Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá VIII

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá VIII

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá VIII thêm ba tháng do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá VIII

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 1991 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 1991 V VI C KÉO DÀI NHI M KỲ C A QU C H I KHOÁ VIII THÊM BA THÁNG QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, và i u 5 c a Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c; có i u ki n và th i gian chu n b t t d th o Hi n pháp s a i, các Lu t v t ch c, b máy Nhà nư c và b o m t ch c t t cu c b u c i bi u Qu c h i khoá IX; Theo ngh c a H i ng Nhà nư c; QUY T NGHN: 1. Kéo dài nhi m kỳ Qu c h i khoá VIII thêm ba tháng, ch m nh t n ngày 30/9/1992. 2. H i ng Nhà nư c, H i ng B trư ng, Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, H i ng dân t c và các U ban thư ng tr c c a Qu c h i trong ph m vi ch c năng c a mình, có trách nhi m thi hành quy t nh này. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 10 thông qua ngày 26/12/1991. Lê Quang o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản