Nghị định số 22-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
3
download

Nghị định số 22-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 22-CP về việc thành lập thị trấn và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Quảng Điền, Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 22-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22-CP Hà N i, ngày 17 tháng 3 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNHPH S 22-CP NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 1997 V VI C THÀNH L P THN TR N VÀ I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ THU C CÁC HUY N QU NG I N, NAM ÔNG, T NH TH A THIÊN - HU CHÍNH PH Căn c Lu t T ch cChính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban Nhân dân t nh Th a Thiên - Hu và B trư ng, Trư ng Ban T ch c -Cán b Chính ph , NGHN NNH : i u 1.- Nay thành l p th tr n và i uch nh a gi i hành chính m t s xã thu c các huy n Qu ng i n, Nam ông, t nhTh a Thiên - Hu như sau: 1. Thành l p th tr n S a, th tr n huy n l thu c huy nQu ng i n trên cơ s 1.118,4 ha di n tích t nhiên và 8.610 nhân khNu c a xãQu ng Phư c. a gi i hành chính th tr n S a: ông giáp xã Qu ng Phư c,Tây giáp các xã Qu ng L i, Qu ng Vinh; Nam giáp các xã Qu ng Th , Qu ng Vinh;B c giáp Phá Tam Giang. 2. Sát nh p thôn Mai Dương thu c xã Qu ng An vào ph n cònl i c a xã Qu n Phư c. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: - Xã Qu ng Phư c có 1.287,5 ha di n tích t nhiên và 7.742nhân khNu. - Xã Qu ng An có 1.002 ha di n tích t nhiên và 9.166 nhânkhNu. 3. Thành l p th tr n Khe Tre, th tr n huy n l thu c huy nNam ông trên cơ s 435 ha di n tích t nhiên và 3.725 nhân khNu c a xã HươngL c. a gi i hành chính th tr n Khe Tre: ông giáp xã HươngL c; Tây giáp xã Hương Hoà; Nam giáp xã Thư ng L c; B c giáp xã Hương Phú. 4. Thành l p xã Hương Hòa trên cơ s 1.040 ha di n tích t nhiên và 1.891 nhân khNu c a xã Hương L c.
  2. a gi i hành chính xã Hương Hoà: ông giáp th tr n KheTre; Tây giáp xã Hương Sơn; Nam giáp các xã Thư ng L , Thư ng Nh t; B c giáp xãHương Phú. - Xã Hương L c sau khi i u ch nh a gi i hành chính có6.375 ha di n tích t nhiên và 2.421 nhân khNu. i u2.- Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban Nhân dân t nhTh a Thiên - Hu và B trư ng - Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph ch utrách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản