Nghị định của Chính phủ về việc quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
136
lượt xem
9
download

Nghị định của Chính phủ về việc quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định của Chính phủ về việc quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định của Chính phủ về việc quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  61/2001/N§­C P  n g µ y 07  th¸ng 9 n¨ m  2001 V Ò   Ö c q u y   Þ n h  tu æi n g h Ø  h u  c ñ a n g êi lao ® é n g   vi ® khai th¸c than trong h Ç m  lß C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992;   C¨n  Bé  ËtLao  ng  µy  th¸ng6  cø  lu   ®é ng 23    n¨m  1994; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 12/CP  µy  th¸ng01  ng 26    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   Öc  vi ban  µnh  Òu  Ö  h §i l B¶o  Óm     éivµ  Þ   nh  è  hi x∙h   Ngh ®Þ s 93/1998/N§­   CP ngµy  th¸ng11  12    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi,bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  ét  è ms ®iÒu  ña  Òu  Ö  c §i l B¶o  Óm     éi ban  µnh  Ìm  hi x∙ h   h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP   ngµy  th¸ng01  26    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u 1. Tuæi nghØ   u  ña  êi lao ®éng  µm  h c ng     l c«ng  Öc  vi khai th¸c    than trong hÇ m         lß(bao  å m   g c«ng  ©n  nh khaith¸cthan hÇ m     o    µ  Ën       lß,®µ lßv v t¶i  than  Ç m     îcquy  nh  µ50  h lß),   ® ®Þ l   tuæin Õu  ã    n¨m  ng    c ®ñ 20  ®ã b¶o  Ó m   hi x∙héi,    trong ®ã   ã  t  Êt 15    c Ý nh   n¨m  µm  l c«ng  Öc  trªn. vi nªu    Trêng  îp ngêilao ®éng  µm  h     l c«ng  Öc  vi khaith¸cthan     trong hÇ m         lß ®ñ tuæi®êi nhng  a    êigian ®ãng     ch ®ñ th     b¶o  Ó m     éitheo quy  nh  hi x∙h     ®Þ trªn, µ    m vÉn    ®ñ søc  Îth× tiÕp tôc lµm  Öc  n       iÒu  Ön  kho        vi ®Õ khi®ñ ® ki nghØ  u  ng  h nh tèi a    kh«ng    tuæi. ® qu¸ 55  §i Ò u 2. Møc  ¬ng  u  µng  l hh th¸ng cña  êi lao ®éng  µm    ng     l c«ng  Öc  vi khaith¸cthan trong hÇ m     îctÝnh         lß®   theo quy  nh    ®Þ chung  ¹ NghÞ   nh sè  t i ®Þ   12/CP  µy  th¸ng01  ng 26    n¨m  1995  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 93/1998/N§­   µy    CP ng 12 th¸ng11    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ,cô  Ó    c Ch ph   th nh sau   ng  :®ã b¶o  Ó m     éi®ñ   hi x∙h   15  n¨m  Ýnh  t b»ng  45%  møc  ×nh  ©n  ña  Òn l ng  b qu c ti  ¬ th¸nglµm    ®ãng    c¨n cø  b¶o  Ó m     éi cña  n¨m  Òn  Ò   ã  hi x∙ h   5  li k c møc  ¬ng  l cao  Êt,sau    thªm  nh   ®ã cø  m çi n¨m  ng  ®ã b¶o  Ó m     éi tÝnh  hi x∙ h   thªm  2%,  èi®a   t   b»ng  75%   møc   ×nh  b qu©n  ña  Òn l ng/th¸nglµm    ®ãng  c ti  ¬   c¨n cø  b¶o  Ó m     éicña  n¨m  Òn kÒ   hi x∙h   5  li   cã møc ¬ng  l cao  Êt. nh §i Ò u 3.  Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcth  µnh  Ó   õngµy  th¸ng01    Ngh ®Þ n c hi l   i h k t  01    n¨m 2002.
  2. 2 §i Ò u    é   4. B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héichÞu    X∙    tr¸chnhiÖ m   íng   h  dÉn  ùc hiÖn  th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 5. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  thu Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n  
Đồng bộ tài khoản