Nghị quyết về Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
161
lượt xem
12
download

Nghị quyết về Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ cơ bản của Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980 và nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch Nhà nước năm 1978 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về Kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1977 NGHN QUY T THÔNG QUA NHI M C CƠ B N C A K HO CH NHÀ NƯ C 5 NĂM 1976- 1980 VÀ NHI M V C TH C A K HO CH NHÀ NƯ C NĂM 1978 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Sau khi nghe báo cáo c a H i ng Chính ph v tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c trong hai năm 1976-1977, nhi m v cơ b n c a k ho ch Nhà nư c 5 năm 1976- 1980 và nhi m v c th c a k ho ch Nhà nư c năm 1978. Sau khi nghe thuy t trình c a U ban K ho ch và ngân sách c a Qu c h i và ý ki n c a các i bi u Qu c h i. QUY T NGHN: 1. Tán thành s ánh giá c a Chính ph v tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c trong hai năm 1976-1977. 2. Thông qua nh ng nhi m v cơ b n c a k ho ch Nhà nư c 5 năm 1976-1980 v i nh ng ch tiêu ch y u n năm 1980 như sau: - S n lư ng lương th c: 21 tri u t n. - L c lư ng lao ng i m mang vùng kinh t m i trong 5 năm: 1 tri u 800 nghìn ngư i. - Khai hoang: 1 tri u héc ta. - Di n tích cây công nghi p và cây ăn qu : 98 v n héc ta. - Di n tích gieo tr ng cây b a b ng máy: 50% t ng di n tích gieo tr ng c nư c - R ng m i tr ng: 1 tri u 200 nghìn héc ta - Tr ng: 3.500 tri u qu .
  2. - L n: 16 tri u 500 nghìn con. - Th t hơi: 1 tri u t n - Cá bi n: 1 tri u t n - S n lư ng cơ khí: tăng 2,5 l n so v i năm 1975 - Than s ch: 10 tri u t n - Xi-măng: 2 tri u t n - Phân hoá h c: 1 tri u 300 nghìn t n - Thép: 250 - 300 nghìn t n - G : 3 tri u 500 nghìn mét kh i - V i: 450 tri u mét - Gi y: 130 nghìn t n - ư ng: 220 - 250 nghìn t n - Xây d ng nhà (không k ph n nhân dân t làm) trong 5 năm: 14 tri u mét vuông. 3. Thông qua nh ng nhi m v c th và nh ng ch tiêu ch y u c a k ho ch Nhà nư c năm 1978 như sau: - T ng s n phNm xã h i tăng 19,5 - 21,5 so v i năm 1977. - Thu nh p qu c dân s n xu t tăng 19 - 21% so v i năm 1977. - Giá tr t ng s n lư ng nông nghi p tăng 30,7% so v i năm 1977. Trong ó: Tr ng tr t tăng 30,6% Chăn nuôi tăng 31% - S n lư ng lương th c: t 16 tri u n 16,5 tri u t n Trong ó: Thóc 13,5 tri u t n Màu (quy ra thóc) 3 tri u t n - L n: 11 tri u con
  3. - Trâu: 2 tri u 370 nghìn con - Bò: 1 tri u 800 nghìn con - Di n tích cây công nghi p và cây ăn qu : 740 nghìn héc-ta - L c lư ng lao ng i m mang vùng kinh t m i: 460 nghìn ngư i - Di n tích khai hoang: 300 nghìn héc-ta - Di n tích gieo tr ng cày b a b ng máy: 34% t ng di n tích gieo tr ng c nư c - Di n tích tr ng r ng: 250 nghìn héc ta - Khai thác g : t 1 tri u 800 nghìn n 2 tri u mét kh i - Giá tr t ng s n lư ng công nghi p tăng 19 - 21,7% so v i năm 1977 - V i: 370 tri u mét - Gi y: 80 nghìn t n - ư ng: 160 nghìn t n - Cá bi n: 700 nghìn t n - Cơ khí: tăng 28% so v i năm 1977 - i n: 3 t 900 tri u ki-lô oát gi - Than s ch: 7 tri u t n - Xi-măng: 1 tri u tân - Phân lân: 740 nghìn t n - Thép cán: 130 nghìn t n -V n u tư xây d ng cơ b n: 5.400 - Kh i lư ng hàng hoá v n t i trong nư c: 69 tri u t n và 6.700 tri n t n/km - Kh i lư ng hành khách v n chuy n: 774,5 tri u ngư i và 18.060 tri u ngư i/km - M c lưu chuy n hàng hoá bán l c a th trư ng có t ch c tăng 26% so v i năm 1977 - Giá tr hàng nông s n, lâm s n, h i s n do Nhà nư c huy ng g p 2 l n so v i năm 1977
  4. - Giá tr hàng xu t khNu tăng 45% so v i năm 1977 - Nhà : 1 tri u 550 nghìn mét vuông - Giư ng i u tr và i u dư ng: 187 nghìn chi c - S tuy n sinh: i h c và Cao ng: 37 nghìn ngư i Trung h c chuyên nghi p: 81 nghìn ngư i Công nhân k thu t: 255 nghìn ngư i 4. Giao trách nhi n cho H i ng Chính ph thi hành nh ng bi n pháp c n thi t và k p th i, t o ra s chuy n bi n m nh m và có hi u l c trong công tác qu n lý kinh t và ch o th c hi n, b o m hoàn thành th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 1978 và k ho ch Nhà nư c 5 năm 1976 - 1980. 5. Qu c h i kêu g i ng bào c nư c nêu cao tinh th n t l c t cư ng phát huy quy n làm ch xã h i ch nghĩa, hăng hái thi ua lao ng s n xu t c n ki m xây d ng ch nghĩa xã h i ph n u hoàn thành k ho ch Nhà nư c, trư c m t là hoàn thành toàn di n và vư t m c k ho ch Nhà nư c năm 1978; năm b n l c a k ho ch Nhà nư c 5 năm 1976 - 1980. Trư ng Chinh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản