intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ PHÂN TÍCH PHÂN PHỐI:ƯỚC TÍNH CÁC GIÁ KINH TẾ

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

340
lượt xem
103
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để xem xét dự án qua việc sử dụng toàn bộ đất nước như là đơn vị hạch toán, hãy bỏ qua những hạng mục trong ngân lưu mà chỉ là các khoản chuyển giao (các khoản thuế, trợ cấp), Sử dụng các giá kinh tế (các giá mờ) thay cho các giá tài chính trong ngân lưu; những giá này được ước tính từ các giá tài chính và các bóp méo trên thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH KINH TẾ VÀ PHÂN TÍCH PHÂN PHỐI:ƯỚC TÍNH CÁC GIÁ KINH TẾ

 1. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối PHAÂN TÍCH KINH TẾ VAØ PHAÂN TÍCH PHAÂN PHỐI: ƯỚC TÍNH CAÙC GIAÙ KINH TEÁ 1 TOÅNG HÔÏP XEM CHUÙNG TA ÑANG ÔÛ ÑAÂU VAØ ÑIEÀU GÌ TIEÁP SAU ÑAÂY • Chuùng ta ñaõ laøm nhöõng vieäc sau : – Thaåm ñònh taøi chính – Phaân tích ruûi ro • Hai phaân tích naøy giuùp chuùng ta : – Chaáp thuaän döï aùn toát vaø baùc boû döï aùn xaáu – Taùi thieát keá döï aùn sao cho ruûi ro hoaëc laø bò loaïi boû hoaëc ñöôïc giaûm nheï (quaûn lyù ruûi ro qua vieäc tham gia hôïp ñoàng) – Quaûn lyù döï aùn sao cho döï aùn toát khoâng bò phaù hoûng vì nhöõng baát traéc trong töông lai (NPV, IRR vaø caùc ngaân löu töông lai) 2 1 GP Shukla
 2. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối BÖÔÙC TIEÁP THEO: PHAÂN TÍCH KINH TEÁ VAØ PHAÂN PHOÁI • Phaân tích kinh teá xem xeùt döï aùn treân quan ñieåm cuûa toaøn boä ñaát nöôùc hoaëc toaøn boä neàn kinh teá • Trong phaân tích phaân phoái chuùng ta tìm ra ai (trong soá nhöõng ngöôøi coù quyeàn lôïi trong döï aùn) ñöôïc lôïi vaø ai chòu thieät vaø khoaûn ñöôïc/maát laø bao nhieâu – quan troïng ñoái vôùi vieäc duy trì döï aùn trong daøi haïn • Trong phöông phaùp luaän cuûa Harberger, phaân tích taøi chính taïo ra cô sôû cho phaân tích kinh teá vaø phaân tích phaân phoái – ñieåm xuaát phaùt laø ngaân löu taøi chính 3 PHAÂN TÍCH KINH TEÁ BAO GOÀM NHÖÕNG GÌ? • Ñeå xem xeùt döï aùn qua vieäc söû duïng toaøn boä ñaát nöôùc nhö laø ñôn vò haïch toaùn, haõy boû qua nhöõng haïng muïc trong ngaân löu maø chæ laø caùc khoaûn chuyeån giao (caùc khoaûn thueá, trôï caáp) • Söû duïng caùc giaù kinh teá (caùc giaù môø) thay cho caùc giaù taøi chính trong ngaân löu; nhöõng giaù naøy ñöôïc öôùc tính töø caùc giaù taøi chính vaø caùc boùp meùo treân thò tröôøng • Hai caâu hoûi: – Caùc boùp meùo treân thò tröôøng laø gì – Nhöõng giaù naøo trong ngaân löu taøi chính caàn ñöôïc thay theá • Xaùc ñònh vaø tính caùc ngoaïi taùc tieâu cöïc vaø tích cöïc bao goàm caû caùc taùc ñoäng moâi tröôøng 4 2 GP Shukla
 3. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối ÖÔÙC TÍNH CAÙC GIAÙ KINH TEÁ HAY GIAÙ MÔØ • Caùc giaù haøng hoaù vaø dòch vuï – Haøng phi ngoaïi thöông – Haøng ngoaïi thöông • Giaù ngoaïi teä (tæ giaù hoái ñoaùi) • Giaù (chi phí) cuûa caùc ngaân quó hoaëc voán (tæ leä chieát khaáu) • Giaù nhaân coâng (tieàn coâng) • Taát caû nhöõng giaù naøy ñöôïc öôùc tính baèng caùch söû duïng khung öôùc tính cuûa Harberger, laø khung noùi chung laø nhö nhau cho taát caû caùc giaù neâu treân 5 Ba ñònh ñeà cô baûn cuûa kinh teá hoïc phuùc lôïi öùng duïng A. Giaù caàu caïnh tranh cuûa moät ñôn vò haïng muïc ñaõ cho ño giaù trò cuûa ñôn vò ñoù ñoái vôùi ngöôøi coù nhu caàu . Möùc saün loøng chi traû B. Giaù cung caïnh tranh cuûa moät ñôn vò haøng hoùa hay dòch vuï ñaõ cho ño giaù trò cuûa ñôn vò ñoù ñoái vôùi nhaø cung caáp • . Chi phí cô hoäi C. Caùc chi phí vaø lôïi ích tôùi vôùi caùc nhoùm ngöôøi khaùc nhau caàn ñöôïc coäng laïi ñeå xaùc ñònh lôïi ích kinh teá toång theå; töùc laø moät ñoâ la laø moät ñoâ la baát keå noù ñeán vôùi ai. 6 3 GP Shukla
 4. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Minh hoïa caùc ñònh ñeà cô baûn Ñònh ñeà A: Ñònh ñeà B: Möùc saün loøng chi traû Chi phí cô hoäi Giaù Giaù Ñöôøng cung cuûa thò tröôøng Ñöôøng caàu cuûa thò tröôøng d P0 s P0 Soá löôïng Soá löôïng moãi naêm moãi naêm Qo Qo 7 Minh hoïa caùc ñònh ñeà cô baûn vaø khung tính toaùn chi phí/lôïi ích Giaù Tính lôïi ích kinh teá roøng baèng caùch söû duïng Ñònh ñeà C: Moät ñoâ la laø moät ñoâ la S A Pm 0 =Ps =P o d o A=Thaëng dö ngöôøi tieâu duøng B B = Thaëng dö nhaø saûn xuaát C = Caùc chi phí kinh teá goäp C D Soá löôïng moãi naêm Qo Lôïi ích kinh teá roøng = Toång lôïi ích kinh teá - Toång chi phí kinh teá = (A + B + C) - (C) Lôïi ích kinh teá roøng = Thaëng dö ngöôøi tieâu duøng + Thaëng dö nhaø saûn xuaát (A + B) = (A) + (B) Thaëng dö ngöôøi tieâu duøng = Toång lôïi ích kinh teá - Toång doanh thu A = (A + B + C) - (B + C) Thaëng dö nhaø saûn xuaát = Toång doanh thu - Toång chi phí kinh teá B = (B + C) - (C) 8 4 GP Shukla
 5. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Phaân loaïi caùc nhaäp löôïng vaø xuaát löôïng haøng hoùa cuûa moät döï aùn Caùc haøng hoaù coù theå ngoaïi thöông Haøng hoùa hay dòch vuï ñöôïc coi laø coù theå ngoaïi thöông khi gia taêng trong caàu (hoaëc cung) cuûa döï aùn khoâng taùc ñoäng tôùi löôïng caàu cuûa nhöõng ngöôøi tieâu duøng trong nöôùc. • . Gia taêng trong caàu cuûa haøng hoùa COÙ THEÅ NHAÄP KHAÅU daãn tôùi gia taêng trong caàu nhaäp khaåu. • . Gia taêng trong caàu cuûa haøng hoùa COÙ THEÅ XUAÁT KHAÅU daãn tôùi giaûm suùt trong xuaát khaåu • . Khi moät döï aùn saûn xuaát ra haøng hoùa coù theå ngoaïi thöông, thì seõ toàn taïi vieäc giaûm suùt trong nhaäp khaåu hoaëc gia taêng trong xuaát khaåu. Haøng hoùa coù theå nhaäp khaåu bao goàm caùc haøng nhaäp khaåu vaø caùc haøng saûn xuaát trong nöôùc laø haøng thay theá töông töï cho caùc haøng nhaäp khaåu. Haøng hoùa coù theå xuaát khaåu bao goàm caùc haøng xuaát khaåu vaø caùc haøng thay theá töông töï cho caùc haøng xuaát khaåu 9 Haøng coù theå nhaäp khaåu Giaù S Cung noäi ñòa Giaù cung trong theá Pm giôùi bò boùp meùo Em * PCIF * (1+Tm) + Fm D Caàu noäi ñòa Soá löôïng so d Q Qo moãi naêm so Nhaäp khaåu = Q d- Q o Em = Tæ gía hoái ñoaùi thò tröôøng Tm = Thueá suaát nhaäp khaåu FM = Cöôùc vaän taûi noäi ñòa tôùi thò tröôøng 10 5 GP Shukla
 6. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Döï aùn cung caáp theâm haøng hoùa coù theå nhaäp khaåu Giaù S noäi ñòa S w/ döï aùn Stheá giôùi Dnoäi ñòa Q1 Q2 Q3 Soá löôïng Döï aùn laøm giaûm soá löôïng haøng nhaäp khaåu. Khoâng coù thay ñoåi veà giaù, saûn löôïng cuûa caùc nhaø cung caáp noäi ñòa khaùc hoaëc tieâu duøng noäi ñòa. 11 Döï aùn caàu theâm haøng coù theå nhaäp khaåu Giaù S noääi ñòa S theá giôùi D w/ döï aùn D noäi ñòa Q1 Q2 Q3 Soá löôïng Nhu caàu cuûa döï aùn ñöôïc thoûa maõn bôûi nhaäp khaåu boå sung (cung theá giôùi). Khoâng coù thay ñoåi veà giaù, saûn löôïng cuûa caùc nhaø cung caáp noäi ñòa khaùc hoaëc tieâu duøng noäi ñòa 12 6 GP Shukla
 7. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Haøng coù theå xuaát khaåu Giaù S Cung noäi ñòa Em * PFOB * (1-tx) - Fx Giaù caàu trong theá Pm giôùi bò boùp meùo D Caàu noäi ñòa Soá löôïng d so Qo Q haøng naêm Xuaát khaåu = Q - Q so d o Em = Tæ giaù hoái ñoaùi thò tröôøng Tx = Thueá xuaát khaåu Fx = Chi phí vaän taûi vaø giao dòch tôùi caûng Tieáp trang sau 13 Döï aùn cung caáp theâm haøng coù theå xuaát khaåu Giaù S noäi ñòa S w/ Döï aùn D theá giôùi Dnoääi ñòa Q1 Q2 Q3 Soá löôïng Döï aùn laøm taêng xuaát khaåu. Khoâng coù thay ñoåi veà giaù, saûn löôïng cuûa caùc nhaø cung caáp noäi ñòa khaùc hoaëc tieâu duøng noäi ñòa. 14 7 GP Shukla
 8. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Döï aùn caàu theâm haøng coù theå xuaát khaåu Giaù S noäi ñòa D theá giôùi D w/ Döï aùn D noäi ñòa Q1 Q2 Q3 Soá löôïng Nhu caàu cuûa döï aùn seõ laøm giaûm löôïng xuaát khaåu. Khoâng coù thay ñoåi veà giaù, saûn löôïng cuûa caùc nhaø cung caáp noäi ñòa khaùc hoaëc tieâu duøng noäi ñòa 15 Haøng hoùa khoâng theå ngoaïi thöông Haøng hoaù hoaëc dòch vuï ñöôïc coi laø khoâng theå ngoaïi thöông khi giaù noäi ñòa cuûa noù ñöôïc xaùc ñònh bôûi caàu vaø cung trong nöôùc. Trong tröôøng hôïp naøy, gia taêng trong caàu (hoaëc cung) cuûa döï aùn coù theå taùc ñoäng tôùi giaù thò tröôøng, löôïng caàu bôûi ngöôøi tieâu duøng noäi ñòa hoaëc löôïng saûn xuaát bôûi caùc nhaø cung caáp khaùc. 16 8 GP Shukla
 9. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Haøng khoâng theå ngoaïi thöông Giaù S Cung noäi ñòa Giaù cung trong theá Em * PCIF * (1+Tm) + Fm giôùi bò boùp meùo Pm Giaù caàu trong theá Em * PFOB* (1-tx) - Fx giôùi bò boùp meùo D Caàu noäi ñòa Soá löôïng haøng naêm 17 Moät soá ví duï haøng coù theå ngoaïi thöông vaø haøng khoâng theå ngoaïi thöông • Ñieàu gì laøm cho moät haøng hoaù trôû thaønh khoâng theå ngoaïi thöông? Ñoù laø chi phí vaän taûi so vôùi giaù trò cuûa noù. • Chuùng ta haõy phaân loaïi caùc haïng muïc sau : – Maùy moùc vaø thieát bò – Hoaù chaát caùc loaïi, haøng deät may, haøng ñieän töû, xe hôi vaø xe taûi – Than ñaù, caùc loaïi saûn phaåm töø daàu moû – Caùc vaät lieäu xaây döïng : gaïch, caùt vaø soûi, xi maêng – Ñaát vaø caùc toaø nhaø – Caùc dòch vuï nhö caét toùc, vaän taûi ñöôøng boä vaø ñöôøng saét, caùc dòch vuï taøi chính (ngaân haøng vaø baûo hieåm) 18 9 GP Shukla
 10. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Haøng phi ngoaïi thöông Caùc lôïi ích kinh teá cuûa saûn löôïng döï aùn (Khoâng coù boùp meùo) Giaù S0 A S0 + Döï aùn C P0 E G F P1 B D D0 Qs Q0 d QT 1 Q1 Soá löôïng Giaù trò cuûa nguoàn löïc ñöôïc tieát Giaù trò cuûa kieäm phaàn tieâu duøng gia taêng 19 Tính giaù trò kinh teá cuûa haøng phi ngoaïi thöông Giaù trò kinh teá = Ws Ps + Wd Pd = toång coù troïng soá cuûa giaù cung (Ps) vaø giaù caàu (Pd) Trong ñoù : Ñoä co giaõn cung ε Ws = = Ñoä co giaõn cung + Ñoä co giaõn caàu ε + |η| Ñoä co giaõn caàu |η| Wd = = Ñoä co giaõn cung + Ñoä co giaõn caàu ε + |η| P s = Giaù cung trung bình P d = Giaù caàu trung bình Ghi chuù : Trong tröôøng hôïp haøng ngoaïi thöông, toaøn boä troïng soá ôû beân cung vì caàu khoâng thay ñoåi. 20 10 GP Shukla
 11. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Haøng phi ngoaïi thöông: Caùc lôïi ích kinh teá cuûa saûn löôïng döï aùn (Thueá ñaùnh treân saûn löôïng) Giaù S0 A S0 + Döï aùn d0 = m P P 0 (1+ts) N F d1 m P = P (1+ts) 1 G s m E P 0 = P 0 J s m P 1 = P 1 H B D D0 D0 loaïi boû thueá Soá löôïng Q 1 Q d/s0 Q 1 s d Caùc lôïi ích kinh teá Giaù trò cuûa Ws P m + Wd P m (1+ t s ) nguoàn löïc Giaù trò cuûa phaàn ñöôïïc tieát kieäm tieâu duøng taêng leân Pm: Giaù thò tröôøng trung bình 21 Haøng phi ngoaïi thöông Lôïi ích kinh teá cuûa saûn löôïng döï aùn (Saûn löôïng ñöôïc trôï giaù) Giaù S0 Sau trôï giaù s m S0 P 0 = P 0 / (1-k) H Sau trôï giaù S 0+Döï aùn A s m P 1 = P 1 / (1-k) F d0 m E I P = P 0 J d1 = m P P 1 G B C D0 D Qs Q d/s Qd Soá löôïng 1 0 1 Giaù trò cuûa Caùc lôïi ích kinh teá nguoàn löïc Giaù trò cuûa phaàn P m Ws + Wd P m ñöôïc tieát tieâu duøng gia kieäm (1-k) taêng 22 11 GP Shukla
 12. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Haøng phi ngoaïi thöông Giaù Caùc chi phí kinh teá cuûa nhaäp löôïng cuûa döï aùn (Nhaäp löôïng ñöôïc trôï giaù) S0 H s m P 1 = P 1 / (1-k) C Sau trôï giaù G S s m 0 P 0 = P 0 / (1-k) B D E I d m P 1= P 1 F J P 0= P 0 d m A D0+ Döï aùn D0 d d/s0 s Soá löôïng Q1 Q Q 1 Caùc chi phí kinh teá Giaù trò cuûa Giaù trò cuûa caùc P m phaàn tieâu duøng Ws + Wd P m nguoàn löïc boå (1-k) bò trì hoaõn sung 23 Söû duïng moâ hình phi ngoaïi thöông ñeå öôùc tính giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä vaø giaù kinh teá cuûa voán (Tæ leä chieát khaáu) • Tæ giaù hoái ñoaùi laø chi phí cuûa ngoaïi teä vaø ñöôïc xaùc ñònh bôûi caàu vaø cung ngoaïi teä. Veà phía caàu coù caùc thueá nhaäp khaåu, trong khi veà phía cung chuùng ta coù caùc thueá vaø trôï caáp xuaát khaåu. Tính tæ leä trung bình cuûa thueá nhaäp khaåu vaø thueá/trôï caáp xuaát khaåu vaø söû duïng moâ hình phi ngoaïi thöông ñeå tính chi phí kinh teá cuûa ngoaïi teä. • Chi phí cuûa voán laø giaù cuûa tieàn vaø ñöôïc xaùc ñònh bôûi caàu vaø cung caùc ngaân quó. Ai coù nhu caàu ñoái vôùi caùc ngaân quó? Ai cung caùc ngaân quó? Nhöõng boùp meùo laø gì? Söû duïng laõi suaát thò tröôøng vaø caùc boùp meùo, chuùng ta coù theå öôùc tính chi phí kinh teá cuûa voán. • Coù hai tham soá quoác gia; khoâng phaûi rieâng cuûa döï aùn. 24 12 GP Shukla
 13. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Öôùc tính giaù kinh teá cuûa haøng coù theå ngoaïi thöông 1. Caùc ñieàu chænh cho haøng hoùa – caùc boùp meùo ngoaïi thöông cuï theå • . Neáu moät döï aùn saûn xuaát hay tieâu duøng moät haøng hoùa coù theå ngoaïi thöông, noù seõ laøm taêng hoaëc giaûm nhaäp khaåu hay xuaát khaåu. Do ñoù giaù trò kinh teá cuûa moät nhaäp löôïng hay xuaát löôïng coù theå ngoaïi thöông laø giaù CIF hoaëc FOB cuûa noù. • . Ñeå coù caùc giaù trò CIF/FOB töø caùc giaù taøi chính cuûa haøng hoùa ñöôïc caàu (ñöôïc cung) bôûi döï aùn, caàn hieäu chænh chuùng theo caùc boùp meùo cuï theå cuûa haøng hoaù. Caùc loaïi thueá vaø trôï caáp laø nhöõng khoaûn chuyeån giao giöõa ngöôøi tieâu duøng, nhaø saûn xuaát vaø chính phuû vaø khoâng phaûi laø phaàn nguoàn löïc thöïc ñaõ ñöôïc döï aùn tieâu duøng hoaëc saûn xuaát. 2. Giaù trò cuûa ngoaïi teä laø tæ giaù hoái ñoaùi kinh teá (môø) (Ee) • . Nhaân caùc giaù CIF vaø FOB ôû cöûa khaåu vôùi giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä (Ee) • . Caùch khaùc, boå sung phí thöôûng ngoaïi hoái [(Ee/Em) - 1], hoaëc [(Ee/OER) - 1], treân moãi ñôn vò ngoaïi teä ñaõ ñöôïc caàu (hoaëc ñöôïc cung) bôûi döï aùn. • Ghi chuù : Khi moät thaønh phaàn cuûa haïng muïc phi ngoaïi thöông laø coù theå ngoaïi thöông cuõng caàn tôùi ñieàu chænh naøy. 3. Caùc ñieàu chænh cho chi phí boác dôõ vaø cöôùc vaän taûi . Caùc chi phí kinh teá cuûa boác dôõ vaø cöôùc vaän taûi caàn thieát ñeå ñöa haøng ngoaïi thöông tôùi cöûa khaåu hoaëc töø cöûa khaåu ñi caàn ñöôïc tính ñeå coù ñöôïc caùc giaù kinh teá taïi ñòa ñieåm döï aùn. Chuùng ñöôïc tính baèng caùch chuyeån ñoåi giaù trò taøi chính sang giaù trò kinh teá. • . Trong tröôøng hôïp haøng nhaäp khaåu, nhöõng chi phí naøy caàn ñöôïc boå sung vaøo giaù CIF. • Trong tröôøng hôïp haøng xuaát khaåu, nhöõng chi phí naøy caàn ñöôïc tröø ra khoûi giaù FOB. 25 Giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä Khi phaân tích ñöôïc thöïc hieän baèng ñoàng noäi teä, taùc ñoäng leân ngoaïi teä cuûa thay ñoåi trong caàu (hoaëc cung) cuûa caùc haøng hoaù coù theå ngoaïi thöông caàn ñöôïc chuyeån thaønh noäi teä. Söï chuyeån ñoåi naøy caàn ñöôïc thöïc hieän vôùi giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä (Ee) vì noù seõ khaùc vôùi tæ giaù hoái ñoaùi taøi chính do caùc boùp meùo trong ngoaïi thöông. Ñieàu naøy y nhö laø cheânh leäch giöõa caùc giaù taøi chính vaø giaù kinh teá cuûa moät haøng hoaù hoaëc dòch vuï khi coù caùc boùp meùo treân thò tröôøng cuûa noù. Tæ giaù hoái ñoaùi thò tröôøng (Em) hoaëc tæ giaù hoái ñoaùi chính thöùc (OER) • Neáu khoâng coù caùc boùp meùo veà phía caàu vaø phía cung cuûa caùc haøng hoaù coù theå ngoaïi thöông, vaø neáu tæ giaù hoái ñoaùi ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc löïc thò tröôøng hoaëc bôûi chính phuû, thì giaù kinh teá cuûa ngoaïi teä baèng tæ giaù hoái ñoaùi thò tröôøng (Em) hoaëc tæ gía hoái ñoaùi chính thöùc (OER). Caùc boùp meùo trong ngoaïi thöông • Caùc boùp meùo trong ngoaïi thöông laøm thay ñoåi caàu vaø/hoaëc cung cuûa ngoaïi teä, laøm cho tæ giaù hoái ñoaùi thò tröôøng hoaëc tæ giaù hoái ñoaùi chính thöùc khoâng coøn ño ñöôïc giaù kinh teá cuûa ngoïai teä; Ví duï, • Caùc loaïi thueá nhaäp khaåu – Laøm giaûm nhu caàu ñoái vôùi ngoaïi teä vaø laøm cho Em hoaëc laø OER nhoû hôn Ee • Caùc loaïi thueá xuaát khaåu – Laøm giaûm cung ngoaïi teä treân thò tröôøng vaø laøm cho Em hoaëc OER lôùn hôn Ee • Caùc loaïi trôï caáp xuaát khaåu – Laøm taêng cung ngoaïi teä treân thò tröôøng vaø laøm cho Em hoaëc OER nhoû hôn Ee 26 13 GP Shukla
 14. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Lôïi ích vaø chi phí kinh teá cuûa haøng coù theå nhaäp khaåu vaø coù theå xuaát khaåu 1. Chi phí kinh teá cuûa haøng coù theå nhaäp khaåu, ñöôïc söû duïng nhö moät nhaäp löôïng cuûa döï aùn Moät cô sôû taïi Nuwara Eliya gaàn Colombo cheá taïo maùy bieán theá ñieän aùp thaáp, söû duïng nam chaâm saét ñöôïc nhaäp töø Ñaøi Loan. Ngöôøi mua chính cuûa nhöõng bieán theá naøy laø caùc ñôn vò ôû caáp huyeän thuoäc UÛy ban Ñieän löïc Quoác gia tham gia vaøo nhieäm vuï ñieän khí hoùa noâng thoân. Colombo laø caûng gaàn Nuwara Eliya nhaát vaø vaän taûi giöõa Colombo vaø Nuwara Eliya baèng xe taûi. 27 Chi phí kinh teá cuûa caùc nam chaâm saét ñöôïc cô sôû ôû Nuwara Eliya söû duïng laø gì ? Chi phí taøi chính cuûa nam chaâm saét nhaäp khaåu : CIF Colombo + Thueá nhaäp khaåu vaø thueá choáng baûo hoä + Caûng phí bao goàm caû thueá + Cöôùc phí töø Colombo tôùi Nuwara Eliya Giaù do cô sôû ôû Nuwara Eliya traû Chi phí kinh teá cuûa nam chaâm nhaäp khaåu seõ laø : CIF ñöôïc hieäu chænh phí thöôûng ngoaïi hoái + Giaù trò kinh teá cuûa caûng phí + Giaù trò kinh teá cuûa cöôùc phí töø Colombo tôùi Nuwara Eliya 28 14 GP Shukla
 15. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Döï aùn söû duïng haøng coù theå nhaäp khaåu : Chi phí kinh teá Nhaäp khaåu nam chaâm saét Tæ giaù hoái ñoaùi (Rupi/USD) 55 Phí thöôûng ngoaïi hoái 12% Thueá nhaäp khaåu nhö % cuûa gía CIF 40% Thueá choáng baûo hoä nhö % cuûa giaù CIF 20% Giaù CIF Colombo (USD/ngaøn nam chaâm) 1,000 Cöôùc phí vaø Baûo hieåm phí tôùi Nuwara Eliya töø Colombo bao goàm caû thueá (Rupi/ngaøn nam chaâm) 400 Caûng phí bao goàm caû thueá (Rupi/ngaøn nam chaâm) 250 Giaù taøi chính CF chöa Giaù trò Phaàn traêm Phí thöôûng Giaù trò (Rupi) Hieäu chænh Kinh teá chöa coù theå ng/thöông Ngoaïi hoái Kinh teá ñaõ Hieäu chænh Hieäu chænh [A] [B] [C=A*B] [D] [E=A*D*FEP] [F=C+E] CIF Colombo (Rupi/ngaøn nam chaâm) 55,000 1.00 55,000 100% 6,600 61,600 Thueá nhaäp khaåu (Rupi/ngaøn nam chaâm) 22,000 0.00 - --- --- 0.00 Thueá choáng baûo hoä (Rupi/ngaøn nam chaâm) 11,000 0.00 - --- --- 0.00 Plus Caûng phí 250 0.90 225 50% 15 240 Cöôùc phí & Baûo hieåm phí Tôùi Nuwara Eliya 400 0.80 320 30% 14 334 Giaù taïi coång nhaø maùy 88,650 62,174 Heä soá chuyeån ñoåi = EV/FV 0.70 29 2. Lôïi ích kinh teá cuûa haøng coù theå nhaäp khaåu do döï aùn saûn xuaát ra (Thay theá nhaäp khaåu) UÛy ban Ñieän löïc Quoác gia Sri Lanka trình ra moät döï aùn xaây döïng nhaø maùy ñieän ñoát baèng than taïi Kandy. Hieän taïi than ñöôïc nhaäp khaåu töø UÙc ñeå phuïc vuï nhaø maùy ñieän naøy. Than seõ ñöôïc boác dôõ taïi caûng Trincomalee vaø sau ñoù seõ ñöôïc chuyeân chôû tôùi Kandy baèng ñöôøng saét. Vaän chuyeån haøng hoùa baèng ñöôøng saét ñöôïc trôï giaù. Cuõng coù moät keá hoaïch phaùt trieån moät moû than taïi Ratnapura ñeå cung caáp than cho nhaø maùy ñieän Kandy thay theá than nhaäp khaåu. Vaän taûi töø moû tôùi nhaø maùy ñieän seõ baèng xe taûi. 30 15 GP Shukla
 16. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Lôïi ích kinh teá cuûa than töø moû than Ratnapura seõ laø gì ? Chi phí taøi chính cuûa than nhaäp khaåu tôùi Nhaø maùy ñieän Kandy : CIF Trincomalee + Thueá nhaäp khaåu + Caûng phí bao goàm caû thueá + Caûng phí tôùi nhaø maùy ñieän vaø baûo hieåm Giaù cuûa nhaø nhaäp khaåu - Chi phí vaän taûi töø moû tôùi nhaø maùy ñieän Giaù ôû moû 31 Lôïi ích kinh teá (giaù) cuûa than ñöôïc saûn xuaát töø moû than Ratnapura seõ laø giaù trò kinh teá cuûa khoaûn tieát kieäm ñoái vôùi neàn kinh teá do khoâng nhaäp khaåu than cho nhaø maùy ñieän. CIF ñöôïc hieäu chænh phí thöôûng ngoaïi hoái + Giaù trò kinh teá cuûa caûng phí + Giaù trò kinh teá cuûa cöôùc phí vaø baûo hieåm phí töø Trincomalee - Giaù trò kinh teá cuûa chi phí vaän chuyeån töø moû tôùi nhaø maùy 32 16 GP Shukla
 17. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Döï aùn saûn xuaát haøng coù theå nhaäp khaåu : Lôïi ích kinh teá Saûn xuaát cuûa moû than Ratnapura Tæ giaù hoái ñoaùi(Rupi/US$) 55 Phí thöôûng ngoaïi hoái 12% Thueá nhaäp khaåu (%) cuûa CIF 35.00% Giaù CIF Trincomalee (US$/Taán) 30 Giaù CIF ñaõ hieäu chænh ** 25 ** Giaù trò nhieät löôïng coù ích (kilo calo/kg) ñoái vôùi than nhaäp khaåu laø 6000 trong khi ñoái vôùi than Ratnapura chæ coù 5000. Giaù trò CIF cuûa than Ratnapura vì vaäy ñöôïc hieäu chænh moät caùch phuø hôïp. Caûng phí bao goàm caû thueá 280 (Rupi/Taán) Cöôùc phí & Baûo hieåm phí cho ñöôøng saét töø Trincomalee tôùi Nhaø maùy ñieän Kandy bao goàm caû trôï giaù (Rupi/Taán) 750 Cöôùc phí xe taûi töø moû tôùi nhaø maùy bao goàm caû thueá 30 (Rupi/Taán) Giaù taøi chính CF chöa Giaù trò Phaàn traêm coù Phí thöôûng Giaù trò (Rupi) hieäu chænh kinh teá chöa theå ng/thöông ngoaïi hoái kinh teá ñaõ hieäu chænh hieäu chænh [A] [B] [C=A*B] [D] [E=A*D*FEP] [F=C+E] CIF Trincomalee (Rupi/Taán) 1375 1.00 1,375 100% 165 1,540 Thueá nhaäp khaåu (Rupi/Taán) 481 0.00 - --- --- - Coäng Caûng phí 280 0.90 252 50% 17 269 Cöôùc phí & Baûo hieåm phí töø caûng tôùi nhaø maùy 750 1.15 863 50% 45 908 Tröø Cöôùc phí töø moû tôùi nhaø maùy 30 0.80 24 50% 2 26 Giaù taïi nhaø maùy 2,856 2,691 Heä soá chuyeån ñoåi = EV/FV 0.94 33 3. Lôïi ích kinh teá cuûa haøng coù theå xuaát khaåu do döï aùn saûn xuaát Maïng truyeàn taûi ñieän ñöôïc saûn xuaát bôûi Kurunegala Electricals Ltd. vaø ñöôïc Rural Electrification Authority (REA) söû duïng ñeå thöïc hieän keá hoaïch ñieän khí hoaù quoác gia taïi caùc vuøng ngoaïi oâ vaø noâng thoân cuûa ñaát nöôùc. Moät phaàn saûn phaåm naøy cuõng ñöôïc xuaát khaåu. Caûng gaàn nhaát laø Colombo vaø maïng ñieän ñöôïc vaän chuyeån baèng xe taûi. Saûn phaåm naøy ñöôïc trôï giaù xuaát khaåu . 34 17 GP Shukla
 18. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Lôïi ích kinh teá cuûa maïng ñieän do Kurunegala Electricals Ltd. saûn xuaát laø gì ? Giaù taøi chính cuûa maïng ñieän xuaát khaåu maø Kurunegala Electricals Ltd. nhaän ñöôïc : FOB Colombo + Trôï giaù - Cöôùc phí töø Kurunegala tôùi Colombo vaø baûo hieåm phí - Caûng phí taïi caûng Colombo Giaù nhaän ñöôïc bôûi Kurunegala Electricals Ltd. Lôïi ích kinh teá (giaù) cuûa maïng ñieän xuaát khaåu seõ laø : FOB ñöôïc hieäu chænh phí thöôûng ngoaïi hoái - Giaù trò kinh teá cuûa cöôùc phí vaø baûo hieåm phí töø Kurunegala tôùi Colombo - Giaù trò kinh teá cuûa caûng phí 35 Döï aùn saûn xuaát haøng coù theå xuaát khaåu: Lôïi ích kinh teá Xuaát khaåu maïng ñieän töø Kurunegala Tæ giaù hoái ñoaùi (Rs/US$) 55 Phí thöôûng ngoaïi hoái 12% Trôï giaù xuaát khaåu (%) cuûa FOB 7.50% Giaù FOB Colombo (US$/Taán) 1,800 Cöôùc phí vaø baûo hieåm phí töø Kurunegala tôùi Colombo bao goàm caû thueá (Rupi/Taán) 1,500 Caûng phí bao goàm caû thueá 500 (Rupi/Taán) Giaù taøi chính CF chöa Giaù trò Phaàn traêm coù Phí thöôûng Giaù trò (Rupi) ñieàu chænh kinh teá chöa theå ng/thöông ngoaïi hoái kinh teá ñieàu chænh ñaõ ñieàu chænh [A] [B] [C=A*B] [D] [E=A*D*FEP] [F=C+E] FOB Colombo (Rupi/Taán) 99,000 1.00 99,000 100% 11,880 110,880 Trôï giaù (Rupi/Taán) 7,425 0.00 - --- --- 0.00 Tröø Cöôùc phí & Baûo hieåm phí 1,500 0.80 1,200 30% 54 1,254 Caûng phí 500 0.90 450 50% 30 480 Giaù taïi coång nhaø maùy 104,425 109,146 Heä soá chuyeån ñoåi = EV/FV 1.05 36 18 GP Shukla
 19. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối 4. Chi phí kinh teá cuûa haøng coù theå xuaát khaåu ñöôïc döï aùn söû duïng Nhaø maùy ñieän Kandy cuõng söû duïng caùc oáng theùp mua töø Sigiriya. Caùc oáng theùp ñöôïc saûn xuaát taïi Sigiriya cuõng ñöôïc xuaát khaåu qua caûng Colombo. Vaän chuyeån töø Sigiriya tôùi Colombo baèng xe taûi vaø vaän chuyeån tôùi Kandy baèng ñöôøng saét. Chi phí kinh teá cuûa oáng theùp ñöôïc söû duïng bôûi nhaø maùy ñieän Kandy laø gì ? 37 Chi phí taøi chính cho caùc oáng theùp xuaát khaåu : FOB Colombo - Caûng phí taïi Colombo - Cöôùc phí töø Sigiriya tôùi Colombo vaø baûo hieåm phí Giaù do nhaø maùy Sigiriya nhaän ñöôïc + Cöôùc phí vaø baûo hieåm phí töø Sigiriya tôùi Kandy Giaù do nhaø maùy ñieän Kandy traû Chi phí kinh teá cuûa oáng theùp seõ laø : FOB ñöôïc hieäu chænh phí thöôûng ngoaïi hoái - Giaù trò kinh teá cuûa caûng phí - Giaù trò kinh teá cuûa cöôùc phí Freight vaø baûo hieåm phí töø Sigiriya tôùi Colombo + Giaù trò kinh teá cuûa cöôùc phí vaø baûo hieåm phí töø Sigiriya tôùi Kandy 38 19 GP Shukla
 20. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 28: Phân tích 2004-2005 Bài giảng Kinh tế và Phân tích Phân phối Döï aùn söû duïng haøng coù theå xuaát khaåu nhö nhaäp löôïng : Chi phí kinh teá Nhaø maùy ñieän Kandy söû duïng oáng theùp nhö nhaäp löôïng Tæ giaù hoái ñoaùi (Rupi/USD) 55 Phí thöôûng ngoaïi hoái 12% Giaù FOB Colombo (USD/Taán) 700 Cöôùc phí vaø baûo hieåm phí töø Sigiriya tôùi Colombo keå caû thueá (Rupi/Taán) 200 Caûng phí keå caû thueá (Rupi/Taán) 250 Cöôùc phí vaø baûo hieåm ñöôøng saét töø Sigiriya tôùi nhaø maùy Kandy keå caû trôï giaù (Rupi/Taán) 900 Giaù taøi chính CF chöa Giaù trò Phaàn traêm coù Phí thöôûng Giaù trò (Rupi) hieäu chænh kinh teá ñaõ theå ng/thöông ngoaïi hoái kinh teá ñaõ hieäu chænh hieäu chænh [A] [B] [C=A*B] [D] [E=A*D*FEP] [F=C+E] FOB Colombo (Rupi/taán) 38,500 1.00 38,500 100% 4,620 43,120 Tröø Cöôùc phí & Baûo hieåm phí (Sigirya-Colombo) 200 0.80 160 50% 12 172 Caûng phí 250 0.90 225 50% 15 240 Coäng Cöôùc phí vaø baûo hieåm phí töø Sigiriya tôùi Kandy 900 1.15 1,035 50% 54 1,089 Giaù taïi coång nhaø maùy 38,950 43,797 Heä soá chuyeån ñoåi = EV/FV 1.12 39 20 GP Shukla
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2