Nghị định số 52-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
44
lượt xem
5
download

Nghị định số 52-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 52-CP về việc điều chỉnh địa giới huyện và thành lập thị trấn, phường thuộc các huyện Hoài Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, Thanh Oai, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 52-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52-CP Hà N i, ngày 23 tháng 6 năm 1994 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 52-CP NGÀY 23-6-1994 V VI C I U CH NH NA GI I HUY N VÀ THÀNH L P THN TR N, PHƯ NG THU C CÁC HUY N HOÀI C, CHƯƠNG M , TH CH TH T, THANH OAI, THN XÃ HÀ ÔNG, T NH HÀ TÂY CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban Nhân dân t nh Hà Tây và B trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- i u ch nh a gi i các huy n Hoài c, Chương M , Qu c Oai và thành l p th tr n, phư ng thu c các huy n Hoài c, Thanh Oai, Th ch Th t, th xã Hà ông, t nh Hà Tây như sau: A. i u ch nh a gi i các huy n sau: 1. Chuy n giao các xã Ph ng Châu, Tiên Phương thu c huy n Hoài c v huy n Chương M qu n lý. 2. Chuy n giao các xã Tân Phú, i Thành, C ng Hoà, Tân Hoà thu c huy n Hoài c v huy n Qu c Oai qu n lý. Sau khi phân v ch i u ch nh a gi i: - Huy n Hoài c còn di n tích t nhiên 9.435 hécta v i 172.138 nhân khNu, Bao g m các xã: Minh Khai, Dương Li u, Cát Qu , Yên S , Ti n Yên, Song Phương, An Thư ng, ông Lam La Phù, Dương N i, Vân Canh, Di Tr ch, Kim Chung, Sơn ng, L i Yên, c Giang, c Thư ng, Vân Côn, c S , An Khánh, Yên Nghĩa, và th tr n Tr m Trôi. - Huy n Qu c Oai có di n tích t nhiên 12.146,73 hécta, nhân khNu 134.391. Bao g m các xã: Sài Sơn, Phư ng Cách, Yên Sơn, Ng c M , Ng c Li p, Li p Tuy t, Tuy t Nghĩa, Phú Cát, Nghĩa Hương, Th ch Thán, ng Quang, C n H u, Hoà Th ch, Phú Mãn, ông Yên, Tân Hoà, Tân Phú, i Thành, C ng Hoà và th tr n Qu c Oai.
  2. - Huy n Chương M có di n tích t nhiên 22.862 hécta, nhân khNu 242. 574. Bao g m các xã: ông Phương Yên, ông Sơn, Phú Nghĩa, Thu Xuân Tiên, Thanh Bình, Trư ng Yên, Trung Hoà, Ng c Hoà, Ng c Sơn, Thu Hương, i Yên, Nam Phương Ti n, Tân Ti n, Hoàng Văn Th , T t ng, H p ng, Lam i n, Hoàng Di u, Qu ng B , M Lương, H u Văn, Tr n Phú, H ng Phong, ng L c, Thư ng V c, ng Phú, Văn Võ, Hoà Chính, Phú Nam An, Ph ng Châu, Tiên Phương và th tr n Xuân Mai, th tr n Chúc Sơn. B. Thành l p các phư ng, th tr n sau: 1. Thành l p phư ng Văn M thu c th xã Hà ông trên cơ s các thôn Văn Quán, M Lao (c a xã Văn Yên) và ph Tr n Phú c a phư ng Y t Kiêu. Phư ng Văn M có di n tích t nhiên 266,96 hécta, nhân khNu 13.703. a gi i hành chính phư ng Văn M : phía ông giáp huy n Thanh Trì (Hà N i); phía Tây giáp xã V n Phúc, phư ng Y t Kiêu; phía Nam giáp phư ng Phúc La; phía B c giáp huy n T Liêm (Hà N i). 2. Thành l p phư ng Phúc La thu c th xã Hà ông trên cơ s thôn Xa La, thôn Yên Phúc c a xã Văn Yên và các ph Nguy n Chánh, Tô Hi n Thành, Nguy n Công Tr c a phư ng Y t Kiêu. Phư ng Phúc La có di n tích t nhiên 139,03 hécta, nhân khNu 4.977. a gi i phư ng Phúc La: phía ông giáp huy n Thanh Trì (Hà N i); phía Tây giáp phư ng Nguy n Trãi và xã Hà C u; phía Nam giáp xã Ki n Hưng; phía B c giáp phư ng Văn M . 3. Thành l p th tr n Liên Quan (th tr n huy n l ) thu c Th ch Th t trên cơ s di n tích t nhiên và nhân khNu c a xã Liên Quan. Th tr n Liên Quan có di n tích t nhiên 291 hécta, nhân khNu 5.122. a gi i th tr n Liên Quan: phía ông giáp xã Hương Ng i; phía Tây giáp xã Kim Quan; phía Nam giáp xã Tràng Sơn; phía B c giáp xã Phú Kim. 4. Thành l p th tr n Kim Bài (th tr n huy n l ) thu c huy n Thanh Oai, trên cơ s thôn Kim Bài, thôn Cát ng có di n tích t nhiên 422,79 héc ta, 3865 nhân khNu c a xã Kim An và thôn Kim Lân có di n tích t nhiên 109,81 hécta, 1.081 nhân khNu c a xã ng. Th tr n Kim Bài có di n tích t nhiên 532 hécta, nhân khNu 4.946. a gi i th tr n Kim Bài: phía ông giáp xã Tam Hưng; phía Tây giáp xã Kim An; phía Nam giáp xã ng và Kim Thư; phía B c giáp xã Thanh Mai. Sau khi i u ch nh a gi i: xã Kim An còn l i di n tích t nhiên 209,95 hécta, nhân khNu 3.085.
  3. Xã ng còn l i di n tích t nhiên 667,19 hécta, nhân khNu 4.605. 5. Thành l p th tr n Tr m Trôi (th tr n huy n l ) thu c huy n Hoài c trên cơ s thôn Giang Xá có di n tích t nhiên 122,4 hécta, nhân khNu 4.074 c a xã c Giang. Th tr n Tr m Trôi có di n tích t nhiên 122,4 hécta, nhân khNu 4.074. a gi i th tr n Tr m Trôi: phía ông giáp xã Kim Chung; phía Tây giáp xã c Thư ng; phía Nam giáp xã c Giang; phía B c giáp huy n an Phư ng. Xã c Giang còn l i di n tích t nhiên 322,98 hécta, nhân khNu 7.662. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3.- Ch t ch U ban Nhân dân t nh Hà Tây và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản