intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính công ty nâng cao: Chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

80
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Quan hệ giữa tỷ suất lợi nhuận và rủi ro thuộc bài giảng tài chính công ty nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận, đo lường rủi ro của danh mục đầu tư, đa dạng hoá rủi ro, tác động của chứng khoán riêng lẻ đến rủi ro của danh mục, mô hình CAPM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công ty nâng cao: Chương 2

 1. TÀI CHÍNH CÔNG TY NÂNG CAO CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 1
 2. CHƯƠNG 2 QUAN HỆ GIỮA TỶ SUẤT LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 2
 3. NỘI DUNG 1. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận 2. Đo lường rủi ro của danh mục đầu tư 3. Đa dạng hoá rủi ro 4. Tác động của chứng khoán riêng lẻ đến rủi ro của danh mục 5. Mô hình CAPM Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 3
 4. 1. Rủi ro và tỷ suất lợi nhuận  Lợi nhuận  Tỷ suất lợi nhuận  Lợi nhuận kỳ vọng  Phương sai, độ lệch chuẩn  Hệ số biến thiên Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 4
 5. 1. Rủi ro và tỷ suất lợi nhuận  Lợi nhuận của một khoản đầu tư (bằng tiền) + Thu nhập cổ tức + Lãi (lỗ) vốn  Tỷ suất lợi nhuận (tỷ lệ phần trăm) Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 5
 6. Lợi nhuận kỳ vọng n k  k p i 1 i i Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 6
 7. Lợi nhuận kỳ vọng Víi k - gi¸ trÞ kú väng cña lîi nhuËn n - sè tr¹ng th¸i (biÕn cè) cã kh¶ n¨ng x¶y ra ki - lîi nhuËn øng víi tr¹ng th¸i thø i pi - x¸c suÊt x¶y ra tr¹ng th¸i i Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 7
 8. Phương sai và độ lệch chuẩn Ph­¬ng sai (variance) VAR = (σ)2 Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 8
 9. Phương sai và độ lệch chuẩn  Độ lệch chuẩn(SD) đo độ phân tán ( khác biệt) giữa lợi nhuận thực tế và kỳ vọng n 2   (k i  k ) p i 1 i Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 9
 10. Phương sai và độ lệch chuẩn  Tính phương sai theo giá trị quá khứ 2 1    n  VAR = n 1 ki k   i 1  Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 10
 11. Phương sai và độ lệch chuẩn SD = (VAR)1/2 Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 11
 12. Hệ số biến thiên 2 khoản đầu tư có độ lệch chuẩn và lợi nhuận kỳ vọng khác nhau thì so sánh hệ số biến thiên CV= σ/ k rủi ro trên 1 đơn vị lợi nhuận CVA > CVB  A rủi ro hơn B Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 12
 13. 2. Rủi ro của danh mục đầu tư  TSLN kỳ vọng của danh mục K = WAkA + WBkB + ……+WZkZ k WA , WZ - tỷ trọng của tài sản A,B,….Z trong danh mục kA, ….kZ - TSLN kỳ vọng của tài sản A,…..Z Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 13
 14. Rủi ro của danh mục đầu tư  Trường hợp tổng quát n n 1/2 p = ( ww ) i1 j1 i j i, j víi i,j = ri,j i j - ®ång ph­¬ng sai ri,j hay corrij - hÖ sè t­¬ng quan (-1,1) Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 14
 15. Hệ số đồng phương sai n Cov(k A ; k B )   Pi [k Ai  E (k A )]  [k Bi  E (k B )] i 1 Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 15
 16. Tính theo giá trị trong quá khứ  Cov(kA , kB Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 16
 17. Hệ số tương quan Cov ( k A , k B )  AB  Corr ( k A , k B )   A B  1   AB   1 Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 17
 18. Rủi ro của danh mục đầu tư  Danh mục đầu tư gồm hai chứng khoán: p= [ WA22A + WB22B + 2WA WBABcorrAB]1/2 trong ®ã: WA , WB - tû träng cña chøng kho¸n A, B trong danh môc 2A , 2B - ph­¬ng sai cña chøng kho¸n A, B corrAB - hÖ sè t­¬ng quan gi÷aTSLN cña chøng kho¸n A vµ B Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 18
 19. 3. Đa dạng hoá rủi ro  Kết hợp đầu tư các CK không có quan hệ tương quan cùng chiều hoàn hảo  giảm rủi ro  Rủi ro = Rủi ro hệ thống + Phi hệ thống Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 19
 20. 3. Đa dạng hoá rủi ro  Rủi ro hệ thống: RR biến động lợi nhuận của CK hay danh mục đầu tư do sự thay đổi lợi nhuận của thị trường do b/đ của KT thế giới, chính sách thuế, năng lượng, giá dầu tăng .... Không thể giảm thiểu bằng đa dạng hóa  Rủi ro phi hệ thống: liên quan đến 1 công ty hay một ngành kinh doanh V/d: đầu tư vào SP mới o hiệu quả, dự án, bãi công.... Ch2_TCCTNC_Rui ro & loi nhuan 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2