intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 56-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

116
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 56-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 56-CP của Chính phủ

  1. v¨n  quèc    phßng  héi c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   së  l       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  56­C P  N G µ Y   S 28­8­1993 Q U Y  ® Þ N H   HI TI Õ T  T HI  C H µ N H  L U Ë T   H U Õ  TIªU T H ô  ® Æ C  BI Ö T  V µ  L U Ë T   ö A  ® æ I,  æ  S U N G   T S B M é T  S è  ®I Ò U  C ñ A  L U Ë T  T H U Õ  TIªU T H ô   Æ C   Ö T   ® BI CHÝNH   PHñ  C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m 1992; C¨n  LuËt ThuÕ       Æc   cø    tiªuthô ® biÖt® îcQuèc          héinícCéng  hoµ      x∙héi chñ nghÜa  ViÖt Nam     kho¸ VIIIth«ng      qua  ngµy  th¸ng 6  30    n¨m 1990; LuËt    Söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt ThuÕ       Æc     tiªuthô ® biÖt® îcQuèc      héinícCéng      hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam     kho¸ IX    th«ng  qua ngµy  th¸ng  5  7 n¨m 1993; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh. Bé      NGHÞ   ®ÞNH: CH ¬NG   I PH¹M   ¸P  VI  DôNG   THUÕ   TIªU  THô  Æ C   ® BIÖT §iÒu 1.    Tæ chøc, c¸ nh©n      thuéc    c¸c thµnh phÇn kinh      tÕ, c¸c doanh  nghiÖp  thµnh  lËp  ho¹t®éng  vµ    theo LuËt §Çu      t níc ngoµi t¹    i ViÖt Nam   íi   (d   ®©y     gäichung    së),cã  lµ c¬    s¶n  xuÊt vµ      i   tiªuthô t¹  ViÖt Nam     Æt     c¸c m hµng  thuéc diÖn  chÞu  thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt ®Òu     thuéc ®èi  îng  t ph¶inép    thuÕ  tiªuthô ® Æc       biÖt. N¬i nép    thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtlµ n¬ic¬  trùctiÕp s¶n        së      xuÊt ra hµng      ho¸ ®ã.   §iÒu 2.  Mçi  Æt   m hµng  thuéc diÖn chÞu thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt chØ    chÞu  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt mét    lÇn  kh«ng  vµ  ph¶i nép    thuÕ doanh  thu ë  n¬is¶n    xuÊt.Trêng    së    hîp c¬  s¶n  xuÊt cã  chøc      tæ  c¸c cöa  hµng      tiªuthô s¶n  phÈm     th× nép  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtt¹ n¬is¶n    i     xuÊt vµ    nép  thuÕ doanh  thu  theo ngµnh  ¬ng    th nghiÖp          t¹ n¬itiªuthô s¶n  i phÈm. C¬   s¶n  së  xuÊt khinép      thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt ® îc khÊu        trõthuÕ    tiªu thô ® Æc     biÖtthuéc phÇn      nguyªn liÖu ë      kh©u  íc(nÕu  tr   cã). Hµng  thuéc diÖn    chÞu  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtnÕu    xuÊt khÈu    trong c¸c     tr êng    thÓ  hîp cô  sau ®©y  kh«ng  ph¶inép    thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt: ­ Hµng    ho¸  c¬  s¶n  do  së  xuÊt trùc tiÕp      xuÊt khÈu    hoÆc     trùc tiÕp    gia c«ng  cho    nícngoµi. ­ Hµng    c¬  s¶n    ho¸ do  së  xuÊt b¸n    hoÆc   th¸ccho  uû    doanh  nghiÖp kinh  doanh xuÊt khÈu      ®Ó xuÊt khÈu    theo hîp ®ång kinh  vµ  tÕ  giÊy  phÐp xuÊt 
  2. 2 khÈu. Trêng  hîp  së  c¬  kinh  doanh  xuÊt  khÈu mua  hµng  thuéc diÖn chÞu  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtcña  së    c¬  s¶n  xuÊt ®Ó     xuÊt khÈu, nhng      kh«ng xuÊt  khÈu    mµ ®em   b¸n trong    níc th× ngoµi viÖc    ph¶i nép    thuÕ  doanh thu theo  thuÕ suÊtkinhdoanh  ¬ng      th nghiÖp,cßn    ph¶inép    thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt. CH ¬NG   II C¨N  TÝNH   Cø  THUÕ   BIÓU  Vµ  THUÕ   TIªU  THô  Æ C   ® BIÖT §iÒu    3. C¨n  tÝnh  cø  thuÕ      ®èi víihµng thuéc diÖn    chÞu thuÕ      tiªuthô ® Æc   biÖtlµsè îng hµng              l   ho¸ tiªuthô,gi¸tÝnh  thuÕ  ®¬n  hµng    thuÕ  vÞ  ho¸ vµ  suÊt. §iÒu    l   4. Sè îng hµng        ho¸ tiªuthô bao  gåm   l   sè îng,träng l    îng cña  Æt   m hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt xuÊt ra          æi      ®Ó b¸n,®Ó trao ® hoÆc     ®Ó biÕu tÆng ngêikh¸choÆc           tiªuthô dïng sinh ho¹tnéibé          cña  së. c¬    §iÒu      5. Gi¸tÝnh  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtlµgi¸do  së        c¬  s¶n  xuÊt m Æt     hµng  b¸n ra t¹ n¬is¶n  ®ã         i xuÊtcha  thuÕ      Æc     cã  tiªuthô ® biÖt. §èi víihµng        gia c«ng, gi¸tÝnh      thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt lµ gi¸tÝnh        thuÕ  cña  Æt   m hµng cïng lo¹ hoÆc     i   cña  Æt   m hµng ¬ng  ¬ng. t ® §èi víihµng  mua       thu  (trong tr   êng  thuÕ    ® Æc   hîp  tiªuthô  biÖt do  së    c¬  thu mua   nép theo quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ  10  ®Þnh  nµy),gi¸tÝnh      thuÕ    tiªu thô ® Æc     biÖtlµgi¸mua        vµo      t¹ n¬is¶n  i xuÊtcha  thuÕ      Æc     cã  tiªuthô ® biÖt. Trêng hîp kh«ng    x¸c ®Þnh   îc gi¸tÝnh  ®     thuÕ th×  quan  c¬  thuÕ tØnh  hoÆc  cÊp ¬ng  ¬ng  t ® quy ®Þnh    gi¸tÝnh thuÕ  cho tõng  Æt   m hµng  thÓ  cô  theo nguyªn t¾c      trªn. Gi¸tÝnh    thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtcña    hµng  ®em  biÕu,tÆng    hay    tiªudïng  néibé    thùc hiÖn    theo nh÷ng    nguyªn t¾c    quy ®Þnh    t¹ §iÒu  i nµy. Bé    Tµi chÝnh híng dÉn ph¬ng ph¸p    x¸c ®Þnh  møc     gi¸tÝnh thuÕ cho  tõng m Æt     hµng  thÓ. cô  §iÒu 6.  Æt   M hµng thuéc diÖn chÞu thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt vµ    thuÕ  suÊtthuÕ      Æc     tiªuthô ® biÖtthùc hiÖn      theo BiÓu    sau: STT  M Æt   hµng  ThuÕ   suÊt   (%) 1    Thuèc  hót:        a) Thuèc    l¸®iÕu  ®Çu     cã  läc,s¶n xuÊt chñ  70 yÕu b»ng nguyªn liÖu nhËp      khÈu  b) Thuèc    l¸®iÕu  ®Çu     cã  läc,s¶n xuÊt chñ  52
  3. 3 STT  M Æt   hµng  ThuÕ   suÊt   (%) yÕu  b»ng  nguyªn liÖu trongníc         c)Thuèc      l¸®iÕu  kh«ng  ®Çu     gµ  cã  läc,x×  32       2  R îu:     a) R îuthuèc       15   b) C¸c  iîukh¸c   lo¹ r       ­Trªn 40      ®é  90   ­Tõ  ®é    30  ®Õn   ®é  40  75   ­D íi ®é  c¶ îuhoa      30  kÓ  r   qu¶  25 3    Bia c¸clo¹       i 90 ­Riªng biahép      75 4    Ph¸o  100 Thuèc    l¸®iÕu  ®Çu     cã  läc,s¶n xuÊt  chñ yÕu  b»ng  nguyªn liÖu nhËp  khÈu    i lµ lo¹ thuèc l¸sö      dông  l   sè îng nguyªn liÖu sîithuèc nhËp          khÈu    tõ 51%   trëlªnso        víi nguyªn liÖu sîi       thuèc cÇn    dïng cho    s¶n phÈm  ®ã. R îuthuèc chÞu      thuÕ suÊt15%     ph¶icã    ®¨ng  s¶n  ký  phÈm   giÊy phÐp  vµ    ho¹t®éng    cña  së  c¬  s¶n  xuÊt do  Y   cÊp. NÕu     Bé  tÕ    kh«ng    ®ñ nh÷ng  ®iÒu  kiÖn nµy  nép  th×  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖttheo    thuÕ  suÊt cña  i îu cã  t   lo¹    ®é ­ r ¬ng øng. CH ¬NG   I II §¨NG    KHAI  Ký, Kª  NéP   THUÕ   VËN   Vµ  CHUYÓ N   HµNG   HO¸ §iÒu    së  7. C¬  s¶n  xuÊt kinh doanh  Æt       m hµng thuéc diÖn    chÞu thuÕ  tiªuthô ® Æc       biÖt ph¶ithùc hiÖn        ®Çy     ®ñ nh÷ng  quy ®Þnh  kª khai,®¨ng  vÒ      ký,nép    thuÕ,vËn    chuyÓn  hµng    ho¸ theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu    i 10,§iÒu    11,§iÒu  12  §iÒu  cña  vµ  13  LuËt ThuÕ       Æc     tiªuthô ® biÖt. Bé    Tµi chÝnh híng dÉn          chi tiÕtvÒ néi dung, thñ    khai,®¨ng    tôc kª    ký  nép  thuÕ. §iÒu    së  xuÊt kinh doanh      8. C¬  s¶n      ph¶ithùc hiÖn  nghiªm  chØnh  chÕ  ®é    sæ s¸ch kÕ      to¸ntheo  Ph¸p lÖnh      thèng    KÕ to¸nvµ  kª ngµy  th¸ng 5  10    n¨m  1988, chÕ       ®é lËp chøng    tõ mua  b¸n hµng, cung    øng dÞch  thu  vô  tiÒn  theo  c¸cquy    ®Þnh  hiÖn hµnh. §iÒu      quan  9. Khi c¬  thuÕ  yªu  cã  cÇu  tµiliÖu,sè  vÒ      liÖu cã  ªnqun    li   ®Õn   viÖc  kiÓm    tratÝnh  thuÕ,c¬  kinhdoanh  nhiÖm    së    cã  vô:
  4. 4 1. Cung    cÊp ®Çy     ®ñ ®óng h¹n    s¬, tµiliÖu,sè  c¸c hå        liÖu cã  ªnquan    li   ®Õn   viÖc tÝnh  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt; 2. Gi¶i thÝch, chøng      minh c¸c kho¶n cha  trong  khai,sæ   râ  tê    s¸ch,   chøng    to¸n. tõkÕ  C¬  kinh doanh  së    kh«ng  îcviÖn    bÝ  ®   lýdo  mËt  nghÒ  nghiÖp  hoÆc     c¸c lýdo    kh¸c ®Ó       tõ chèixuÊt tr×nh,cung        cÊp hoÆc     gi¶ithÝch      c¸c tµiliÖu cÇn    thiÕtnãitrªntheo yªu cÇu            cña  quan  c¬  thuÕ. C¬  quan thuÕ  ph¶igi÷bÝ      mËt  nghÒ  nghiÖp  nh÷ng      c¬  vÒ  tµiliÖu do  së  s¶n  xuÊtkinhdoanh      cung  cÊp. §iÒu    10. ThuÕ       Æc     c¬  s¶n  tiªuthô ® biÖtdo  së  xuÊt nép.Trong  êng      tr hîp ® Æc     biÖtdo    s¶n  xuÊtnhá    ph©n    t¸n,thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtcã    thÓ  tæ  do  chøc,c¸ nh©n        thu mua nép thay cho    ngêis¶n    xuÊt theo    híng dÉn    cña  Tµi Bé    chÝnh. §iÒu    11. ViÖc  nép  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtquy    ®Þnh  sau: nh  C¬   s¶n  së  xuÊt cã  thuÕ      sè  ph¸tsinh línph¶ikª khai,nép            thuÕ    tiªuthô  ® Æc  biÖtkhib¸n      hµng, tr¶hµng        gia c«ng theo th«ng  cña  quan  b¸o  c¬  thuÕ.  C¬  quan thuÕ  c¸n  qu¶n    êng  cö  bé  lýth xuyªn t¹  së    i c¬  s¶n  xuÊt,kiÓm       travµ  ®«n  ®èc    së  ®Ó c¬  nép  thuÕ  kÞp    thêivµo Kho    b¹c Nhµ níc. Trêng    hîp xuÊt hµng,kÓ  xuÊt hµng      c¶    cho  së      göi,uû  c¬  ®¹ilý, ký    th¸c.  .. nhng  cha thu  îc tiÒn  ®   th× h¹n nép thuÕ    lµ ngµy thu  îc tiÒn,nhng  ®     chËm   nhÊt kh«ng    ngµy  tõngµy      qu¸ 14  kÓ    ph¸thµnh th«ng    b¸o thuÕ. §èi víic¬  s¶n      së  xuÊt nhá, trªnc¬  kho¸n  l hµng        së  sè îng  ho¸ s¶n xuÊt  tiªuthô,thuÕ    ® Æc       tiªuthô  biÖt nép    theo ®Þnh  vµo  kú  ngµy    10, ngµy  vµ  20  ngµy cuèith¸ngtheo th«ng          b¸o cña  quan  c¬  thuÕ trongtõng kú      nép  thuÕ. Trêng  thuÕ    ® Æc   hîp  tiªuthô  biÖt thu    vµo  së  mua   c¬  thu c¬  thu  th×  së    mua ph¶ikª khaivíi quan          c¬  thuÕ      n¬ithu mua  nép  vµ  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt   theo tõng l« hµng thu mua  hoÆc  theo tõng chuyÕn  hµng tríc khi vËn  chuyÓn. Tæ  chøc,c¸ nh©n      chËm  nép tiÒn thuÕ    hoÆc  tiÒn      ph¹tghitrong th«ng    b¸o thuÕ, lÖnh      thu thuÕ hoÆc  quyÕt ®Þnh  ph¹t, xö    ngoµiviÖc  th×    ph¶inép    ®ñ  tiÒn thuÕ  sè    hoÆc  tiÒn ph¹ttheo      quy ®Þnh, mçi ngµy  chËm   nép cßn  bÞ  ph¹t0,2%         (haiphÇn  ngh×n) trªnsè      tiÒn nép    chËm.  §iÒu 12. 1. Hµng  nép    ®∙  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtkhivËn      chuyÓn  ph¶icã        biªnlai nép  thuÕ  hoÆc  giÊy chuyÓn  vËn  hoÆc     ho¸ ®¬n  b¸n hµng  ®¨ng  t¹  ®∙  ký  ic¬  quan  thuÕ. Trêng    hîp chuyÓn  kho  hµng trong cïng    mét  së  c¬  s¶n  xuÊt cha    tiªuthô ph¶icã        giÊy chuyÓn    kho cha nép thuÕ  c¬  do  quan  thuÕ  cÊp. 2.Hµng    thuéc diÖn    chÞu thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtdù    i     tr÷t¹ c¸ckho    hµng,  c¸c cöa    hiÖu bu«n b¸n ph¶i cã    chøng  chøng  tõ  minh  nép  ®∙  thuÕ      tiªuthô ® Æc   biÖt.
  5. 5 Bé    Tµi chÝnh quy ®Þnh  thÓ  cô  viÖc ph¸thµnh, qu¶n    dông        lý,sö  c¸c chøng    thuÕ      Æc   tõvÒ  tiªuthô ® biÖt. CH ¬NG   IV GI¶M  THUÕ,  MIÔN   THUÕ   TIªU  THô  Æ C   ® BIÖT §iÒu    13. ViÖc  gi¶m  thuÕ, miÔn    thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtquy    ®Þnh  nh  sau: a)    s¶n  C¬ së  xuÊt m Æt     hµng  thuéc diÖn chÞu thuÕ    ® Æc   tiªuthô  biÖt  gÆp   khã kh¨n do    thiªntai    , ®Þch      ho¹,tain¹n bÊt ngê  îc xÐt  ®   gi¶m  thuÕ    tiªu thô ® Æc     biÖt.Møc    gi¶m theo    (%)  tû lÖ  thiÖth¹ivÒ        tµis¶n,nhng    kh«ng   qu¸ 50%   thuÕ  sè  ph¶inép  kh«ng      vµ  qu¸ 30%         gi¸trÞtµis¶n  thiÖth¹i  bÞ    . Thêigian    gi¶m  thuÕ  kh«ng qu¸ 180  ngµy      kÓ tõ sau    thêi®iÓm  x¶y  thiÖth¹ivµ  ra      cã  xuÊthµng;   b)    s¶n  C¬ së  xuÊt míi thµnh      lËp  chÝnh  vµ  thøc s¶n  xuÊt tõ n¨m      1993  hoÆc   së    c¬  më réng  s¶n  xuÊt,¸p dông      c«ng nghÖ  s¶n xuÊt míinÕu      nép ®ñ  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖtmµ   lçth×  îcxÐt    bÞ    ®   gi¶m  thuÕ theo  tõng n¨m. Møc    gi¶m thuÕ ¬ng  t øng    lçcña  víisè    tõng n¨m    nhng kh«ng    qu¸ 30%     ¬iphÇn  (ba m   tr¨m)sè    thuÕ  ph¶inép    cña n¨m ®ã.  Thêi gian  îc xÐt    ®   gi¶m  thuÕ kh«ng    qu¸ hain¨m.   C¬   s¶n  së  xuÊt    míi thµnh lËp    së    îc ®Çu    x©y  lµ c¬  míi ®   t dùng  theo  quyÕt ®Þnh   cña cÊp  thÈm   cã  quyÒn,  îc cÊp  ®   giÊy phÐp   s¶n xuÊt kinh  doanh.Nh÷ng  së  thµnh  tr     c¬  ®∙  lËp  íc®©y, nay chia t¸ch,s¸p nhËp, ®æi            tªn, gi¶ithÓ      råithµnh  l¹ kh«ng  lËp  i  thuéc ®èi îng xÐt  t   gi¶m thuÕ  theo quy ®Þnh  nµy. Trêng  gi¶m  hîp  thuÕ cho  së    c¬  më réng  s¶n xuÊt hoÆc   dông    ¸p  c«ng  nghÖ    míichØ      xÐt trªnphÇn hµng      ho¸ t¨ngthªm  víi so   s¶n îng tr   l   íc®ã. Bé    TµichÝnh quy ®Þnh      thñ tôc khaib¸o    îcmiÔn    ®Ó ®   thuÕ, gi¶m    thuÕ  vµ quy ®Þnh thñ    tôc,thÈm  quyÒn  xÐt miÔn  thuÕ, gi¶m    thuÕ quy  ®Þnh  i t¹  §iÒu nµy.  CH ¬NG   V §IÒU  KHO¶N   CUèI  CïNG   §iÒu    14. ChÝnh  phñ  quy  cã  ®Þnh  riªngvÒ    chÕ  khen  ëng      ®é  th ®èi víi c¬ quan  thuÕ, c¸n  thuÕ    bé  hoµn thµnh  nhiÖm   ® îc giao  ngêi cã  vô    vµ    c«ng  ph¸thiÖn    viph¹m    c¸cvô    LuËt ThuÕ       Æc     tiªuthô ® biÖt. §iÒu 15. NghÞ  ®Þnh  nµy  hiÖu    ngµy  th¸ng 9  cã  lùc tõ  1    n¨m 1993  thay thÕ    NghÞ  ®Þnh  352­ sè  H§BT  ngµy  10­ 2­ 1990  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng.
  6. 6 Nh÷ng quy  ®Þnh kh¸cvÒ    thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖttr     íc®©y        tr¸víi quy  i c¸c ®Þnh cña  NghÞ ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá. §iªu    tr Bé    16. Bé  ëng  TµichÝnh  híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy. Bé  ëng,Thñ  ëng  quan  tr   tr c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ,Chñ    tÞch    Uû ban nh©n  d©n  tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung ¬ng chÞu tr¸ch   nhiÖm  chøc  tæ  viÖc    thihµnh  NghÞ ®Þnh  nµy.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2