Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
154
lượt xem
48
download

Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc quy định một số điểm về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 1992 NGHN QUY T QUY NNH M T S I M V VI C THI HÀNH HI N PHÁP NĂM 1992 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 83 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a H i ng Nhà nư c; QUY T NGHN 1. Hi n pháp năm 1992 c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ư c Qu c h i thông qua ngày 15/4/1992, có hi u l c t ngày công b . 2. Qu c h i khoá VIII ti p t c làm nhi m v cho n khi Qu c h i khoá IX h p kỳ th nh t, ch m nh t trư c ngày 30/9/1992. Các cơ quan các c p c a Nhà nư c: H i ng Nhà nư c, H i ng B trư ng, Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao ti p t c th c hi n ch c năng nhi m v c a mình cho n khi Qu c h i khoá VII b u ra các cơ quan các c p c a Nhà nư c theo quy nh c a Hi n pháp năm 1992. 3. Giao cho H i ng Nhà nư c t nay n kỳ h p th nh t c a Qu c h i khoá IX thi hành các bi n pháp c n thi t b o m thi hành Hi n pháp năm 1992, trư c m t t ch c t t cu c b u c i bi u Qu c h i khoá IX; ti n hành ch m nh t trư c ngày 31/7/1992; ch o, ôn c,các cơquan Nhà nư c h u quan so n th o, hoàn ch nh các d án lu t, pháp l nh năm 1992 ã ư c xác nh trong chương trình xây d ng pháp lu t 1992, trư c h t là các d án Lu t t ch c b máy Nhà nư c k p trình Qu c h i khoá IX t i kỳ h p th nh t. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá VIII, kỳ h p th 11 thông qua ngày 15/4/1992. Lê Quang o ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản