Nghị định số 69-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
2
download

Nghị định số 69-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 69-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Ninh Bình và huyện Hoa Lư, thành lập phường thuộc thị xã Ninh Bình; thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 69-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 69-CP Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 69-CP NGÀY 2 THÁNG 11 NĂM 1996 V VI C I U CH NH NA GI I HÀNH CHÍNH THN XÃ NINH BÌNH VÀ HUY N HOA LƯ, THÀNH L P PHƯ NG THU C THN XÃ NINH BÌNH; THÀNH L P THN TR N HUY N L HUY N YÊN KHÁNH, T NH NINH BÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch U ban Nhân dân t nh Ninh Bình và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1.- Nay i u ch nh a gi i hành chính th xã Ninh Bình, m t s phư ng thu c th xã Ninh Bình, m t s xã thu c huy n Hoa Lư và thành l p th tr n huy n l c a huy n Yên Khánh thu c t nh Ninh Bình như sau: I. Sáp nh p vào th xã Ninh Bình: 234,09 ha di n tích t nhiên và 6.460 nhân khNu c a huy n Hoa Lư bao g m: 29,97 ha di n tích t nhiên và 855 nhân khNu c a xã Ninh Khánh; 44,87 ha di n tích t nhiên và 1.207 nhân khNu c a xã Ninh Ti n; 29,60 ha di n tích t nhiên và 498 nhân khNu c a xã Ninh Phong; 102,35 ha di n tích t nhiên và 2.290 nhân khNu c a xã Ninh Sơn; 27,30 ha di n tích t nhiên và 1.610 nhân khNu c a xã Ninh Phúc. Th xã Ninh Bình sau khi i u ch nh a gi i có 1.047,16 ha di n tích t nhiên và 58.241 nhân khNu, ư c t ch c l i thành 8 phư ng như sau: 1. Thành l p phư ng Tân Thành trên cơ s : 123,05 ha di n tích t nhiên và 3.058 nhân khNu c a xã Ninh Thành; 9 ha di n tích t nhiên và 994 nhân khNu c a phư ng Lương Văn Tu ; 23,47 ha di n tích t nhiên và 849 nhân khNu c a xã Ninh Khánh. Phư ng Tân Thành có di n tích t nhiên 155,52 ha và 4.901 nhân khNu. a gi i phư ng Tân Thành: ông giáp phư ng ông Thành; Tây giáp xã Ninh Nh t (huy n Hoa Lư); Nam giáp phư ng Phúc Thành; B c giáp xã Ninh Khánh (huy n Hoa Lư).
  2. 2. Thành l p phư ng ông Thành trên cơ s : 141,78 ha di n tích t nhiên và 5.050 nhân khNu c a xã Ninh Thành; 16,88 ha di n tích t nhiên và 756 nhân khNu c a phư ng Vân Giang; 6,5 ha di n tích t nhiên và 6 nhân khNu c a xã Ninh Khánh. Phư ng ông Thành có di n tích t nhiên 165,16 ha và 5.812 nhân khNu. a gi i phư ng ông Thành: ông giáp huy n ý Yên (t nh Nam Hà); Tây giáp phư ng Tân Thành; Nam giáp phư ng Vân Giang; B c giáp xã Ninh Khánh (huy n Hoa Lư). 3. Thành l p phư ng Nam Thành trên cơ s : 103,99 ha di n tích t nhiên và 2.408 nhân khNu c a xã Ninh Thành; 4,4 ha di n tích t nhiên và 377 nhân khNu c a phư ng Quang Trung; 44,8 ha di n tích t nhiên và 1.207 nhân khNu c a xã Ninh Ti n; và 5 ha di n tích t nhiên và 1.623 nhân khNu c a phư ng Lương Văn Tu . Phư ng Nam Thành có di n tích t nhiên 158,26 ha và 5.615 nhân khNu. a gi i phư ng Nam Thành: ông giáp phư ng Nam Bình; Tây giáp xã Ninh Ti n (huy n Hoa Lư); Nam giáp xã Ninh Phong (huy n Hoa Lư); B c giáp phư ng Phúc Thành. 4. Thành l p phư ng Phúc Thành trên cơ s sáp nh p 103,30 ha di n tích t nhiên và 3.132 nhân khNu c a xã Ninh Thành và ph n còn l i c a phư ng Lương Văn Tu (g m 20,28 ha di n tích t nhiên và 5.676 nhân khNu). Phư ng Phúc Thành có di n tích t nhiên 123,58 ha và 8.808 nhân khNu . a gi i phư ng Phúc Thành: ông giáp phư ng Vân Giang; Tây giáp xã Ninh Nh t, Ninh Ti n (huy n Hoa Lư); Nam giáp phư ng Nam Thành; B c giáp phư ng Tân Thành. 5. Thành l p phư ng Nam Bình trên cơ s sáp nh p 29,60 ha di n tích t nhiên, 498 nhân khNu c a xã Ninh Phong và ph n còn l i c a phư ng Quang Trung (g m 48,50 ha di n tích t nhiên, 3.754 nhân khNu). Phư ng Nam Bình có di n tích t nhiên 78,10 ha và 4.252 nhân khNu. a gi i phư ng Nam Bình: ông và Nam giáp xã Ninh Phong (huy n Hoa Lư); Tây giáp phư ng Phúc Thành và phư ng Nam Thành; B c giáp phư ng Thanh Bình. 6. Thành l p phư ng Bích ào trên cơ s : 55,37 ha di n tích t nhiên và 6.599 nhân khNu c a phư ng inh Tiên Hoàng; 102,35 ha di n tích t nhiên và 2.290 nhân khNu c a xã Ninh Sơn; 27,30 ha di n tích t nhiên và 1.610 nhân khNu c a xã Ninh Phúc. Phư ng Bích ào có di n tích t nhiên 185,02 ha và 10.499 nhân khNu. a gi i phư ng Bích ào: ông giáp xã Ninh Phúc (huy n Hoa Lư); Tây giáp phư ng Thanh Bình; Nam giáp xã Ninh Sơn, Ninh Phúc (huy n Hoa Lư); B c giáp huy n ý Yên (t nh Nam Hà).
  3. 7. i tên phư ng inh Tiên Hoàng (sau khi ã i u ch nh a gi i) thành phư ng Thanh Bình. Phư ng Thanh Bình có di n tích t nhiên 150,78 ha và 9.073 nhân khNu. a gi i phư ng Thanh Bình: ông giáp phư ng Bích ào; Tây giáp phư ng Vân Giang; Nam giáp phư ng Nam Bình và xã Ninh Sơn (huy n Hoa Lư); B c giáp huy n ý Yên (t nh Nam Hà). 8. Sau khi i u ch nh a gi i, phư ng Vân Giang còn l i di n tích t nhiên 30,74 ha và 9.281 nhân khNu. a gi i phư ng Vân Giang: ông giáp phư ng Thanh Bình; Tây giáp phư ng Phúc Thành; Nam giáp các phư ng Phúc Thành, Thanh Bình, Nam Bình; B c giáp phư ng ông Thành. Huy n Hoa Lư (sau khi i u ch nh) còn l i di n tích t nhiên 13.665,32 ha và 107.858 nhân khNu. Trong ó: Xã Ninh Khánh còn l i 521,95 ha di n tích t nhiên và 9.522 nhân khNu. Xã Ninh Ti n còn l i 518,29 ha di n tích t nhiên và 4.047 nhân khNu. Xã Ninh Phong còn l i 597,16 ha di n tích t nhiên và 6.157 nhân khNu. Xã Ninh Sơn còn l i 465,15 ha di n tích t nhiên và 8.247 nhân khNu. Xã Ninh Phúc còn l i 617,72 ha di n tích t nhiên và 7.303 nhân khNu. II. Thành l p th tr n Yên Ninh, th tr n huy n l c a huy n Yên Khánh trên cơ s : 247,41 ha di n tích t nhiên và 5.419 nhân khNu c a xã Khánh Ninh; 7,27 ha di n tích t nhiên và 213 nhân khNu c a xã Khánh Vân; 3,63 ha di n tích t nhiên c a xã Khánh H i; 9,81 ha di n tích t nhiên và 164 nhân khNu c a xã Khánh Nh c. Th tr n Yên Ninh có di n tích t nhiên 268,12 ha và 5.796 nhân khNu. a gi i th tr n Yên Ninh: ông giáp xã Khánh H i và xã Khánh H i; Tây giáp xã Khánh Vân và xã Khánh Ninh; Nam giáp xã Khánh Nh c; B c giáp xã Khánh H i và xã Khánh Vân. Sau khi i u ch nh a gi i hành chính: Xã Khánh Ninh còn l i 532,14 ha di n tích t nhiên và 6.569 nhân khNu. Xã Khánh Vân còn l i 592,90 ha di n tích t nhiên và 5.242 nhân khNu. Xã Khánh H i còn l i 807,39 ha di n tích t nhiên và 7.063 nhân khNu. Xã Khánh Nh c còn l i 1.070,81 ha di n tích t nhiên và 11.279 nhân khNu.
  4. i u 2.- Ngh nh này có hi u l c k t ngày ban hành. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u b bãi b . i u 3.- Ch t ch U ban Nhân dân t nh Ninh Bình và B trư ng, Trư ng ban Ban T ch c - Cán b Chính ph ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản