Phát thanh trong bối cảnh mới

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
272
lượt xem
152
download

Phát thanh trong bối cảnh mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'phát thanh trong bối cảnh mới', văn hoá - nghệ thuật, báo chí - truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phát thanh trong bối cảnh mới

  1. Phát thanh trong b i c nh m i Phát thanh hi n ang ư c coi là lo i hình truy n thông hi n i và có s c nh hư ng l n t i dư lu n xã h i, có ư c m t lư ng thính gi
  2. r ng rãi. Phát thanh hi n ang c nh tranh m nh m cùng các lo i hình truy n thông khác. Tuy ra i mu n hơn so v i báo in song phát thanh có nh ng bư c phát tri n nhanh chóng áng kinh ng c. T vi c xu t hi n manh mún ban u khi mà Alexandre phát minh ra ăngten vô tuy n i n năm 1895. Tr i qua nh ng bư c mày mò, tìm ki m ng d ng thì n năm 1913, lo i hình báo phát thanh chính th c ra i. Cho n nay thì t t c các qu c gia trên th gi i phát thanh u ã góp m t. Ngoài vi c s d ng các cách làm cũ thì phát thanh còn b t u ng d ng các công ngh cao vào trong phát thanh nh m nâng cao ch t lư ng ph c v công chúng. Trong xu th c nh tranh gi a các lo i hình báo chí v i nhau, phát thanh cũng ang ph i tìm l i i cho mình. 1. duy trì và phát tri n t m nh hư ng c a mình, Báo phát thanh ang d n chuy n i sang phát thanh kĩ thu t s Cũng như truy n hình, phát thanh cũng ang t ng bư c chuy n i hình th c phát sóng t d ng Analog sang hình th c k thu t s . phát tri n r ng thì không th thi u y u t này, vì m t ài phát thanh m nh không th có di n ph sóng h p, ch t lư ng âm thanh kém, s chuy n t i thông tin hay b gián o n… Phát thanh hi n is ng d ng kĩ thu t s vào t t c các khâu, các công o n; t vi c trang b các phương ti n tác nghi p cho phóng viên, n vi c x lí, d ng các tác ph m hoàn ch nh, hay truy n phát sóng…
  3. Khi ngu n thu nh p thông tin t t, kh năng x lí thông tin, kh năng truy n d n t t thì ch c ch n s t o m t chương trình phát thanh t t. Hi n nay phát thanh kĩ thu t s ra i ang m ra cho phát thanh m t tương lai m i: ó là ch t lư ng âm thanh t t như CD. Không có nhi u, giao thoa, hay s c n tr b i các y u t t nhiên Khi ư c s d ng m t cách ng b s t o ta ch t lư ng phát sóng r t cao v i các lo i hình khác như PT-TH; PT- i n T . 2. Xây d ng các chương trình phát thanh m M c ích là thông tin nhanh, thính gi có th tham gia tr c ti p vào n i dung chương trình, làm tăng tính i thư ng c a chương trình, tính g n gũi c a phát thanh, làm cho phát thanh gi ng như ngư i b n, m t di n àn nơi mà m i ngư i có th chia s quan ni m, ý ki n. Kinh nghi m c a các ài phát thanh l n là khi th c hi n ư c công vi c này thì s t o ra s c hút r t l n v i công chúng. Các chương trình m có m t c i m ó là thông tin ó không ch do phóng viên cung c p mà do c công chúng, nh ng ngư i tham gia vào chương trình qua trao i cung c p do v y ngu n tin s a d ng. Hơn th thông tin ây có tính chân th c, khách quan và có kh năng thu hút thính gi theo dõi nhi u hơn. Khi có s góp m t, óng góp công s c c a công chúng theo dõi vào chương trình thì s có nhi u thông tin m i, thông tin t giá ư c
  4. khai thác, và hơn th trách nhi m v thông tin ư c chia u cho c phóng viên l n ngư i tr c ti p cung c p. Khi các chương trình m ư c th c hi n òi h i ph i có m t êkíp th c hi n chuyên nghi p, có trình , có kh năng ng bi n cao và các phương ti n, trang thi t b hi n i. 3. Thay i trong cách th c truy n thông tin - Thông tin nhanh và chính xác Nhanh chính là l i th c a phát thanh so v i các lo i hình báo chí khác. N u như báo in b h ng thông tin 24 gi thì t s ra ngày hôm trư c t i s ra ngày hôm sau, các s ki n, s vi c di n ra trong th i gian gi a 2 s báo s ph i lưu l i cho t i s sau. Truy n hinh thì c n y u t c n thi t cho vi c ghi hình, vi c truy n d n do các công o n th c hi n ph c t p hơn, có nhi u công o n x lý và ph thu c vào nhi u y u t máy móc m i có th êm thông tin t i cho công chúng ư c. Còn thông tin trên phát thanh thì có th ch y liên t c trong su t kho ng th i gian phát sóng. Thông tin c a phát thanh ư c cung c p liên t c và có th ưa ra cho công chúng m i lúc, m i nơi. T vi c cung c p cho công chúng nh ng thông tin ng n g n ban u (tin) hay ưa ra nh ng l i bình lu n, ánh giá ban u. Phát thanh còn có th cung c p thông tin bên ngoài thông qua tr t t tuy n tính v th i gian, theo ti n trình phát tri n c a s ki n, s vi c.
  5. Mu n thông tin nhanh thì ngư i làm phát thanh ph i gi i v nghi p v và có h tr c l c c a các phương ti n k thu t. Các công o n, thao tác th c hi n ph i chuyên nghi p, nhanh nh n, ch ng i phó và x lí thông tin. Có h tr c l c c a các phương ti n k thu t s giúp cho công vi c c a phóng viên có th di n ra nhanh và thu n l i, tăng tính chuyên nghi p và hi u qu c a tác ph m báo chí trên phát thanh. Cách cung c p thông tin nhanh nh t là phát th ng t c là thông tin ư c truy n t i thính gi ng th i cùng lúc v i s ki n ang di n ra… Phương th c phát thanh tr c ti p hi n nay ang ngày càng ph bi n hơn trong phát thanh hi n i. chuy n t phương th c s n xu t thông thư ng, truy n th ng sang phát thanh tr c ti p thì c n có s h tr c l c c a công ngh , phương ti n k thu t. Do ó c n ư c u tư ng b , có m t êkíp làm vi c ăn ý, chuyên nghi p. Khi s n xu t chương trình mà ph i in ra băng t thì vi c th c hi n m t chương trình phát thanh tr c ti p s khó th c hi n do mu n l y ư c m t u băng úng ch ph i quay i quay l i nhi u l n. Phát thanh hi n i ngày nay ã kh c ph c như c i m ó b ng cách s d ng vi tính. Thi t b s cho phép tính th i gian chính xác n t ng % giây. Thông tin nhanh nhưng c n ph i chính xác b i ó là y u t làm nên hình nh p cho phát thanh, t o nên ni m tin cho công chúng vào
  6. phát thanh. Thông tin chính xác chính là áp ng yêu c u thông tin s th t c a công chúng, là s tôn tr ng c a phóng viên i v i công chúng c a mình. - Vi t ng n, nói ng n, nói rõ Thông tin trên phát thanh là thông tin ch trôi qua m t l n, không th c l i như trên báo in. C ng v i vi c theo dõi b ng thính giác có gi i h n v s lư ng, t c âm thanh. Do v y m t ngư i làm phát thanh chuyên nghi p ph i n m rõ ư c c i m này có th t o ra m t chương trình phát thanh h p d n. Khi nói trên phát thanh c n coi ó như là m t cu c trò chuy n, là m t cu c trò chuy n v i b n tri k . Ngôn ng chu n cho phát thanh là ngôn ng có s k t h p gi a ngôn ng nói và ngôn ng vi t. N u như trên báo in thì công chúng c b ng m t, và văn b n ư c so n th o nói cho nhi u ngư i nghe. Còn phát thanh là vi t cho tai nghe, vi t nói ch không c. Văn b n vi t cho phát thanh là văn b n vi t dành riêng cho phát thanh ch không th sao chép hay copy t báo in sang. Văn b n phát thanh c n rõ ràng, tránh l i nói vòng vèo, quanh co. Khi trình bày văn b n cho phát thanh c n tuân theo quy t c chung như: không in lên 2 m t, ph i ánh d u các ý quan tr ng, căn l , làm tròn s …
  7. Các tin phát thanh hi n i thư ng ch dài 1 phút: Phóng s thu thanh thì t 5 – 6 phút; ph ng v n t 3-4 phút; bình lu n t 2-3 phút là h p lí… Khi ã vi t ng n r i thì nên nói ng n t c là l i d n c n h p lí, v a Khi nói c n rõ ràng b i gi ng c là phương ti n chính truy n t i n i dung c a tác ph m phát thanh t i thính gi , do ó góp ph n t o nên s h p d n cho tác ph m ó. Các ph n m c, o n trong tác ph m phát thanh không ư c phân cách b ng cách ng t hơi, d ng hơi c a ngư i c. Do v y mb o tính chính xác c a thông tin nên c rõ. - Khai thác, s d ng tri t c i m c a phát thanh Vi c khai thác các y u t b tr trong phát thanh giúp cho phát thanh tránh tình tr ng ài là nơi c báo cho công chúng nghe. Ph i bi n chương trình phát thanh thành m t chương trình sinh ng, h p d n ch không ph i là c d ch t báo in mà ra. Các y u t b tr c l c cho l i phát thanh là: Ti ng ng hi n trư ng: Ti ng ng hi n trư ng có hai d ng cơ b n: Ti ng ng th c c a hi n trư ng và ti ng ng ư c lưu gi trong các băng d li u.
  8. có th có ư c ch t lư ng âm thanh t t thì ph i luôn có kho d tr âm thanh Phát thanh s d ng ti ng ng hi n trư ng nh m t o s h p d n cho n i dung, tính chân th c, thuy t ph c cho thông tin c a mình, Khi ti ng ng hi n trư ng ư c s d ng t t s t o ra giao di n l n iv i thính gi , t o s sinh ng cho tác ph m. Nó giúp truy n t i ý c a tác gi và kh năng liên tư ng c a c gi ư c nâng cao hơn. Do không ư c ph tr b i hình nh nên có th t o ra kh năng hình dung, tư ng tư ng cho thính gi ư c coi là m t thành công. Âm nh c: Âm nh c ư c s d ng trong phát thanh nh m t o tính linh ho t m m m i cho thông tin và giúp thông tin n v i công chúng d dàng hơn. Theo nhà nghiên c u c a Úc thì trong m t chương trình phát thanh thì âm nh c chi m t i 35 – 45% là phù h p nh t. Âm nh c có th làm thành m t chương trình riêng ho c làm n n cho các chương trình khác. Nh c c t, nh c hi u, nh c n n…giúp cho các chương trình thêm a d ng, làm nên cái riêng, cái c trưng, là y u t h tr t o kh năng thu hút cao hơn cho các chương trình. Trong chương trình phát thanh hi n i do có các phương ti n k thu t s do ó âm nh c ư c x lí và c t, ghép m t cách trơn tru quá, ang làm gi m d n i tính h p d n c a nh ng âm thanh m c m c.
  9. - K t h p gi a thông tin i thư ng, thông tin gi i trí và thông tin chi n u T c là c n chú tr ng t i n i dung c a chương trình. ây là y u t quan tr ng hàng u quy t nh t i vi c thành b i c a chương trình phát thanh. Khi xây d ng k ch b n cho chương trình phát thanh thì nên chú ý k t h p các y u t sao cho th t phù h p ph n ánh a d ng cu c s ng, áp ng ư c yêu c u thông tin c a công chúng thì phát thanh ph i l a ch n thông tin ph n ánh sao cho th t hi u qu . Thông tin y không ch thiên v m t lĩnh v c mà ph i ph n ánh a di n v cu c s ng, áp ng nhu c u thông tin. Do ó vi c k t h p các y u t trên là vô cùng quan tr ng. N u thông tin i thư ng cung c p cho công chúng thông tin v cu c s ng xung quanh thì thông tin gi i trí áp ng nhu c u tinh th n và thông tin chi n us nh hư ng cho dư lu n v nh ng v n có t m quan tr ng… Khi khai thác y thông tin trên thì phát thanh ã làm ư c nhi m v là tr thành m t ngư i tri k , m t ngư i d n ư ng, phù h p v i nhi u i tư ng thính gi , thu c m i l a tu i, m i ngh nghi p… Vi c dung hoà tính th i s và gi i trí s giúp cho ngư i nghe d ti p thu và không ch u áp l c khi theo dõi thông tin. Ch có xây d ng m t k ch b n hay thì m i thu hút ư c thính gi .
  10. Trên ây là các xu hư ng phát tri n c a báo Phát thanh hi n i Tuy nhiên ây ch là nh ng xu hư ng phát tri n chung mà thôi, còn trong tuỳ t ng trư ng h p, hoàn c nh, i u ki n c th s xu t hi n các xu hư ng khác nhau. phát thanh phát tri n thì không nên áp d ng m t cách khô c ng khuôn m u mà ph i bi t ch ng, linh ho t, sáng t o.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản