intTypePromotion=1
ADSENSE

Những câu hỏi trắc nghiệm tính chất Sóng của ánh sáng

Chia sẻ: Ngoclan Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

48
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong vật lý, photon là một hạt cơ bản, đồng thời là hạt lượng tử của trường điện từ và ánh sáng cũng như mọi dạng bức xạ điện từ khác. Nó cũng là hạt tải lực của lực điện từ. Các hiệu ứng của lực điện từ có thể dễ dàng quan sát ở cả thang vi mô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Những câu hỏi trắc nghiệm tính chất Sóng của ánh sáng

 1. CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM (TÍNH CHAÁT SOÙNG CUÛA AÙNH SAÙNG) Cho caùc haèng soá : h= 6,625.10–34J.s ; c = 3.108m/s ; me = 9,1.10–31kg ; e =–1,6.10-19C Caâu 1: A. Hieän töôïng taùch aùnh saùng traéng chieáu ñeán laêng kính thaønh chuøm saùng maøu saéc khaùc nhau goïi laø hieän töôïng taùn saéc aùnh saùng, daõi maøu naøy goïi laø daõi quang phoå cuûa aùnh saùng traéng. B. AÙnh saùng traéng goàm voâ soá aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau coù maøu bieán ñoåi töø ñoû ñeán tím. C. Vôùi moät moâi tröoøng nhaát ñònh thì caùc aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau coù chieát suaát khaùc nhau vaø coù trò taêng daàn töø ñoû ñeán tím. Do ñoù trong daõi quang phoå, maøu ñoû leäch ít nhaát, maøu tím leäch nhieàu nhaát. D. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng Caâu 2: A. aùnh saùng ñôn saéc laø aùnh saùng khoâng bò taùn saéc khi ñi qua laêng kính. B. Moãi aùnh saùng ñôn saéc coù moät maøu nhaát ñònh goïi laø maøu ñôn saéc. C. Nhöõng tia saùng maøu trong aùnh saùng traéng bò laêng kính taùch ra khi gaëp laïi nhau chuùng toång hôïp thaønh aùnh saùng traéng. D. Aùnh saùng traéng laø taäp hôïp cuûa baûy aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau coù maøu bieán thieân lieân tuïc : ñoû ,cam ,vaøng ,luïc ,lam, chaøm ,tím . Caâu 3: Choïn caâu sai: A. Hieän töôïng taùn saéc aùnh saùng laø hieän töôïng khi moät chuøm aùnh saùng traéng truyeàn qua moät laêng kính bò phaân tích thaønh caùc thaønh phaàn ñôn saéc khaùc nhau. B. Aùnh saùng traéng laø taäp hôïp cuûa voâ soá aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau, coù maøu bieán thieân lieân tuïc töø ñoû ñeán tím. C. Aùnh saùng coù böôùc soùng caøng daøi thì chieát suaát cuûa moâi tröôøng caøng lôùn. D.Aùnh saùng ñôn saéc khoâng bò taùn saéc khi ñi qua laêng kính . Caâu 4: Choïn caâu sai: A. Quang phoå lieân tuïc chæ phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä cuûa nguoàn saùng vaø ñöôïc öùng duïng ñeå ño nhieät ñoä cuûa nguoàn saùng. B. Quang phoå vaïch haáp thuï vaø phaùt xaï cuûa caùc nguyeân toá khaùc nhau thì khaùc nhau. C. Nhöõng vaïch toái trong quang phoå vaïch haáp thuï naèm ñuùng vò trí nhöõng vaïch maøu trong quang phoå vaïch phaùt xaï. D. Moät vaät khi bò nung noùng coù theå phaùt sinh ra tia hoàng ngoaïi vaø tia töû ngoaïi . Caâu 5: A. Maùy quang phoå laø moät duïng cuï öùng duïng cuûa hieän töôïng taùn saêùc aùnh saùng . B. Maùy quang phoå duøng ñeå phaân tích aùnh saùng muoán nghieân cöùu thaønh nhieàu thaønh phaàn ñôn saéc khaùc nhau. C. OÁng chuaån tröïc cuûa maùy quang phoå duøng ñeå taïo chuøm tia hoäi tuï . D. Laêng kính trong maùy quang phoå laø boä phaän coù taùc duïng laøm taùn saéc chuøm tia saùng song song töø oáng chuaån tröïc chieáu ñeán . Caâu 6: Choïn caâu sai A. Quang phoå lieân tuïc laø daûi saùng coù maøu bieán ñoåi lieân tuïc töø ñoû ñeán tím, thu ñöôïc khi chieáu chuøm aùnh saùng traéng vaøo khe maùy quang phoå.
 2. B. Taát caû caùc vaät raén, loûng vaø caùc khoái khí coù tæ khoái lôùn khi bò nung noùng ñeàu phaùt ra quang phoå lieân tuïc. C. Quang phoå lieân tuïc phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn caáu taïo cuûa nguoàn saùng vaø phuï thuoäc vaøo nhieät ñoä cuûa nguoàn saùng. D. Nhieät ñoä caøng cao, mieàn phaùt saùng cuûa vaät caøng môû roäng veà phía aùnh saùng coù böôùc soùng ngaén (aùnh saùng maøu tím) cuûa quang phoå lieân tuïc. Caâu 7: ÖÙng duïng cuûa quang phoå lieân tuïc: A. Xaùc ñònh nhieät ñoä cuûa vaät phaùt saùng nhö boùng ñeøn, maët trôøi, caùc ngoâi sao v.v... B. Xaùc ñònh böôùc soùng cuûa caùc nguoàn saùng . C. Xaùc ñònh maøu saéc cuûa caùc nguoàn saùng . D. Duøng ñeå nhaän bieát thaønh phaàn cuûa caùc nguyeân toá coù trong moät maãu vaät. Caâu 8: Quang phoå vaïch phaùt xaï: Choïn caâu sai : A.Ñoù laø quang phoå goàm nhöõng vaïch maøu rieâng bieät naèm treân moät neàn toái. B.Quang phoå vaïch phaùt xaï do caùc chaát khí hoaëc hôi ôû aùp suaát cao phaùt saùng khi bò ñoát noùng. C. Quang phoå vaïch phaùt xaï cuûa caùc nguyeân toá khaùc nhau thì khaùc nhau veà soá löôïng vaïch, vò trí caùc vaïch vaø ñoä saùng cuûa caùc vaïch ñoù.Thí duï: Quang phoå hôi Natri coù 2 vaïch vaøng saùt nhau. D.Duøng ñeå nhaän bieát thaønh phaàn cuûa caùc nguyeân toá coù trong moät maãu vaät. Caâu 9: Quang phoå vaïch haáp thuï : Choïn caâu sai : A. Quang phoå vaïch haáp thuï laø quang phoå goàm nhöõng vaïch toái naèm treân neàn quang phoå lieân tuïc. B. Nhieät ñoä cuûa ñaùm khí hay hôi haáp thuï phaûi cao hôn nhieät ñoä cuûa nguoàn saùng phaùt ra quang phoå lieân tuïc. C. ÔÛ moät nhieät ñoä nhaát ñònh moät ñaùm hôi coù khaû naêng phaùt ra aùnh saùng ñôn saéc naøo thì noù cuõng coù khaû naêng haáp thuï aùnh saùng ñôn saéc ñoù. D. Coù theå duøng quang phoå vaïch haáp thuï cuûa moät chaát thay cho quang phoå vaïch phaùt xaï cuûa chaát ñoù trong pheùp phaân tích baèng quang phoå. Caâu 10: A.Hieän töôïng giao thoa aùnh saùng laø moät baèng chöùng thöïc nghieäm quan troïng chöùng toû aùnh saùng coù baûn chaát soùng. B. Aùnh saùng ñôn saéc laø aùnh saùng coù moät böôùc soùng xaùc ñònh . C. Moïi aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau coù moät böôùc soùng khaùc nhau , maøu cuûa aùnh saùng ñôn saéc goïi laø maøu ñôn saéc hay maøu quang phoå . D. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng Caâu 11: Choïn caâu sai : A. Tia hoàng ngoaïi laø nhöõng böùc xaï khoâng nhìn thaáy ñöôïc coù böôùc soùng lôùn hôn böôùc soùng aùnh saùng ñoû (0,75μm) do vaät bò nung noùng phaùt ra. B. Tia hoàng ngoaïi coù baûn chaát laø soùng ñieän töø C. Tia hoàng ngoaïi do vaät bò nung noùng phaùt ra. D. Tia hoàng ngoaïi duøng ñeå dieät vi khuaån, chöõa beänh coøi xöông. Caâu 12: Choïn caâu sai :
 3. A. Tia töû ngoaïi laø nhöõng böùc xaï khoâng nhìn thaáy ñöôïc coù böôùc soùng lôùn hôn böôùc soùng cuûa aùnh saùng tím (0,4 μm) ñöôïc phaùt ra töø nguoàn coù nhieät ñoä raát cao. B. Tia töû ngoaïi coù baûn chaát laø soùng ñieän töø . C. Tia töû ngoaïi phaùt hieän caùc veát nöùt trong kyõ thuaät cheá taïo maùy. D. Tia töû ngoaïi duøng ñeå dieät vi khuaån, chöõa beänh coøi xöông. Caâu 13: OÁNG RÔNGHEN: A. Laø moät bình caàu thuûy tinh (hay thaïch anh) beân trong chöùa khí aùp suaát raát keùm (10-3mmHg) B. Catoát hình choûm caàu. C. Ñoái Catoát baèng moät kim loaïi khoù noùng chaûy ñeå höùng chuøm tia catoát vaø ñöôïc noái vôùi anoát baèng moät daây daãn . D. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng Caâu 14: Tia RÔNGHEN: A. Khoâng mang ñieän vì khoâng bò leäch trong ñieän tröôøng vaø töø tröôøng . B. Laø soùng ñieän töø coù böôùc soùng λ = 10-8m ñeán 10-12m. C. Taùc duïng maïnh leân phim aûnh, neân duøng ñeå chuïp ñieän, huûy hoaïi teá baøo, dieät vi khuaån D. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng Caâu 15: Choïn caâu sai : A. Hieän töôïng quang ñieän laø hieän töôïng caùc electron ôû maët kim loaïi bò baät ra khoûi kim loaïi khi coù aùnh saùng thích hôïp chieáu vaøo. B. Ñònh luaät quang ñieän thöù nhaát: Ñoái vôùi moãi kim loaïi duøng laøm catoát coù moät böôùc soùng giôùi haïn λo nhaát ñònh goïi laø giôùi haïn quang ñieän. Hieän töôïng quang ñieän chæ xaûy ra khi böôùc soùng λ cuûa aùnh saùng kích thích nhoû hôn giôùi haïn quang ñieän (λ ≤ λo). C. Ñònh luaät quang ñieän thöù hai: Cöôøng ñoä doøng quang ñieän baõo hoøa tæ leä thuaän vôùi cöôøng ñoä cuûa chuøm saùng kích thích. D. Ñònh luaät quang ñieän thöù ba: Ñoäng naêng ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa caùc electron quang ñieän khoâng phuï thuoäc vaøo cöôøng ñoä cuûa chuøm saùng kích thích, maø chæ phuï thuoäc vaøo böôùc soùng cuûa aùnh saùng kích thích vaø baûn chaát kim loaïi duøng laøm catoát. Caâu 16: NOÄI DUNG CUÛA THUYEÁT LÖÔÏNG TÖÛ AÙNH SAÙNG: A. Nhöõng nguyeân töû hay phaân töû vaät chaát khoâng haáp thuï hay böùc xaï aùnh saùng moät caùch lieân tuïc maø thaønh töøng phaàn rieâng bieät, ñöùt quaõng. Moãi phaàn ñoù mang moät naêng löôïng hoaøn toaøn xaùc ñònh coøn goïi laø phoâton . B. Moãi löôïng töû aùnh saùng hay phoâton aùnh saùng coù naêng löôïng laø : ε = hf , trong ñoù f laø taàn soá aùnh saùng , coøn h laø moät haèng soá goïi laø haèng soá Plaêng C. Khi aùnh saùng truyeàn ñi caùc phoâton khoâng bò thay ñoåi, khoâng phuï thuoäc khoaûng caùch tôùi nguoàn saùng . D. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng Caâu 17: So saùnh hieäu öùng quang ñieän beân trong vaø hieäu öùng quang ñieän beân ngoaøi A. Hieäu öùng quang ñieän beân trong vaø hieäu öùng quang ñieän beân ngoaøi gioáng nhau ôû choã ñeàu do caùc löôïng töû aùnh saùng laøm böùc caùc electron . B. Hieäu öùng quang ñieän ngoaøi giaûi phoùng electron ra khoûi khoái kim loaïi, coøn hieäu öùng quang ñieän beân trong chuyeån electron lieân keát thaønh electron daãn ngay trong khoái baùn daãn.
 4. C. Naêng löôïng caàn thieát ñeå laøm böùc electron ra khoûi lieân keát trong baùn daãn thöôøng nhoû hôn nhieàu so vôùi coâng thoaùt electron ra khoûi maët kim loaïi neân giôùi haïn quang ñieän beân trong coù theå naèm trong vuøng hoàng ngoaïi. D. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng Caâu 18: A. Aùnh saùng coù tính chaát soùng . B. Aùnh saùng coù tính chaát haït. C. AÙnh saùng coù caû hai tính chaát soùng vaø haït , goïi laø löôõng tính soùng - haït. Trong moät soá hieän töôïng thì tính soùng bieåu hieän roõ , trong moät soá hieän töôïng khaùc thì tính haït bieåu hieän roõ . D. Caùc caâu treân ñeàu ñuùng Caâu 19: Choïn caâu sai : A. Huyønh quang laø hieän töôïng maø aùnh saùng phaùt quang taét ngay khi ngöøng aùnh saùng kích thích. Noù xaûy ra vôùi chaát loûng vaø chaát khí. B. Laân quang laø hieän töôïng maø aùnh saùng phaùt quang coøn keùo daøi moät thôøi gian sau khi ngöøng aùnh saùng kích thích, noù xaûy ra vôùi vaät raén. C. Hieän töôïng quang hoùa laø hieän töôïng caùc phaûn öùng hoùa hoïc xaûy ra döôùi taùc duïng cuûa aùnh saùng. Naêng löôïng caàn thieát ñeå phaûn öùng xaûy ra laø naêng löôïng cuûa phoâton coù taàn soá thích hôïp. D. Hieän töôïng quang hoùa chính laø moät tröôøng hôïp trong ñoù tính soùng cuûa aùnh saùng ñöôïc theå hieän roõ. Caâu 20: Maãu nguyeân töû Bo (Bohr): Choïn caâu sai : A. Tieân ñeà veà caùc traïng thaùi duøng: Nguyeân töû chæ toàn taïi trong nhöõng traïng thaùi coù naêng löôïng xaùc ñònh goïi laø caùc traïng thaùi döøng. Trong caùc traïng thaùi döøng nguyeân töû böùc xaï naêng löôïng . B. Tieân ñeà veà söï böùc xaï hay haáp thuï: Khi nguyeân töû chuyeån töø traïng thaùi döøng coù naêng löôïng Em chuyeån sang traïng thaùi döøng coù naêng löôïng En (Vôùi En < Em) thì nguyeân töû phaùt ra 1 phoâton coù naêng löôïng : ε = hfmn = Em - En C. Neáu nguyeân töû ñang ôû traïng thaùi döøng coù naêng löôïng thaáp En maø haáp thuï ñöôïc moät phoâton coù naêng löôïng ñuùng baèng hieäu Em - En thì noù chuyeån leân traïng thaùi döøng Em. D. Trong caùc traïng thaùi döøng cuûa nguyeân töû, electron chæ chuyeån ñoäng quanh haït nhaân theo nhöõng quó ñaïo coù baùn kính hoaøn toaøn xaùc ñònh goïi laø quó ñaïo döøng. Caâu 21: Ñaëc ñieåm cuûa quang phoå cuûa Hidro , Choïn caâu sai : A. Daõy Laiman (Lyman) trong vuøng töû ngoaïi . B. Daõy Pasen trong vuøng hoàng ngoaïi . C. Daõy Banme goàm 4 vaïch ñoû, lam, chaøm, tím( vuøng aùnh saùng nhìn thaáy ) vaø moät phaàn ôû vuøng hoàng ngoaïi. D. ÔÛ traïng thaùi cô baûn nguyeân töû hidro coù naêng löôïng thaáp nhaát (ôû quó ñaïo K) Caâu 22: Thí nghieäm giao thoa aùnh saùng coù böôùc soùng λ,vôùi hai khe Iaâng caùch nhau 3mm.Hieän töôïng giao thoa ñöôïc quan saùt treân moät maøn aûnh song song vôùi hai khe vaø caùch hai khe moät khoaûng D. Neáu ta dôøi maøn ra xa theâm 0,6m thì khoaûng vaân taêng theâm 0,12mm.Böôùc soùng λ baèng: A. 0,4μm B. 0,6μm C. 0,75μm D. Moät giaù trò khaùc Caâu 23: Trong thí nghieäm giao thoa aùnh saùng vôùi hai khe Iaâng caùch nhau 0,5mm, maøn quan saùt ñaët song song vôùi maët phaúng chöùa hai khe vaø caùch hai khe moät ñoaïn 1m . Taïi vò trí M treân maøn , caùch vaân saùng trung taâm moät ñoaïn 4,4mm laø vaân toái thöù 6 . Tìm böôùc soùng λ cuûa aùnh saùng ñôn saéc ñöôïc söû duïng.
 5. A. 0,4μm B. 0,6μm C. 0,75μm D. Moät giaù trò khaùc Caâu 24: Trong thí nghieäm giao thoa qua khe Young , hieäu ñöôøng ñi töø hai khe S1, S2 ñeán ñieåm M treân maøn baèng 2,5 μm .Haõy tìm böôùc soùng cuûa aùnh saùng thaáy ñöôïc coù böôùc soùng töø 0,4μm ñeán 0,76μm khi giao thoa cho vaân saùng taïi M . A. 0,625μm B. 0,5μm C. 0,416μm D. A,B,C ñuùng Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 25,26 . Trong thí nghieäm Young veà giao thoa aùnh saùng , hai khe caùch nhau 2(mm) vaø caùch maøn quan saùt 2(m) . Caâu 25: Duøng aùnh saùng ñôn saéc vôùi böôùc soùng λ = 0,44(μm). Ñieåm M treân maøn laø vaân toái thöù 5 , caùch VSTT moät ñoaïn laø : A. 1,44mm B. 1,64mm C. 1,98mm D. Moät giaù trò khaùc Caâu 26: Duøng aùnh saùng traéng goàm nhieàu aùnh saùng ñôn saéc coù böôùc soùng trong khoaûng : 0,4(μm) ≤ λ ≤ 0,75(μm) . Coù bao nhieâu böôùc soùng ñôn saéc trong daõi aùnh saùng traéng cho vaân saùng taïi vò trí M treân. A. 1 B. 2 C. 3 D.4 Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 27,28 . Thí nghieäm Young giao thoa aùnh saùng vôùi nguoàn saùng laø hai böùc xaï coù böôùc soùng laàn löôït laø λ1 vaø λ2. Cho λ1 = 0,5μm. Bieát raèng vaân saùng baäc 12 cuûa böùc xaï λ1 truøng vôùi vaân saùng baäc 10 cuûa böùc xaï λ2. Caâu 27: Böôùc soùng λ2 : A. λ2 =0,4μm B. λ2 =0,5μm C. λ2 =0,6μm D. Moät giaù trò khaùc Caâu 28: Tính khoaûng caùch töø vaân saùng baäc 5 cuûa böùc xaï λ1 ñeán vaân saùng baäc 11 cuûa böùc xaï λ2 ñeàu naèm beân treân VSTT , bieát hai khe Young caùch nhau 1mm vaø khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn aûnh laø 1m. A. 4,8mm B. 4,1mm C. 8,2mm D. Moät giaù trò khaùc Caâu 29: Trong thí nghieäm Young : a=2mm , D=1m . Duøng böùc xaï ñôn saéc coù böôùc soùng λ chieáu vaøo hai khe Young , ngöôøi ta ño ñöôïc khoaûng vaân giao thoa treân maøn laø i = 0,2mm . Taàn soá f cuûa böùc xaï ñôn saéc laø : A. 0,5.1015Hz B. 0,6.1015Hz C. 0,7.1015Hz D. 0,75.1015Hz Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 30,31. Treân maøn (E) ngöôøi ta nhaän ñöôïc caùc vaân giao thoa cuûa nguoàn saùng ñôn saéc S coù böôùc soùng λ nhôø hai khe nhoû ñaët thaúng ñöùng taïo ra hai nguoàn soùng keát hôïp laø S1vaø S2 , khoaûng caùch giöõa chuùng laø a = 0,5mm. Khoaûng caùch giöõa maët phaúng chöùa S1 S2 vaø maøn quan saùt (E) laø D=1,5m . Khoaûng caùch töø vaân saùng baäc 15 ñeán vaân saùng trung taâm laø 2,52cm . Caâu 30: Böôùc soùng λ coù giaù trò : A. 0,5μm B. 0,56μm C. 0,6μm D. 0,75μm Caâu 31: Neáu söû duïng ñoàng thôøi aùnh saùng ñôn saéc λ treân vaø aùnh saùng coù böôùc soùng λ 2 thì thaáy vaân saùng baäc 6 cuûa λ truøng vaân saùng baäc 7 cuûa λ 2 . Tính λ 2 . A. 0,56μm B. 0,4μm C. 0,64μm D. 0,48μm Caâu 32: Trong thí nghieäm Iaâng ngöôøi ta chieáu saùng hai khe baèng aùnh saùng traéng coù böôùc soùng λ = 0,4μm ñeán 0,75μm . Khoaûng caùch giöûa hai khe laø 2mm , khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn laø 2m . Taïi
 6. 1 ñieåm M treân maøn caùch vaân saùng trung taâm 3mm coù bao nhieâu böùc xaï cho vaân toái trong daõi aùnh saùng traéng ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Caâu 33: Trong thí nghieäm Iaâng veà giao thoa aùnh saùng, ngöôøi ta söû duïng aùnh saùng coù böôùc soùng λ ,khoaûng caùch giöõa hai vaân saùng lieân tieáp treân maøn laø 2mm. Vaân toái thöù 3 caùch vaân saùng trung taâm moät ñoaïn laø . A. 6mm B. 7mm C. 5mm D. Moät giaù trò khaùc Caâu 34: Trong thí nghieäm giao thoa qua khe Young. Caùc khe S1, S2 ñöôïc chieáu bôûi nguoàn S. Bieát khoaûng caùch S1S2 = a =1,5mm , khoaûng caùch töø hai khe ñeán maøn : D = 3m.Nguoàn S phaùt ra 2 aùnh saùng ñôn saéc: maøu tím coù λ1 = 0,4μm vaø maøu vaøng coù λ2 = 0,6μm . Khoaûng caùch l giöõa hai vaân saùng lieân tieáp coù maøu gioáng maøu vaân saùng quan saùt ñöôïc ôû ñieåm O ( VSTT ) coù giaù trò : A. 1,2mm B. 4,8mm C. 2,4mm D. Moät giaù trò khaùc Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 35,36,37. Thöïc hieän giao thoa aùnh saùng vôùi hai khe heïp S1vaø S2 caùch nhau 1mm,maøn höùng E ñaët song song vôùi mp chöùa hai khe caùch hai khe 2m. Caâu 35: Khoaûng caùch töø vaân saùng thöù tö beân naøy ñeán vaân saùng thöù tö beân kia vaân trung taâm laø 9,6mm . Xaùc ñònh böôùc soùng aùnh saùng. A. 0,5μm B. 0,56μm C. 0,6μm D. 0,75μm Caâu 36: Cho bieát beà roäng cuûa vuøng giao thoa treân maøn laø 49,6mm . Tính soá vaân saùng vaø vaân toái treân maøn A. 43vaân saùng ; 44 vaân toái B. 42vaân saùng ; 41 vaân toái C. 41vaân saùng ; 42 vaân toái D. Moät giaù trò khaùc Caâu 37: Neáu thöïc hieän giao thoa trong nöôùc coù chieát suaát cuûa nöôùc : n = 4/3 . Tính khoaûng vaân trong tröôøng hôïp naøy A. 0,6mm B. 0,9mm C. 1,2mm D. Moät giaù trò khaùc Caâu 38: Trong thí nghieäm Iaêng veà giao thoa aùnh saùng, khoaûng caùch giöõa hai khe laø a =1mm , khoaûng caùch töø hai khe tôùi maøn laø D = 2m , aùnh saùng coù böôùc soùng λ1=0,66μm . Bieát ñoä roäng cuûa vuøng giao thoa treân maøn coù ñoä roäng laø:13,2mm ,vaân saùng trung taâm naèm ôû giöõa maøn . Tính soá vaân saùng vaø vaân toái treân maøn . A. 10 vaân saùng,11 vaân toái B. 11 vaân saùng,10 vaân toái C. 11 vaân saùng,9 vaân toái D. 9 vaân saùng,10 vaân toái Ñeà baøi sau ñaây duøng cho caùc caâu 39,40,41 . Trong thí nghieäm Young veà giao thoa aùnh saùng ,hai khe Young caùch nhau a = 0,8mm vaø caùch maøn laø D = 1,2m . Chieáu aùnh saùng ñôn saéc böôùc soùng λ1 = 0,75μm vaøo 2 khe. Caâu 39: Tìm khoaûng vaân. A. i = 2,5mm B. i = 1,125mm C. i = 1,12mm D. i =1,5mm Caâu 40: Ñieåm M caùch vaân trung taâm 2,8125mm , ñieåm M thuoäc vaân saùng hay vaân toái thöù maáy ? A. Vaân saùng thöù 2 B. Vaân toái thöù 2 C. Vaân toái thöù 3 D. Vaân toái thöù 4 Caâu 41: Chieáu ñoàng thôøi hai böùc xaï ñôn saéc λ1 = 0,75μm vaø λ2 = 0,5μm vaøo hai khe Young . Hoûi trong vuøng giao thoa coù ñoä roäng 10mm ( ôû hai beân vaân saùng trung taâm vaø caùch ñeàu vaân saùng trung taâm) coù bao nhieâu vaân saùng coù maøu gioáng maøu cuûa vaân saùng trung taâm .
 7. A. coù 5 vaân saùng. B. coù 4 vaân saùng. C. coù 3 vaân saùng. D. coù 6 vaân saùng. Caâu 42: Trong thí nghieäm Iaâng veà giao thoa aùnh saùng traéng coù böôùc soùng töø 0,4μm ñeán 0,76 μm , beà roäng quang phoå baäc 3 laø : 2,16mm vaø khoaûng caùch töø hai khe S1, S2 ñeán maøn laø 1,9m . Tìm khoaûng caùch giöûa hai khe S1, S2 . A. a= 0,9mm B. a= 1,2mm C. a= 0,75mm D. a= 0,95mm TIA RÔNGHEN Ñeà chung cho caâu 43,44,45 : Trong chuøm tia Rônghen phaùt ra töø moät oáng Rônghen, ngöôøi ta thaáy coù nhöõng tia coù taàn soá lôùn nhaát vaø baèng fmax = 5.1018Hz. Coi ñoäng naêng ñaàu cuûa e rôøi katod khoâng ñaùng keå. Cho bieát : h = 6,625.10–34J.s ; c = 3.108m/s ; e= –1,6.10–19 C Caâu 43: Ñoäng naêng cöïc ñaïi cuûa electron ñaäp vaøo ñoái catoát : A. 3,3125.10-15J B. 4.10-15J C. 6,25.10-15J D. 8,25.10-15J Caâu 44: Hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa oáng : A. 3,17.104V B. 4,07.104V C. 5.104V D. 2,07.104V Caâu 45: Trong 20 giaây ngöôøi ta xaùc ñònh ñöôïc coù 1018 electron ñaäp vaøo ñoái catoát. Tính cöôøng ñoä doøng ñieän qua oáng: A. 6mA B. 16mA C. 8mA D. 18mA Ñeà chung cho caâu 46 vaø 47 : Böôùc soùng ngaén nhaát cuûa böùc xaï Rônghen phaùt ra töø moät oáng Rônghen laø λ = 2.10–11m. Cho bieát : h = 6,625.10–34J.s ; c = 3.108m/s ; e= –1,6.10–19 C Caâu 46: Tính hieäu ñieän theá giöõa anoát vaø catoát . A. 6,21.104V B. 6,625.104V C. 4,21.104V D. 8,2.104V Caâu 47: Neáu hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc laø 104V thì böôùc soùng ngaén nhaát cuûa böùc xaï Rônghen baèng bao nhieâu ? Coi ñoäng naêng ñaàu cuûa e rôøi katod khoâng ñaùng keå. A. 120,2pm B. 148pm C. 126pm D. 124,2pm Caâu 48: Moät oáng Rônghen phaùt ra tia X coù böôùc soùng ngaén nhaát laø 1,875.10-10m. ñeå taêng ñoä cöùng cuûa tia X nghóa laø ñeå giaûm böôùc soùng cuûa noù, ta cho hieäu ñieän theá giöõa hai cöïc cuûa oáng taêng theâm ΔU = 3300V. Tính böôùc soùng ngaén nhaát cuûa tia X do oáng phaùt ra khi ñoù. A. 1,25.10-10m B. 1,625.10-10m C. 2,25.10-10m D. 6,25.10-10m Ñeà chung cho caâu 49,50,51: OÁng Rônghen coù hieäu ñieän theá giöõa anod vaø catod laø 12000V cöôøng ñoä doøng ñieän qua oáng laø 0,2A . Boû qua ñoäng naêng cuûa e khi böùt ra khoûi catoát . Cho bieát : h = 6,625.10–34J.s ; c = 3.108m/s ; e= – 1,6.10–19 C Caâu 49: Tìm soá electron ñeán ñoái catod trong 4s A. n = 2,5.1019 electron B. n = 5.1019 electron C. n = 2.1019 electron D. n = 25.1019 electron Caâu 50: böôùc soùng ngaén nhaát cuûa tiaX A. λmin = 2,225.10-10m B. λmin = 10-10m C. λmin = 1,35.10-10m D. λmin = 1,035.10-10m
 8. Caâu 51: Ñeå coù tia X cöùng hôn , coù böôùc soùng ngaén nhaát nhoû hôn böôùc soùng ngaén nhaát ôû treân laø 1,5 laàn thì hieäu ñieän theá giöõa anod vaø catod laø bao nhieâu ? A. U = 18000Voân B. U = 16000Voân C. U = 21000Voân D. U = 12000Voân HIEÄN TÖÔÏNG QUANG ÑIEÄN Caâu 52: Kim loaïi duøng laøm catoât cuûa moät teá baøo quang ñieän coù coâng thoaùt electron A = 6,625eV . Laàn löôït chieáu vaøo catoât caùc böôùc soùng : λ1 = 0,1875(μm) ; λ2 = 0,1925(μm) ; λ3 = 0,1685(μm) . Hoûi böôùc soùng naøo gaây ra hieän töôïng quang ñieän ? A. λ1 ; λ2 ; λ3 B. λ2 ; λ3 C. λ1 ; λ3 D. λ3 Caâu 53: Kim loaïi duøng laøm catoât cuûa moät teá baøo quang ñieän coù coâng thoaùt electron A=2,27eV.Tính giôùi haïn quang ñieän λ0 cuûa kim loaïi naøy. A. 0,423(μm) B. 0,547(μm) C. 0,625(μm) D. 0,812(μm) Caâu 54: Khi chieáu laàn löôït hai böùc xaï ñieän töø coù böôùc soùng λ1 vaø λ2 vôùi λ2 = 2λ1 vaøo moät taám kim loaïi thì tæ soá ñoäng naêng ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa quang electron böùt ra khoûi kim loaïi laø 9 . Giôùi haïn quang ñieän cuûa kim loaïi laø λ0 . Tính tæ soá : λ0 / λ1 A. 16/9 B. 2 C. 16/7 D. 8/7 Caâu 55: Catoát cuûa moät teá baøo quang ñieän laøm baèng kim loaïi coù giôùi haïn quang ñieän λ0 = 0,5μm. Muoán coù doøng quang ñieän trong maïch thì aùnh saùng kích thích phaûi coù taàn soá : A. f ≥ 2.1014Hz B. f ≥ 4,5.1014Hz C. f ≥ 5.1014Hz D. f ≥ 6.1014Hz Caâu 56: Kim loaïi laøm catoát cuûa moät teá baøo quang ñieän coù giôùi haïn quang ñieän laø λ0. Chieáu laàn löôït tôùi beà maët catoát hai böùc xaï coù böôùc soùng λ1 = 0,4μm vaø λ2 = 0,5μm thì vaän toác ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa caùc electron baén ra khaùc nhau 1,5 laàn. Xaùc ñònh böôùc soùng λ0. A. λ0 = 0,775μm B. λ0 = 0,6μm C. λ0 = 0,25μm D. λ0 = 0,625μm Ñeà chung cho caâu 57,58 : Catoát cuûa moät teá baøo quang ñieän laøm baèng Xeñi laø kim loaïi coù coâng thoaùt electron A=2eV ñöôïc chieáu bôûi böùc xaï coù λ=0,3975μm. Caâu 57: Hieäu ñieän theá UAK ñuû haõm doøng quang ñieän : A. –1,125V B. –2,125V C. –4,5V D. –2,5V Caâu 58: Cho cöôøng ñoä doøng quang ñieän baûo hoøa I = 2μA vaø hieäu suaát quang ñieän : H = 0,5%. Tính soá photon tôùi catot trong moãi giaây.Cho h =6,625.10-34 Js , c =3.108m/s ; |e| = 1,6.10-19C. A. 1,5.1015photon B. 2.1015photon C. 2,5.1015photon D. 5.1015photon Ñeà chung cho caâu 59,60,61: Chieáu moät böùc xaï ñieän töø coù böôùc soùng λ = 0,4μm vaøo catoát cuûa moät teá baøo quang ñieän thì coù hieäu öùng quang ñieän, ñeå trieät tieâu doøng quang ñieän duøng hieäu ñieän theá haõm laø Uh = –1,5V. Cho : h=6,625.10–34J.s ; c = 3.108m/s ; me=9,1.10–31kg; e=–1,6.10–19C Caâu 59: Tìm coâng thoaùt cuûa electron böùt ra khoûi catoát. A. 1,5.10-19J B. 2.10-19J C. 2,5.10-19J D. 2,569.10-19J Caâu 60: Giaû söû hieäu suaát quang ñieän laø 20%, tìm cöôøng ñoä doøng quang ñieän baûo hoøa , bieát coâng suaát cuûa chuøm böùc xaï chieáu tôùi catoát laø 2W.
 9. A. 0,1625A B. 0,1288A C. 0,215A D. 0,1425A Caâu 61: Chieáu laàn löôït vaøo catoát cuûa moät teá baøo quang ñieän hai böùc xaï ñieän töø coù taàn soá f1 vaø f2 = 2f1 thì hieäu ñieän theá laøm cho doøng quang ñieän trieät tieâu coù trò soá tuyeät ñoái töông öùng laø 6V vaø 16V. Tìm giôùi haïn quang ñieän λ0 cuûa kim loaïi laøm catoát . A. λ0 = 0,21μm B. λ0 = 0,31μm C. λ0 = 0,54μm D. λ0 = 0,63μm Caâu 62: Khi chieáu vaøo catoát cuûa moät teá baøo quang ñieän moät böùc xaï ñieän töø coù böôùc soùng λ =0,1854μm thì hieäu ñieän theá haõm laø UAK=–2V. Xaùc ñònh giôùi haïn quang ñieän cuûa kim loaïi laøm catoát. A. 0,264μm B. 0,64μm C. 0,164μm D. 0,864μm Ñeà chung cho caâu 63,64: Khi chieáu chuøm böùc xaï coù böôùc soùng λ= 0,33μm vaøo catoát cuûa moät teá baøo quang ñieän thì hieäu ñieän theá haõm laø Uh . Caâu 63: Ñeå coù hieäu ñieän theá haõm U’h vôùi giaù trò⏐U’h⏐ giaûm ñi 1(V) so vôùi ⏐Uh⏐thì phaûi duøng böùc xaï coù böôùc soùng λ’ baèng bao nhieâu ? A. 0,36 μm B. 0,4 μm C. 0,45 μm D. 0,75 μm Caâu 64: Cho giôùi haïn quang ñieän cuûa catoát laø λ0 = 0,66 μm vaø ñaët giöõa anoát vaø catoát hieäu ñieän theá döông UAK =1,5(V). Tính ñoäng naêng cöïc ñaïi cuûa quang electron khi ñaäp vaøo anoát neáu duøng böùc xaï coù λ=0,33μm A. 5,41.10-19J. B. 6,42.10-19J. C. 5,35.10-19J. D. 7,47.10-19J. Caâu 65: Coâng thoaùt cuûa electron khoûi ñoàng laø 4,47eV. Khi chieáu böùc xaï ñieän töø coù böôùc soùng λ = 0,14μm vaøo moät quaû caàu baèng ñoàng ñaët xa caùc vaät khaùc thì quaû caàu ñöôïc tích ñieän ñeán ñieän theá cöïc ñaïi laø bao nhieâu ? Cho bieát : h = 6,625.10-34J.s ; c = 3.108m/s; me = 9,1.10-31kg ; e = 1,6.10-19C. A. 2,4V B. 6,4V C. 4V D. 4,4V Ñeà chung cho caâu 66,67: Chieáu moät böùc xaï ñieän töø coù böôùc soùng λ=0,546μm leân maët kim loaïi duøng catoát cuûa moät teá baøo quang ñieän, thu ñöôïc doøng baõo hoøa coù cöôøng ñoä I0 = 2mA. Coâng suaát cuûa böùc xaï ñieän töø laø P = 1,515W. Caâu 66: Tìm hieäu suaát löôïng töû cuûa hieäu öùng quang ñieän. A. 30,03.10-4 B. 42,25.10-4 -4 C. 51,56.10 D. 62,25.10-4 Caâu 67: Giaû söû caùc electron ñoù ñöôïc taùch rarbaèng maøn chaén ñeå laáy moät chuøm heïp höôùng vaøo moät töø tröôøng ñeàu coù caûm öùng töø B=10–4 T,sao cho B vuoâng goùc vôùi phöông ban ñaàu cuûa vaän toác electron. Bieát quyõ ñaïo cuûa caùc electron coù baùn kính cöïc ñaïi laø R = 23,32mm . Xaùc ñònh vaän toác ban ñaàu cöïc ñaïi cuûa caùc electron quang ñieän. A. 1,25.105m/s B. 2,36.105m/s C. 3,5.105m/s D. 4,1.105m/s Caâu 68: Chieáu böùc xaï ñôn saéc böôùc soùng λ=0,533(μm) vaøo moät taám kim loaïi coù coâng thoaùt electron A=3.10–19J .Duøng maøn chaén taùch ra moät chuøm heïp electron quang ñieän vaø cho chuùng bay vaøo moät → → mieàn töø tröôøng ñeàu coù caûm öùng töø B . Höôùng chuyeån ñoäng cuûa electron quang ñieän vuoâng goùc vôùi B . Bieát baùn kính cöïc ñaïi cuûa quyõ ñaïo caùc electron laø R = 22,75mm .Tìm ñoä lôùn caûm öùng töø B cuûa töø tröôøng . A. B = 2.10–4(T) B. B = 10–4(T) C. B = 1,2.10–4(T) D. B = 0,92.10–4(T)
 10. QUANG PHOÅ VAÏCH CUÛA NGUYEÂN TÖÛ HYDRO Caâu 69: Trong quang phoå cuûa hidro caùc böôùc soùng cuûa caùc vaïch quang phoå nhö sau : Vaïch thöù nhaát cuûa daõy Laiman λ = 0,121568μm.Vaïch Hα cuûa daõy Banme λ α =0,656279μm . Vaïch ñaàu tieân cuûa daõy Pasen λ1=1,8751μm .Tính böôùc soùng cuûa vaïch thöù ba cuûa daõy Laiman . A. 0,1026μm B. 0,09725μm C. 1,125μm D. 0,1975μm Caâu 70: Vaïch quang phoå ñaàu tieân cuûa caùc daõy Banme vaø Pasen trong quang phoå cuûa nguyeân töû hidro coù böôùc soùng laàn löôït laø 0,656μm vaø 1,875μm. Xaùc ñònh böôùc soùng cuûa vaïch quang phoå thöù hai cuûa daõy Banme. A. 0,28597μm B. 0,09256μm C. 0,48597μm D. 0,10287μm Caâu 71: Cho boán böùc xaï ñieän töø coù böôùc soùng laàn löôït laø : λ1=0,102μm ; λ2 =0,485μm ; λ3 =0,859μm ; λ4 = 10–4μm . Böùc xaï ñieän töø laø tia töû ngoaïi A. λ4 B. λ1 C. λ2 D. λ3 Caâu 72: Theo thuyeát Bo ,baùn kính quyõ ñaïo thöù nhaát cuûa electron trong nguyeân töû hidro laø r1= 5,3.10– m, cho K= 9.109 Nm .Haõy xaùc ñònh: Vaän toác goùc cuûa electron treân quyõ ñaïo naøy, xem electron 11 2 C 2 chuyeån ñoäng troøn ñeàu quanh haït nhaân . A. 6,8.1016rad/s B. 2,4.1016rad/s 16 C. 4,6.10 rad/s D. 4,1.1016rad/s Caâu 73: Vaïch ñaàu tieân cuûa daõy Laiman vaø vaïch cuoái cuøng cuûa daõy Banme trong quang phoå hidro coù caùc böôùc soùng λ1 = 0,1218μm vaø λ2 = 0,3653μm. Tính naêng löôïng ion hoùa (theo ñôn vò eV) cuûa nguyeân töû hidro khi ôû traïng thaùi cô baûn. A. 3,6eV B. 26,2eV C. 13,6eV D. 10,4eV Caâu 74: Khi electron chuyeån ñoäng treân quyõ ñaïo N cuûa nguyeân töû Hydro.Coù bao nhieâu böôùc soùng cuûa caùc böùc xaï maø nguyeân töû hidroâ coù theå phaùt ra khi e trôû veà laïi traïng thaùi cô baûn . A. 3 B. 4 C. 5 D.6 Caâu 75: Caùc möùc naêng löôïng cuûa nguyeân töû hidro ôû traïng thaùi döøng ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc: En = − 13,6 (eV) vôùi n laø soá nguyeân; n =1 öùng vôùi möùc cô baûn K ; n = 2, 3, 4 …öùng vôùi caùc möùc n2 kích thích L, M, N... Tính naêng löôïng ion hoùa cuûa nguyeân töû hidro khi ôû traïng thaùi cô baûn . A. 2,176.10–18J B. 1,476.10–18J –18 C. 4,512.10 J D. 2,024.10–18J Ñeà chung cho caâu 76,77: Cho bieåu ñoà giaù trò caùc möùc naêng löôïng cuûa nguyeân töû hiñroâ ôû hình veõ.Cho bieát:E = -13,6eV ; E = -3,4eV ; E = -1,5eV ; E ∞ = 0 . 1 2 3 Cho: h = 6,625.10 Js ; c =3.10 m/s ; 1eV=1,6.10-19J. -34 8 Caâu 76: Haõy tính caùc böôùc soùng daøi nhaát cuûa böùc xaï trong daõy Laiman A. 0,12μm B. 0,09μm C. 0,65μm D.Moät giaù trò khaùc Caâu 77: Böôùc soùng cuûa böùc xaï H α trong daõy Banme laø : A. 0,12μm B. 0,09μm
 11. C. 0,65μm D. 0,85μm Caâu 78: Vaïch thöù hai cuûa daõy Laiman coù böôùc soùng laø : λ =0,1026 μm.Cho bieát naêng löôïng caàn thieát toái thieåu ñeå böùt electron ra khoûi nguyeân töû hidroâ töø traïng thaùi cô baûn laø 13,6eV , tính böôùc soùng ngaén nhaát cuûa vaïch quang phoå trong daõy Pasen. A. 0,482 μm B. 0,832 μm C. 0,725 μm D 0,866 μm Caâu 79: Neáu nguyeân töû hydro bò kích thích sao cho electron chuyeån leân quyõ ñaïo N thì nguyeân töû coù theå phaùt ra bao nhieâu vaïch quang phoå trong daõy Banme? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Caâu 80: Caùc möùc naêng löôïng cuûa nguyeân töû hidro ôû traïng thaùi döøng ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc : E = − 13,6 (eV) vôùi n laø soá nguyeân; n = 1 öùng vôùi möùc cô baûn K ; n = 2, 3, 4 …öùng vôùi caùc möùc kích n2 thích L, M , N... Tính böôùc soùng daøi nhaát trong daõy Banme vaø böôùc soùng ngaén nhaát trong daõy Pasen coù giaù trò laàn löôït laø : A. 0,625 μm ; 0,732 μm B. 0,657 μm ; 0,822 μm C. 0,72 μm ; 0,85 μm D. 0,686 μm ; 0,926 μm Caâu 81: Bieát böôùc soùng öùng vôùi hai vaïch ñaàu tieân trong daõy Laiman cuûa quang phoå Hydro laø λ 1 =0,122 μm vaø λ 2 =0,103 μm . Haõy tính böôùc soùng cuûa vaïch H α trong quang phoå nhìn thaáy cuûa nguyeân töû Hydro . A. 0,46 μm B. 0,625 μm C. 0,66 μm D. 0,76 μm Caâu 82: Caùc möùc naêng löôïng cuûa nguyeân töû hidro ôû traïng thaùi döøng ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc: En = − 13,6 (eV) vôùi n laø soá nguyeân; n =1 öùng vôùi möùc cô baûn K ; n = 2, 3, 4 …öùng vôùi caùc möùc n2 kích thích L, M, N... Tính böôùc soùng cuûa vaïch Hα trong daõy Banme. A. 0,657( μm ) B. 0,76( μm ) C. 0,625( μm ) D. 0,56( μm )
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2