Nghị định số 55-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
4
download

Nghị định số 55-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 55-CP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Yên Lập, Hạ Hòa, Tam Thanh, Phong Châu, Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 55-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 55-CP Hà N i, ngày 28 tháng 5 năm 1997 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 55-CP NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 1997 V VI C THÀNH L P THN TR N THU C CÁCHUY N YÊN L P, H HOÀ, TAM THANH, PHONG CHÂU, THANH SƠN, T NH PHÚ TH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban nhân dân t nh Phú Th và B trư ng - Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Nay thành l p th tr n thu c các huy n Yên L p, H Hoà, Tam Thanh, Phong Châu và Thanh Sơn như sau: 1. Thành l p th tr n Yên L p thu c huy n Yên L p trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã Tân Long. Th tr n Yên L p có 1.196,49 ha di n tích t nhiên và 5.904nhân khNu. 2. Thành l p th tr n H Hoà thu c huy n H Hoà trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã m Thư ng. Th tr n H Hoà có 1.002,85 ha di n tích t nhiên và 7.060nhân khNu. 3. Thành l p th tr n Hưng Hoá thu c huy n Tam Thanh trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã Hưng Hoá. Th tr n Hưng Hoá có 453,38 ha di n tích t nhiên và 4.391nhân khNu. 4. Thành l p th tr n Lâm Thao thu c huy n Phong Châu trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã Cao M i; 7,3 ha di n tích t nhiên và734 nhân khNu c a xã Chu Hoá. Th tr n Lâm Thao có 589,13 ha di n tích t nhiên và 8.018 nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Lâm Thao: ông giáp xã Chu Hoávà xa Sơn Vi; Tây giáp huy n Tam Thanh; Nam giáp xã H p H i và xã Sơn Dương;B c giáp xã Th ch Sơn.
  2. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính xã Chu Hoá còn l i981,7 ha di n tích t nhiên và 4.909 ngư i. 5. Thành l p th tr n Phú H thu c huy n Phong Châu trên cơs toàn b di n tích và dân s cu xã Phú H . Th tr n Phú H có 1.616 ha di n tích t nhiên và 11. 076nhân kh u. 6. Thành l p th tr n Thanh Sơn thu c huy n Thanh Sơn trêncơ s 290 ha di n tích t nhiên và 9.894 nhân khNu c a xã Sơn Hùng; 125 ha di ntích t nhiên và 2.686 nhân khNu xã Th c Luy n. Th tr n Thanh Sơn có 415 ha di n tích t nhiên và 12.580nhân khNu. a gi i hành chính th tr n Thanh Sơn: ông giáp xã GiápLai; Tây giáp xã Sơn Hùng, và xã Th c Luy n; Nam giáp xã Th c Luy n; B c giáp xã Sơn Hùng. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã Sơn Hùng còn l i 2183,7 ha di n tích t nhiên và 3.307nhân khNu; Xã Th c Luy n còn l i 3.580,4 ha di n tích t nhiên và4.986 nhân khNu. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c sau15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này ubãi b . i u 3.- Ch t ch U ban nhân dân t nhPhú Th và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản