PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHƯƠNG 2

Chia sẻ: Minh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
266
lượt xem
210
download

PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHƯƠNG 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án đầu tư là một tập hợp những đề xuất về việc bỏ vốn để tạo mới, mở rộng hoặc cải tạo những cơ sở vật chất nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởng về mặt số lượng hoặc duy trì, ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH DỰ ÁN CHƯƠNG 2

 1. Chöông 2: NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ 2.1.) Khaùi nieäm döï aùn ñaàu tö 2.1.1.) Tuyø theo tính chaát döï aùn vaø quy moâ ñaàu tö 2.1.2.) Theo trình töï duyeät vaø laäp döï aùn 2.2.) phaân loaïi döï aùn ñaàu tö: 2.2.1.)tuyø theo tính chaát döï aùn vaø qui moâ ñaàu tö 2.2.2,)theo trình töï duyeät vaø laäp döï aùn 2.3.) Vaán ñeà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö 2.3.1.) Quaûn lyù döï aùn 2.3.2.) Baûn chaát cuûa quaûn lyù döï aùn 2.3.3.) Tính khaû thi cuûa moät döï aùn 2.3.4.) Moät soá phöông phaùp quaûn lyù döï aùn xaây döïng 2.3.5.) Thaåm ñònh & ñaùnh giaù döï aùn ñaàu tö
 2. CHÖÔNG 2 NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ 2.1.) KHAÙI NIEÄM DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ: Döï aùn ñaàu tö laø moät taäp hôïp nhöõng ñeà xuaát veà vieäc boû voán ñeå taïo môùi, môû roäng hoaëc caûi taïo nhöõng cô sôû vaät chaát nhaát ñònh nhaèm ñaït ñöôïc söï taêng tröôûng veà maët soá löôïng hoaëc duy trì, caûi tieán, naâng cao chaát löôïng cuûa saûn phaåm hoaëc dòch vuï trong khoaûn thôøi gian xaùc ñònh. 2.2.) PHAÂN LOAÏI DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ: 2.2.1.)TUYØ THEO TÍNH CHAÁT DÖÏ AÙN VAØ QUI MOÂ ÑAÀU TÖ, döï aùn ñaàu tö trong nöôùc phaân thaønh ba nhoùm: A, B, C ñeå phaân caáp quaûn lyù. Ñaëc tröng cuûa moãi nhoùm ñöôïc quy ñònh trong baûn Ñoái vôùi caùc döï aùn nhoùm A goàm nhieàu döï aùn thaønh phaàn (tieåu döï aùn) trong ñoù neáu töøng döï aùn thaønh phaàn coù theå ñoäc laäp vaän haønh, khai thaùc vaø thöïc hieän theo phaân kyø ñaàu tö ñöôïc ghi trong vaên baûn pheâ duyeät baùo caùo nghieân cöùu tieàn khaû thi cuûa ngöôøi coù thaåm quyeàn thì moãi döï aùn thaønh phaàn ñöôïc thöïc hieän giai ñoaïn chuaån bò ñaàu tö vaø thöïc hieän ñaàu tö nhö trình töï moät döï aùn ñaàu tö ñoäc laäp,. Phaân loaïi döï aùn ñaàu tö cuûa Quy cheá Quaûn lí ñaàu tö vaø xaây döïng ñöôïc ban haønh keøm theo Nghò ñònh soá 12/2000/NÑ-CP ngaøy 05-5-2000 cuûa Chính phuû veà söûa ñoåi boå xung Nghò ñònh soá 52/1999/NÑ-CP ngaøy 08-7-1999 2.2.2,)THEO TRÌNH TÖÏ DUYEÄT VAØ LAÄP DÖÏ AÙN: +Döï aùn tieàn khaû thi: hoà sô trình duyeät ôû böôùc naøy goïi laø baùo caùo nghieân cöùu tieàn khaû thi. +Döï aùn khaû thi: hoà sô trình duyeät ôû böôùc naøy goïi laø baùo caùo nghieân cöùu khaû thi. Ñoái vôùi caùc döï aùn thuoäc nhoùm A, caùc döï aùn söû duïng nguoàn voán hoå trôï phaùt trieån chính thöùc ODA caàn phaûi laäp theo hai böôùc: nghieân cöùu tieàn khaû thi vaø nghieân cöùu khaû thi. Ñoái vôùi moät soá döï aùn thuoäc nhoùm B, neâu xeùt thaáy caàn thieát coù theå tieán haønh laäp theo hai böôùc (do ngöôøi coù thaåm quyeàn ra quyeát ñònh ñaàu tö thöïc hieän ). Ñoái vôùi caùc döï aùn coøn laïi chæ laäp theo moät böôùc laø nghieân cöùu khaû thi.
 3. STT LOAÏI DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ TOÅNG MÖÙC VOÁN ÑAÀU TÖ I. NHOÙM A 1 Caùc döï aùn thuoäc phaïm vi baûo veä an ninh quoác phoøng coù Khoâng keå möùc tính baûo maät quoác gia, coù yù nghóa chính trò – xaõ hoäi voán quan troïng, thaønh laäp vaø xaây döïng haï taàng khu coâng nghieäp môùi. Khoâng keå möùc Caùc döï aùn saûn xuaát chaát ñoäc haïi chaát noå khoâng phuï voán 2 thuoäc vaøo qui moâ voán ñaàu tö. Caùc döï aùn: coâng nghieäp ñieän, khai thaùc daàu khí , cheá bieán daàu khí, hoaù chaát phaân boùn, cheá taïo maùy (bao goàm Treân 600 tyû 3 ñoàng caû mua vaø ñoùng taøu laép raùp oâtoâ), xi maêng, luyeän kim, khai thaùc, cheá bieán khoaùng saûn, caùc döï aùn giao thoâng: caàu, caûng bieån, caûng soâng, saân bay, ñöôøng saét, ñöôøng quoác loä. Caùc dö aùn : thuyû lôïi, giao thoâng (khaùc ôû ñieåm I-3), caáp thoaùt nöôùc vaø coâng trình haï taàng kyõ thuaät, kyõ thuaät ñieän, Treân 400 tyû saûn xuaát thieát bò thoâng tin, ñieän töû, tin hoïc, hoaù döôïc, ñoàng thieát bò y teá, coâng trình cô khí khaùc, saûn xuaát vaät lieäu , 4 böu chính vieãn thoâng, BOT trong nöôùc, xaây döïng khu nhaø ô,û giao thoâng noäi thò thuoäc caùc khu ñoâ thò ñaõ coù quy hoaïch chi tieát ñöôïc duyeät. Caùc dö aùn: haï taàng kyõ thuaät cuûa khu ñoâ thò nôùi, caùc döï aùn: coâng nghieäp nheï, saønh, söù, thuyû tinh, in; vöôøn quoác 5 Treân 300 tyû gia, khu baûo toàn thieân nhieân , mua saém thieát bò xaây ñoàng döïng, saûn xuaát noâng, laâm nghieäp, nuoâi troàng thuyû saûn, cheá bieán noâng, laâm saûn
 4. Caùc döï aùn: y teá, vaên hoaù, giaùo duïc, phaùt thanh,truyeàn Treân 200 tyû hình xaây döïng daân duïng, kho taøng, du lòch, theå duïc theå ñoàng 6 thao, nghieân cöùu khoa hoïc vaø döï aùn khaùc. II. NHOÙM B Caùc döï aùn: coâng nghieäp ñieän, khai thaùc daàu khí , cheá Töø 30 ñeán 600 bieán daàu khí, hoaù chaát phaân boùn, cheá taïo maùy (bao goàm tyû ñoàng 1 caû mua vaø ñoùng taøu laép raùp oâtoâ), xi maêng, luyeän kim, khai thaùc, cheá bieán khoaùng saûn, caùc döï aùn giao thoâng: caàu, caûng bieån, caûng soâng, saân bay, ñöôøng saét, ñöôøng quoác loä. Caùc döï aùn : thuyû lôïi, giao thoâng (khaùc ôû ñieåm I-3), caáp thoaùt nöùc vaø coâng trình haï taàng kyõ thuaät, kyõ thuaät ñieän, saûn xuaát thieát bò thoâng tin, ñieän töû, tin hoïc, hoaù döôïc, Töø 20 ñeán 400 thieát bò y teá, coâng trình cô khí khaùc, saûn xuaát vaät lieäu , tyû ñoàng 2 böu chính vieãn thoâng, BOT trong nöôùc, xaây döïng khu nhaø ô,û giao thoâng noäi thò thuoäc caùc khu ñoâ thò ñaõ coù quy hoaïch chi tieát ñöôïc duyeät. Caùc döï aùn: haï taàng kyõ thuaät cuûa khu ñoâ thò nôùi, caùc döï aùn: coâng nghieäp nheï, saønh, söù, thuyû tinh, in; vöôøn quoác Töø 15 ñeán 300 3 gia, khu baûo toàn thieân nhieân , mau saém thieát bò xaây tyû ñoàng döïng, saûn xuaát noâng, laâm nghieäp, nuoâi troàng thuyû saûn, cheá bieán noâng, laâm saûn Caùc döï aùn: y teá, vaên hoaù, giaùo duïc, phaùt thanh, truyeàn 4 hình xaây döïng daân duïng, kho taøng, du lich theå duïc theå Töø 7 ñeán 200 thao, nghieân cöùu khoa hoïc vaø döï aùn khaùc. tyû ñoàng III. NHOÙM C
 5. Caùc döï aùn: coâng nghieäp ñieän, khai thaùc daàu khí , cheá bieán daàu khí, hoaù chaát phaân boùn, cheá taïo maùy (bao goàm caû mua vaø ñoùng taøu laép raùp oâtoâ), xi maêng, luyeän kim, 1 khai thaùc, cheá bieán khoaùng saûn, caùc döï aùn giao thoâng: Döôùi 30 tyû ñoàng caàu, caûng bieån, caûng soâng, saân bay, ñöôøng saét, ñöôøng quoác loä. Caùc tröôøng phoå thoâng naèm trong quy hoaïch ( khoâng keå möùc voán ñaàu tö) Caùc döï aùn : thuyû lôïi, giao thoâng (khaùc ôû ñieåm I-3), caáp thoaùt nöùc vaø coâng trình haï taàng kyõ thuaät, kyõ thuaät ñieän, Döôùi 20 tyû ñoàng saûn xuaát thieát bò thoâng tin, ñieän töû, tin hoïc, hoaù döôïc, thieát bò y teá, coâng trình cô khí khaùc, saûn xuaát vaät lieäu , 2 böu chính vieãn thoâng, BOT trong nöôùc, xaây döïng khu nhaø ô,û giao thoâng noäi thò thuoäc caùc khu ñoâ thò ñaõ coù quy hoaïch chi tieát ñöôïc duyeät. Caùc döï aùn: haï taàng kyõ thuaät cuûa khu ñoâ thò nôùi, caùc döï Döôùi 15 tyû ñoàng aùn: coâng nghieäp nheï, saønh, söù, thuyû tinh, in, vöôøn quoác gia, khu baûo toàn thieân nhieân, mua saém thieát bò xaây döïng, saûn xuaát noâng, laâm nghieäp, nuoâi troàng thuyû saûn, cheá bieán noâng, laâm saûn 3 Döôùi 7 tyû ñoàng Caùc döï aùn: y teá, vaên hoaù, giaùo duïc, phaùt thanh, truyeàn hình xaây döïng daân duïng, kho taøng, du lich theå duïc theå thao, nghieân cöùu khoa hoïc vaø döï aùn khaùc. 4 Ghi chuù:
 6. 1. Caùc döï aùn nhoùm A veà ñöôøng saét, ñöôøng boä phaûi ñöôïc phaân ñoaïn theo chieàu daøi ñöôøng, caáp ñöôøng, caàu, theo höôùng daãn cuûa boä giao thoâng vaän taûi sau khi thoáng nhaát vôùi boä keá hoaïch vaø ñaàu tö. 2. Caùc döï aùn xaây döïng truï sôû, nhaø laøm vieäc cuûa cô quan nhaø nöôùc phaûi thöïc hieän theo quyeát ñònh cuûa thuû töôùng chính phuû. 2.3.) VAÁN ÑE À QUAÛN LÍ DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ Ta bieát raèng ngaønh xaây döïng cung caáp cho xaõ hoäi nhöõng nhu caàu cô baûn nhö: nhaø ôû, nöôùc uoáng, ñöôøng xaù, tröôøng hoïc, beänh vieän… neân vieäc taïo ra nhöõng saûn phaåm xaây döïng ñoù coù moät hieäu quaû thò tröôøng khoâng chæ veà maët kinh teá maø caû veà maët xaõ hoäi. Ñoái vôùi nhöõng nöôùc ñang phaùt trieån nhö nöôùc ta thì ñieàu naøy laïi caøng coù yù nghóa ñaëc bieät. Chính vì leõ ñoù maø vieäc quaûn lyù coù hieäu quaû caùc döï aùn xaây döïng laø voâ cuøng quan troïng nhaèm traùnh gaây laõng phí nhöõng nguoàn löïc voán ñaõ raát haïn heïp. 2.3.1). QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN: Ñeå traû lôøi caâu hoûi naøy, caùc nhaø quaûn trò ñaõ ñöa ra nhieàu ñònh nghóa veà quaûn lyù döï aùn: ° Quaûn lyù döï aùn laø vieäc ñieàu phoái vaø toå chöùc caùc beân khaùc nhau tham gia vaøo moät döï aùn nhaèm hoaøn thaønh döï aùn ñoù theo nhöõng haïn cheá ñöôïc aùp ñaët bôûi: Chaát löôïng Thôøi gian Chi phí ° Quaûn lyù döï aùn laø vieäc laäp keá hoaïch toång theå, ñieàu phoái vaø kieåm soaùt moät döï aùn töø khi baét ñaàu cho ñeán khi keát thuùc, nhaèm ñaûm baûo söï hoaøn thaønh ñuùng thôøi haïn trong phaïm vi ngaân saùch vaø caùc yeâu caàu kyõ thuaät ñaõ ñöôïc xaùc ñònh tröôùc cuõng nhö caùch thöùc vaø chaát löôïng thöïc hieän. 2.3.2.) BAÛN CHAÁT CUÛA QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN: Quaûn lyù moät döï aùn xaây döïng raát khaùc quaûn lyù moät toå chöùc coù traïng thaùi oån ñònh. Ví duï:
 7. Moät tröôøng ñaïi hoïc, moät nhaø maùy hay moät beänh vieän chaúng haïn. Maëc duø soá löôïng sinh vieân vaø caùn boä coâng nhaân vieân trong tröôøng moãi naêm moãi khaùc nhöng söï thay ñoåi ñoù laø khoâng ñaùng keå vaø ngöôøi quaûn lyù coù theå chuû ñoäng ñieàu chænh, kieåm soaùt ñöôïc. Trong saûn xuaát cuõng vaäy, neà neáp saûn xuaát cuûa moät nhaø maùy cuõng khoâng thay ñoåi nhanh töøng thaùng, töøng naêm duø cho caùc moâ hình môùi, thieát bò môùi ñaõ laàn löôït thay theá nhöõng caùi cuõ. Hay trong moät beänh vieän, quy trình ñieàu trò beänh nhaân bieán ñoåi raát chaäm qua thôøi gian. Maëc duø coù nhöõng tieán boä trong khoa hoïc, y teá, nhìn chung coâng taùc ñieàu haønh beänh vieän luoân theo moät neà neáp cuõ, ít thay ñoåi. Trong khi ñoù quaûn lyù döï aùn laø quaûn lyù söï thay ñoåi cuûa döï aùn. Söï thay ñoåi ñoù dieãn ra töøng ngaøy töøng giôø, xaûy ra moät laàn duy nhaát khoâng ñöôïc xaùc ñònh roõ raøng vaø baát thöôøng. Ñoù chính laø baûn chaát ñaëc tröng cuûa quaûn lyù döï aùn xaây döïng. Nhö vaäy, coù theå noùi raèng vieäc quaûn lyù döï aùn phöùc taïp hôn nhieàu so vôùi vieäc quaûn lyù moät coâng ty saûn xuaát. Vaán ñeà ôû ñaây laø laøm theá naøo ñeå quaûn lyù ñöôïc caùc döï aùn xaây döïng moät caùch coù hieäu quaû nhaát? 2.3.3.) TÍNH KHAÛ THI CUÛA MOÄT DÖÏ AÙN Trong phaàn laäp döï aùn ngöôøi laäp döï aùn cuõng nhö ngöôøi thaåm ñònh döï aùn ñeàu phaûi quan taâm tröôùc heát tính khaû thi cuûa döï aùn. Moãi döï aùn ñaàu tö ñöôïc goïi laø khaû thi neáu hoäi ñuû caùc tính chaát sau: 2.3.3. 1,) Hôïp phaùp: Hôïp phaùp laø phuø hôïp vôùi luaät phaùp bao goàm caû caùc vaên baûn, caùc quy ñònh döôùi luaät coù ñuû caùc caên cöù phaùp ly, tö caùch phaùp nhaân cuûa caùc ñoái taùc, giaáy pheùp haønh ngheà, khaû naêng taøi chính, sôû tröôøng kinh doanh, caùc thoâng tin khaùc lieân quan ñeán caùc ñoái taùc, caùc hôïp ñoàng lieân quan, caùc vaên baûn xaùc nhaän quy hoaïch, ñaát ñai ñònh giaù taøi saûn goùp voán, giaù caû aùp duïng. 2.3.3. 2.) Hôïp lyù: - Phuø hôïp vôùi ñöôøng loái, chuû tröông, chính saùch phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc, cuûa caùc ngaønh kinh teá, vuøng kinh teá cuõng nhö ñòa phöông. - Caùc soá lieäu döõ lieäu phaûi coù ñuû caên cöù, nguoàn cung caáp phaûi coù ñuû tö caùch phaùp nhaân. Khoâng ñöôïc söû duïng caùc döõ lieäu khoâng roõ xuaát xöù, hoaëc xuaát xöù khoâng ñaûm baûo veà maët phaùp lyù. - Caùc phöông phaùp tính toaùn phaûi coù ñuû cô sôû khoa hoïc - Caùc phöông phaùp löïa choïn phaûi phuø hôïp vôùi caùc ñieàu kieän cuï theå cuûa döï aùn, phuø hôïp vôùi ñaëc nieäm, theå traïng cuûa ngöôøi Vieät Nam, phuø hôïp vôùi truyeàn thoáng taäp quaùn cuûa cö daân. - Noäi dung, hình thöùc trình baøy phaûi phuø hôïp vôùi caùc qui ñònh, höôùng daãn, chæ daãn caùc cô quan coù traùch nhieäm.
 8. 2.3.3. 3.) Coù theå thöïc hieän ñöôïc : Moïi phöông aùn, giaûi phaùp ñöôïc löïa choïn phaûi phuø hôïp vôùi thöïc teá, coù tính hieän thöïc, coù khaû naêng thöïc hieän ñöôïc trong ñieàu kieän cuï theå cuûa nöôùc ta cuûa töøng ñòa phöông. Traùnh tình traïng sau khi ñöôïc xeùt duyeät laïi khoâng ñöôïc thöïc hieän, phaûi caét giaûm qui moâ, keùo daøi thôøi gian ñoøi taêng voán… vì caùc giaûi phaùp neâu ra trong döï aùn chöa ñöôïc caân nhaéc kyõ löôõng hoaëc quaù aûo töôûng. 2.3.3. 4.) Khaû naêng mang laïi hieåu quaû roû reät: Trong döï caàn ñeå moät phaàn quan troïng ñeå chöùng minh hieäu quaû cuûa döï aùn veà maët taøi chính cuõng nhö veà maët kinh teá xaõ hoäi, theå hieän baèng caùc chæ tieâu cuï theå. Phöông phaùp xaùc ñònh caùc chæ tieâu naøy phaûi ñuùng hoïc thuaät. Traùnh tình traïng coá tình phoùng ñaïi caùc chæ tieâu hieäu quaû, laøm cho döï aùn maát tính trung thöïc. Ngoaøi ra caàn xem xeùt caùc chæ tieâu an toaøn veà ñaàu tö khaû naêng traû nôï, phaân tích ñoä nhaïy cuûa döï aùn. Nhö vaäy ñeå coù moät döï aùn ñöôïc tính khaû thi, caàn coù moät quaù trình nghieân cöùu tæ mæ, caån thaän. Do ñoù ñoái vôùi caùc döï aùn lôùn, phöùc taïp, nhöõng döï aùn coù yeâu caàu ñaëc bieät ta phaûi tieán haønh theo hai böôùc: nghieân cöùu tieàn khaû thi vaø nghieân cöùu khaû thi. Coøn ñoái vôùi caùc döï aùn töông ñoái ñôn giaûn ta chæ caàn tieán haønh moät böôùc laø nghieân cöùu khaû thi maø khoâng caàn laäp nghieân cöùu tieàn khaû thi. 2.3.4.) MOÄT SOÁ PHÖÔNG PHAÙP QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN XAÂY DÖNG: 2.3.4.1.) Phöông phaùp quaûn lyù döï aùn xaây döïng treân theá giôùi: °Phöông phaùp quy öôùc: Phöông phaùp naøy ñöôïc aùp duïng phoå bieán nhaát. Chuû ñaàu tö thueâ moät ñôn vò tö vaán chòu traùch nhieäm laäp döï aùn, thieát keá vaø soaïn thaûo caùc vaên baûn ñaáu thaàu, giuùp cho chuû ñaàu tö toå chöùc vieäc ñaáu thaàu vaø giaùm saùt coâng trình thi coâng xaây laép cuûa nhaø thaàu. °Phöông phaùp quaûn lyù theo döï aùn: Chuû ñaàu tö thueâ moät ñôn vò tö vaán thay mình ñöùng ra giao dòch vôùi caùc ñôn vò thieát keá, cung öùng vaät tö vaø ñôn vò nhaän thaàu thi coâng. Ñôn vò tö vaán chòu traùch nhieäm giaùm saùt moïi maët nhöng khoâng phaûi laø ngöôøi toång thaàu xaây döïng. °Phöông phaùp chìa khoaù trao tay: Chuû ñaàu tö chæ quan heä vôùi moät ñôn vò toång thaàu chòu traùch nhieäm toaøn boä quaù trình laäp döï aùn, thieát keá ñeán thi coâng xaây laép hoaøn chænh ñeå giao cho chuû ñaàu tö vaän haønh söû duïng.
 9. °Phöông phaùp töï quaûn: Söû duïng löïc löôïng noäi boä trong ñôn vò cuûa chuû ñaàu tö tieán haønh moïi vieäc lieân quan ñeán xaây döïng coâng trình töø vieäc laäp döï aùn, thieát keá ñeán thi coâng roài ñöa vaøo söû duïng. Ngöôøi ta thöôøng söû duïng phöông phaùp naøy chuû yeáu trong lónh vöïc chuyeân ngaønh ñaëc bieät: daàu khí, naêng löôïng, nguyeân töû… 2.3.4.2.) Phöông phaùp quaûn lyù döï aùn xaây döïng ôû Vieät Nam: °Chuû ñaàu tö tröïc tieáp quaûn lyù thöïc hieän döï aùn: Chuû ñaàu tö toå chöùc tuyeån choïn vaø tröïc tieáp kyù hôïp ñoàng vôùi moät hoaëc nhieàu toå chöùc tö vaán ñeå thöïc hieän coâng taùc khaûo saùt, thieát keá coâng trình, soaïn thaûo hoà sô môøi thaàu, toå chöùc ñaáu thaàu hoaëc chæ ñònh thaàu. Sau khi chuû ñaàu tö kyù hôïp ñoàng vôùi nhaø thaàu xaây laép, nhieäm vuï giaùm saùt, quaûn lyù quaù trình thi coâng ñaûm baûo tieán ñoä chaát löôïng coâng trình vaãn do toå chöùc tö vaán ñaõ löïa choïn ñaûm nhaän. CHUÛ ÑAÀU TÖ Caùc toå chöùc tö vaán khaûo Hôïp ñoàng saùt thieát keá, môøi thaàu, Ban quaûn lyù döï aùn ñaáu thaàu… Hôïp ñoàng Giaùm saùt Nhaø thaàu Döï aùn Thöïc hieän °Chuû nhieäm ñieàu haønh döï aùn: Chuû ñaàu tö toå chöùc tuyeån choïn vaø trình caáp coù thaåm quyeàn quyeát ñònh toå chöùc tö vaán thay mình laøm chuû nhieäm ñieàu haønh döï aùn chòu traùch nhieäm giao dòch, kyù keát hôïp ñoàng vôùi caùc toå chöùc khaûo saùt, thieát keá, cung öùng vaät tö, trang thieát bò xaây laép ñeå thöïc hieän caùc nhieäm vuï cuûa quaù trình thöïc hieän döï aùn. Ñoàng thôøi chòu traùch nhieäm giaùm saùt toaøn boä quaù trình thöïc hieän döï aùn. Hình thöùc chuû nhieäm ñieàu haønh döï aùn chæ aùp duïng ñoái vôùi caùc döï aùn coù quy moâ lôùn, kyõ thuaät phöùc taïp vaø thôøi gian xaây döïng daøi.
 10. Trình Ngöôøi coù thaåPheâ duyeät m quyeàn CHUÛ ÑAÀU TÖ quyeát ñònh ñaàu tö Hôïp ñoàng Toå chöùc tö vaán ñaàu tö vaø xaây döïng Chuû nhieäm ñieàu haønh döï aùn Hôïp ñoàng Quaûn lyù, giaùm saùt Toå chöùc KSTK, cung öùng Thöïc hieän Döï aùn VTTB, xaây laép °Chìa khoaù trao tay: Chuû ñaàu toå chöùc ñaáu thaàu döï aùn ñeå löïa choïn moät nhaø thaàu (toång thaàu xaây döïng) thöïc hieän döï aùn (thieát keá, mua saém vaät tö, trang thieát bò xaây laép…) Chuû ñaàu tö chæ trình duyeät thieát keá kyõ thuaät, toång döï toaùn, nghieäm thu vaø nhaän baøn giao khi döï aùn hoaøn thaønh ñöa vaøo söû duïng. Toång thaàu xaây döïng coù theå giao thaàu laïi vieäc khaûo saùt, thieát keá, mua saém trang thieát bò hoaëc moät phaàn khoái löôïng coâng taùc xaây laép cho caùc nhaø thaàu phuï.
 11. Hình thöùc naøy ñöôïc aùp duïng cho caùc coâng trình nhaø ôû, coâng trình daân duïng vaø coâng trình saûn xuaát kinh doanh coù quy moâ nhoû, kyõ thuaät ñôn giaûn. CHUÛ ÑAÀU TÖ Ñaáu thaàu döï aùn Toång thaàu thöïc Hôïp ñoàng Thaàu phuï hieän döï aùn Thöïc hieän Thöïc hieän Nghieäm thu Döï aùn °Töï laøm: Chuû ñaàu tö söû duïng löïc löôïng ñöôïc pheùp haønh ngheà xaây döïng cuûa mình ñeå thöïc hieän toaøn boä khoái löôïng coâng vieäc. Hình thöùc naøy chæ aùp duïng ñoái vôùi caùc coâng trình söûa chöõa, caûi taïo quy moâ nhoû, coâng trình chuyeân ngaønh ñaëc bieät (xaây döïng noâng laâm nghieäp vaø caùc coâng trình töï ñaàu tö xaây döïng cô sôû vaät chaát kyõ thuaät cuûa caùc doanh nghieäp xaây döïng).
 12. CHUÛ ÑAÀU TÖ Ñuû naêng löïc saûn xuaát, xaây döïng Giaùm saùt Töï saûn xuaát, xaây döïng Döï aùn Tuøy töøng döï aùn ñaàu tö cuï theå maø chuû ñaàu tö seõ löïa choïn moät hình thöùc quaûn lyù thích hôïp. Nhöng duø vôùi hình thöùc naøo thì muïc tieâu cuûa vieäc quaûn lyù döï aùn vaãn laø: − Hoaøn thaønh döï aùn trong giôùi haïn giaù thaønh quy ñònh. − Hoaøn thaønh döï aùn trong thôøi gian quy ñònh. − Xaây döïng ñaït tieâu chuaån chaát löôïng quy ñònh. − Baûo ñaûm söùc khoeû vaø an toaøn cho ngöôøi tham gia. Muoán vaäy ñoøi hoûi phaûi coù nhöõng quy ñònh cuï theå xaùc ñònh roõ vai troø vaø traùch nhieäm cuûa töøng toå chöùc, caù nhaân tham gia vaøo döï aùn ñaàu tö.
 13. Tuy nhieân, moät ñieàu caàn noùi theâm laø baûn thaân nhöõng quy ñònh, nhöõng thuû tuïc töï noù khoâng theå quaûn lyù ñöôïc. Ta bieát raèng döï aùn ñöôïc quaûn lyù bôûi con ngöôøi maø con ngöôøi ñöôïc coi laø chuû theå saùng taïo ra quyeát ñònh vaø baèng nhöõng thuû tuïc, quy ñònh laïi taùc ñoäng vaøo con ngöôøi khaùc ñeå cuøng nhau haønh ñoäng vì muïc ñích hoaøn thaønh döï aùn theo ñuùng yeâu caàu ñaët ra. Ñoàng thôøi, quaûn lyù döï aùn coøn ñöôïc xem nhö moät lónh vöïc ngheä thuaät vì tính phong phuù, meàm maïi vaø linh hoaït cuûa noù. Quaûn lyù döï aùn xaây döïng phaûi luoân ñoåi môùi vaø saùng taïo, hoaøn thieän khoâng ngöøng treân cô sôû nhöõng nguyeân lyù ñöôïc ñuùc keát bôûi thöïc tieãn vaø lyù luaän. Quaûn lyù döï aùn xaây döïng khoâng coù choå cho baát kyø moät söï aùp ñaët thoâ thieån naøo, vaø ngöôïc laïi thì khoâng coøn laø quaûn lyù döï aùn nöõa. 2.3.5.) THAÅM ÑÒNH, ÑAÙNH GIAÙ DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ. Quaù trình thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö ñöôïc quy ñònh trong Nghò ñònh soá 52/1999/NÑ – CP ngaøy 08 -7 – 1999 cuûa Chính phuû Veà vieäc ban haønh Quy cheá quaûn lí ñaàu tö vaø xaây döïng. ° Thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö 1. Nhöõng döï aùn ñaàu tö söû duïng voán ngaân saùch Nhaø nöôùc, voán tín duïng do Nhaø nöôùc baûo laõnh, voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc vaø voán do doanh nghieäp Nhaø nöôùc ñaàu tö phaûi ñöôïc thaåm ñònh. Vieäc thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö phaûi do cô quan chöùc naêng cuûa Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn vaø toå chöùc tín duïng nhaø nöôùc thöïc hieän( ñoái vôùi caùc döï aùn söû duïng voán tín duïng). Chuû ñaàu tö coù traùch nhieäm trình baùo caùo nghieân cöùu khaû thi tôùi ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh ñaàu tö vaø ñoàng göûi ñeán cô quan coù chöùc naêng thaåm ñònh theo quy ñònh. 2. Ñoái vôùi baùo caùo nghieân cöùu tieàn khaû thi caùc döï aùn nhoùm A, chuû ñaàu tö tröïc tieáp trình Thuû Töôùng Chính Phuû vaø ñoàng göûi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Boä Taøi chính vaø Boä quaûn lí ngaønh ñeå xem xeùt baùo caùo Thuû töôùng Chính phuû. Khi coù vaên baûn Thuû töôùng Chính phuû chaáp thuaän môùi tieán haønh laäp Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi hoaëc tieáp tuïc thaêm doø, ñaøm phaùn kí thoûa thuaän giöõa caùc ñoái taùc tham gia ñaàu tö tröôùc khi laäp Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi. Caùc döï aùn quan troïng quoác gia do Quoác hoäi thoâng qua vaø quyeát ñònh chuû tröông ñaàu tö. Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö coù traùch nhieäm thaåm ñònh Baùo caùo nghieân cöùu tieàn khaû thi vaø baùo caùo Chính phuû ñeå trình Quoác hoäi. 3. Caùc döï aùn ñöôïc laäp baùo caùo ñaàu tö thì khoâng phaûi thaåm ñònh. Chuû ñaàu tö coù traùch nhieäm trình ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh ñaàu tö xem xeùt baùo caùo ñaàu tö ñeå quyeát ñònh ñaàu tö.
 14. 4. Ñoái vôùi caùc döï aùn khu ñoâ thò môùi( hoaëc döï aùn thaønh phaàn ) neáu phuø hôïp vôùi quy hoaïch chi tieát vaø döï aùn phaùt trieån keát caáu haï taàng ñaõ ñöôïc cô quan Nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn pheâ duyeät thì chæ thaåm ñònh baùo caùo nghieân cöùu khaû thi. 5. Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö höôùng daãn hoà sô thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö. 6. Thaåm quyeàn thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö. a. Ñoái vôùi caùc döï aùn nhoùm A. Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö laø cô quan chuû trì thaåm ñònh coù traùch nhieäm laáy yù kieán cuûa Boä quaûn lí ngaønh, caùc Boä, ñòa phöông coù lieân quan. Tuøy theo töøng yeâu caàu cuï theå ñoái vôùi töøng döï aùn, Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö coù theå môøi caùc toå chöùc hoaëc chuyeân gia tö vaán thuoäc caùc Boä khaùc coù lieân quan ñeå tham gia thaåm ñònh döï aùn. Ñoái vôùi caùc dö aùn ñöôïc söû duïng voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc, toå chöùc cho vay voán thaåm ñònh phöông aùn taøi chính vaø phöông aùn traû nôï tröôùc khi trình ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh ñaàu tö. b. Ñoái vôùi caù döï aùn nhoám B, C, söû duïng voán ngaân saùch Nhaø nöôùc, voán tín duïng do Nhaø nöôùc baûo laõnh, voán tín duïng phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc. - Ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh ñaàu tö söû duïng cô quan chuyeân moân tröïc thuoäc ñuû naêng löïc toå chöùc thaåm ñònh, coù theå môøi cô quan chuyeân moân cuûa caùc Boä, ngaønh khaùc coù lieân quan ñeå thaåm ñònh döï aùn. - Caùc döï aùn thuoäc caáp Tænh quaûn lí, Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö laø ñaàu moái toå chöùc thaåm ñònh döï aùn coù traùch nhieäm laáy yù kieán caùc cô quan coù lieân quan. - Toå chöùc cho vay voán thaåm ñònh phöông aùn taøi chính vaø phöông aùn traû nôï vaø chaáp thuaän cho vay tröôùc khi trình ngöôøi coù thaåm quyeàn quyeát ñònh ñaàu tö. ° Noäi dung thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö. 1. Caùc döï aùn ñaàu tö söû duïng voán ngaân saùch Nhaø nöôùc, voán tín duïng do Nhaø nöôùc baûo laõnh, voán tín duïng ñaàu tö phaùt trieån cuûa Nhaø nöôùc, voán ñaàu tö cuûa caùc doanh nghieäp Nhaø nöôùc phaûi ñöôïc thaåm ñònh veà: a) Söï phuø hôïp vôùi quy hoaïch phaùt trieån ngaønh, laõnh thoå, quy hoaïch xaây döïng ñoâ thò noâng thoân. b) Cheá ñoä khai thaùc vaø söû duïng taøi nguyeân quoác gia ( neáu coù). c) Caùc öu ñaõi, hoã trôï cuûa Nhaø nöôùc maø döï aùn ñaàu tö coù theå ñöôïc höôûng theo quy cheá chung. d) Phöông aùn coâng ngheä vaø quy moâ saûn xuaát, coâng suaát söû duïng. e) Söû duïng ñaát ñai, taøi nguyeân, baûo veä moâi tröôøng sinh thaùi, keá hoaïch taùi ñònh cö( neáu coù ).
 15. g) Phoøng, choáng chaùy noå, an toaøn lao ñoäng vaø caùc vaán ñeà xaõ hoäi cuûa döï aùn. h) Caùc vaán ñeà ruûi ro cuûa döï aùn coù theå xaûy ra trong quaù trình thöïc hieän laøm aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng ñaàu tö. i) Ñaùnh giaù toång theå vaø tính khaû thi cuûa döï aùn. 2. Caùc döï aùn söû duïng voán ngaân saùch Nhaø nöôùc, voán tín duïng ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc, voán tín duïng do Nhaø nöôùc baûo laõnh coøn phaûi thaåm ñònh caùc ñieàu kieän taøi chính, giaù caû, hieäu quaû ñaàu tö vaø phöông aùn hoaøn traû voán ñaàu tö cuûa döï aùn. ° Hoäi ñoàng thaåm ñònh Nhaø nöôùc veà caùc döï aùn ñaàu tö. Hoäi ñoàng thaåm ñònh Nhaø nöôùc veà caùc döï aùn ñaàu tö ñöôïc thaønh laäp theo quyeát ñònh cuûa Thuû töôùng Chính phuû ñeå thaåm ñònh caùc döï aùn ñaàu tö. Tuøy theo quy moâ tính chaát vaø söï caàn thieát cuûa töøng döï aùn, Thuû töôùng Chính phuû yeâu caàu Hoäi ñoàng thaåm ñònh Nhaø nöôùc veà caùc döï aùn ñaàu tö thaåm ñònh hoaëc thaåm ñònh laïi tröôùc khi quyeát ñònh ñaàu tö. ° Thôøi haïn thaåm ñònh caùc döï aùn ñaàu tö keå töø ngaøy nhaän ñuû hoà sô hôïp leä. 1. Caùc döï aùn ñaàu tö thuoäc nhoùm A : thôøi haïn thaåm ñònh khoâng quaù 60 ngaøy. 2. Caùc döï aùn ñaàu tö thuoäc nhoùm B : thôøi haïn thaåm ñònh khoâng quaù 30 ngaøy. 3. Caùc döï aùn ñaàu tö thuoäc nhoùm C : thôøi haïn thaåm ñònh khoâng quaù 20 ngaøy. ° Kinh phí laäp döï aùn, thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö. 1. Döï aùn ñaàu tö thuoäc nguoàn voán naøo thì kinh phí cho vieäc laäp döï aùn, leä phí thaåm ñònh döï aùn ñöôïc tính trong nguoàn voán ñoù. Ñoái vôùi caùc döï aùn chöa xaùc ñònh ñöôïc nguoàn voán ñaàu tö bao goàm caû döï aùn seõ ñöôïc hoã trôï tín duïng ñaàu tö cuûa Nhaø nöôùc thì chuû ñaàu tö söû duïng nguoàn voán hôïp phaùp cuûa mình hoaëc vay voán ngaân haøng ñeå thöïc hieän vaø sau khi xaùc ñònh ñöôïc nguoàn voán chính thöùc seõ hoaøn traû. 2. Kinh phí cho coâng taùc tö vaán laäp döï aùn, leä phí thaåm ñònh döï aùn, chi phí thueâ chuyeân gia thaåm ñònh döï aùn ñöôïc xaùc ñònh trong nguoàn voán ñaàu tö cuûa döï aùn. Boä Xaây döïng thoáng nhaát vôùi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö, Boä Taøi chính höôùng daãn chi tieát chi phí thueâ chuyeân gia thaåm ñònh. Boä Taøi chính thoáng nhaát vôùi Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö vaø Boä Xaây döïng ban haønh leä phí thaåm ñònh döï aùn ñaàu tö. 3. Sau khi thaåm ñònh döï aùn, neáu döï aùn khoâng ñöôïc thöïc hieän thì chi phí cho coâng taùc laäp vaø thaåm ñònh döï aùn ñöôïc trích töø nguoàn voán cuûa doanh nghieäp hoaëc phaûi trích töø kinh phí söï nghieäp thuoäc caùc cô quan haønh chính söï nghieäp hoaëc trích töø voán ngaân saùch Nhaø nöôùc ñaõ boá trí cho döï aùn trong keá hoaïch ñeå thanh toaùn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản