intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Phân tích tài chính công ty

Chia sẻ: Thị Diễm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:107

0
85
lượt xem
23
download

Phân tích tài chính công ty

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm + Phản ánh tổng hợp, tòan diện mọi mặt hoạt động + Trong một kỳ kế tóan Báo cáo TC bao gồm: + Bảng cân đối kế tóan (B01-DN) + Bảng báo cáo kết quả kinh doanh (B02-DN) + Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ (B03-DN)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích tài chính công ty

 1. Chuyªn ®Ò Ph© tÝch tµi chÝnh n Tµi c hÝnh c «ng ty An PGS .,TS .Vò C¤NG TY TR¦¥NG KHOA TCDN HOC VIÖN TµI CHÝNH MBA. hOÀNG THỊ THANH THÙY 1
 2. Ph©n tÝc h Tµi chÝnh c«ng ty PhÇn 1. Ph© tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp n PhÇn 2. Ph© tÝch tµi chÝnh dự ¸n ® t­ n Çu 2
 3. PhÇn 1 Ph© tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp n 3
 4. I. LËp vµ ®äc c¸c b¸o c¸o TCDN 1.1 LËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh 1.2 §äc c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh 4
 5. 1.2 §äc c¸c b¸o c ¸o tµi chÝnh 1.2.1 Tæ ng quan c hung vÒ b¸o c ¸o TCDN - Kh¸i niÖm +Ph¶n ¸nh tæng hîp, tßan diÖn mäi mÆt ho¹t ®éng +Trong mét kú kÕ tãan 5
 6. 1.2 §äc c ¸c b¸o c ¸o tµi c hÝnh 1.2.1 Tæ ng quan c hung vÒ b¸o c ¸o TCDN - B¸o c¸o TC bao gåm: +B¶ng c© ® kÕ tãan (B01-DN) n èi +B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh (B02-DN) +B¶ng b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ (B03-DN) +B¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o (B09-DN) 6
 7. 1.2 §äc c ¸c b¸o c ¸o tµi c hÝnh 1.2.1 Tæ ng quan c hung vÒ b¸o c ¸o TCDN - §èi t­îng ph¶i lËp: DN ® lËp, cã t­ c¸ch ph¸p nh© éc n - Thêi ®iÓm lËp: +§èi víi c¬quan qu¶n lý +§èi víi DN 7
 8. 1.2 §äc c ¸c b¸o c ¸o tµi c hÝnh 1.2.1 Tæ ng quan c hung vÒ b¸o c ¸o TCDN - N¬ göi b¸o c¸o i +Nhãm cã quyÒn lîi trùc tiÕp +Nhãm cã quyÒn lîi gi¸n tiÕp +Nhãm qu¶n lý, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp 8
 9. 1.2 §äc c ¸c b¸o c ¸o tµi c hÝnh 1.2.2 §äc b¶ng c ©n ®è i kÕ to ¸n (B¶n B01-DN) - Kh¸i niÖm - ý nghÜa: + B¶ng c© ® kÕ to¸n nh»m m« t¶ søc m¹nh tµi n èi chÝnh cña doanh nghiÖp, b»ng c¸ch tr× bµy nh nh÷ thø mµ doanh nghiÖp cã vµ nh÷ thø ng ng mµ doanh nghiÖp nî t¹i mét thêi ®iÓm. + Ng­êi ta coi b¶ng c© ® kÕ to¸n nh­ mét bøc n èi ¶nh chôp nhanh, 9
 10. 1.2 §äc c ¸c b¸o c ¸o tµi c hÝnh 1.2.2 §äc b¶ng c ©n ®è i kÕ to ¸n (B¶n B01-DN) b. VÒ kÕt cÊu: B¶ng c© ® kÕ to¸n ® chia lµm 2 phÇn theo n èi ­îc nguyªn t¾c c© ® PhÇn Tµi s¶n b»ng phÇn Nguån vèn. n èi: Tµi s ¶n Ng uån vè n Tµi s¶n ngắn han TÝnh Thanh Nguån tµi trî ng¾n h¹n - TiÒn kho¶n cao - Vay ng¾n h¹n - DÇu t­ ng¾n h¹n - PhÇn chiÕm dông TÝnh Thanh - C¸c kho¶n ph¶i thu Nguån tµi trî trung gian -Hµng hãa tån kho kho¶n thÊp vµ dµi h¹n - Vay trung gian - Vay dµi h¹n Nguån vèn chñ së h­u Tµi s¶n dài han - Vèn gãp - Lîi nhuËn giữ lại - C¸c quü kinh tÕ 10
 11. 1.2 §äc c ¸c b¸o c ¸o tµi c hÝnh 1.2.2 §äc b¶ng c ©n ®è i kÕ to ¸n (B¶n B01-DN) - PhÇn tµi s¶n: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ cña toµn bé tµi s¶n hiÖn cã t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o, thuéc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña doanh nghiÖp +VÒ mÆt kinh tÕ: c¸c sè liÖu ë phÇn tµi s¶n ph¶n ¸nh quy m« vµ kÕt cÊu c¸c lo¹i vèn, tµi s¶n. +VÒ mÆt ph¸p lý: sè liÖu ë phÇn tµi s¶n thÓ hiÖn sè vèn vµ tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña doanh nghiÖp 11
 12. 1.2 §äc c ¸c b¸o c ¸o tµi c hÝnh 1.2.2 §äc b¶ng c ©n ®è i kÕ to ¸n (B¶n B01-DN) - PhÇn nguån vèn: ph¶n ¸nh nguån h× thµnh c¸c nh lo¹i tµi s¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp thêi ®iÓm b¸o c¸o. +VÒ mÆt kinh tÕ, :sè liÖu ë phÇn nguån vèn thÓ hiÖn quy m« vµ c¬cÊu c¸c nguån vèn +VÒ mÆt ph¸p lý: sè liÖu ë phÇn nguån vèn thÓ hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý cña doanh nghiÖp ®èi víi ng­êi cung cÊp vèn 12
 13. C«ng ty cæ phÇn lam son B¶ng c© ® kÕ tãan (d¹ng rót gän) n èi Ngµy 31/12/200N D¬ vÞ: 1.000.000 ® n TT PhÇn tµi s¶n Sè ® nam Çu Sè cuèi nam A Tµi s ¶n ng ¾n h¹n 980 1090 1 TiÒn 30 10 2 C¸c kháan ® t­ ng¾n h¹n Çu 50 20 3 C¸c kháan ph¶i thu 320 450 4 Hµng hãa tån kho 520 570 5 Tµi s¶n l­u ®éng kh¸c 60 40 B Tµi s ¶n dµi h¹n 1810 2750 1 Tµi s¶n cè ® Þnh 1540 2620 Nguyªn gi¸ 1770 2930 KhÊu hao lòy kÕ -230 -310 2 C¸c kháan ® t­ dµi h¹n Çu 120 90 3 Chi phÝ x© dùng c¬b¶n dë dang y 150 40 Tæ ng c é ng tµi s ¶n 2790 3840 PhÇn nguån vèn A Nî ph¶i tr¶ 860 1630 I Nî ng¾n h¹n 640 1370 1 Vay ng¾n h¹n 180 940 2 Ph¶i tr¶ nhµ cung cÊp 350 210 3 Ph¶i nép ng© s¸ch n 70 190 4 Ph¶i thanh tãan CBCNV 40 30 II Vay dµi h¹n 220 260 B Ng uån vè n c hñ s ë h-u 1930 2210 I Vèn gãp vµ lîi nhuËn 1900 2200 1 Vèn cæ phÇn th­êng(100000 cf) 1000 1000 2 ThÆng d­ vèn 200 200 3 Quü ® t­ ph¸t triÓn Çu 310 500 4 Lîi nhuËn ch­a ph© phèi n 150 350 5 Vèn ® t­ XDCB Çu 240 150 II Nguån vèn quü kh¸c 30 10 1 Quü phóc lîi khen th­ëng 30 10 Tæ ng ng uån v è n 2790 3840 13
 14. 1.2 §äc c ¸c b¸o c ¸o tµi c hÝnh 1.2.3 B¶ng b¸o c ¸o kÕt qu¶ kinh do anh (mÉu B02-DN)  Ph¶n ¸nh mét c¸ch tæng qu¸t t× h× vµ kÕt qu¶ nh nh kinh doanh trong mét niªn ® kÕ to¸n é  B¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ® coi nh­ cuèn ­îc phim quay chËm 14
 15. C«ng ty cæ phÇn lam son B¶ng b¸o c¸o l·i lç Ngµy 31/12/200N §¬ vÞ: 1.000.000 ® n STT Néi dung TiÒn 1 Doanh thu thuÇn 11.500 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 6400 3 L·i gép 5.100 4 Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 50 5 Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh 180 Trong ® l·i vay ph¶i tr¶ ã 160 6 Chi phÝ Qu¶n lý doanh nghiÖp 2.400 7 Chi phÝ b¸n hµng 1500 8 L·i tr­íc thuÕ ho¹t ®éng kinh doanh 1070 9 Thu nhËp kh¸c 10 10 Chi phÝ kh¸c 30 11 L·i (lç) kh¸c (20) 12 Tæng l·i tr­íc thuÕ 1050 13 ThuÕ TNDN (28%) 294 14 L·i sau thuÕ 756 15 Chia cæ tøc 360 16 Lîi nhuËn l­u gi÷ 396 15
 16. II. Ph©n tÝc h TCDN 2.1 Ph© tÝch chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu suÊt ho¹t ® n éng 2.2 Ph© tÝch chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ ho¹t ® n éng 2.3 Ph© tÝch chØ tiªu c¬cÊu tµi chÝnh vµ tµi s¶n n 2.4 Ph© tÝch chØ tiªu ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh tãan n 2.5 Ph© tÝch nguån tµi trî vµ sö dông nguån tµi trî n 16
 17. 2.1 ph©n tÝc h c hØ tiªu s uÊt s ö dô ng a. Vßng quay hµng tån kho Gi¸ vèn hµng b¸n Sè vßng quay = hµng tån kho Hµng tån kho b× qu© trong kú nh n b. Sè ngµy mét vßng quay hµng tån kho Sè ngµy 360 ngµy 1 vßng = quay Sè vßng quay hµng tån kho 17
 18. 2.1 ph©n tÝc h c hØ tiªu s uÊt s ö dô ng c. Vßng quay c¸c kháan ph¶i thu Doanh thu thuÇn +VAT ® ra Çu Vßng quay c¸c = Sè d­ b× qu© c¸c kháan ph¶i thu nh n kháan ph¶i thu d. Kú thu tiÒn trung b×nh 360 ngµy Sè d­ BQ c¸c kháan ph¶i thu Kú thu tiÒn = = x360 trung b× nh Vßng quay c¸c kháan ph¶i thu Doanh thu thuÇn +VAT ® ra Çu 18
 19. 2.1 ph©n tÝc h c hØ tiªu s uÊt s ö dô ng e. Vßng quay vèn l­u ®éng Vßng quay Doanh thu thuÇn vèn = Vèn l­u ®éng b× qu© nh n l­u ®éng f. Sè ngµy mét vßng quay vèn l­u ®éng Sè ngµy mét 360 ngµy vßng quanh vèn = l­u ®éng Sè vßng quay vèn l­u ®éng 19
 20. 2.1 ph©n tÝc h c hØ tiªu s uÊt s ö dô ng g. HiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh HiÖu suÊt Doanh thu thuÇn sö dông = vèn cè ®Þnh Vèn cè ® b× qu© inh nh n 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản