intTypePromotion=3

Bài giảng Tài chính công ty: Chương 2 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:58

0
61
lượt xem
9
download

Bài giảng Tài chính công ty: Chương 2 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung cơ bản của bài giảng Tài chính công ty Chương 2 Phân tích tài chính nhằm trình bày về vai trò của phân tích tài chính, dạo lại các báo cáo tài chính, các tỉ số tài chính phổ biến, phân tích tỉ số, nhóm tỉ số thanh khoản, minh họa tỉ số thanh toán nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công ty: Chương 2 - TS. Nguyễn Thu Hiền

 1. Chương Phân tích tài chính Môn Tài chính công ty TS. Nguy n Thu Hi n
 2. T i sao c n phân tích tài chính? V i nhà qu n tr : C i thi n qu n tr tài chính V i nhà u tư: ánh giá cơ h i u tư M c tiêu: ánh giá tình hình tài chính, i m m nh i m y u; so sánh v i quá kh , v i ngành, v i i th c nh tranh
 3. D o l i Các báo cáo tài chính B ng Cân i k toán Tài s n = N + V n c Tài s n = N + V n c ông ông TÀI S N NGU N V N Ti n m t; Ti n Kho n ph i tr ; TS ng n h n g i ngân hàng; tín phi u, kỳ N ng n T n kho; Kho n phi u công ty; h n ph i thu Vay ngân hàng ng n h n TS u tư tài Ch kh ng khoán th : tín Vay ngân hàng N trung dài dài h n; Trái chính phi u, kỳ phi u phi u công ty h n ng nh n TS vô hình Danh ti ng, giá tr hình nh t, công trình TS dài h n xây d ng, máy V n c ph n; V nc ông L i nhu n tích móc thi t b lũy
 4. D o l i Các báo cáo tài chính Minh h a: B ng cân i k toán công ty Simsboro: B ng cân i k toán Công ty máy tính Simsboro Tài s n Ngu n v n Ti n m t $175 Kho n ph i tr $115 Kho n ph i thu 430 Tín phi u ng n h n 115 T n kho 625 Ngu n v n lưu ng $230 Tài s n lưu ng $1,230 Trái phi u $600 Nhà máy & thi t b $2,500 Tr : Kh u hao tlũy (1,200) C phi u ph thông $300 TSC ròng $1,300 Giá tr th ng dư 600 T ng tài s n $2,530 L i nhu n gi l i 800 T ng v n c ông $1,700 T ng n và VC $2,530
 5. Basic Financial Statements:Review The balance sheet for the Simsboro Computer Company is as follows: Balance Sheet Simsboro Computer Company Assets Liabilities Cash $175 Accounts Payable $115 Accounts Receivable 430 S-T Notes Payable 115 Inventories 625 Current Liabilities $230 Current Assets $1,230 Bonds $600 Plant & Equipment $2,500 Owner’s Equity Less:Acc. Depr. (1,200) Common Stock $300 Net Fixed Assets $1,300 Paid-in Capital 600 Total Assets $2,530 Retained Earnings 800 Total Owners’ Equity $1,700 Total Liabilities and Owners Equity $2,530
 6. D o l i Các báo cáo tài chính Báo cáo thu – Chi phí = L qunhu n xu t kinh thu nh p (BC k t i s n ròng Doanh thu – Chi phí = L i nhu n ròng Doanh doanh) Dthu bán hàng Giá v n hàng bán Thu nh p tài chính Lương L i nhu n v n Kh u hao Thêm vào Thu lãi Tr lãi C t c C t c L i nhu n Chi phí khác Thu gi l i
 7. D o l i Các báo cáo tài chính Minh h a: Báo cáo thu nh p công ty Simsboro: Báo cáo thu nh p Công ty máy tính Simsboro Doanh thu $1,450 Giá v n hàng bán 875 L i nhu n g p $575 Chi phí ho t ng 45 Kh u hao 200 L i nhu n ho t ng $330 Chi phí lãi 60 L i nhu n trư c thu $270 Thu (40%) 108 L i nhu n ròng $162 Tr c t c 100 Thêm vào L i nhu n gi l i $62
 8. Basic Financial Statements: Review The income statement for the Simsboro Computer Company is as follows: Income Statement Simsboro Computer Company Sales $1,450 Cost of Goods Sold 875 Gross Profit $575 Operating Expenses 45 Depreciation 200 Net Operating Income $330 Interest Expense 60 Net Income Before Taxes $270 Taxes (40%) 108 Net Income $162 Dividends Paid 100 Addition to Retained Earnings $62
 9. Các T s tài chính ph bi n: B ng cân i k toán Công ty máy tính Simsboro Tài s n LN ròng Ngu n v n L i nhu n cTi nphit u (EPS) = m Kho n ph i thu CP lưu Tín phi ph ngtr n h n $175 430 Kho n hànhu i $115 115 T n kho 625 Ngu n v n lưu ng $230 Tài s n lưu ng $1,230 Trái phi u $600 Nhà máy & thi t b $2,500 Tr : Kh u hao tlũy (1,200) C phi u ph thông $300 TSC ròng $1,300 Giá tr th ng dư 600 Báo cáo thu nhn p T ng tài s $2,530 L i nhu n gi l i 800 T ng v n c ông $1,700 Công ty máy tính Simsboro T ng n và VC $2,530 Doanh thu $1,450 Giá v n hàng bán 875 L i nhu n g p $575 Chi phí ho t ng 45 Kh u hao 200 S c phi u lưu hành: 100 L i nhu n ho t ng $330 Chi phí lãi L i nhu n trư c thu 60 $270 EPS = $162 = $1.62 Thu (40%) 108 100 L i nhu n ròng $162 Tr c t c 100 Thêm vào L i nhu n gi l i $62
 10. Các T s tài chính ph bi n: B ng cân i k toán Công ty máy tính Simsboro Tài s n Tr c t c Ngu n v n C t c c phin m t(DPS) = Ti u Kho n ph i thu CP lưu Tín phi ph ngtr n h n $175 430 Kho n hànhu i $115 115 T n kho 625 Ngu n v n lưu ng $230 Tài s n lưu ng $1,230 Trái phi u $600 Nhà máy & thi t b $2,500 Tr : Kh u hao tlũy (1,200) C phi u ph thông $300 TSC ròng $1,300 Giá tr th ng dư 600 Báo cáo thu nhn p T ng tài s $2,530 L i nhu n gi l i 800 T ng v n c ông $1,700 Công ty máy tính Simsboro T ng n và VC $2,530 Doanh thu $1,450 Giá v n hàng bán 875 L i nhu n g p $575 Chi phí ho t ng 45 Kh u hao 200 S c phi u lưu hành: 100 L i nhu n ho t ng $330 Chi phí lãi L i nhu n trư c thu 60 $270 EPS = $100 = $1.00 Thu (40%) 108 100 L i nhu n ròng $162 Tr c t c 100 Thêm vào L i nhu n gi l i $62
 11. Phân tích T s T s tài chính là cách chu n hóa các thông tin tài chính có th ư c dùng so sánh gi a các th i i m và các công ty khác nhau Doanh nghi p là nơi t p h p các ngu n l c: Tài s n (trên B ng cân i k toán) ư c chuy n hóa thành l i nhu n (trên Báo cáo thu nh p) thông qua quá trình s n xu t và bán hàng
 12. Phân tích T s 5 nhóm T s tài chính 1. T s thanh kho n (thanh kho n ng n h n) 2. T s hi u qu ho t ng (s d ng tài s n) 3. T s òn cân n (thanh kho n dài h n) 4. T s kh năng sinh l i 5. T s giá tr th trư ng
 13. 1. Nhóm t s thanh kho n Doanh nghi p có th thanh toán các trách nhi m n ng n h n? TS ng n h n T s thanh toán hi n th i = N ng n h n DN có tài s n ng n h n chi tr các kho n n ng n h n? m an toàn như th nào?
 14. Minh h a T s thanh toán hi n th i Balance Sheet Simsboro Computer Company Assets Liabilities Cash $175 Accounts Payable $115 Accounts Receivable 430 S-T Notes Payable 115 Inventories 625 Current Liabilities $230 Current Assets $1,230 Bonds $600 Plant & Equipment $2,500 Owner’s Equity Less:Acc. Depr. (1,200) Common Stock $300 Net Fixed Assets $1,300 Paid-in Capital 600 Income Statement Total Assets $2,530 Retained Earnings 800 Simsboro Computer Company Total Owners’ Equity $1,700 Sales $1,450 Total Liabilities and CurrentGoods Sold Current Assets Cost of Ratio = 875 Owners Equity $2,530 Current Liabilities Gross Profit $575 Operating Expenses 45 Depreciation 200 Net Operating Income $330 Current Ratio = $1,230 Interest Expense 60 = 5.35x Net Income Before Taxes $270 $230 Taxes (40%) 108 Net Income $162 Dividends Paid 100 Addition to Retained Earnings $62
 15. 1. Nhóm t s thanh kho n Doanh nghi p có th thanh toán các trách nhi m n ng n h n? Tài s n lưu ng – T n kho T s thanh toán nhanh = N ng n h n Kh năng thanh toán c a công ty như th nào n u không k các kho n tài s n ng n h n kém thanh kho n như t n kho?
 16. Minh h a t s thanh toán nhanh Balance Sheet Simsboro Computer Company Assets Liabilities Cash $175 Accounts Payable $115 Accounts Receivable 430 S-T Notes Payable 115 Inventories 625 Current Liabilities $230 Current Assets $1,230 Bonds $600 Plant & Equipment $2,500 Owner’s Equity Less:Acc. Depr. (1,200) Common Stock $300 Net Fixed Assets $1,300 Paid-in Capital 600 Income Statement Total Assets $2,530 Retained Earnings 800 Simsboro Computer Company Total Owners’ Equity $1,700 Sales Current Assets - Inventory $1,450 Total Liabilities and Acid-Test Ratio = Current Liabilities Owners Equity $2,530 Cost of Goods Sold 875 Gross Profit $575 Operating Expenses 45 Depreciation 200 Net Operating Income $330 $1,230 -$625 Interest Expense 60 Quick Ratio = =2.63x Net Income Before Taxes $270 $230 Taxes (40%) 108 Net Income $162 Dividends Paid 100 Addition to Retained Earnings $62
 17. 1. Nhóm t s thanh kho n Liquidity Ratios Doanh nghi p có th thanh toán các trách nhi m n ng n h n? TS ng n h n – N ng n h n V n lưu ng ròng/TTS = T ng tài s n Công ty phân b bao nhiêu tài s n cho các tài s n ng n h n nh m m b o thanh kho n?
 18. Minh h a V n L ròng/TTS Balance Sheet Simsboro Computer Company Assets Liabilities Cash $175 Accounts Payable $115 Accounts Receivable 430 S-T Notes Payable 115 Inventories 625 Current Liabilities $230 Current Assets $1,230 Bonds $600 Plant & Equipment $2,500 Owner’s Equity Less:Acc. Depr. (1,200) Common Stock $300 Net Fixed Assets $1,300 Paid-in Capital 600 Income Statement Total Assets $2,530 Retained Earnings 800 Simsboro Computer Company Total Owners’ Equity $1,700 Sales $1,450 Total Liabilities and Cost of Goods Sold Current Assets - Current LiabilitiesEquity $2,530 875 Owners Gross Profit to TA = NWC $575 Operating Expenses 45 Total Assets Depreciation 200 Net Operating Income $330 $1,230 -$230 Interest Expense 60 NWC to TA = Net Income Before Taxes $270 $2,530 =39.53% Taxes (40%) 108 Net Income $162 $1,230 -$230 Dividends Paid 100 NWC to TA = =.40x Addition to Retained Earnings $62 $2,530
 19. 2. Nhóm t s Hi u qu ho t ng Efficiency Ratios ánh giá chung m c hi u qu trong vi c s d ng các ngu n l c (tài s n) t o doanh thu Doanh thu Vòng quay kho n ph i thu = Kho n ph i thu M c kho n ph i thu có ư c duy trì m c v a ph i t o doanh thu?
 20. Minh h a Vòng quay kho n ph i thu Balance Sheet Simsboro Computer Company Assets Liabilities Cash $175 Accounts Payable $115 Accounts Receivable 430 S-T Notes Payable 115 Inventories 625 Current Liabilities $230 Current Assets $1,230 Bonds $600 Plant & Equipment $2,500 Owner’s Equity Less:Acc. Depr. (1,200) Common Stock $300 Net Fixed Assets $1,300 Paid-in Capital 600 Income Statement Total Assets $2,530 Retained Earnings 800 Simsboro Computer Company Accts Rec. Total Owners’ Equity $1,700 Sales Sales $1,450 Turnover = Total Liabilities and Cost of Goods Sold 875 AccountsEquity Owners Receivable $2,530 Ratio Gross Profit $575 Operating Expenses 45 Depreciation 200 Net Operating Income $330 Interest Expense 60 Accts Rec Turnover = $1450 = 3.37x Net Income Before Taxes $270 $430 Taxes (40%) 108 Net Income $162 Dividends Paid 100 Addition to Retained Earnings $62

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản