PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG

Chia sẻ: Nguyễn Thị Tuyết Sương | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
396
lượt xem
69
download

PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng, là việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường kèm theo lãi suất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG

 1. Contents Khai niêm về tin dung ́ ̣ ́ ̣ Vai trò cua tin dung ̉́ ̣ ̉ Câu hoi
 2. Khai niêm vê ́ ̣ ̀ tin ́ dung ̣ Tín dụng là một phạm trù kinh tế và nó cũng là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa. Tín dụng, là việc một bên (bên cho vay) cung cấp nguồn tài chính cho đối tượng khác (bên đi vay) trong đó bên đi vay sẽ hoàn trả tài chính cho bên cho vay trong một thời hạn thỏa thuận và thường kèm theo lãi suất.
 3. Vai trò cua ti ̉ n dung ́ ̣ 1 2 3 Tin  dung  thuc  đấy  Tin  dung  gop  phần  ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ Tin dung thuc đây qua  trinh  tai  san  mơ  rộng  quan  hệ  ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̉ cac doanh nghiêp xuât mở rộng va gop  hơp tac quốc tế ́ ̀́ năng cao hiêu quả ̣ ̣ ́ phân  điều  tiết  vi  mô  ̀ ̃ ̣ ̣ ̉ ́ hoat đông san xuât nên kinh tế ̀ – kinh doanh
 4. Tin dung thuc đây quá trinh tai san xuât mở rông và gop phân điêu tiêt vĩ mô nên kinh tế ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̉ Hoat đông san xuât cua Doanh ̣ nghiêp Dự trữ ̉ Lưu San ́ xuât thông ́ ̀ ́ thừa nguôn vôn ̀ ́ thiêu nguôn vôn Cho vay ̣ ̣ ́ Hoat đông tin ̣ dung Khôi lượng tiên măt trong ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ Huy đông nguôn vôn Gửi NH lưu thông giam, cho nên lam ̉ ̀ ̀ ̃ nhan rôi ̉ ̣ ́ giam lam phat ́ ̣ ́ DN tiêp tuc tai Cho vay san xuât, mở ̉ ́ ̣ rông Lai xuât, lợi tức ̃ ́ Mở rông san xuât ̣ ̉ ́
 5. Lượng tiên dư thừa trong thị trường nêu không được huy đông và sử dung ̀ ́ ̣ ̣ kip thời có thể anh hưởng xâu đên đên tinh hinh lưu thông tiên tệ dân đên ̣ ̉ ́ ́ ́̀ ̀ ̀ ̃ ́ mât cân đôi trong quan hệ hang – tiên và hệ thông giá cả bị biên đông là ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ điêu không thể tranh khoi ̀ ́ ̉ Quan hệ tiên - hang ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ Tiên > Hang : tiên Khi đem số tiên đó ̀ dư thừa thì rât ́ ̣ thông qua hoat nhiêu, không được ̀ đông tin dung là ̣ ́ ̣ sử dung đung muc ̣ ́ ̣ cho vay, thì lam ̀ đich, trong khi đó ́ ̀ ̀ cho Tiên ~ Hang hang thì khan hiêm ̀ ́ -- giá cả binh ôn, ̀ ̉ vì không có vôn để ́ lượng tiên dư thừa ̀ san xuât---- giá cả ̉ ́ han chế , giam lam ̣ ̉ ̣ ̣ ́ cao--- lam phat, ́ phat đông tiên mât giá ̀ ̀ ́
 6. Mở rông công tac thanh toan không dung tiên măt--- giam sử dung tiên măt trong kinh tế ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣
 7. ́ ̣ ̀ ̀ Tin dung ngân hang Cho vay liên ngân hang Linh vực san xuât ̃ ̉ ́ Linh vực phi san xuât ̃ ̉ ́ ́ ́ Khu vực Khu vực Đâu tư tai chinh ̀ ̀ ́ Cho vay Trai phiêu Nhà nước Tư nhân ̀ (chứng khoan, bât ́ ́ chinh phủ ́ Tiêu dung ̣ ̉ đông san) Phân chia dong chay vôn từ hệ thông tin dung ngân hang ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̀
 8. Tin dung thuc đây cac doanh nghiêp năng cao hiêu quả hoat đông san xuât – kinh doanh ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ́ VCB: Lãi suất 17-19%/năm Lai xuât, lợi tức ̃ ́ AGB: Tối thiểu 17%-20,5%/ năm. ́ ̣ Tin dung (cho vay) Người cho vay Người đi vay Mở rông san ̣ ̉ Nâng cao …… ́ chât lượng ́ xuât kinh ̉ ̉ doanh san phâm , mở rông quy ̣ mô DN nâng cao hiêu quả hoat ̣ ̣ ̣ đông Đat lợi nhuân cao ̣ ̣ Trả lai xuât, lợi tức ̃ ́
 9. Tin dung gop phân mở rông quan hệ hợp tac quôc tế ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ NGUỒN VIỆN TRỢ ODA Ngân sách tài trợ của IFAD cho CỦA NHẬT BẢN TẠI VIỆT Việt Nam NAM ̣ ̣ ́ ̣ Hoat đông tin dung DN trong nước DN nước ngoai ̀ Viên trợ, tai ̣ ̀ ́ Cho vay, Thanh toan mượn trợ toan quôc tế ́ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ́ Xuât nhâp khâu hang hoa, 14 tổ chức tín dụng ̣ nguyên liêu quốc tế cho PVEP vay Mở rông ̀ quan hệ với nhiêu nước, gia ̣vê chinh trị ̀ Nhiêu nganh Phat liên̉ quań quań hệ ́ ́ 430 triệu USD ̀ nghề triên môi đên tin nhâp nhiêu tổ chức kinh tế ̀ ́ ̣ ̀ dung ra đời, hinh thanh môi quan hệ ̣ ̀ ̀ ̃ giữa người đi Phatvà người cho vayhệ về ngoai giao vaý triên môi quan ̉ ́ ̣ Thuc đây nên kinh tê, xã hôi phat triên ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̉ Thuc đây sự liên kêt giữa cac nước ́ ̉ ́ ́ Việt Nam luôn được coi là một trong Thuc đây quá trinh phân côngữnghquốc ́gia sử ḍ ụng hiệu quả vốn ́ ̉ ̀ nh và ợp tac lao đông ODA nhất trên thế giới, đưa tỷ lệ đói nghèo giảm từ khoảng 58% năm 1992 xuống khoảng 15% năm 2007
 10. Câu hoi ̉ Theo ban những nhân đinh sau là đung hay sai ? ̣ ̣ ̣ ́ Tin dung là câu nôi giữa tiêt kiêm và đâu tư ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ 1 Tin dung gop phân thuc đây quá trinh tich tụ và tâp trung vôn ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ 2 Tin dung gop phân thực hiên chinh sach xã hôi ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ 3 Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển 4 và ngành kinh tế mũi nhọn
 11. Tin dung là câu nôi giữa tiêt kiêm và đâu tư ́ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ 1 Tin dung là đông lực kich thich tiêt kiêm đông thời là phương tiên đap ứng nhu câu về ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ vôn cho đâu tư phat triên ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̃ ́ Nhân lai suât (bên cho vay) Cho vay Có nguôn vôn đâu tư phat triên (bên đi vay) ̀ ́ ̀ ́ ̉
 12. Tin dung gop phân thuc đây quá trinh tich tụ và tâp trung vôn ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ 2 Hoat đông cua ngân hang là tâp ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ trung vôn tiên tệ tam thời chưa sử ́ ̀ ̣ dung, trên cơ sở đó cho vay cac ̣ ́ đơn vị kinh tê. Măc khac quá trinh ́ ̣ ́ ̀ đâu tư tin dung được thực hiên ̀ ́ ̣ ̣ môt cach tâp trung, chủ yêu là cho ̣ ́ ̣ ́ cac xí nghiêp lớn, những xí nghiêp ́ ̣ ̣ khinh doanh hiêu quả ̣
 13. Tin dung gop phân thực hiên chinh sach xã hôi ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ 3 Vì thông qua hoat đông tin dung, cac tổ ̣ ̣ ́ ̣ ́ chưc tin dung phân phôi nguôn vôn ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ cua minh đung muc đich, đung đôi tượng. Đung thời gian, đia điêm. ́ ̣ ̉ Vd ngân hang chinh sach xã hôi cho ̀ ́ ́ ̣ cac hộ ngheo vay vôn lam ăn, cho sinh ́ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ viên vay tiên đi hoc …
 14. ̀ Phuc vụ cá nhân và công đông ̣ ̣ ̀ Tên ngân hang Eximbank 35.3 MD bank 21.42 SHB bank 24.02 Tỷ trong dư nợ cho vay theo nganh (tinh 31/12/2010) ̣ ̀ ́
 15. Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và ngành 4 kinh tế mũi nhọn Trong thời kì tập trung phát triển công nghiệp và ưu tiên cho xuất khẩu … Nhà nước đã tập trung tín dụng để tài trợ phát triển các ngành đó, từ đó tạo điều kiện phát triển các ngành khác
 16. ̀ Cho vay xây dựng ̣ ̣ ̀ ́ Tên ngân hang Cho vay hoat đông tai chinh Eximbank 6.98 1.74 4.9(hoat đông kd tai san và dich ̣ ̣ ̀̉ ̣ Ocean bank 22.3 vụ tư vân) ́ Western bank 20.42 1.59 SHB bank 11.06 2.44 Viet A bank 19.49 Tỷ trong dư nợ cho vay theo nganh (tinh 31/12/2010) ̣ ̀ ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản