Nghị quyết về kế hoạch Nhà nước năm 1979

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
2
download

Nghị quyết về kế hoạch Nhà nước năm 1979

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 1979 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về kế hoạch Nhà nước năm 1979

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 1978 NGHN QUY T THÔNG QUA NHI M V K HO CH NHÀ NƯ C NĂM 1979 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Sau khi nghe báo cáo c a H i ng Chính ph v nhi m v k ho ch Nhà nư c năm 1979; Sau khi nghe thuy t trình c a U ban K ho ch và ngân sách c a Qu c h i và ý ki n c a các i bi u Qu c h i; QUY T NGHN: 1- Tán thành báo cáo c a H i ng Chính ph v tình hình th c hi n k ho ch Nhà nư c năm 1978, tình hình kinh t nư c ta hi n nay, nhi m v chung và nh ng nhi m v kinh t quan tr ng c a k ho ch Nhà nư c năm 1979. 2- Thông qua K ho ch Nhà nư c năm 1979 v i các ch tiêu ch y u sau ây: S n lư ng lương th c : T 16 n 16 tri u 500 nghìn t n, Trong ó : Thóc : T 12 n 12 tri u 500 nghìn t n, Màu quy ra thóc : 4 tri u t n ; - Di n tích khai hoang : 200 nghìn héc ta, Trong ó di n tích ưa vào s n xu t : 160 nghìn héc ta; - Di n tích lúa ư c tư i nư c : 4 tri u 400 nghìn héc ta; - Di n tích màu ư c tư i nư c : 410 nghìn héc ta; - Di n tích cây công nghi p ư c tư i nư c : 130 nghìn héc ta; - Di n tích tr ng r ng : 170 nghìn héc ta; - S n lư ng g khai thác : 2 tri u 100 nghìn mét kh i;
  2. - S n lư ng cá bi n : 600 nghìn t n; - Giá tr t ng s n lư ng công nghi p :Tăng 12% so v i năm 1978; - Giá tr s n lư ng cơ khí :Tăng 13% so v i năm 1978; - S n lư ng thép cán : 120 nghìn t n; - S n lư ng i n : 4.200 tri u KWh; - S n lư ng than s ch : 7 tri u 500 nghìn t n; - S n lư ng phân lân : 700 nghìn t n; - S n lư ng xi măng : 1 tri u 26 nghìn t n; - S n lư ng ư ng : 146 nghìn 400 t n; - S n lư ng gi y : 75 nghìn t n; - Kh i lư ng hàng hoá v n t i trong nư c : Tăng 15% v t n và tăng 18% v t n/km so v i năm 1978; -V n u tư xây d ng cơ b n : 4.000 tri u ng; Trong ó v n xây l p : 2.400 tri u ng; - Kim ng ch xu t khNu : Tăng 31% so v i năm 1978; - T ng m c hàng hoá bán l c a th trư ng có t ch c : Tăng 9% so v i năm 1978; - S h c sinh ư c tuy n vào các h ào t o: + i h c và cao ng : 46 ngàn 500 ngư i. + Trung h c chuyên nghi p : 84 ngàn ngư i; + Công nhân k thu t : 230 ngàn ngư i; - T ng s h c sinh ph thông : 12 tri u 400 ngàn ngư i ; - S giư ng b nh và giư ng i u dư ng: 200 ngàn giư ng. 3- Giao trách nhi m cho H i ng Chính ph thi hành nh ng bi n pháp thi t th c và tích c c nh t, t o ra s chuy n bi n m nh m và có hi u l c trong công tác t ch c
  3. qu n lý và ch o th c hi n, b o m hoàn thành th ng l i k ho ch Nhà nư c năm 1979, t o i u ki n thu n l i cho s phát tri n trong nh ng năm sau. 4- Qu c h i kêu g i ng bào và chi n s c nư c nêu cao tinh th n t l c t cư ng và ch nghĩa anh hùng cách m ng, phát huy quy n làm ch t p th xã h i ch nghĩa, hăng hái ng kh i thi ua lao ng s n xu t và ti t ki m, tăng năng su t lao ng, ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c k ho ch Nhà nư c năm 1979. Trư ng Chinh ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản