intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định số 33-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

106
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 33-CP về việc thu một phần viện phí do Thủ tướng Chính Phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 điều 6 của nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 về thu một phần viện phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 33-CP

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33-CP Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 1995 NGH Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 33-CP NGÀY 23/5/1995 V VI C S A Đ I KHO N 1 ĐI U 6 C A NGH Đ NH 95/CP NGÀY 27/8/1994 V THU M T PH N VI N PHÍ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30/9/1992; Theo ngh c a B trư ng B Y t , NGH Đ NH: Đi u 1.- Nay s a i kho n 1 i u 6 Ngh nh s 95/CP ngày 27/8/94 v vi c thu m t ph n vi n phí như sau: Kho n thu m t ph n vi n phí c ti n vi n phí do cơ quan B o hi m y t tr cho ngư i b nh là ngu n thu c a ngân sách Nhà nư c, ư c s d ng theo quy nh sau: - 70% s d ng cho cơ s khám b nh, ch a b nh thu kho n vi n phí ó b sung kinh phí mua thu c, máu, d ch truy n, hoá ch t, phim X quang, v t tư, trang thi t b , d ng c y t ph c v ngư i b nh k p th i. - 30% dành khen thư ng cho cán b công nhân viên có tinh th n trách nhi m cao i v i ngư i b nh và hoàn thành t t nhi m v chuyên môn; trong ó ơn v trích t 2 - 5% n p cho cơ quan ch qu n (B Y t , S Y t , B , ngành) l p qu h tr và khen thư ng cho các ơn v , cá nhân có thành tích trong công tác khám b nh và các B nh vi n không có i u ki n thu vi n phí. Đi u 2.- B trư ng B Y t , B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, Trư ng Ban V t giá Chính ph ch u trách nhi m hư ng d n, t ch c vi c th c hi n Ngh nh này. Đi u 3.- Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t
  2. ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2