Nghị định 87-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
236
lượt xem
4
download

Nghị định 87-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 87-CP của Chính phủ về việc quy định khung giá các loại đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 87-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  87­C P  n g µ y  17­8­1994 q u y  ® Þ n h   kh u n g    c¸c lo¹i ® Ê t gi¸   C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt §Êt ®ai ngµy  th¸ng7  cø      14    n¨m  1993; Theo    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   µi  Ýnh; Bé   ëng  é   ©y   ùng; c B tr B T ch   tr BX d   Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh  µ  ëng  c § ch v Tr ban  Ët    Ýnh  ñ, V gi¸Ch ph Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u 1. Nay  ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy    ®Þ n B¶ng  khung      ¹ ®Êt. gi¸c¸clo i   §i Ò u   Khung      ¹  t    nh    2.   gi¸c¸clo i ®Ê x¸c®Þ nh sau: 1­  èivíi®Êt  §   n«ng nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp,gi¸®Êt  îcx¸c ®Þnh       ®   cho tõng  ¹ng  t  Ýnh  Õ  ö  ông  t  h ®Ê t thu s d ®Ê n«ng  nghiÖp chia theo  lo¹    ng    3  i ®å x∙: b»ng,trungdu,miÒn  ói.      n 2­  èi víi®Êt  §   khu  ©n   ë  d c n«ng  th«n,gi¸®Êt  îc x¸c ®Þnh     ®   cho  õng t  h¹ng  t  µ  ®Ê v chiatheo 3  ¹ x∙: ång      lo i    § b¨ng,trung du,miÒn  ói.      n 3­ §èivíi t       ®Ê khu  ©n        ïng ven  «  Þ,ven  u   èi  d c ë c¸c v   ® th   ®Ç m giao th«ng    vµ  ôc® êng  tr   giao th«ng  Ýnh,khu  ¬ng  ¹i,khu  lÞch,khu    ch   th m  du    c«ng  nghiÖp  gi¸®Êt  îcx¸c®Þnh    ®   cho  õng h¹ng  t,vµ  t  ®Ê   chiatheo 3  ¹ .     lo i H¹ng  t      nh    t  ®Ê ®Ó x¸c®Þ gi¸®Ê khu  ©n      d c ë n«ng  th«n,®Êt    khu  ©n      d cë ven  «  Þ,ven  u   èi  ® th   ®Ç m giao th«ng  µ  ôc® êng    v tr   giao th«ng  Ýnh, khu  ­   ch   th ¬ng  ¹i,khu  lÞch,khu  m  du    c«ng nghiÖp  îc x¸c ®Þnh  ®   c¨n  vµo  cø  kh¶ n¨ng  sinhlî    Þsö  ông,vitrÝvµ    t  ùc tÕ    a  ¬ng.   igi¸tr   d ,       gi¸®Ê th   ë ®Þ ph 4­  èi víi®Êt    Þ,gi¸®Êt  îc x¸c ®Þnh  §   ®é th     ®   cho  lo¹  «   Þ  5  i th theo    ® quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc.Trong  çi  ¹  «   Þ  hi h c Nh n   m lo i th chia ra  ®Õ n   lo¹  ­ ®   3  4  i® êng  è;trongm çi lo¹ ®«  Þ  ph       i th chiara 4        hoÆc   lo¹ vÞ  Ý®Êt  5  i tr     kh¸cnhau.   Lo¹i® êng  è    ph trong ®«   Þ  îc x¸c ®Þnh  cø  ñ  Õu  µo  Þ  Ý,   th ®     c¨n  ch y v v tr   kh¶ n¨ng sinh lî    imøc    µn  Ön  ña  ¬  ë  ¹ tÇng  µ  , ®é ho thi c c s h   v tham  kh¶o    t  gi¸®Ê thùc tÕ  ña  õng ®«  Þ.   c t   th V Þ   Ý ®Êt  tr   trong tõng  «  Þ  îc x¸c ®Þnh    vµo  iÒu  Ön    ® th ®     c¨n cø  ® ki sinh  lîvµ    t  ña  õng vïng ®Êt    gi¸®Ê c t   i   trong®«  Þ.   th 5­  û   U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  ®©y   äi t¾t lµ Uû   g       ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh) thùc hiÖn  Öc  ©n  ¹ng  t      vi ph h ®Ê khu  ©n      d c ë n«ng  th«n,c¨n cø  µo  ¹  «   Þ      v lo i th theo  ® quy  nh  Ön  µnh  µ  ®Þ hi h v
  2. 2 t×nh  ×nh  ùc tÕ    a  ¬ng  µ   Õt  nh  ¹ ® êng  è  µ  Þ  Ý®Êt  h th   ë ®Þ ph m quy ®Þ lo i   ph v v tr   cña    «  Þ    a  ¬ng  µm  ¬  ë    nh    t. c¸c® th ë ®Þ ph l c s x¸c®Þ gi¸®Ê §i Ò u 3. Gi¸cho    t  i víi chøc,c¸ nh©n  ícngoµihoÆc   Ý    thuª®Ê ®è     tæ     n    x nghiÖp  ã  c vèn  u    ícngoµi® îc¸p dông  ®Ç tn        theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph §i Ò u 4. 1­ C¨n  vµo  cø  B¶ng  khung    ña  Ýnh  ñ, Uû   gi¸c Ch ph   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh quy  nh      ¹  t    µm  ¬  ë  ×nh  Õ  ®Þ gi¸c¸c lo i®Ê ®Ó l c s t thu chuyÓn  Òn  ö  quy s dông  t, thu  Òn    ®Ê   ti khi giao  t, cho  ®Ê   thuª ®Êt, tÝnh    Þ tµis¶n        gi¸tr     khi giao  ®Êt, båi th ng  Öth¹ivÒ   t        ê thi     ®Ê khi thu  åi.Riªng  Öc  n   ï thiÖth¹ikhi h  vi ®Ò b       Nhµ   ícthu håi®Êt    ö  ông  µo  ôc  ch  èc  n      ®Ó s d vm ®Ý qu phßng,an   ninh,lîÝch    i quèc    îÝch  gia,l   i c«ng  éng,cã  Þ  nh  c   ngh ®Þ riªngcña  Ýnh  ñ.   Ch ph Trong  êng  îp  ïng  ét  ¹  «   Þ  µ   t  ã  tr hc m lo i th m ®Ê c kh¶  ® n¨ng sinh  î kh¸c l i   nhau,møc    µn  Ön  ¬  ë  ¹ tÇng    ®é ho thi c s h   kh¸cnhau,th× ®Þa  ¬ng  îcphÐp       ph ®  vËn  ông  Ö   è  iÒu  d h s® chØnh  khung      õ 0,8  n   lÇn  gi¸(K) t   ®Õ 1,2  møc     ña  gi¸c cïng  ¹  «   Þ, cïng  ¹  êng  è  µ  Þ   Ý  t  lo i® th   lo i® ph v v tr ®Ê quy  nh   ®Þ trong  B¶ng  khung    t    Þ.(B¶ng    è  ban  µnh  Ìm  gi¸®Ê ®é th   gi¸s 4  h k theo NghÞ   nh  µy).2­  ®Þ n   Gi¸c¸c lo¹  t  ®Þa  ¬ng    i ®Ê do  ph quy  nh  ®Þ kh«ng  îcthÊp  ¬n    èithiÓu  µ  ®  h gi¸t   v kh«ng  îccao  ¬n    èi®a   ña  ®  h gi¸t   c khung    µ  Ö   è  iÒu  gi¸v h s ® chØnh  ban  µnh  h kÌm theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n 3­  êng  îp  Tr h giao  t  ®Ê theo  ×nh  h thøc  u     ×    t  Uû     ®Ç gi¸,th gi¸®Ê do  ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  Õt ®Þnh  quy   cho  õng tr ng  îp cô  Ó. t   ê h   th §i Ò u 5. Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  îc ®iÒu  ®  chØnh  ¹ gi¸®Êt  ∙  li     ® quy  nh   ®Þ cho  ï hîp  íithùc  Õ  ph   v  t trong tr ng  îp    t  Õn  ng  cã  u    ©y    ê h gi¸®Ê bi ®é do  ®Ç t x dùng  ¬  ë  ¹ tÇng,cã  c s h    khu  c«ng  nghiÖp,khu  ¬ng  ¹i,khu  lÞch míi.   th m  du    §i Ò u 6. Gi¸®Êt    ông    ¸p d cho  ÷ng  êng  îp:tÝnh  Õ  nh tr h  thu chuyÓn  Òn  ö  ông  quy sd ®Êt,thu tiÒn sö  ông  t        d ®Ê khigiao ®Êt,cho      thuª®Êt,tÝnh    Þ tµis¶n        gi¸tr     khi giao ®Êt,båith ng  Öth¹ivÒ   t    µ   ícthu håi®Êt          ê thi     ®Ê khiNh n       ph¸tsinh tõ sau     ngµy  th¸ng 10  15    n¨m  1993  ë ®i  Õu   a  îc gi¶iquyÕt; th×  tr   n ch ®       nay  îc ¸p ®    dông  theo    gi¸c¸c  ¹  t  Uû   lo i®Ê do  ban  ©n  ©n   Êp  nh d c tØnh ban  µnh  h theo  khung      ¹ ®Êt  ña  gi¸c¸clo   i c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 7. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  ý  µ  ®Þ n c hi l     k v thay thÕ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 8­ CP   µy  th¸ng11  ng 6    n¨m 1993  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph
  3. 3 §i Ò u 8. Bé   µichÝnh  èihîp víi é   ©y  ùng,Tæng  ôc  Þa  Ýnh,Ban  Ët  T  ph       X B d   c § ch   V gi¸ChÝnh  ñ  íng dÉn,kiÓm    Öc  ùc hiÖn    ph h     travi th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n Bé   ëng    é,  ñ   ëng  ¬  tr c¸c B Th tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  thu Ch phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ chÞu tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n B ¶ n g  K h u n g    c¸c lo¹i ® Ê t gi¸   (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  CP   µy  8­   ®Þ s 87­ ng 17­ 1994  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph 1­ §Êt n«ng     nghiÖp,®Êt  ©m    l nghiÖp. a) §Êt trång c©y  µng       h n¨m  µ  t  ã  Æt   ícnu«itrång thuû s¶n. v ®Ê c m n        §¬n  Þ  Ýnh:®ång/m2 vt   H¹ng  X∙  ng  ®å b»ng X∙  trung du   X∙  Òn  ói mi n ®Êt Gi¸tèi    Gi¸tèi a    ® Gi¸tèi    Gi¸tèi a    ® Gi¸tèi Gi¸tèi a       ® thiÓu thiÓu thiÓu  H¹ng    1 1.100 19.300 ­ ­          H¹ng    2 920 16.100 690 12.100 560 9.800       H¹ng    3 740 13.000 555 9.700 370 6.500       H¹ng    4 560 9.800 420 7.400 280 4.900       H¹ng    5 360 6.300 270 4.700 180 3.150       H¹ng    6 100 1.750 75  1.300 50 870      b) §Êt trång c©y  ©u       l n¨m, ®Êt  ©m    l nghiÖp §¬n  Þ  Ýnh:®ång/m2 vt   H¹ng  X∙  ng  ®å b»ng X∙  trungdu   X∙  Òn  ói mi n ®Êt Gi¸tèi    Gi¸tèi a    ® Gi¸tèi Gi¸tèi a Gi¸tèi Óu Gi¸tèi a       ®    thi    ® thiÓu thiÓu  H¹ng    1 800 14.000 600 10.500 400  7.000       H¹ng    2 680 11.900 510 8.920 340 5.950       H¹ng    3 490 8.550 370 6.450 245 4.280       H¹ng    4 250 4.350 190 3.300 125 2.180       H¹ng    5 70 1.250 55 920 35 610     
  4. 4 2­ §Êt khu  ©n         d c ë n«ng  th«n §¬n  Þ  Ýnh:®ång/m2 vt   H¹ng  X∙  ng  ®å b»ng X∙  trung du   X∙  Òn  ói mi n ®Êt Gi¸tèi    Gi¸tèi a    ® Gi¸tèi    Gi¸tèi a    ® Gi¸tèi    Gi¸tèi a    ® thiÓu thiÓu thiÓu  H¹ng    1 2.200 38.600 ­ ­  H¹ng    2 1.840 32.200 1.380 24.200 920 16.100       H¹ng    3 1.480 26.000 1.110 19.400 740 13.000       H¹ng    4 1.120 19.600 840 14.800 560 9.800       H¹ng    5 720 12.600 540 9.400 360 6.300       H¹ng    6 200 3.500 150 2.600 100 1.740      3­ §Êt khu  ©n        ïng ven  «  Þ,®Ç u   èi     d c ë c¸c v   ® th   m giao th«ng  µ  ôc® ­   v tr   êng  giao th«ng  Ýnh,khu  ¬ng  ¹i,khu  lÞch,khu    ch   th m  du    c«ng  nghiÖp. §¬n  Þ  Ýnh:®ång/m2 vt   H¹ng  Lo¹iI   Lo¹iII   Lo¹iII  I ®Êt Gi¸tèi Gi¸tèi a Gi¸tèi Óu Gi¸tèi a       ®    thi    ® Gi¸tèi    Gi¸tèi a    ® thiÓu thiÓu  H¹ng    1 600 1.500 420 1.050 250 625       H¹ng    2 380 950 266 665 150 375       H¹ng    3 230 570 160 400 72  180       H¹ng    4 140 350 98 245 55 138       H¹ng    5 85  210 60 150 32  80       H¹ng    6 42 100 30 75 12 30     
  5. 4.§Êt ®«  Þ:     th §¬n  Þ  Ýnh:1000  ng/m2 vt   ®å Lo¹i®«  Þ Lo¹i® êng  è   th   ph Møc    Èn  gi¸chu theo vÞ  Ýcña  t   tr   ®Ê VÞ   Ý1 tr   VÞ   Ý2 tr   V Þ   Ý3 tr   VÞ   Ý4 tr   Gi¸tèi Óu Gi¸tèi a Gi¸tèi Óu Gi¸tèi a Gi¸tèi Óu Gi¸tèi a Gi¸tèi Óu    thi    ®    thi    ®    thi    ®    thi Gi¸tèi a    ® 1 4.600 11.500 2.760 6.900 1.380 3.450 460 1.150    ¹iI Lo   2 2.700 6.750 1.620 4.050 810 2.025 270 675              3 1.800   4.500 1.080 2.700 540 1.350 180 450              4 900 2.250 540 1.350 270 675 90 225              1 2.600 6.500 1.560 3.900 780 1.950 260 650    ¹iII Lo   2 1.950 4.875 1.170 2.925 580 1.450 190 475              3 1.800 4.500 780 1.950 390 975 130 325               4 710 1.775 420 1.050 210 525   70 175              1 1.600 4.000 960 2.400 400 1.000 130 325    ¹iII Lo   I 2 1.200 3.000 720 1.800 300 750 100 250              3 800 2.000 480 1.200 200 500 70 175              4 400 1.000 240 600 100 250 30  75  1 800 2.000 480 1.200 200 500 70 175              2 600 1.500 360 900 150 373 50 125    ¹iIV Lo   3 400 1.000 240 600 100 250 30 75              4 200 500 120 300 50 125 16  40 
  6.             1 600 1.500 330 825 150 375 50 125    ¹iV Lo   2 400 1.000 250 550 100 250 30 75              3 200 500 110 275 50 125 16 40   
Đồng bộ tài khoản