  02/2013/QĐ­TTg ngày 14/01/2013 ngày 14/01/2013  của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 46: Anh (chị) cho biết những quy định về ứng phó sự cố tràn dầu tại địa   phương và nhiệm vụ của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương trong ứng phó  sự  cố  tràn dầu khu vực được quy định tại Quy chế  hoạt động  ứng phó sự  cố  tràn  5
  6. dầu ban hành kèm theo Quyết định số  02/2013/QĐ­TTg ngày 14/01/2013 của Thủ  tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 47: Anh (chị) cho biết những quy  định để  xác định thiệt hại và trách  nhiệm bồi thường thiệt hại do sự  cố  tràn dầu gây ra được quy định tại Quy chế  hoạt động  ứng phó sự  cố  tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số  02/2013/QĐ­ TTg ngày 14/01/2013 của Thủ  tướng Chính phủ  ban hành Quy chế  hoạt động ứng  phó sự cố tràn dầu? Câu 48: Anh (chị) cho biết những quy định xác định trách nhiệm bồi thường  thiệt hại và những quy định về  đòi bồi thường thiệt hại do sự  cố  tràn dầu gây ra  được quy định tại Quy chế  hoạt động  ứng phó sự  cố  tràn dầu ban hành kèm theo   Quyết định số  02/2013/QĐ­TTg ngày 14/01/2013 của Thủ  tướng Chính phủ  ban  hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu? Câu 49: Anh (chị) cho biết trách nhiệm của UBND cấp tỉnh; trách nhiệm của  cảng, cơ sở dự án đối với sự cố tràn dầu được quy định tại Quy chế hoạt động ứng  phó   sự   cố   tràn   dầu   ban   hành   kèm   theo   Quyết   định   số   02/2013/QĐ­TTg   ngày  14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quy chế  hoạt động ứng phó sự  cố  tràn dầu? Câu 50: Anh (chị) cho biết thành phần, số lượng hồ sơ đề nghị thẩm định, phê  duyệt kế  hoạch sự  cố  tràn dầu; trình tự  và cách thức thực hiện việc thẩm định và   phê duyệt kế  hoạch  ứng phó sự  cố  tràn dầu được  quy  định tại Quyết  định số  186/QĐ­CT ngày 22/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về  việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ  sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường? 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản