intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông số 38-L/CTN

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

291
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông số 38-L/CTN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông số 38-L/CTN

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA LÖNH C ñ A   H ñ  T Þ C H  N í C S è  38L/CT N   C N G µ Y  10 T H¸ N G  12  M  1994 N¨ (TrÝch) CHñ   Þ CH T N íC  é NG   µ   HéI  ñ   C HO X∙  CH NGH Ü A   ÖT  VI NAM C¨n  vµo  Òu  cø  §i 103  µ  Òu  v §i 106  ña  Õn  c Hi ph¸p  íc Céng  µ    éi n  ho x∙ h   chñ  Üa  ÖtNam   ngh Vi   n¨m  1992; C¨n  vµo  Òu  cña  Ët tæ  cø  §i 78  Lu   chøc  èc  éi; Qu h NAY   C«NG   è: B ... Ph¸p  Önh  l b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  ∙  îcUû   tr     ® ®   ban  êng  ô  èc  th v Qu héi níc Céng  µ    éi chñ     ho x∙ h   nghÜa  Öt  Vi Nam   kho¸  th«ng  IX  qua  µy    ng 02 th¸ng12    n¨m  1994. ... P H ¸ P  L Ö N H B ¶ O  V Ö  C « N G   R × N H  GI A O  T H « N G T § Ó     êng  t¨ng c qu¶n  ýNhµ   íc,n©ng  l  n  cao tr¸chnhiÖm   ña  ¬    c c quan  µ   Nh níc,tæ    chøc  kinh tÕ, tæ      chøc    éi,®¬n  Þ  ò  x∙ h   v v trang nh©n  ©n  µ  äi      d v m c¸ nh©n  trong viÖc    b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng,gãp  Çn    iÓnkinh tÕ    tr       ph ph¸ttr    ­ x∙héi,    b¶o  ¶m   èc  ® qu phßng,an   ninh vµ  i sèng  ©n  ©n;   ®ê   nh d C¨n  vµo  Òu  cña  Õn  cø  §i 91  Hi ph¸p nícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt     ho x∙h   ngh Vi Nam  n¨m  1992; Ph¸p  Önh  µy  l n quy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng. tr     CH ¬NG   I NH÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1 C«ng  ×nh giao th«ng  µc¬  ë  tr     l   s kinh tÕ    ü  Ëtthuéc kÕt  Êu  ¹ tÇng    ­ k thu     c h  cã  Çm  t quan  äng ®èi  íisù  tr   v   nghiÖp    iÓn kinh tÕ  èc  ©n,  ãp  Çn  ph¸ttr     qu d g ph b¶o  ¶m   èc  ® qu phßng,an   ninh vµ  i sèng  ©n  ©n.   ®ê   nh d §i Ò u 2
 2. 2 C«ng  ×nh  tr giao th«ng  îc quy  nh   ®  ®Þ trong Ph¸p  Önh  µy  l n bao  å m   g c«ng  ×nh giao th«ng  êng  é, ® êng  ¾t  µ  êng  tr     ® b  s v® s«ng  ôc  ô  ph v giao th«ng    vËn    t¶ic«ng  éng,sau  y  äichung  µc«ng  ×nh giao th«ng. c   ®© g   l  tr     ViÖc b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  µng  h kh«ng  ©n  ông, c«ng  ×nh d d   tr   giao th«ng  µng    LuËt  µng  h h¶i do  h kh«ng  ©n  ông  Öt  d d Vi Nam   µ  é   Ët v B Lu   hµng    ÖtNam   iÒu  h¶iVi   ® chØnh. §i Ò u 3 B¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  îc quy  nh  ®  ®Þ trong Ph¸p  Önh  µy  å m     l ng nh÷ng  ¹t®éng  ho   b¶o  ¶m   toµn  µ  ® an  v tuæithä cña     c«ng  ×nh;c¸cbiÖn  tr    ph¸p   phßng  õa,ng¨n chÆn   µ  ö  ýc¸c hµnh    © m   ¹m  ng     v x l    vix ph c«ng  ×nh g©y  tr   nguy  hiÓ m   n   Ýnh  ¹ng  ©n  ©n,  ©y  Öth¹i®Õ n   µis¶n  ña  µ   íc vµ  ®Õ t m nh d g thi     t  c Nh n   cña  ©n  ©n. nh d §i Ò u 4 Nhµ   íc cã  Ýnh  n   ch s¸ch khuyÕn  Ých, b¶o  Ö   kh   v quyÒn  µ  î Ých  îp v li  h  ph¸p  ña  chøc,c¸ nh©n  c tæ     trong níc,ngoµiníc ®Ç u  ,¸p  ông  Õn  é        t  d ti b khoa  häc  µ  v c«ng  nghÖ   µo  Öc  ©y  ùng    ¹o,duy    öa  ÷a  µ  v vi x d c¶it   tu,s ch v b¶o  Ö  v c«ng  ×nh giao th«ng. tr     §i Ò u 5 Nhµ   íc thèng  Êt  n  nh qu¶n  ý vÒ   l   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng, kh«ng    ph©n  Ötc«ng  ×nh ® îcx©y  ùng  bi   tr     d b»ng  ån  èn  µo. ngu v n Nhµ   ícb¶o  ¶m   n  ® kinh phÝ  µ    iÒu  Ön    v c¸c ® ki cho  Öc  vi duy    öa  ÷a  tu,s ch vµ b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  îc ®Ç u    ©y  ùng  ®  tx d b»ng  ån  èn  ña  ngu v c ng©n  s¸ch Nhµ   íchoÆc   ã  ån  èc  õng©n    n  c ngu g t   s¸ch Nhµ   íc.   n Chñ  ña  c c«ng  ×nh giao th«ng  îc®Ç u    ©y  ùng  tr     ®  tx d b»ng    ån  èn  c¸cngu v kh¸cph¶itùb¶o  ¶m        ® kinhphÝ      ®Ó duy    öa  ÷a  µ  tu,s ch v b¶o  Ö  v c«ng  ×nh. tr §i Ò u 6 Quy  ¹ch    ¹o,m ë   éng  µ  ©ng  Êp    ¹  êng  ho c¶it   r vn c c¸c lo i® giao th«ng ph¶i   ® îc c¬    quan  µ   íc cã  Èm  Òn  Nh n   th quy phª  Öt  µ  duy v ph¶i® îc c«ng     khaic ¾ m     m èc  chØ  í . gi i ViÖc  Õt kÕ,  ©y  ùng  thi   x d c«ng  ×nh  tr giao th«ng ph¶i tu©n    theo    quy ho¹ch,kÕ   ¹ch,luËn    ho   chøng kinh tÕ    ü  Ët ®∙  îc c¬    ­ k thu   ®   quan  µ   íc cã  Nh n   thÈm  quyÒn phª duyÖt; b¶o  ¶m   Êt îng  µ  toµn  ü  Ët cña    ® ch l v an  k thu   c«ng  tr×nh. §i Ò u 7 C¬  quan  µ   íc,tæ  Nh n   chøc  kinh  Õ, tæ  t   chøc    éi,®¬n   Þ   ò  x∙ h   v v trang   nh©n  ©n  µ  äi    ©n  ã  d v m c¸ nh c tr¸chnhiÖ m   ÷ g×n, b¶o  Ö     gi     v c«ng  ×nh  tr giao  th«ng; chÊp  µnh      h c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao  th«ng  µ    v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtcã  ªnquan.     li  
 3. 3 Tæ   chøc,c¸nh©n  ícngoµiho¹t®éng, c  ótrªnl∙nhthæ  ÖtNam      n       tr       Vi   ph¶i  tu©n theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   Ò   lu     v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao tr     th«ng. §i Ò u 8 Héi  ng  ©n  ©n    Êp  ®å nh d c¸c c trong  ¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  ph vi nhi v  hc m × nh  ã  c tr¸chnhiÖ m     gi¸m    Öc    µnh  s¸tvi thih ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  ¹ ®Þa  ¬ng.   t i ph Nhµ   íct¹o®iÒu  Ön    Æt   Ën Tæ   èc  Öt Nam   µ    chøc  n   ki ®Ó M tr   qu Vi   v c¸ctæ  thµnh    viªntrong ph¹m    Ö m   ô, quyÒn  ¹n  ña  × nh    vinhi v  hcm tham      ôc, gia gi¸od   ®éng    ©n  ©n   µ  viªn nh d v gi¸m    Öc    µnh  s¸tvi thih ph¸p  Ët vÒ   lu   b¶o  Ö   v c«ng  tr×nh giao th«ng.     §i Ò u 9 Ng êisö  ông,khaith¸cc«ng  ×nh giao th«ng   d      tr     ph¶itr¶lÖ  Ý      ph giao th«ng    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    ¹  ®Þ c¸c lo ic«ng  ×nh giao  tr   th«ng  îc thu  Ö  Ý   µ  ®   l ph v møc  Ö  Ý  i víi õng lo¹ c«ng  ×nh. l ph ®è     t  i   tr §i Ò u 10 M äi  µnh    © m   ¹m  n   h vix ph ®Õ c«ng  ×nh giao th«ng  tr     ph¶i® îcxö  ýnghiªm      l  minh. CH ¬NG   II B¶O   Ö   V C«NG   × NH   TR GIAO   TH«NG §i Ò u 11 C«ng  ×nh giao th«ng  îcb¶o  Ö   tr     ®  v bao  å m: g 1­ C«ng  ×nh  êng  é: ® êng, cÇu, cèng, hÇ m,  tr ® b        vØa  Ì ® êng  «   Þ, h  ® th   b Õn   µ, b Õn     Ö   èng  ph   xe, h th tho¸tníc,cäc    Ón     tiªubi b¸o  µ    v c¸c c«ng  ×nh, tr   thiÕtbÞ  ô  î   ph tr  kh¸c; 2­ C«ng  ×nh  êng  tr ® s«ng: luång  ¹y tµu    ch   thuyÒn    trªn s«ng, hå, kªnh     ®µo  µ  v ven  Þnh;©u  v   thuyÒn,kÌ,®Ëp,     c¶ng,b Õn,    kho  , b∙i  phao    hiÖu  tiªub¸o  vµ    c¸cc«ng  ×nh,thiÕtbiphô  î tr      tr  kh¸c; 3­ C«ng  ×nh  êng  ¾t: ® êng, cÇu,  Ç m,  èng, nhµ    tr ® s    h c   ga, kho  ,h Ö   b∙i  thèng th«ng    Ýn  Öu  µ    tint hi v c¸cc«ng  ×nh,thiÕtbÞ  ô  î tr     ph tr  kh¸c. §i Ò u 12 C¨n  viÖc  ©n  Êp  cø  ph c qu¶n  ý,   Ö   èng  êng  l   h th c¸c ® giao th«ng  îcph©n    ®  lo¹ nh    i sau:
 4. 4 1­ §êng  é:quèc  é,® êng  «  Þ,® êng    b  l  ® th   tØnh,® êng  Ön, ® êng    µ    huy   x∙v ® êng  é  b chuyªn dïng;   2­  êng  § s«ng: ® êng    s«ng trung  ng, ® êng  ¬  s«ng  a   ¬ng  µ  êng  ®Þ ph v® s«ng  chuyªn dïng;   3­ §êng  ¾t:® êng  ¾t  èc    µ  êng  ¾t    s  s qu giav ® s chuyªn dïng.   §i Ò u 13 Ph¹m    vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  tr     bao  å m:  g C«ng  ×nh;hµnh  tr   lang  b¶o  Ö   v c«ng  ×nh;phÇn    tr   trªnkh«ng,phÇn  íi Æt   t,phÇn  íi Æt   íccã    d  m ®Ê   d  m n  li   ªnquan  n   toµn  ®Õ an  c«ng  ×nh vµ  toµn  tr   an  cho  ¹t®éng  ho   giao th«ng  Ën  v t¶i. Ngoµiph¹m      vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng,viÖc  ©y  ùng  µ  äi  ¹t tr       xd v m ho   ®éng kh¸ckh«ng  îcg©y    ¹i®Õ n   toµn    ®  t¸ch   an  c«ng  ×nh. tr Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ¹m    ®Þ ph vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng. tr     §i Ò u 14 ViÖc  ©y  ùng  x d c«ng  ×nh,sö  ông  µ  tr  d v khai th¸c kho¶ng      kh«ng, vïng    ®Êt, vïng  íc trong ph¹m      n    vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng ph¶i® îc c¬      quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn  Ò   l  n   th quy v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  tr     cho  Ðp  ph theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ViÖc  ©y  ùng  x d c«ng  ×nh,sö  ông  µ  tr  d v khai th¸c kho¶ng      kh«ng, vïng    ®Êt, vïng  íc ngoµi ph¹m      n    vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  ng  nh ¶nh  ëng  h ®Õ n   toµn  an  c«ng  ×nh hoÆc   toµn  tr   an  cho  ¹t®éng  ho   giao th«ng  Ën        v t¶itrªn c«ng  ×nh  tr ph¶icã    Õn  ña  ¬    ý ki c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc cã  Èm   Òn  Ò   l  n   th quy v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng. tr     §i Ò u 15 1­  Öc  Vi qu¶n  ý,khaith¸c,söa  ÷a  µ  l      ch v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  ph¶itu©n    theo  quy  ×nh,quy  ¹m, tiªuchuÈn  ü  Ët®∙  îcc¬  tr   ph     k thu   ®   quan  µ  Nh níccã  Èm  Òn    th quy quy  nh. ®Þ 2­  ¬n  Þ  § v qu¶n  ýc«ng  ×nh giao  l  tr   th«ng  ã  c tr¸chnhiÖ m     b¶o  ¶m   ¹ng ® tr   th¸  toµn  ü  Ët cña  ian  k thu   c«ng  ×nh;tr ng  îp  tr   ê h ph¸thiÖn    c«ng  ×nh  ã  ç  tr c ch bÞ     áng, ®e  ¹ an  µn  hh   do   to giao th«ng  ×    th ph¶icã  Ön    bi ph¸p  ö  ý,söa  ÷a  x l  ch kÞp  êi;cã  Ön  th   bi ph¸p  phßng, chèng    thiªntainh»m   ¹n  Õ      h ch tæn  ¹i®Õ n   h  c«ng  ×nh  µ  tr v ph¶i li   itr¸ch nhiÖ m   i  íitain¹n    ªn®í     ®è v     giao th«ng x¶y  do  ra  chÊtl ng cña   î   c«ng  ×nh kh«ng  tr   b¶o  ¶m   toµn  ü  Ët. ® an  k thu §i Ò u 16 Khi ph¸thiÖn      c«ng  ×nh  tr giao th«ng  Þ   © m   ¹m  bx ph hoÆc   ã  c nguy  ¬  c kh«ng  toµn,th× ngêiph¸thiÖn  ã  an        c tr¸chnhiÖ m   ngay    b¸o  cho  Ýnh  Òn  ch quy ®Þa   ¬ng, ®¬n  Þ  ph   v qu¶n  ýc«ng  ×nh,c¶nh    l  tr   s¸tgiao  th«ng hoÆc   ¬  c quan  Nhµ   íckh¸cn¬igÇn  Êt biÕt®Ó   ã  Ön  n     nh     c bi ph¸p xö  ýkÞp  êi   l  th .
 5. 5 §i Ò u 17 §èivíic«ng  ×nh giao     tr   th«ng  Æc   Öt quan  äng,Bé   ® bi   tr   Giao  th«ng  Ën  v t¶ichñ  ×phèihîp  íiBé   éi vô  µ  é   èc    tr     v   N   v B Qu phßng  ©y  ùng  ¬ng  tæ  x d ph ¸n  chøc  Öc  vi b¶o  Ö   v theo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.   ®Þ c Ch ph Trong  ¹m    Öm   ô, quyÒn  ¹n  ña  ×nh,  ùc l ng  ph vinhi v  hcm l  î c¶nh    ©n  s¸tnh d©n  ã  c tr¸chnhiÖ m   èihîp,hç  î n  Þ    ph     tr  ®¬ v qu¶n  ýc«ng  ×nh giao th«ng  µ  l  tr     v lùc l ng   î thanh    Ò   tra v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng trong  Öc  vi b¶o  Ö     v c¸c c«ng  ×nh giao th«ng. tr     §i Ò u 18 Nghiªm  Ê m   äi  µnh    Ên  Õm   ¹m    c mh vi l chi ph vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao  th«ng    ©y  ùng  µ  ,lÒu  ®Ó x d nh ë   qu¸n hoÆc   Êt kú    b   c«ng  ×nh nµo  tr   kh¸c. M äi  µnh      ¹m  h viviph trong viÖc  ùc hiÖn    th   quy  ¹ch ®∙  îcc¬  ho   ®   quan  µ   Nh níc cã  Èm   Òn    th quy phª  Öt,trong  Öc    Õt  n   ï vµ    ãng  duy   vi gi¶iquy ®Ò b   gi¶iph m Æt   b»ng  u   ®Ò ph¶i® îcxö  ýnghiªm      l  minh. §i Ò u 19 1­    Tæ chøc, c¸ nh©n  îc phÐp  ©y  ùng, c¶i t¹o,m ë   éng, söa  ÷a     ®  x d     r   ch c«ng  ×nh vµ  Õn hµnh    ¹t®éng  tr   ti   c¸c ho   kh¸c trong ph¹m        vib¶o  Ö   v c«ng  ×nh tr   giao th«ng    ph¶itu©n    theo  ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  µ    tr     v c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   2­  êng  îp  µ   íc cÇn  ©y  ùng    ¹o,m ë   éng  Tr h Nh n   x d c¶i t   r c«ng  ×nh  tr giao  th«ng  ×  ñ    th ch c¸c c«ng  ×nh,nhµ  ,  Òu  tr   ë l qu¸n  ∙  ©y  ùng  ®x d trong  ¹m    ph vi hµnh  lang b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng,kÓ   tr ng  îp  ∙  îc phÐp  ©y    c¶  ê h ® ®   x dùng  u   ®Ò ph¶i di chuyÓn  Þp  êitheo  Õt  nh  ña  ¬     k th   quy ®Þ c c quan  qu¶n  ý l  Nhµ   íccã  Èm  Òn. n   th quy ViÖc  n   ï ® îc thùc hiÖn  ®Ò b       theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   b¶o  ¶m   ® ®óng  Ýnh  ch s¸ch cña  µ   íc.   Nh n 3­ ViÖc      dichuyÓn  Ë m   Ô  ch tr hoÆc   è  ×nh  ×ho∙n viÖc    ct tr     dichuyÓn   c¸c c«ng  ×nh,nhµ  , lÒu  tr   ë  qu¸n quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  cña  Òu  µy  ©y  ëng¹i 2  §i n g tr     cho  Öc  ©y  ùng, c¶i t¹o,m ë   éng  vi x d     r c«ng  ×nh  tr giao th«ng ph¶i ® îc xö  ý     l  nghiªm minh. §i Ò u 20 Nghiªm  Ê m     µnh    c c¸ch visau  y: ®© 1­ Ph¸  û, th¸o gì,trém  ¾p   Êu  Ön, phô  Ön, vËt t  Ët liÖu  ©y  hu      c c ki   ki     , v   x dùng, h Ö   èng    th th«ng    Ýn  Öu, thiÕtbÞ   tint hi     b¸o  Öu  íng  Én  hi h d giao th«ng  cña  c«ng  ×nh giao th«ng; tr    
 6. 6 2­ Th¶i c¸c chÊt ®éc  ¹ilµm    ¹i       h  hh , ¶nh  ëng  n     Òn  µ  h ®Õ ®é b v tuæi thä    cña  c«ng  ×nh giao th«ng; tr     3­ Chøa  Êt hµng    ch   ho¸,nguyªn  Ët liÖu,ph Õ   v    th¶i  öa    äp  î,th¶ ;r xe, h ch     tr©u      óc    êng  bß, gia s trªn® giao th«ng;ph¬ir¬m  ¹, ãc lóa,n«ng        r  th     s¶n  µ    v c¸c vËt kh¸ctrªnquèc  évµ  ÷ng  µnh         l   nh h vikh¸cg©y    c¶n  ëcho  Öc  tr   vi khaith¸c, ö      s dông c«ng  ×nh giao th«ng; tr     4­  Òu  Ón  µu,xe  îtqu¸ t¶iträng hoÆc   ¹y qu¸ tèc ®é   §i khi t   v         ch       quy  nh   ®Þ g©y  ¶nh  ëng  n   Êtl ng cña  h ®Õ ch  î   c«ng  ×nh giao th«ng. tr     §i Ò u 21 C¸c  Öc  vi sau  y   ®© chØ   îc tiÕn  µnh    ¬  ®  h khic quan  qu¶n  ýNhµ   íc cã  l  n  thÈm  Òn  Ò   quy v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  tr     cho  Ðp: ph 1­ Khoan,®µo, xή êng         giao th«ng;   2­ Sö  ông  Êtnæ    d ch   khaith¸c®¸,c¸t, ái, t  ©y        s ®Ê g ¶nh  ëng  n   Êtl h ®Õ ch  ­ îng c«ng  ×nh giao th«ng;   tr     3­ §Æt  êng  ng  Êp  íc,tho¸tníc,dÉn  Çu  Ý; ® Æt   dÉn  iÖn, ® è c n     d kh   c¸p  ®   c¸p th«ng    µ  ÕtbÞ   Õu  tinv thi   chi s¸ng  trong  ¹m    ph vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao  th«ng; 4­ Neo  éc,®Ëu,    ¬ng  Ön giao th«ng,bÌ m¶ng  ©y    bu   ®ç ph ti        g c¶n  ëcho  tr   viÖc  khaith¸cvµ  ö  ông      sd c«ng  ×nh giao th«ng; tr     5­ Di    chuyÓn  Þ  Ý,che  Êp  µm  v tr   l l gi¶m  Öu  ùchoÆc     ông  ña  Ö   hi l   t¸cd ch thèng th«ng    Ýn  Öu  µ  ÕtbÞ  hiÖu  íng dÉn  tint hi v thi   b¸o  h  giao th«ng;   6­  ë   êng  M® ngang qua  êng  ¾t,quèc  é vµ  êng  ã    ©n  ® s  l  ® c gi¶iph c¸ch;  ®iÒu  Ón  x¬  í   b¸nh  Ých  khi xe  gi ixe  , x hoÆc   Ðo  Ët nÆng   îtqua  êng  ¾t    k v  v  ® së nhng  ¬iquy  nh  n  ®Þ kh«ng cho  ît v  qua; 7­  ùng  D c«ng  µo, biÓn  ch   qu¶ng    Èu  Öu  c¸o,kh hi trong  ¹m    ph vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng; tr     8­ §Æt  ¨ng  ,  ¬ng  Ön nu«i,®¸nh  ¾t  û    ® ®ã ph ti     b thu s¶n  µm  ëng¹iluång  l tr     ch¹ytÇu    thuyÒn; 9­ C¸c  µnh      h vikh¸cg©y    ¶nh  ëng  n   Êtl ng c«ng  ×nh giao th«ng. h ®Õ ch  î   tr     Trong  êng  îp ® îcphÐp  Õn hµnh  ét  tr h    ti   m trong nh÷ng  Öc    vi quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  µy, th×    ùc hiÖn  n   khith   ph¶icã  Ön    bi ph¸p  b¶o  ¶m   toµn  ® an  giao th«ng;   sau    µn  µnh  khi ho th ph¶i kÞp  êikh«i phôc    th     nguyªn  ¹ng vµ  Êt îng  ña  tr   ch l c c«ng  ×nh giao th«ng.§¬n  Þ  tr       v qu¶n  ýc«ng  ×nh giao th«ng  ã  l  tr     c tr¸chnhiÖm     kiÓm     tra,gi¸m    Öc  s¸tvi kh«i phôc    nguyªn  ¹ng vµ  Êt l ng  ña  tr   ch  î c c«ng  ×nh tr   giao th«ng.   §i Ò u 22 Trong  êng  îp cÇn  Õt, ¹t®éng  ña    ¬ng  Ön  tr h  thi     ho c c¸c ph ti sau  y   ®© ph¶i  cã  Êy  Ðp  ña  ¬  gi ph c c quan  qu¶n  ýNhµ   íc cã  Èm  Òn  µ  l  n   th quy v b¶o  Ö   v c«ng  tr×nh giao th«ng:    
 7. 7 1­ Xe    b¸nh  Ých,xe  ã  äng t¶i ín, cã  Ých  íclínho¹t®éng    ­ x   c tr       l xe  k th       trªn® êng giao  th«ng c«ng  éng  ã  Çu  µ  êng  Þ   ¹n  Õ   Ò     äng  c cc v® b h ch v t¶itr hoÆc   khæ   íh¹n; gi  i 2­  µu  û  ã  Ých  íclínho¹t®éng    ÷ng  Õn  êng  T thu c k th       trªnnh tuy ® s«ng  ã  c luång ch¹ytµu thuyÒn  ¹n chÕ.      h  GiÊy  Ðp  ¹t®éng  ña    ¬ng  Ön quy  nh  ¹ §iÒu  µy  îccÊp  ph ho   c c¸cph ti   ®Þ t i n ®  ®Ó   ö  ông  ét  Çn  sd m l hoÆc   ã  êih¹n vµ  c th     theo nh÷ng  Õn  êng    tuy ® quy  nh. ®Þ §¬n  Þ  v qu¶n  ýc«ng  ×nh giao th«ng  èihîp víilùc l ng c¶nh    l  tr     ph        î   s¸tgiao  th«ng  µ  ùcl ng kiÓm     ©n  ù  chøc  Óm     ¹t®éng  ña    ¹  v l  î   so¸tqu s tæ  ki traho   c c¸c lo i ph¬ng  Ön quy  nh  ¹ ®iÒu  µy. ti   ®Þ t i n §i Ò u 23 ViÖc b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  Õt  îp lµm  tr     k h  c«ng  ×nh quèc  tr   phßng  hoÆc  c«ng  ×nh  èc  tr qu phßng  Õt  îp  µm  k h l c«ng  ×nh  tr giao th«ng ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  µy  µ  l n v Ph¸p  Önh  l b¶o  Ö   v c«ng  ×nh quèc  tr   phßng  µ  v khu  ©n  ù. qu s ViÖc b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  Õt  îp  µm  k h l c«ng  ×nh thuû  î  ª  tr   l i® , ®iÒu  hoÆc  c«ng  ×nh thuû  î    iÒu  Õt  îp  µm  tr   l i®Ó ® , k h l c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  µy,Ph¸p  Önh  l n  l khaith¸cvµ        b¶o vÖ   c«ng  ×nh thuû lîvµ  tr       Ph¸p  Önh  Ò   ª  iÒu. i l v®® ViÖc b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  ã  ªnquan  n     c li   ®Õ c¸c c«ng  ×nh tr   kh¸c thuéc kÕt  Êu  ¹ tÇng      c h  ph¶itu©n    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  µy  l n vµ    c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   §i Ò u 24 1­ Trong  êng  îp  ã  ù  è  ©y  tr h cscg c¶n  ëgiao  tr   th«ng,chñ  ña  Ët chíng   c v    nhiÒu  ¹in»m   ng   trong ph¹m    ång  ¹y tµu    vilu ch   thuyÒn  ph¶ib¸o    ngay cho  n   ®¬ vÞ qu¶n  ýc«ng  ×nh giao  l  tr   th«ng  ¬igÇn  Êt,cã  Ön  n  nh   bi ph¸p  b¶o  ¶m   ® giao  th«ng  toµn  µ  ã  an  v c tr¸chnhiÖ m   ì bá  µ    g   v thanh    Ët chíng  ¹i®ã   th¶iv   ng   theo   thêih¹n quy  nh  ña  n  Þ     ®Þ c ®¬ v qu¶n  ýc«ng  ×nh giao th«ng; l  tr     2­ Trong  êng  îp  ã  ù  è  ©y  tr h cscg c¶n  ëgiao  tr   th«ng,chñ  ña  Ët chíng   c v    ng¹itrªn® êng  é, ® êng  ¾t     b  s ph¶i b¶o    ngay  cho  n  Þ  ®¬ v qu¶n  ýc«ng  ×nh l  tr   giao th«ng,lùcl ng c¶nh         î   s¸tgiao th«ng  ¬igÇn  Êt vµ  ã    n  nh   c tr¸chnhiÖ m   ì bá    g  vµ thanh    Ët chíng  ¹i  th¶iv   ng , kh«ng    ©y  ëng¹i®Õ n   Öc u  ®Ó g tr     vi l th«ng  µu, t  xe. 3­ Trong  êng  îp  Ët chíng  ¹ikh«ng  îc gì bá  µ  tr h v  ng   ®     v thanh    ng  th¶i®ó thêih¹n    quy  nh, ®¬n  Þ  ®Þ   v qu¶n  ýc«ng  ×nh giao th«ng  l  tr     hoÆc   ùcl ng c¶nh  l  î   s¸tgiao    th«ng  ã  c tr¸chnhiÖm   ö  ývµ  ñ  ña  Ët chíng  ¹iph¶ichÞu  äi    x l   ch c v   ng     m phÝ tæn. CH ¬NG   I II QU¶N   ý  µ   íC  Ò   L NH N V B¶O   Ö   V C«NG   × NH   TR GIAO   TH«NG §i Ò u 25 Ch Ýnh  ñ  èng  Êt  ph th nh qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n  b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao  th«ng trongph¹m    níc.   vic¶ 
 8. 8 Bé  Giao th«ng  Ën    ùc hiÖn  v t¶ith   chøc  n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao  th«ng;cã    tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  Öc    tæ  th   vi qu¶n  ý,b¶o  l  vÖ, khaith¸c,sö  ông, kiÓm     µ     d   trav thanh    Öc  travi b¶o  Ö   Ö   èng  èc  é, v h th qu l   ® êng s«ng  trung  ng  µ  êng  ¾t  èc    ¬ v® s qu gia;b¶o  ¶m   Ö   èng  ® h th giao th«ng  quèc    toµn,th«ng  èt. giaan    su Bé   éi  ô, c¸c Bé,  µnh  ã  ªnquan  N v    ng c li   trong ph¹m    Ö m   ô, quyÒn     vinhi v  h¹n  ña  × nh  ã  cm c tr¸chnhiÖ m   èi hîp  íibé    ph   v   Giao  th«ng  Ën    v t¶itrong viÖc    thùc hiÖn    chøc n¨ng  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng. tr     Uû  ban  ©n  ©n    Êp  nh d c¸cc trong ph¹m    Öm   ô  Òn  ¹n  ña  ×nh     vinhi v quy hcm cã tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn    th   chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh tr   giao th«ng  theo  ù  íng  Én  ña  é   sh d c B Giao  th«ng  Ën  ; ã  v t¶i  tr¸chnhiÖ m     c   tæ chøc  b¶o  Ö     v c¸c c«ng  ×nh  tr giao th«ng trong ph¹m    a   ¬ng; chØ   o    vi®Þ ph   ®¹ viÖc duy    öa  ÷a  µ  tu,s ch v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  îc ph©n  Êp  ®  c qu¶n  lý. C¬  quan  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng    a   ­ ë ®Þ ph ¬ng  ã  c tr¸ch nhiÖm   óp  û     gi U ban  ©n  ©n  ïng  Êp  ùc  Ön  nh d c c th hi chøc  n¨ng  qu¶n  ýNhµ   ícvÌb¶o  Ö   l  n    v c«ng  ×nh giao th«ng. tr     ViÖc qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  êng  ¾t    ® s do ChÝnh  ñ  ph quy  nh  ®Þ theo ®Ò   Þ  ña  é  ëng  é    ngh c B tr B Giao  th«ng  Ën  . v t¶i §i Ò u 26 Néi dung    qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  tr     bao  å m: g 1­  Ëp  L quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  ©y  ùng    ¹o,n©ng  Êp  µ  öa  ÷a  ho   ho x d c¶it   c v s ch c«ng  ×nh giao th«ng; tr     2­  ©y  ùng  µ  X d v ban  µnh    b¶n  h c¸c v¨n  ph¸p quy  Ò   v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh tr   giao th«ng  µ  chøc  ùc  Ön    v tæ  th hi c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  Ët vÒ   lu   b¶o  Ö   v c«ng  tr×nh giao th«ng;     3­ Tæ     chøc  é  b m¸y  qu¶n  ý, l  b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng; tr     4­ Quy  nh  µ    ®Þ v c«ng  è    äng,tiªuchuÈn  ü  Ëtcña    ¹ ph¬ng  b t¶itr    k thu   c¸clo   i tiÖn giao th«ng  Ën    ï  îp  íian  µn  ña  Ö   èng  v t¶iph h v   to c h th c«ng  ×nh  tr giao  th«ng c«ng  éng. c Quy  nh    äng vµ  Ých  íc gií h¹n  ña    ¬ng  Ön  ®Þ t¶itr   k th    i c c¸c ph ti giao th«ng  vËn    ã    äng vµ  Ých  íclín® îcphÐp  Ëp  Èu  µo  ÖtNam; t¶i t¶i c tr   k th       nh kh v Vi   5­  Êp   µ  C v thu  åi giÊy  Ðp  i  íic¸c tr ng  îp  h  ph ®è v     ê h khai th¸c,sö  ông     d c«ng  ×nh cã  tr   ¶nh  ëng  n   Êtl ng vµ  toµn  ña  h ®Õ ch  î   an  c c«ng  ×nh giao th«ng; tr     6­ Quy  nh  Ò   Öc  ©y  ùng  ®Þ v vi x d c«ng  ×nh ë    tr   haibªn  êng  ® giao th«ng  thuéc  µnh  h lang b¶o  Ö   êng  v® giao th«ng  ï hîp  íiquy  ¹ch    ¹o,m ë   ph   v  ho c¶i t   réng  êng  ® giao th«ng;   7­ Tuyªn truyÒn, phæ   Õn, gi¸o dôc    bi     ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh tr   giao th«ng;   8­  µo  ¹o,båi dìng  § t   c¸n  é   b qu¶n  ý,b¶o  Ö   l  v c«ng  ×nh  tr giao th«ng;   nghiªn cøu, ¸p  ông  Õn  é     d ti b khoa  äc  µ  h v c«ng nghÖ   µo  Ünh  ùc  vl v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng; tr    
 9. 9 9­ KiÓ m       tra,thanh    Öc  ùc hiÖn    travi th   c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng; tr     10­ Gi¶iquyÕt    tranh  Êp, khiÕu  ¹ivµ  è c¸o  ã  ªnquan  n   Öc  ch   n   t  c li   ®Õ vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng;xö  ý c¸c viph¹m    l      ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o  Ö   v c«ng  tr×nh giao th«ng      theo thÈm  Òn;   quy 11­ Hîp    èc  Õ    t¸cqu t tronglÜnh  ùc    v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng. tr     §i Ò u 27 Tæ  chøc  Ö   èng    n  Þ  h th c¸c ®¬ v qu¶n  ýc«ng  ×nh  l  tr giao th«ng  îc quy  ®  ®Þnh    nh sau: 1­  é   B Giao  th«ng  Ën    v t¶iquy  nh  chøc    n  Þ  ®Þ tæ  c¸c ®¬ v qu¶n  ýc«ng  l  tr×nh quèc  é,® êng    l  s«ng trung ¬ng  µ  êng  ¾t  èc    v® s qu gia; 2­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       quy  nh    ®Þ tæ chøc    n  Þ  c¸c ®¬ v qu¶n  ýc«ng  ×nh ® êng  «  Þ,® êng  l  tr   ® th   tØnh,® êng  Ön,   huy   ® êng    µ  êng  x∙v ® s«ng  a   ¬ng  ®Þ ph theo  ù  íng dÉn  ña  é   sh   c B Giao  th«ng  Ën  v t¶i. CH ¬NG   IV THANH   TRA   Ò   V B¶O   Ö   V C«NG   × NH   TR GIAO   TH«NG §i Ò u 28 C¬  quan qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  ùc  Ön  th hi chøc  n¨ng thanh    Ò   trav b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng. tr     Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  chøc,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¹t®éng  ña  ®Þ tæ    v  h v ho   c thanh    Ò   trav b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng. tr     Bé  Giao th«ng  Ën    chøc  ùc l ng thanh    v t¶itæ  l  î   trab¶o  Ö   v c«ng  ×nh ® ­ tr   êng  é,® êng  ¾t  µ  êng  b  s v® s«ng. §i Ò u 29 KhitiÕn hµnh      thanh    µn  tra,§o thanh    trahoÆc   Thanh      Ò   traviªnv b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  ã  Òn: tr     c quy 1­  Ó m     Ki tra,thanh    Öc  ùc  Ön    tra vi th hi c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng; tr     2­ LËp      biªnb¶n      ¹m  c¸c viph ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng; tr       quyÕt ®Þnh  ¹m  êi®×nh    t th   chØ  hoÆc   nh  ®× chØ      ¹m  c¸cviph ph¸p luËtnghiªm     trängvÒ     b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng; tr     3­  ö   ýtheo  Èm   Òn  X l  th quy hoÆc   Õn  Þ   ¬  ki ngh c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  ö  ýc¸chµnh      ¹m  x l    viviph ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng; tr     4­    Õt  Gi¶iquy tranh chÊp, khiÕu  ¹i  è c¸o ®èi víic¸c viph¹m      n ,            t ph¸p  Ët lu   vÖ   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  tr     theo thÈm  Òn;   quy 5­ Chñ  ×phèihîp víi ùcl ng c¶nh    ©n  ©n  µ    ¬    tr          î   l s¸tnh d v c¸cc quan  b¶o  Ö   v ph¸p  Ët kh¸c  lu   trong  Öc  ùc  Ön  vi th hi chøc  n¨ng thanh    Ò   tra v b¶o  Ö   v c«ng  tr×nh giao th«ng.    
 10. 10 Trong  êng  îp cÇn  Õt,   Þp  êing¨n  tr h  thi   ®Ó k th   chÆn   Ëu  h qu¶  ã  Ó    c th x¶y ra ®èi víi      c«ng  ×nh giao th«ng  hµnh      ¹m  tr     do  viviph ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö  v c«ng  tr×nh giao th«ng, Thanh      îc phÐp  õng    ¬ng  Ön    tra viªn ®   d c¸c ph ti giao  th«ng  vËn      ã  Ön  t¶i®Ó c bi ph¸p  ö  ý theo  Èm   Òn  µ  Þu  x l  th quy v ch tr¸ch nhiÖm   íc   tr   ph¸p luËtvÒ   Õt ®Þnh  ña  ×nh.     quy   cm §i Ò u 30 Tæ  chøc, c¸  ©n  ã    nh c tr¸ch nhiÖ m   ¹o ®iÒu  Ön    µn    t  ki ®Ó §o thanh    tra hoÆc  Thanh      Ò   tra viªn v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng    µnh  Öm   ô; thih nhi v  chÊp  µnh  Õt  nh  ña  µn  h quy ®Þ c §o thanh    trahoÆc   Thanh      Ò   traviªnv b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng. tr     §oµn thanh    trahoÆc  Thanh      Ò   traviªnv b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ     Õt ®Þnh  ña  ×nh.   tr       c¸cquy   cm §i Ò u 31 Tæ  chøc,c¸nh©n  Þ     b thanh    ã  Òn  Õu  ¹ivíi ¬  trac quy khi n     quan  c thanh    tra vÒ  b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng hoÆc   ¬  c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc cÊp    l  n  trªn trùctiÕp vÒ       b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  Ò   Õt ®Þnh  µ  Ön  tr     v quy   v bi ph¸p xö  ý   l  cña  µn  §o thanh    trahoÆc   Thanh    traviªn. Tæ  chøc,c¸nh©n  ã  Òn  Õu  ¹i, è c¸o víi ¬     c quy khi n         quan  t c qu¶n  ýNhµ   ­ l  n íc vÒ     b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao  tr   th«ng  ÷ng    ¹m  nh viph ph¸p  Ëttrong lÜnh  ùc  lu     v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng. tr     C¬  quan  Ën  îckhiÕu  ¹i  è c¸o cã  nh ®   n ,     tr¸chnhiÖ m   t   xem   Ðt,gi¶iquyÕt  x   c¸c khiÕu  ¹i  è c¸o theo    n,    t quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õu  ¹ivµ  è c¸o cña  lu   khi n   t     c«ng  ©n  µ    d v c¸cquy  nh  ®Þ ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   §i Ò u 32 Lùc îng thanh    Ò   l  trav b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  îctrang bÞ   ng  tr     ®    ®å phôc, phï hiÖu  µ  ÷ng  ¬ng  Ön  Çn  Õt®Ó   µm  Ö m   ô     v nh ph ti c thi   l nhi v theo   quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph CH ¬NG   V KHEN   ëNG   µ   ö   ý  PH¹ M TH V X L VI  §i Ò u 33 Tæ  chøc, c¸  ©n  ã  µnh  Ých    nh c th t trong  Öc  vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao  th«ng  îckhen  ëng  ®  th theo quy  nh    ®Þ chung  ña  µ   íc. c Nh n Nh÷ng  êi®Êu  ng   tranh víi   µnh      ¹m     hc¸c viviph ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o  Ö   v c«ng  tr×nh giao th«ng  µ   Þ  Öth¹ivÒ   µis¶n,søc  ÎhoÆc   Ýnh  ¹ng  × ® ­     m b thi     t     kho   t m th   îcbåith ng      ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 34
 11. 11 Ng êi nµo  Ên  Õm   t    l chi ®Ê trong  ¹m    ph vi b¶o  Ö   v c«ng  ×nh  tr giao th«ng  hoÆc   ã  µnh    ch vikh¸cviph¹m     ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö  v c«ng  ×nh giao th«ng  × tr     th   tuú theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m  µ  Ëu  t ch   ®é viph v h qu¶ x¶y  m µ   Þ   ö  ¹thµnh  ra  b x ph   chÝnh  hoÆc   Þ    b truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s §i Ò u 35 Ng êi nµo  î dông    l i chøc  ô, quyÒn  ¹n  v  h bao  che cho  êi cã  µnh      ng   h vi vi ph¹m  ph¸p  ËtvÒ   lu   b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao  tr   th«ng;viph¹m       c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v viÖc  Êp  Êy  Ðp  ö  ông  t  ai trong ph¹m  Þ  c gi ph sd ®Ê ®     v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao tr     th«ng,trong viÖc  n   ï,gi¶iphãng  Æt       ®Ò b     m b»ng, trong viÖc      qu¶n  ý,b¶o  Ö   l  v c«ng  ×nh  tr giao th«ng hoÆc   ã    Õt  nh    c c¸c quy ®Þ tr¸ ph¸p  Ët kh¸c th×  ú i lu     tu   theo tÝnh  Êt,møc      ¹m  µ  Ëu    ch   ®é viph v h qu¶  x¶y    µ   Þ  ö  ýkû  ËthoÆc   ra m b x l   lu   bÞ    truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s §i Ò u 36 Ng êinµo  ã  µnh      ¹m    ch viviph ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng, tr       g©y  Öth¹icho  chøc  thi     tæ  hoÆc     ©n  ×  µi viÖc  Þ   ö  ýtheo    c¸ nh th ngo   b x l  quy ®Þnh  ¹  Òu  vµ  Òu  cña  ti §i 34  §i 35  Ph¸p  Önh  µy  l n cßn  ph¶ibåith ng  Öth¹i     ê thi     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   CH ¬NG   VI §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u 37 Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh  ô  Ó  Öc  ö  ý®èi víinhµ    µ    ®Þ c th vi x l       ë v c¸c c«ng  ×nh tr   kh¸c ®∙  îcx©y  ùng   ®  d trong ph¹m  Þ    v b¶o  Ö   v c«ng  ×nh giao th«ng  ícngµy  tr     tr   ban  µnh  h Ph¸p  Önh  µy. l n §i Ò u 38 Ph¸p  Önh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  l n c hi l     ban  µnh. h Nh÷ng  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Ph¸p  Önh  µy  u     á. l n ®Ò b∙i b §i Ò u 39 Ch Ýnh  ñ  ph quy  nh    Õtthi µnh  ®Þ chiti    h Ph¸p  Önh  µy. l n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2