PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG ANGIMEX

Chia sẻ: Vo Phu Toan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:105

7
2.670
lượt xem
1.188
download

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG ANGIMEX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việt Nam gia nhập gia nhập WTO, đó là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trƣờng, tìm kiếm nhiều khách hàng, đối tác hơn. Tuy nhiên, cũng có những thách thức không kém. Các doanh nghiệp phải tự đổi mới bản thân đề ra những chiến sách, sách lƣợc phù hợp với môi trƣờng quốc tế, để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG ANGIMEX

 1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG ANGIMEX Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ HẠNH PHÚC THÁI HỒ DIỆU HIỀN MSSV: 4074653 Lớp: Ngoại thương 1_K33 Cần Thơ, 2010
 2. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang LỜI CẢM TẠ --------  -------- Sau quá trình học tập và rèn luyện dƣới mái trƣờng Đại Học Cần Thơ cùng với thời gian thực tập tại Công Ty Cổ Phần X uất Nhập Khẩu ANGIMEX, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình. Đề tài này đƣợc hoàn thành là nhờ sự nỗ lực của bản thân, sự quan tâm, động viên an ủi của cha mẹ và những ngƣời thân xung quanh, công ơn to lớn của quý thầy cô trong trƣờng, đặc biệt là quý thầy cô khoa Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh và Ban lãnh đạo cùng các cô, chú, anh, chị tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang đã giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại công ty. Vì vậy, em xin chân thành gởi lời cảm ơn đến: Quý thầy cô Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh trƣờng Đại Học Cần Thơ đã tận tâm giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời gian học. Cô Trần Thị Hạnh Phúc là giảng viên đã nhiệt tình hƣớng dẫn em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Ban Giám Đốc cùng các cô, chú, anh, chị tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu ANGIMEX đã đồng ý cho em thực tập và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập tại Công Ty. Cha mẹ, những ngƣời thân và bạn bè đã luôn ủng hộ, động viên giúp đỡ trong suốt quá trình học tập cũng nhƣ thực hiện luận văn. Cuối cùng em xin chúc quý thầy cô và Ban Giám Đốc cùng các cô, chú, anh, chị tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu ANGIMEX, cha, mẹ, bạn bè và những ngƣời thân đƣợc nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành đạt tro ng công tác cũng nhƣ trong cuộc sống. Mặc dù có nhiều cố gắng nhƣng do thời gian thực hiện đề tài và kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong quý thầy cô góp ý để luận văn của em hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Ngày …… tháng …… năm 2010 Sinh viên thực hiện Thái Hồ Diệu Hiền GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền i
 3. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang LỜI CAM ĐOAN --------  -------- Tôi xin cam đoan rằng đề tại này do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tại không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Ngày …… tháng …… năm 2010 Sinh viên thực hiện Thái Hồ Diệu Hiền GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền ii
 4. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ____________________________________________________ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Ngày…..tháng……năm 2010 Thủ trƣởng đơn vị GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền iii
 5. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN --------  -------- • Họ và tên ngƣời hƣớng dẫn: Trần Thị Hạnh Phúc • Học vị: ............................................................................................................... • Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng • Cơ quan công tác: Trƣờng ĐẠI HỌC CẦN THƠ • Tên học viên: Thái Hồ Diệu Hiền • Mã số sinh viên: 4074653 • Chuyên ngành: Kinh tế ngoại thƣơng • Tên đề tài: “Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang” NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2. Về hình thức ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ........................................................................................................................... 5. Nội dung và các kết quả đạt đƣợc GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền iv
 6. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 6. Các nhận xét khác ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 7. Kết luận ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Cần Thơ, ngày.....tháng......năm 2010 Giáo viên hƣớng dẫn Trần Thị Hạnh Phúc GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền v
 7. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ____________________________________________________ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Ngày…..tháng……năm 2010 Giáo viên phản biện GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền vi
 8. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang MỤC LỤC --------  -------- Trang CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU ......................................................................................... 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................................................1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ......................................................................2 1.2.1 Mục tiêu chung .................................................................................2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .................................................................................2 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU .........................................................................2 1.4. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU ........................................................................2 CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........ 3 2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN ...........................................................................3 2.1.1. Khái quát chung về phân tích hoạt động kinh doanh ..........................3 2.1.2. Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh ........................................5 2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .............................................................9 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu ............................................................9 2.2.2. Phƣơng pháp phân tích số liệu ...........................................................10 CHƢƠNG 3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG ANGIMEX ............................................................ 12 3.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG 12 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên ..............................................................................12 3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội ......................................................................13 3.2. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG ANGIMEX ...................................................................................14 3.2.1 Quá trình hình thành và phát triển .....................................................14 3.2.2. Lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm chính ...........................................16 3.2.3 Cơ cấu tổ chức quản lý ........................................................................17 3.2.4 Nhân sự của công ty ............................................................................22 GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền vii
 9. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang 3.2.5 Những thuận lợi và khó khăn của công ty ............................................ 23 3.2.6 Định hƣớng phát triển của công ty ...................................................... 25 3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG ANGIMEX QUA 3 NĂM 2007,2008,2009 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 .......................................................................25 CHƢƠNG 4 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG ANGIMEX ........................ 29 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU ................................................29 4.1.1. Tổng quan chung về tình hình doanh thu .........................................29 4.1.2. Tình hình doanh thu cụ thể ...............................................................32 4.2. PHÂN TÍCH CHI PHÍ ...............................................................................54 4.3. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN .......................................................................58 4.3.1 Phân tích lợi nhuận qua các năm ........................................................58 4.3.2 Phân tích lợi nhuận theo kỳ kế hoạch .................................................62 4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ..................................................63 4.4.1. Tỷ số thanh khoản ............................................................................65 4.4.2. Tỷ số hiệu quả hoạt động ..................................................................68 4.4.3. Tỷ số quản trị nợ ...............................................................................72 4.4.4. Phân tích các tỷ số sinh lời ...............................................................75 CHƢƠNG 5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG ANGIMEX ........... 78 5.1 NGUỒN NGUYÊN LIỆU .........................................................................78 5.2 SẢN XUẤT CHẾ BIẾN ..............................................................................79 5.3 NÂNG CAO THƢƠNG HIỆU TRÊN THỊ TRƢỜNG QUỐC TẾ ..............79 5.4. GIỮ VỮNG THỊ TRƢỜNG CŨ VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƢỜNG MỚI......80 5.5 NÂNG CAO CHIẾN LƢỢC R&D .............................................................82 GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu viii Hiền
 10. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang 5.6 NÂNG CAO TAY NGHỀ CÔNG NHÂN, ĐẨY MẠNH ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀO SẢN XUẤT .........................................................................83 5.7 NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN VIÊN ..................84 5.8 XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG PHÙ HỢP ................................84 CHƢƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................ 85 6.1. KẾT LUẬN ...............................................................................................85 6.2. KIẾN NGHỊ ..............................................................................................86 6.2.1 Kiến nghị với Nhà Nƣớc .....................................................................86 6.2.2 Kiến nghị với công ty ..........................................................................86 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................87 GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền ix
 11. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Cơ cấu vốn của công ty năm 2009 .......................................................15 Bảng 2: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2007, 2008, 2009 .......................................................................................................26 Bảng 3: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng 2009 và 6 tháng 2010 .27 Bảng 4: Tổng doanh thu của công ty qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầ u năm 2010 ..........................................................................................................33 Bảng 5: Doanh thu theo sản phẩm qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầ u năm 2010 ..........................................................................................................38 Bảng 6 : Doanh thu theo thị trƣờng qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 ..........................................................................................................42 Bảng 7: Doanh thu theo thị trƣờng nội địa qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 ..........................................................................................44 Bảng 8: Doanh thu xuất khẩu của mặt hàng lƣơng thực qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng 2010 ........................................................................................49 Bảng 9: Tổng chi phí qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 ....55 Bảng 10: Lợi nhuận của công ty qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầ u năm 2010 ..................................................................................................................59 Bảng 11: Các chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán của công ty qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 ................................................................65 Bảng 12: Tỷ số về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 ..........................................................................68 Bảng 13: Chỉ tiêu quản trị nợ qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 ..................................................................................................................72 Bảng 14: Chỉ tiêu các tỷ số sinh lời qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 ..........................................................................................................75 GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền x
 12. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang DANH MỤC HÌNH Hình 1: Sơ đồ bộ máy tổ chức ...........................................................................17 Hình 2: Cơ cấu trình độ lao động của nhân viên năm 2008, 2009 22 Hình 3: Doanh thu của công ty so với kỳ kế hoạch qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 ...................................................................................29 Hình 4: Doanh thu của công ty đạt đƣợc qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 ...................................................................................................31 Hình 5: Tỷ lệ cuả doanh thu mặt hàng lƣơng thực qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng 2010 .....................................................................................................41 Hình 6: Tỷ lệ doanh thu từ các thị trƣờng qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 ....................................................................................................52 Hình 7: Lợi nhuận trƣớc thuế của công ty so với kỳ kế hoạch qua 3 năm 2007, 2008, 2009 và 6 tháng đầu năm 2010 ................................................................62 GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền xi
 13. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt UBND : Uỷ Ban Nhân Dân DDT : doanh thu thuần GĐ : Giám Đốc TGĐ: Tổng Giám Đốc KH: kế hoạch XNSXKD: xí nghiệp sản xuất kinh doanh GAT: gạo an toàn XN PT: xí nghiệp phát triển NL: nguyên liệu HC PL: hành chính pháp lý TC KT: tài chính kế toán PT CL: phát triển chiến lƣợc QL ĐTXD CB: quản lý đầu tƣ xây dựng chế biến TDT XK: tổng doanh thu xuất khẩu TDT NĐ: tổng doanh thu nội địa HTXNN: Hợp tác xã nông nghiệp Tiếng Anh WTO: World Trade Organization (Tổ chức thƣơng mại thế giới) WB: World Bank ( Ngân hàng thế giới) GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền xii
 14. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang CHƢƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Việt Nam gia nhập gia nhập WTO, đó là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trƣờng, tìm kiếm nhiều khách hàng, đối tác hơn. Tuy nhiên, cũng có những thách thức không kém. Các doanh nghiệp phải tự đổi mới bản thân đề ra những chiến sách, sách lƣợc phù hợp với môi trƣờng quốc tế, để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Bên cạnh đó,nền kinh tế nƣớc ta là một nền kinh tế đang phát triển. Các hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Do đó, việc phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn đề rất cấp thiết. Vì dựa trên những chỉ tiêu, kế hoạch, doanh nghiệp có thể định trƣớc khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và dự đoán mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Thông qua việc đánh giá đúng đƣợc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sẽ đƣa ra các quyết định kinh tế thích hợp, xác định đƣợc đúng phƣơng hƣớng, sử dụng và quản lý một cách tiết kiệ m và có hiệu quả về vốn và các nguồn nhân lực, vật lực để đầu tƣ một cách hợp lý, để doanh nghiệp có thể đạt đƣợc những kết quả cao trong kinh doanh. Muốn làm đƣợc điều đó, doanh nghiệp cần nắm rõ nguyên nhân, nhân tố ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Điều này đƣợc thực hiện trên cơ sở phân tích hoạt động kinh doanh. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang đƣợc viết tắt là ANGIMEX đã không ngừng nâng cao sức cạnh tranh, đề ra những đƣờng lối đúng đắn, phƣơng án kinh doanh, chiến lƣợc phù hợp tron g thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên, thị trƣờng đƣợc mở rộng và sự cạnh tranh của các doanh nghiệp ngày càng gay gắt hơn. Trong điều kiện phát triển chung, bên cạnh những thuận lợi để phát triển, công ty cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Do đó, em thực hiện đề tài: “Phân tích hoạt động kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (ANGIMEX)”. Để tìm hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu ANGIMEX, từ đó đƣa ra các giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền 1
 15. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tich hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập ́ Khẩu An Giang ANGIMEX, từ đó đề xuất các giải pháp giúp công ty nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang ANGIMEX từ năm 2007 đến tháng 6 năm 2010.  Những thuận lợi và khó khăn ảnh hƣởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.  Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty. 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU  Phạm vi về không gian: đề tài đƣợc thực hiện nghiên cứu tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang ANGIMEX. Số liệu nghiên cứu đƣợc thu thập từ phòng kinh doanh, phòng tài chính – kế toán của công ty.  Phạm vi về thời gian: đề tài đƣợc thực hiện từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 11 năm 2010.  Đối tƣợng nghiên cứu: quá trình kinh doanh và kết quả kinh doanh của công ty từ năm 2007 đến 6 tháng đầu năm 2010. 1.5. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU Lý Thùy An (2008), luận văn tốt nghiệp Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Bảo Việt Vĩnh Long . Kết quả nghiên cứu: + Phân tích thực trạng, hiệu quả hoạt động của công ty từ năm 2004 đến năm 2007. + Phân tích doanh thu, lợi nhuận của công ty từ năm 2004 đến năm 2007. + Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty từ năm 2004 đến năm 2007. Đề tài sử dụng phƣơng pháp so sánh : số liệu tƣơng đối và tuyệt đối, phƣơng pháp chi tiết : chi tiết theo các bộ phận cấu thành của chỉ tiêu, chi tiết theo thời gian, địa điểm và phạm vi kinh doanh. GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền 2
 16. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang CHƢƠNG 2 PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1. Khái quát chung về phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.1.1. Khái niệm Phân tích hoạt động kinh doanh là việc đi sâu vào nghiên cứu theo yêu cầu của hoạt động quản lý kinh doanh căn cứ vào tài liệu hạch toán và các thông tin kinh tế, bằng các phƣơng pháp thích hợp hơn, so sánh số liệu và phân giải nhằm làm rõ chất lƣợng hoạt động kinh doanh và các nguồn tiềm năng và các nguồn tiềm năng cần đƣợc khai thác, trên cơ sở đó đề ra các phƣơng án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ nhận thức để cải tiến các hoạt động trong kinh doanh, một cách tự giác và có ý thức phù hợp với điều kiện cụ thể và với các yêu cầu của các quy luật kinh tế khách quan, nhằm đem lại hiệu quả trong kinh doanh cao hơn. 2.1.1.2. Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh Nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh là đánh giá các quá trình hƣớng đến kết quả hoạt động kinh doanh, với các tác động của các yếu tố ảnh hƣởng, nó đƣợc biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế. Kết quả hoạt động kinh doanh có thể là kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt đƣợc hoặc kết quả của các mục tiêu trong tƣơng lai cần đạt đƣợc. Kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm tổng hợp của cả quá trình hình thành do đó kết quả phải là riêng biệt và trong từng thời gian nhất định. Kết quả hoạt động kinh doanh nhất là hoạt động theo cơ chế thị trƣờng cần phải định hƣớng theo mục tiêu dự đoán. Quá trình định hƣớng hoạt động kinh doanh đƣợc định lƣợng cụ thể thành các chỉ tiêu kinh tế và phân tích cần hƣớng đến các kết quả của các chỉ tiêu cần đánh giá. Ngoài ra cần phải đi sâu xem xét các nhân tố ảnh hƣởng tác động đến sự biến động của các chỉ tiêu. Quá trình phân tích hoạt động kinh doanh cần định lƣợng tất cả các chỉ tiêu là kết quả hoạt động kinh doanh và các nhân tố ở những chỉ số xác định cùng với độ biến động chính xác. GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền 3
 17. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang Nhƣ vậy muốn phân tích hoạt động kinh doanh trƣớc hết cần phải xây dựng thống nhất các chỉ tiêu kinh tế, cùng với việc xác định mối quan hệ phụ thuộc của các nhân tố tác động đến các chỉ tiêu. Xây dựng mối liên hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế khác nhau, để phản ánh tính phức tạp đa dạng của nội dung phân tích. 2.1.1.3. Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh a. Phân tích hoạt động trong kinh doanh là công cụ để phát triển những khả năng tiềm ẩn trong kinh doanh và còn là công cụ để cải tiến cơ chế quản lí trong kinh doanh. Bất kỳ hoạt động kinh doanh trong các điều kiện khác nhau nhƣ thế nào đi nữa cũng còn tiềm ẩn, những khả năng tiềm tàn chƣa đƣợc phát hiện, chỉ thông qua phân tích hoạt động doanh nghiệp mới phát hiện đƣợc. Từ đó ta sẽ có cách khai thác để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, thông qua phân tích hoạt động doanh nghiệp ta mới thấy rõ những nguyên nhân và nguồn gốc của các vấn đề phát sinh từ đó có những giải pháp thích hợp để cải tiến trong hoạt động quản lí để mang lại hiệu quả cao hơn. b. Phân tích hoạt động kinh doanh là cở sở quan trọng để có thể đề ra các quyết định kinh doanh. Thông qua các tài liệu phân tích cho phép các nhà doanh nghiệp nhận thức đúng đắn về khả năng, mặt mạnh mặt yếu của doanh nghiệp mình. Nó là cơ sở để doanh nghiệp đƣa ra các quyết định đúng đắn cho các mục tiêu chiến lƣợc kinh doanh. Do đó ngƣời ta phân biệt phân tích nhƣ một hoạt động thực tiễn, vì phân tích hoạt động kinh doanh luôn đi trƣớc quyết định là cơ sở cho các quyết định kinh doanh. Phân tích hoạt động kinh doanh nhƣ một ngành khoa học, nó nghiê n cứu các phƣơng pháp có hệ thống và tìm ra các giải pháp áp dụng chúng vào mỗi doanh nghiệp. c. Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng rủi ro trong kinh doanh. Để hoạt động kinh doanh đạt đƣợc hiệu quả mong muốn, doanh nghiệp phải thƣờng xuyên phân tích hoạt động kinh doanh, dựa trên tài liệu có đƣợc, thông qua phân tích doanh nghiệp có thể dự đoán các điều kiện kinh doanh trong thời gian sắp đến, từ đó đề ra các chiến lƣợc kinh doanh thật phù hợp với tình hình. GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền 4
 18. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang Ngoài việc phân tích các điều kiện bên trong doanh nghiệp nhƣ về tài chính, lao động vật tƣ, … doanh nghiệp còn quan tâm phân tích các điều kiện tác động ở bên ngoài nhƣ khách hàng, thị trƣờng, đối thủ cạnh tranh … trên cơ sở phân tích trên doanh nghiệp dự đoán các rủi ro tr ong kinh doanh có thể xảy và có các phƣơng án phòng ngừa trƣớc khi chúng có thể xảy ra. 2.1.1.4. Nhiệm vụ Để trở thành một công cụ quan trọng của quá trình nhận thức, hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp và là cở sở cho việc ra các quyết định kinh doanh đúng đắn, phân tích hoạt động kinh doanh có những nhiệm vụ sau: - Kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh thong qua các chỉ tiêu kinh tế đã xây dựng. -Xác định các nhân tố ảnh hƣởng của các chỉ tiêu và tìm nguyên nhân gây nên các mức độ ảnh hƣởng đó. -Đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng và khắc phục những tồn tại yếu kém của quá trình hoạt động kinh doanh. -Xây dựng phƣơng án kinh doanh dựa vào mục tiêu đã định. 2.1.2. Nội dung phân tích hoạt động kinh doanh 2.1.2.1. Phân tích doanh thu Doanh thu là phần giá trị mà công ty thu đƣợc trong quá trình hoạt động kinh doanh bằng việc bán sản phẩm hàng hóa của mình. Doanh thu là một trong những chỉ tiêu quan trọng phản ánh quá trình hoạt động kinh doanh của đơn vị ở một thời điểm cần phân tích. Thông qua nó chúng ta có thể đánh giá đƣợc hiện trạng của doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không. Doanh thu của doanh nghiệp đƣợc tạo ra từ các hoạt động: - Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính. - Doanh thu từ hoạt động tài chính. - Doanh thu từ hoạt động bất thƣờng. 2.1.2.2. Phân tích về chi phí Chi phí là một phạm trù kinh tế quan trọng gắn liền với sản xuất và lƣu thông hàng hóa. Đó là những hao phí đƣợc biểu hiện bằng tiền trong quá trình hoạt động kinh doanh. Chi phí của doa nh nghiệp là tất cả những chi phí phát sinh gắn liền với doanh nghiệp trong quá trình hình thành, tồn tại và hoạt động từ các GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền 5
 19. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang hoạt động từ khâu mua nguyên liệu tạo ra sản phẩm đến khi tiêu thụ nó. Việc nhận định và tính toán từng loại chi phí là cơ sở để các nhà quản lí đƣa ra những quyết định đúng đắn trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh. Do đó việc phân tích chi phí sản xuất kinh doanh là một bộ phận không thể thiếu đƣợc trong phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh, chi phí này ảnh hƣởng trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Qua phân tích chi phí sản xuất kinh doanh có thể đánh giá đƣợc mức chi phí tồn tại trong đơn vị, khai thác tìm kiếm lợi nhuận của doanh nghiệp. Thật vậy, kết quả cuối cùng trong quá trình sản xuất kinh doanh là lợi nh uận, muốn đạt lợi nhuận cao thì một trong những biện pháp chủ yếu là giảm chi phí sản xuất kinh doanh. Vì vậy doanh nghiệp cần có sự quản lí chặt chẽ chi phí, tiết kiệm chi phí, tránh những khoản chi phí không cần thiết tạo điều kiện để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đây chính là chỉ tiêu chiến lƣợc quan trọng giúp doanh nghiệp tìm ra những nhân tố ảnh hƣởng đến chi phí để từ đó đề ra biện pháp giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 2.1.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp Lợi nhuận là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là chỉ tiêu chất lƣợng tổng hợp để đánh giá hiệu quả kinh tế của quá trình sản xuất kinh doanh, hay nói cách khác lợi nhuận là phần còn lại của tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí trong hoạt động kinh doanh. Lợi nhuận là mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp. Lợi nhuận là nguồn vốn quan trọng để tiến hành tái sản xuất mở rộng quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian sau này. Lợi nhuận của doanh nghiệp đƣợc tạo ra từ các hoạt động sau: - Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính - Lợi nhuận từ hoạt động tài chính. - Lợi nhuận từ hoạt động bất thuờng. Phân tích lợi nhuận là đánh giá tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp, phân tích những nguyên nhân ảnh hƣởng và mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến sự biến động của lợi nhuận. Do đó, làm thế nào để nâng cao hiệu quả lợi nhuận đó là mong muốn của mọi doanh nghiệp, để từ đó có biện pháp khai thác khả năng GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền 6
 20. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xuất nhập khẩu An Giang tiềm tàng và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng nhƣ lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trƣờng phân tích các nhân tố bên trong và bên ngoài ảnh hƣởng đến chỉ tiêu lợi nhuận là cơ sở để đƣa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác cho việc sản xuất kinh doanh, để thích ứng với thị trƣờng. 2.1.2.4. Phân tích tình hình các chỉ số tài chính 1. Phân tích tỷ số thanh khoản * Tỷ số thanh toán hiện thời (Rc) Rc = Tỷ số thanh toán ngắn hạn là mối quan hệ giữa tài sản lƣu động với các khoản nợ ngắn hạn. Nó thể hiện mức độ đảm bảo của tài sản lƣu động đối với nợ ngắn hạn. Nó là chỉ tiêu đánh giá tốt nhất khả năng thanh toán ngắn hạn, giá trị của nó càng lớn thì khả năng thanh toán càng cao. Tuy nhiên nếu hệ số này quá cao cũng không phải là tốt vì nó phản ánh việc sử dụng tiền không có hiệu quả. Để đánh giá hệ số K cần quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh của công ty vì từng lĩnh vực thì hệ số này khác nhau. * Tỷ số thanh toán nhanh (RQ) Hệ số thanh toán nhanh thể hiện khả năng về tiền mặt và các loại tài sản có thể chuyển ngay thành tiền để thanh toán nợ ngắn hạn. Tỷ số thanh toán nhanh là tỷ số đo lƣờng khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn bằng giá trị các loại tài sản lƣu động có tính thanh khoản cao. 2.Phân tích các tỷ số hiệu quả hoạt động *Tỷ số vòng quay hàng tồn kho Tỷ số vòng quay hàng tồn kho phản ánh hiệu quả quản lý hàng tồn kho của một công ty. Tỷ số này càng lớn đồng nghĩa với việc quản lý hàng tồn kho cao vì hàng tồn kho quay vòng nhanh sẽ giúp công ty giả m đƣợc chi phí bảo quản, hao hụt và vốn tồn đọng ở hàng tồn kho. *Kỳ thu tiền bình quân GVHD: Trần Thị Hạnh Phúc SVTH: Thái Hồ Diệu Hiền 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản