Phân tích và đánh giá hoạt động tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
1.775
lượt xem
1.051
download

Phân tích và đánh giá hoạt động tài chính doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-tại sao doanh nghiệp muốn/cần phải vay nợ? -cấu trúc vốn của doanh nghiệp như thế nào? đòn bẩy tài chính ra sao? -công ty có khả năng hoàn trả nợ vay? -ngân lưu từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có đủ trả nợ hay không?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phân tích và đánh giá hoạt động tài chính doanh nghiệp

 1. PHAÂN TÍCH VAØ ÑAÙNH GIAÙ HOAÏT ÑOÄNG TAØI GIA NG CHÍNH DOANH NGHIEÄP CH 1
 2. Toång quaùt veà phaân tích taøi chính ng doanh nghieäp Ai seõ laø ngöôøi söû duïng caùc baùo caùo taøi chính Ai seõ ng vaø caùc keát quaû phaân tích???. Hoï söû duïng caùc keát quaû phaân tích ñeå laøm Ho ng gì???. 2
 3. Nhöõng ngöôøi söû duïng caùc keát quaû ng phaân tích Caùc chuû nôï. Caùc nhaø ñaàu tö (caùc coå ñoâng). Caùc nhaø quaûn trò. ……. Caùc nhoùm ngöôøi treân ñaây caàn tìm hieåu nhöõng vaán ñeà gì? 3
 4. Caùc chuû nôï - Taïi sao doanh nghieäp muoán/caàn phaûi vay nôï? n/ca - Caáu truùc voán cuûa doanh nghieäp nhö theá naøo? Ñoøn baåy taøi chính ra sao? - Coâng ty coù khaû naêng hoaøn traû nôï vay? - Ngaân löu töø hoaït ñoäng kinh doanh cuûa doanh ng nghieäp coù ñuû traû nôï hay khoâng? hay khoâ 4
 5. Caùc nhaø ñaàu tö (caùc coå ñoâng) - Doanh nghieäp hoaït ñoäng nhö theá naøo hieän ng taïi? Kyø voïng trong töông lai? Ky n g - Ruûi ro do caáu truùc voán hieän taïi ra sao? do ca - Suaát sinh lôøi kyø voïng cuûa doanh nghieäp laø ng bao nhieâu? - Vò theá caïnh tranh cuûa doanh nghieäp nhö theá nh naøo? 5
 6. Caùc nhaø quaûn trò Caàn bieát taát caû caùc thoâng tin maø caùc chuû nôï vaø tin ma nhaø ñaàu tö tìm hieåu, COÄNG THEÂM: NG - Lónh vöïc naøo cuûa doanh nghieäp hieän nay laønay la thaønh coâng nhaát? Lónh vöïc naøo chöa thaønh nh nh coâng? - Nhöõng ñieåm maïnh/ yeáu veà tình hình taøi chính nh y e cuûa doanh nghieäp? - Nhöõng thay ñoåi naøo caàn ñöôïc thöïc hieän ñeå caûi thieän tình hình hoaït ñoäng trong töông lai? ng 6
 7. Nguoàn döõ lieäu ñeå phaân tích - Caùc baùo caùo taøi chính: baûng caân ñoái keá toaùn, ba ng baùo caùo thu nhaäp, baùo caùo löu chuyeån tieàn teä ba ba vaø baûng thuyeát minh. ng - Baùo caùo kieåm toaùn. - Baùo caùo toång keát cuûa ban giaùm ñoác… ng ban gia Caùc baùo caùo treân ñöôïc laáy soá lieäu lòch söû veà hoaït ñoäng cuûa coâng ty vaø caùc chæ tieâu hoaït ng ñoäng bình quaân cuûa moät soá doanh nghieäp trong ng ngaønh hoaëc chæ tieâu moät soá doanh nghieäp tieâu nh bieåu trong ngaønh. nh 7
 8. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN ($) TAØI SAÛN 2005 2004 1. Tieàn maët 2.540 2.081 1. Tie 2. Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 1.800 1.625 2. 3. Caùc khoaûn phaûi thu 18.320 16.850 3. Ca 4. Haøng toàn kho 27.530 26.470 4. Ha ng TAØI SAÛN NGAÉN HAÏN 50.190 47.026 5. Taøi saûn daøi haïn 31.700 30.000 5. Ta TAØI SAÛN DAØI HAÏN 31.700 30.000 TOÅNG TAØI SAÛN 81.890 77.026 T O NG NGUOÀN VOÁN 2005 2004 6. Caùc khoaûn phaûi traû 9.721 8.340 6. Ca 7. Vay ngaén haïn ngaân haøng 8.500 5.635 7. Vay ng 8. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 2.000 2.000 8. Nô 9. Nôï ngaén haïn khaùc 5.302 4.900 9. Nô Toång: Nôï ngaén haïn 25.523 20.875 ng 10. Nôï daøi haïn 22.000 24.000 10. Nô TOÅNG NÔÏ 47.523 44.875 NG 11. Voán chuû sôû höõu 34.367 32.151 11. Vo TOÅNG NGUOÀN VOÁN 81.890 77.026 NG 8
 9. BAÛNG BAÙO CAÙO KQKD ($) NG KHOAÛN MUÏC 2005 1. Doanh thu thuaàn 112.760 2. Giaù voán baùn haøng 85.300 ng 3. Laõi goäp 27.460 4. Chi phí baùn haøng vaø quaûn lyù 15.940 Chi ph ng 5. Laõi tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT) 11.520 6. Laõi vay (I) 3.160 7. Laõi tröôùc thueá (EBT) 8.360 8. Thueá thu nhaäp doanh nghieäp (40%) 3.344 9. Laõi roøng 5.016 ng 10. Coå töùc coå phieáu öu ñaõi 2.800 11. Thu nhaäp coå phieáu thöôøng 2.216 Thu nha ng 12. Lôïi nhuaän giöõ laïi 1.329 13. Lôïi nhuaän ñem chia 887 14. Soá löôïng coå phieáu thöôøng (ngaøn coå phieáu) 1.300 ng ng 15. Giaù thò tröôøng moãi coå phieáu 20 ng 16. Giaù trò soå saùch moãi coå phieáu 26,44 ch 17. Thu nhaäp moãi coå phieáu (EPS) 1,704 Thu nha 18. Coå töùc moãi coå phieáu (DPS) 0,68 9
 10. CAÙC TYÛ SOÁ TAØI CHÍNH Tyû soá thanh toaùn: ño löôøng khaû naêng thanh toaùn Ty ng cuûa coâng ty. Tyû soá hoaït ñoäng: ño löôøng möùc ñoä hoaït ñoäng lieân Ty ng ng ng quan ñeán taøi saûn cuûa coâng ty. Tyû soá ñoøn baåy taøi chính: cho thaáy vieäc söû duïng nôï Ty cho ng cuûa coâng ty coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán hieäu quaû nh ng hoaït ñoäng kinh doanh. ng Tyû soá khaû naêng sinh lôøi: bieåu hieän khaû naêng taïo laõi Ty bie cuûa taøi saûn vaø voán chuû sôû höõu. Tyû soá giaù trò thò tröôøng cho thaáy coâng ty ñöôïc caùc Ty ng nhaø ñaàu tö ñaùnh giaù nhö theá naøo. nh Tyû soá taêng tröôûng. Ty ng 10
 11. 1/ TYÛ SOÁ THANH TOAÙN - LIQUIDITY RATIOS Tyû soá thanh toaùn hieän haønh (Current ratio): ñaây Ty nh (Current laø moät trong nhöõng thöôùc ño khaû naêng thanh toaùn cuûa moät coâng ty vaø noù ñöôïc söû duïng roäng ng ng raõi nhaát: theå hieän khaû naêng söû duïng taøi saûn ngaén the ng haïn ñeå trang traûi caùc khoaûn nôï ngaén haïn. Coâng thöùc: Tyû soá thanh hieän haønh (Rc) = TSNH / nôï ngaén haïn nh TSNH nô Rc = 50.190/25.523 = 1,97 11
 12. 1/ TYÛ SOÁ THANH TOAÙN - LIQUIDITY RATIOS Tyû soá thanh toaùn nhanh (Quick ratio): tyû soá thanh Ty toaùn nhanh döïa treân “taøi saûn coù tính thanh khoaûn“, bao goàm taát caû taøi saûn ngaén haïn tröø haøng toàn kho ñeå trang traûi caùc khoaûn nôï ngaén ng haïn. Coâng thöùc: Tyû soá thanh toaùn nhanh = (TSNH - toàn kho)/nôï (TSNH ngaén haïn Rq = 22.660/25.523 = 0,89 12
 13. 1/ TYÛ SOÁ THANH TOAÙN - LIQUIDITY RATIOS Tyû soá thanh toaùn baèng tieàn: tyû soá thanh toaùn Ty ng baèng tieàn döïa treân “taøi saûn coù tính thanh khoaûn ng cao“, bao goàm taát caû taøi saûn ngaén haïn tröø caùc khoaûn phaûi thu vaø haøng toàn kho ñeå trang traûi ng caùc khoaûn nôï ngaén haïn. Coâng thöùc: Tyû soá thanh toaùn baèng tieàn = (TS ngaén haïn - caùc ng (TS nga khoaûn phaûi thu - toàn kho)/ Nôï ngaén haïn )/ Nô Tyû soá thanh toaùn baèng tieàn=4.340/25.523 = 0,17 ng 13
 14. 2/ TYÛ SOÁ HOAÏT ÑOÄNG - ACTIVITY RATIOS Voøng quay khoaûn phaûi thu (Receivable Turnover - Vo ng (Receivable RT): phaûn aùnh chaát löôïng khoaûn phaûi thu vaø möùc RT): pha nh ng ñoä thaønh coâng cuûa coâng ty trong thu hoài nôï. nh Coâng thöùc: RT = doanh thu thuaàn / caùc khoaûn phaûi thu RT doanh ca Kyø thu tieàn bình quaân (Average Collection Period - Ky (Average ACP). ACP = caùc khoaûn phaûi thu * 360 / doanh thu thuaàn = ACP ca 360 doanh 360/ RT 360/ RT = 112.760/18.320 = 6,155 voøng. RT vo ng ACP = 360/6,155 = 58,5 ngaøy. ACP nga 14
 15. 2/ TYÛ SOÁ HOAÏT ÑOÄNG - ACTIVITY RATIOS Voøng quay toàn kho (Inventory turnover - IT): phaûn Vo ng aùnh coâng ty ñaõ baùn haøng trong kho nhanh hay nh ng chaäm. Coâng thöùc: IT = Doanh thu thuaàn / toàn kho IT Doanh to IT = = 112.760/27.530 = 4,1 laàn. IT la Voøng quay toång taøi saûn (Total asset turnover - Vo ng ng (Total TAT): phaûn aùnh hieäu quaû söû duïng toaøn boä taøi saûn TAT): pha nh ng ñeå taïo ra doanh thu. Coâng thöùc:TAT = doanh thu thuaàn / toång taøi saûn. doanh to ng TAT = 112.760 / 81.890 = 1,37 laàn. TAT la 15
 16. 2/ TYÛ SOÁ HOAÏT ÑOÄNG - ACTIVITY RATIOS Voøng quay taøi saûn daøi haïn (Fixed asset turnover - Vo ng FAT): phaûn aùnh hieäu quaû söû duïng taøi saûn daøi haïn ñeå nh ng taïo ra doanh thu. Coâng thöùc: FAT = doanh thu thuaàn / taøi saûn daøi haïn. FAT doanh ta TAT = 112.760 / 31.700 = 3,56 laàn. TAT la Voøng quay voán chuû sôû höõu (Equity turnover - ET): ñaây Vo ng (Equity ET): laø chæ tieâu höõu ích ñeå phaân tích khía caïnh taøi chính cuûa nh coâng ty, noù phaûn aùnh hieäu quaû söû duïng voán chuû sôû höõu no nh ng ñeå taïo ra doanh thu. Coâng thöùc: ET = doanh thu thuaàn / voán chuû sôû höõu ET doanh vo TAT = 112.760 / 34.367 = 3,28 laàn. TAT la 16
 17. 2/ TYÛ SOÁ HOAÏT ÑOÄNG - ACTIVITY RATIOS Voøng quay voán chuû sôû höõu = doanh thu thuaàn / voán chuû sôû höõu = {doanh thu thuaàn / toång taøi saûn} x ng {toång taøi saûn / voán chuû sôû höõu = voøng quay toång ng taøi saûn x boäi soá taøi saûn so voán chuû sôû höõu 81 . 890 = 1 , 37 x = 3 , 28 34 . 367 17
 18. 3/ TYÛ SOÁ ÑOØN BAÅY TAØI CHÍNH - FINANCIAL NH FINANCIAL LEVERAGE RATIOS LEVERAGE Tyû soá nôï so vôùi voán chuû sôû höõu (debt-to-equity Ty equity ratio) - ño löôøng möùc ñoä söû duïng nôï so vôùi voán chuû ng ng so vô sôû höõu. Tyû soá nôï so vôùi voán chuû sôû höõu=toång nôï / VCSH so vô ng Tyû soá nôï so vôùi VCSH = 47.523/34.367 = 1,383 so vô Tyû soá nôï so vôùi toång taøi saûn (debt-to-total assets Ty ng total ratio) - ño löôøng möùc ñoä söû duïng nôï so vôùi toång taøi ng ng so vô ng saûn. Tyû soá nôï so vôùi taøi saûn = toång nôï / toång taøi saûn so vô to ng to ng Tyû soá nôï so vôùi voán = 47.523/81.890 = 0,5803 so vô 18
 19. 3/ TYÛ SOÁ ÑOØN BAÅY TAØI CHÍNH - FINANCIAL NH FINANCIAL LEVERAGE RATIOS LEVERAGE Tyû soá nôï daøi haïn so vôùi voán chuû sôû höõu (Long debt - to Ty so vô (Long to - equity ratio) - ño löôøng möùc ñoä söû duïng nôï daøi haïn so equity ng ng so vôùi voán chuû sôû höõu. vô Tyû soá nôï daøi haïn so vôùi VCSH = nôï daøi haïn / VCSH so vô VCSH nô Tyû soá nôï daøi haïn so vôùi VCSH = 22.000 /34.367 = 0,64 so vô Tyû soá trang traûi laõi vay - noù duøng ñeå ño möùc ñoä maø lôïi Ty ng nhuaän phaùt sinh do söû duïng voán ñeå ñaûm baûo traû laõi vay do ng haøng naêm nhö theá naøo. ng Tyû soá trang traûi laõi vay = EBIT / Laõi vay (I) EBIT Laõ Tyû soá trang traûi laõi vay = 11.520 / 3.160 = 3,645 laàn. 11.520 la 19
 20. 4/ TYÛ SOÁ SINH LÔÏI - PROFITABILITY RATIOS Doanh lôïi tieâu thuï (ROS): noùi leân moät ñoàng doanh thu taïo ra ñöôïc bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. ROS = laõi roøng/ doanh thu thuaàn. ROS = . Doanh lôïi taøi saûn (ROA) ROA = laõi roøng / toång taøi saûn ROA = Doanh lôïi voán chuû sôû höõu (ROE) ROE = laõi roøng/ voán chuû sôû höõu ROE = 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản