intTypePromotion=1
ADSENSE

phương pháp giải bài tập aluminum và hợp chất aluminum

Chia sẻ: Lê Quốc Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

114
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

một số chú ý khi giảI bμi toán về aluminum vμ hợp chất của aluminum. chúng ta đã biết nhôm là một nguyên tố được dùng rất phổ biến, nhất là các vật dụng trong gia đình Chính vì vậy mà nguyên tố nhôm và hợp chất của chúng vô cùng phức tạp, bởi nhôm và một số hợp chất của chung tác dụng được đồng thời axit và bazơ (lưỡng tính). Ví dụ: khi cho một kim loại kiềm M vμo dung dịch muối của nhôm thì tùy vμo dữ kiện của bμi toán, tỷ lệ về số mol...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: phương pháp giải bài tập aluminum và hợp chất aluminum

 1. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555 Ph-¬ng ph¸p gi¶I bµi to¸n vÒ aluminum vµ hîp chÊt cña aluminum I. mét sè chó ý khi gi¶I bµi to¸n vÒ aluminum vµ hîp chÊt cña aluminum. Nh- chóng ta ®· biÕt nh«m lµ mét nguyªn tè ®-îc dïng rÊt phæ biÕn, nhÊt lµ c¸c vËt dông trong gia ®×nh ChÝnh v× vËy mµ nguyªn tè nh«m vµ hîp chÊt cña chóng v« cïng phøc t¹p, bëi nh«m vµ mét sè hîp chÊt cña chung t¸c dông ®-îc ®ång thêi axit vµ baz¬ (l-ìng tÝnh). VÝ dô: khi cho mét kim lo¹i kiÒm M vµo dung dÞch muèi cña nh«m th× tïy vµo d÷ kiÖn cña bµi to¸n, tû lÖ vÒ sè mol mµ s¶n phÈm cã thÓ xuÊt hiÖn kÕt tña, sau ®ã kÕt tña tan mét phÇn hoÆc kÕt tña tan hÕt… .qua vÝ dô ®ã c¸c ph-¬ng tr×nh ph¶n øng cã thÓ xÉy ra. 2M  2H 2 O  2MOH  H 2  (1) 3OH   Al3  Al(OH)3  (2) OH   Al(OH)3  AlO 2   2H 2 O (3) §Ó lµm tèt c¸c bµi to¸n vÒ nh«m vµ hîp chÊt cña nh«m cÇn l-u ý mét sè ®iÓm sau: 1. N¾m ®-îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, cÊu h×nh, vÞ trÝ, « , nhãm, chu kú…. 2. N¾m ®-îc tÝnh chÊt vËt lý, tÝnh chÊt hãa häc, ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ cña nh«m. 3. N¾m ®-îc c¸ch xö lý quÆng nh«m (B«xit) ®Ó thu ®-îc nh«m. 4. N¾m ®-îc tÝnh chÊt vËt lý, tÝnh chÊt hãa häc, ph-¬ng ph¸p ®iÒu chÕ cña «xit nh«m ( Al2O3), hi®roxit nh«m (Al(OH)3), muèi nh«m (Al3+)… 5. N¾m ®-îc mét sè ph-¬ng ph¸p gi¶i nhanh liªn quan ®Õn nh«m vµ hîp chÊt cña chóng. 6. Khi cho dung dÞch kiÒm vµo muèi nh«m thu ®-îc kÕt tña th× ta cã ph¶n øng cã thÓ xÉy ra: Al3+ + 3OH-  Al(OH)3 (1) Al(OH)3 + OH  AlO2 + 2H2O - - (2) 3   Al  4OH  AlO2  2H2O (3)  7. Khi cho muèi AlO2 t¸c dông víi dung dÞch axit thu ®-îc kÕt tña th× ta cã ph¶n øng cã thÓ xÉy ra: AlO  H  H2O  Al(OH)3 (1) 2 Al(OH)3  3H  Al3  3H2O (2) AlO  4H  Al3  3H2O (3) 2 II. bµi to¸n ¸p dông. Bµi to¸n 1: ( TrÝch ®Ò thi tèt nghiÖp TH PT 2007). Hoµ tan 5.4 gam Al b»ng mét l-îng dung dÞch H2SO4 lo·ng d-. Sau ph¶n øng thu ®-îc dung dÞch X vµ V lÝt khÝ H2 ®ktc. Gi¸ trÞ cña V lÝt: A. 2.24 lÝt D. 6.72 lÝt B. 3.36 lÝt. C. 4.48 lÝt Bµi gi¶i: Al  3e  Al3  0,2 0,6 5,4 n Al   0,2  n H2  0,3 mol  2H  2e  H 2 27   0,6 0,3 VH2 = 0,3.22,4 =6,72 lÝt => D ®óng Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống
 2. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555 Bµi to¸n 2: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc §H – C§ Khèi A 2007) Cho m gam hçn hîp Mg, Al vµo 250 ml dung dÞch X chøa hçn hîp axit HCl 1 M vµ axit H2SO4 0,5 M thu ®-îc 5,32 lÝt H2 (ë ®ktc) vµ dung dÞch Y (coi thÓ tÝch dung dÞch kh«ng ®æi). Dung dÞch Y cã pH lµ: A: 1 B: 2 C: 6 D: 7 Bµi gi¶i: n H (HCl)  0,25.1  0,25(mol)    n   0,25  0,25  0,5mol  0,25.0,5.2  0,25(mol)  H( X ) n H (H SO  4) 2  H2  + 2H + 2e 5,32 n H2   0,2375(mol) 0,475mol… 0,2375(mol) .. 22,4 0,025 n H (Y)  0,5  0,475  0,025(mol)  [H  ]   0,1  101 (mol / lit) 0,250  pH = 1  A ®óng Bµi to¸n 3: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H- C§ - KB - 2007). Cho 200 ml dung dÞch AlCl3 1,5 M t¸c dông víi V lÝt dung dÞch NaOH 0,5M, l-îng kÕt tña thu ®-îc lµ 15,6 gam, gi¸ trÞ lín nhÊt cña V lÝt lµ: C: 2,0 gam A: 1,2 gam B: 1,8 gam D: 2,4 gam Bµi gi¶i: 15,6 Ta cã: n AlCl3  n Al3  0, 2.1,5  0,3mol n Al(OH)3   0, 2mol 78  0,6  n NaOH  0,6mol  V  0,5  1, 2lit  n 1 NaOH  1mol  V   2lit   0,5  gi¸ trÞ lín nhÊt lµ 2 lÝt  C ®óng. ‘ n Al(OH)3 Al3+ 0,3 0,2 n OH- 1,2 0,3 0,6 0,9 1 Bµi to¸n 4: (TrÝch ®Ò tuyÓn sinh §H- C§ Khèi A 2008). Cho hçn hîp 2,7 gam nh«m vµ 5,6 gam s¾t vµo 550 ml dung dÞch AgNO3 1M. Sau khi ph¶n øng xÉy ra hoµn toµn th× ®-îc m gam chÊt r¾n( biÕt Fe3+/Fe2+ ®øng tr-íc Ag+/Ag). Gi¸ trÞ m gam lµ: A. 59,4 gam B. 64,8 gam C. 32,4 gam D. 54,0 gam Bµi gi¶i: Ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn, nªn: AgNO3  Ag + NO3- ¸p dông §LBT nguyªn tè b¹c: 0,55 0,55mol Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống
 3. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555 n Ag  n Ag  n AgNO3  0,55mol; mAg  0,55.108  59, 4g  A ®óng Chó ý: - NÕu ph¶n øng kh«ng hoµn toµn hoÆc AgNO3 ph¶n øng ®ang cßn d- th× kh«ng ¸p dông ®-îc §LBT nguyªn tè - NÕu n Ag  3n Al  2n Fe  0,5mol  mAg = 0,5 . 108 = 54,0g  D sai Bµi to¸n 5: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H – C§ Khèi A 2008) Cho hçn hîp bét gåm 2,7 gam Al vµ 5,6 gam Fe vµo 550 ml dung dÞch AgNO3 1M, sau khi c¸c ph¶n øng xÈy ra hoµn toµn thu ®-îc m gam chÊt r¾n, gi¸ trÞ m lµ ( biÕt thø tù trong d·y thÕ ®iÖn hãa: Fe3+/ Fe2+ ®øng tr-íc Ag+/Ag). A. 59,4 gam B. 64,8 gam C. 32,4 gam D. 54,0 gam Bµi gi¶i: n   n AgNO3  0,55mol nAl = 0,1mol; nFe= 0,1mol; Ag Ph-¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra: Al + 3Ag+  Al3+ + 3Ag  mAg = 108. 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 Fel + 2Ag  Fe + 2Ag  mAg = 108. 0,2 + 2+ 0,1 0,2 0,1 0,2 Fe + Ag  Fe + Ag+  mAg = 108. 0,05 2+ + 3+ 0,05 0,05 0,05 0,05  m = 108 . 0,55 = 59,4g  A ®óng Chó ý: + Ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn nªn ta ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè b¹c: n Ag  n AgNO3  0,55mol , m  mAg  108.0,55  59, 4g  A ®óng  D sai + NÕu mAg = 108 . 0,5 = 54g Bµi to¸n 6: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H C§- Khèi A-2008). Nung nãng m gam hçn hîp Al vµ Fe2O3 (trong m«i tr-êng kh«ng cã kh«ng khÝ) ®Õn ph¶n øng xÉy ra hoµn toµn thu ®-îc hçn hîp r¾n Y, chia Y thµnh hai phÇn b»ng nhÇn b»ng nhau: - PhÇn 1 t¸c dông víi H2SO4 lo·ng d- sinh ra 3.08 lÝt khÝ hi®r« (®ktc). - PhÇn 2 t¸c dông NaOH d- sinh ra 0.84 lÝt khÝ hi®r« (®ktc). Gi¸ trÞ m gam lµ: A. 22.75 B. 21.40 C. 29.40 D. 29.43 . Bµi gi¶i: Ph©n tÝch bµi to¸n: Tõ P2 + NaOH d- nªn Al d- cßn Fe2O3 hÕt: Nh- vËy hçn hîp Y: Fe, Al2O3 vµ Al d- Gäi x, y, z lÇn l-ît lµ sè mol Al2O3, Fe vµ Al d- trong mçi phÇn:  Al  3e  Al3  z 3z z   2 Fe  2e  Fe   ¸p dông §LBT e: 3z + 2y = 0,275 P1: (1)  y 2y y 2H  2e  H 2    0,275 0,1375  Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống
 4. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555  Al  3e  Al3   z 3z z z= 0,025M  ¸p dông §LBT e: 3z + 2y = 0,075 P2:  2H  2e  H 2  0,075 0,0375  Thay vµo (1)  y = 0,1mol: Fe2O3 + 2Al  Al2O3 + 2Fe (3) 1 Tõ (3)  x  n Al2O3  n Fe  0,05mol 2  A ®óng m = 2.(0,05 . 102 + 56. 0,1 + 27 . 0,025)= 22,75 Bµi to¸n 7: (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H - KA - 2008). Cho V lÝt dung dÞch NaOH 2 M vµo dung dÞch chøa 0,1 mol Al2(SO4)3 vµ 0,1 mol H2SO4 ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn thu ®-îc 7,8 gam kÕt tña. Gi¸ trÞ lín nhÊt cña V lÝt ®Ó thu ®-îc khèi l-îng kÕt tña trªn lµ: D: 0,45 lÝt A: 0,05 lÝt B: 0,25 lÝt C: 0,35 lÝt Bµi gi¶i: C¸ch 1. n H  2.n H2SO4  2.0,1  0.2mol; n Al3  2.n Al2 (SO4 )3  0,2mol 7,8 n Al(OH)3   0,1mol Thø tù c¸c ph-¬ng tr×nh x¶y ra: 78 H+ + OH-  H2O (1) 0,2 0,2mol Al3+ + 3OH-  Al(OH)3 (2) 0,2 0,6mol Al(OH)3 + OH-  AlO-  2H 2O 2 (3) 0,1 0,1mol Tõ (1), (2), (3): n OH  0,2  0,6  0,1  0,9mol 0,9  n NaOH   0, 45 lÝt  D ®óng 2 0,1 Chó ý: + NÕu n OH  0,1mol  V   0,05 lÝt  A sai 2 0,5 + NÕu n OH  0,5mol  V   0, 25 lÝt  B sai 2 0,7 + NÕu n OH  0,7mol  V   0,35 lÝt  C sai 2 + C¸ch 2: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ: 7,8 n H2SO4  0,1mol; n Al3  2n Al2 (SO4 )3  0, 2mol; n Al(OH)3   0,1mol 78 Trªn ®å thÞ n OH  0,7mol mÆt kh¸c trung hoµ 0,1mol H2SO4 th× cÇn 0,2mol OH- 0,9  n NaOH  n OH  0, 2  0,7  0,9mol  VNaOH   0, 45 lÝt  D ®óng 2 Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống
 5. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555 Al(OH)3 A 0,2 0,1 n OH  O 0,6 0,7 0,8 0,3 Bµi to¸n 8: Nhóng mét thanh nh«m nÆng 45 gam vµo 400 ml dung dÞch CuSO4 0,5 M. Sau mét thêi gian lÊy thanh nh«m ra c©n nÆng 46,38 gam. Khèi l-îng gam Cu tho¸t ra lµ: C. 1.92 gam A. 0,64 gam B. 12,80 gam D. 1,38 gam Bµi gi¶i: Kim lo¹i m¹nh ®Èy kim lo¹i yÕu ra khái dung dÞch muèi (ph¶n øng thÕ bëi k/lo¹i) 2Al + 3CuSO4  Al2(SO4)3 + 3Cu 2Al + 3Cu2+  2Al3+ + 3Cu (rót gän) ¸p dông ph-¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l-îng ta cã: Cø 2 mol Al ®· t¹o ra 3 mol Cu nh- vËy khèi l-îng t¨ng: ( 3. 64 - 2. 27) = 138g Theo bµi ra th× x mol Cu khèi l-îng t¨ng: 46,38 - 45 = 1,38g 1,38  x  n Cu  3.  0, 03mol  mCu  0, 03.64  1,92g  C ®óng 138  A sai Chó ý: + NÕu mCu = 0,01 . 64 = 0,64g + NÕu mCu = 0,5 . 0,4 . 64 = 12,8  B sai + NÕu mCu = 46,38 - 45 = 1,38g  D sai ¸p dông khi gÆp bµi to¸n cã PT rót gän: nA + mBn+  nAm+ + mB (Trong ®ã: n, m lÇn l-ît lµ ®iÖn tÝchcña kim lo¹i B vµ A) th× ta ¸p dông ph-¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l-îng. Khèi l-îng t¨ng hay gi¶m mét l-îng ®-îc tÝnh theo c«ng thøc trÞ tuyÖt ®èi m.M B  n.M A sau ®ã dùa vµo d÷ kiÖn cña ®Ò ra ®Ó tÝnh to¸n Bµi to¸n 9: §Ó 2,7 gam mét thanh nh«m ngoµi kh«ng khÝ, mét thêi gian sau ®em c©n thÊy thanh nh«m nÆng 4,14 gam. PhÇn tr¨m khèi l-îng thanh nh«m ®· bÞ oxi hãa bëi oxi cña kh«ng khÝ lµ: D. 60% A. 65,21% B. 30% C. 67,5% Bµi gi¶i: Khèi l-îng cña oxit tham gia ph¶n øng víi thanh nh«m lµ: 2 1, 44 4,14 - 2,7 = 1,44 gam  m Al( p­)  .27  0, 06.27  1, 62g . 3 16 1, 62  %Al  .100%  60%  D ®óng 2, 7 2, 7 Chó ý: + NÕu %Al  .100%  65, 21%  A sai 4,14 2 1, 44 1,8225 + NÕu m Al( p­)  . .27  1.8225g  %Al  .100%  67,5% 3 32 2,7  C sai Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống
 6. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555 2 1, 44 0,81 + NÕu m Al( p­)  .27  0,81g  %Al  .100%  30% B sai . 3 32 2,7 Bµi to¸n 10: Chia hçn hîp X gåm Al vµ Al2O3 thµnh 2 phÇn b»ng nhau. - PhÇn 1 t¸c dông NaOH d- thu ®-îc 0.3 mol khÝ. - PhÇn 2 tan hoµn toµn trong dung dÞch HNO3 thu ®-îc 0.075 mol khÝ Y duy nhÊt. Y lµ: A. NO2 C. N2O B. NO D. N2 Bµi gi¶i: Trong X chØ cã Al cã tÝnh khö: 2H2O + 2e  H2 + 2OH- 0,6 0,3 Khi t¸c dông víi HNO3, chÊt oxi ho¸ lµ HNO3 N+5 + ne  Y 0,075n 0,075mol ta cã: 0,075n = 0,6 Víi n lµ sè e mµ N nhËn ®Ó t¹o thµnh Y  n = 8. VËy Y lµ N2O  C ®óng +5 Bµi to¸n 11: Cho m gam Al tan hoµn toµn dung dÞch HNO3 nãng d- thu ®-îc 11.2 lÝt (®ktc) hh khÝ A gåm: N2 , NO, N2O cã tØ lÖ vÒ sè mol t-¬ng øng lµ 2:1:2. Gi¸ trÞ m gam lµ: A. 35.1 B. 18.9 C. 27.9 D. 26.1 Bµi gi¶i: 11,2 nA   0,5mol  n N2  0,2mol;n NO  0,1mol; n N2O  0,2mol 22,4 + Qu¸ tr×nh oxi ho¸: Al - 3e  Al3+ (1) a 3a a + Qu¸ tr×nh khö: ¸p dông §LBT e: 2N+5 + 10e  N2 (2) 3a = 2 + 0,3 + 1,6 = 3,9  a = 1,3 0,4 2 0,2  mAl = 27 . 1,3 = 35,1g  A ®óng N+5 + 3e  N+2 (NO) (3) 0,3 0,1 2N + 8e  N+1(N2O) (4) +5 1,6 0,2 Ph©n tÝch bµi to¸n: + NÕu (2, 3, 4) kh«ng c©n b»ng 3a = 1 + 0,3 + 0,8  a = 0,7  mAl = 18,9g  B sai + NÕu (2, 3) c©n b»ng cßn (4) kh«ng: 3a = 2 + 0,3 + 0,8 3,1 a  mAl = 27,9  C sai 3 + NÕu (2) kh«ng c©n b»ng, (3,4) c©n b»ng 3a = 1 + 0,3 + 1,6 2,9 a  mAl = 26,1  D sai 3 Bµi to¸n 12. Mét dung dÞch chøa 0,39 gam K+, 0,54gam Al3+ cïng 2 lo¹i anion 1,92 gam SO42- vµ ion NO3- . NÕu c« c¹n dung dÞch th× sÏ thu ®-îc khèi l-îng muèi khan lµ: A. 4,71 gam B. 3,47 gam C. 4,09 gam D. 5,95 gam Bµi gi¶i n K  0,01mol, n Al3  0,02mol , nSO2  0,02mol 4 ¸p dông §LBT§T : 0,01 + 0,02.3 = 0,02 + nNO3- => nNO3-=0,03 mol mµ Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống
 7. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555 mmuoi  mK   mAl3  mSO2  m NO  4 3  0,39  0,54  1,92  62.0,03  4,71gam  A dung Chó ý:- NÕu n NO  0,01  0,02  0,02  0,01mol  mmuoi  3,47gam  B sai 3 - NÕu n NO  0,02mol  mmuoi  4,09gam  C sai 3 - NÕu n NO  0,01  0,02  0,02  0,05mol  mmuoi  5,95gam  D sai . 3 Bµi to¸n 13. Cho tan hoµn toµn 15,6 gam hçn hîp Al vµ Al2O3 trong 500 ml dung dÞch NaOH 1M thu ®-îc 6,72 lÝt H2 (®ktc) vµ dung dÞch X . ThÓ tÝch HCl 2 M cÇn cho vµo X ®Ó thu ®-îc kÕt tña lín nhÊt lµ : A. 0,25 lÝt. B. 0,35 lÝt. C. 0,5 lÝt. D. 0,244 lÝt. Bµi gi¶i: Trong dung dÞch X chøa AlO2- vµ OH- (nÕu d-). Dung dÞch X trung hßa vÒ ®iÖn tÝch nªn. n AlO  n OH  n Na   0,5mol khi cho axit HCl vµo dung dÞch X ta cã ptp- sau: 2 H+ + OH-  H2O H+ + AlO2- + H2O  Al(OH)3  §Ó thu ®-îc kÕt qu¶ lín nhÊt th× 0,5 n H  n AlO  n OH  0,5mol  VHCl   0,25lit  A dung 2 2 Bµi to¸n 14: Mét hçn hîp 3 kim lo¹i gåm Al , Fe, Mg cã khèi l-îng 26.1 gam ®-îc chia lµm 3 phÇn b»ng nhau. - PhÇn 1 cho tan hÕt trong dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 13.44 lÝt khÝ. - PhÇn 2 cho t¸c dông víi dung dÞch NaOH d- thu ®-îc 3.36 lÝt khÝ - PhÇn 3 cho t¸c dung dÞch CuSO4 d- , läc lÊy toµn bé chÊt r¾n thu ®-îc sau ph¶n øng ®em hoµ tan trong dung dÞch HNO3 d- th× thu ®-îc V lÝt khÝ NO2 ( c¸c khÝ ®Òu ®o ®ktc). Gi¸ trÞ V lÝt thu ®-îc lµ: C. 13.44 A. 26.88. B. 53.70. D. 44.8. Bµi gi¶i: 2Al + 6HCl  AlCl3 + 3H2 26,1 Khèi l-îng mçi phÇn m   8,7g Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 3 Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 Gäi x, y, z lµ sè mol Al, Mg, Fe trong 7,4 gam hçn hîp 27x  24y  56z  8,7 x  0,1   1,5x  y  z  0,3   y  0,075 1,5  0,15  x  0,075   trong 34,7 gam hçn hîp nAl = 0,4; nMg = 0,3; nFe = 0,3 2Al + 3CuSO4  Al2(SO4)3 + 3Cu Mg + CuSO4  MgSO4 + Cu Fe + CuSO4  FeSO4 + Cu Cu + 4HNO3  Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O - ë P3 khi c¸c kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch CuSO4 t¹o thµnh Cu, l-îng Cu nµy t¸c dông víi HNO3 t¹o ra Cu2+. Do ®ã: Al, Mg, Fe lµ chÊt khö, nh-êng e. ne nh-êng = 3. 0,1 + 2. 0,075 + 2. 0,075 = 0,6mol - HNO3 lµ chÊt oxi ho¸, nhËn e: N+5 + 1e  N+4 (NO2)  a = 0,6 a a Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống
 8. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555 n NO2  0,6mol  VNO2  0,6.22,4  13,44l it  C ®óng Bµi to¸n 15: Chia hçn hîp X gåm Al, Al2O3, ZnO thµnh 2 phÇn b»ng nhau. – PhÇn 1 cho t¸c dông dung dịch NaOH d- thu ®-îc 0.3 mol khÝ. – PhÇn 2 tan hoµn toµn trong dung dịch HNO3 thu ®-îc 0.075 mol khÝ Y duy nhÊt. KhÝ Y lµ: A. NO2 C. N2O B. NO C. N2 . Bµi gi¶i: Trong X chØ cã Al cã tÝnh khö n-íc bÞ nh«m khö theo ph-¬ng tr×nh 2H2O + 2e  H 2 + 2OH- 0,075n = 0,6, n lµ sè e mµ N+5 nhËn 0,6 0,3mol Khi t¸c dông víi HNO3, chÊt oxi ho¸ lµ ®Ó t¹o thµnh Y. n = 8. VËy Y lµ N2 O HNO3  C ®óng N + ne  Y +5 0,075n 0,075 Bµi to¸n 16: Hoµ tan hoµn toµn 17.4 gam hçn hîp 3 kim lo¹i Al, Fe, Mg trong dung dÞch HCl thÊy tho¸t ra 13.44 lÝt khÝ, nÕu cho 34.8 gam hçn hîp trªn t¸c dông víi dung dÞch CuSO4 d-, läc lÊy toµn bé chÊt r¾n thu ®-îc sau ph¶n øng t¸c dông víi dung dÞch HNO3 nãng d-, thu ®-îc V lÝt khÝ NO2 ®ktc. Gi¸ trÞ V lµ: C. 53.76 lÝt A. 11.2 lÝt B. 22.4 lÝt D. 26.88 lÝt. Bµi gi¶i: Al, Fe, Mg nh-êng e, sè mol e nµy chÝnh b»ng sè mol e Cu nh-êng khi tham gia ph¶n øng víi HNO3 sè mol e mµ H+ nhËn còng chÝnh lµ sè mol e mµ HNO3 nhËn. 2H+ + 2e  H2 13,44  0,6mol 1,2mol  22,4 17,4 gam hçn hîp H+ nhËn 1,2 mol e. VËy 34,8 gam sè mol mµ H+ nhËn lµ: 2,4 mol 17,4g hçn hîp  n H  1,2 34,8g hçn hîp  n H  2,4mol N+5 + 1e  NO2 2,4 2,4mol  VNO2  2,4.22,4  53,76 lÝt  C ®óng Chó ý: NÕu n H  1,2  VNO2  1,2.22,4  26,88 lÝt  D sai Bµi to¸n 17: Hoà tan 11.2 gam hỗn hợp X gåm Al và Fe trong HCl dư th× thu được hçn hîp dung dịch muèi Y1 vµ khÝ Y2 . Cho dung dịch Y1 t¸c dụng với NaOH dư, lọc kết tủa rồi nung trong kh«ng khÝ đến khối lượng kh«ng đổi th× thu được 8 gam chất rắn Z. Thµnh phÇn % Fe trong hỗn hợp đầu là : D. 50.00 %. A. 58,03 % B. 26.75 % C. 75.25 % Bµi gi¶i: S¶n phÈm cña qu¸ tr×nh nung lµ:  Fe   FeCl2   Fe(OH)2  HCl  NaOH   AlCl  Fe(OH)3  Fe2 O3  Al  Al(OH)3tan  3 8 n Fe2O3   0,05mol . ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè Fe ta cã: 160 n Fe  2n Fe2O3  0,05.2  0,1mol  mFe = 0,1.56 = 5,6gam,  %Fe =50,00%  D ®óng Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống
 9. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555 Bµi to¸n 18: Cho 4.04 gam hçn hîp X gåm 3 kim lo¹i Fe, Cu, Al ë d¹ng bét t¸c dông hoµn toµn víi oxi thu ®-îc hçn hîp Y gåm c¸c oxit cã khèi l-îng 5.96 gam. ThÓ tÝch dung dÞch HCl 2 M võa ®ñ ®Ó ph¶n øng hÕt víi hçn hîp Y lµ: B. 120 ml A. 60 ml C. 224 ml D. 30 ml. Bµi gi¶i: ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l-îng: mO (oxit) = 5,96 - 4,04 = 1,92 gam 2H   O2  H 2 O 1,92 nO   0,12mol :  0, 24 0,12 16 0,24  VHCl = = 0,12 lÝt = 120 ml  B ®óng 2 1,92 Chó ý: - NÕu n O2   0,06mol  VHCl = 60 ml  A sai 32 1,92  0,06mol  n HCl  n H  n O2  V = 30ml  D sai - NÕu n O2  32 Bµi to¸n 19: Hoµ tan 10.14 gam hîp kim Cu, Mg, Al b»ng mét l-îng võa ®ñ dung dÞch HCl thu ®-îc 7.84 lÝt khÝ X (®ktc) vµ 1.54 gam chÊt r¾n Y vµ dung dÞch Z. C« c¹n dung dÞch Z thu ®-îc m gam muèi. Gi¸ trÞ m gam lµ: B. 33.45 gam A. 21.025 gam C. 14.8125 gam D. 18.6 gam Bµi gi¶i: ¸p dông ®inh luËt b¶o toµn khèi l-îng: m  m( AlMg)  mCl  (10,14  1,54)  0,7.35,5 = 8,6 + 24,85 = 33,45(g)  B ®óng Ph©n tÝch bµi to¸n: +Cu kh«ng t¸c dông víi HCl, cßn Mg vµ Al t¸c dông víi HCl, t¹o ra khÝ H 2 cã sè mol = 0,35mol + NÕu n H  n HCl  n H2  0,35  m = (10,14 - 1,54) + 0,35.35,5 = 21,025g  A sai 1  + NÕu H  n HCl  n H  0,175 22  m = (10,14 - 1,54) + 0,175. 35,5 = 14,81255g  C sai Bµi to¸n 20: Thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m víi 9.66 gam hçn hîp X gåm FexOy vµ Al thu ®-îc hçn hîp r¾n Y. Cho Y t¸c dông víi dung dÞch NaOH d- thu ®-îc dung dÞch D, 0.672 lÝt khÝ ®ktc vµ chÊt r¾n kh«ng tan Z. Sôc CO2 ®Õn d- vµo dung dÞch D läc lÊy kÕt tña vµ nung ®Õn khèi l-îng kh«ng ®æi ®-îc 5.1 gam chÊt r¾n. 1. Khèi l-îng gam cña FexOy vµ Al trong hçn hîp X lµ: A. 6.96 gam vµ 2.7 gam. B. 5.04 gam vµ 4.62 gam C. 2.52 gam vµ 7.14 gam D. 4.26 gam vµ 5.4 gam. 2. C«ng thøc cña oxit s¾t lµ: D. c«ng thøc kh¸c. A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 Bµi gi¶i: Ph©n tÝch bµi to¸n: Bµi cã nhiÒu ph-¬ng tr×nh ph¶n øng, ®ßi hái n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ kim lo¹i, tÝnh to¸n phøc t¹p nªn cÇn lµm tõng b-íc vµ ¸p dông ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l-îng, b¶o toµn nguyªn tè,…®Ó lµm. 2yAl  3Fex Oy  3xFe  yAl2O3 (1) 1) Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống
 10. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555 3 Al  NaOH  H 2 O  NaAlO 2  H 2 (2) 2 0,02 0,02 0,03 NaAlO 2  CO 2  2H 2 O  Al(OH)3  NaHCO3 (3) 0 2Al(OH)3  Al2 O3  3H 2 O  t (4) NhËn xÐt: TÊt c¶ l-îng Al ban ®Çu ®Òu chuyÓn hÕt vÒ Al2O3 (4). Do ®ã ¸p dông ®Þnh luËt b¶o 5,1 toµn nguyªn tè Al: n Al(bandau)  2n Al2O3  2.  0,1mol 102  9,66  2,7  6,96g  A ®óng  mAl = 0,1 . 27 = 2,7 (g)  mFxOy 2) mAl = 2,7 gam . Theo ®Þnh luËt b¶o toµn nguyªn tè oxi ta cã: no(trong FexOy) = no(trong Al2O3)=3.0,05=0,15 mol=> nFe=(6,96- 0,15.16):56=0.08  x : y = 8 : 15  kh«ng x¸c ®Þnh ®-îc Bµi to¸n 21: Cho 3,42 gam Al2(SO4)3 vµo 50ml dung dÞch NaOH, thu ®-îc 1,56 gam kÕt tña vµ dung dÞch X. Nång ®é M cña dung dÞch NaOH lµ: B: 1,2 A: 0,6 C: 2,4 D: 3,6 Bµi gi¶i: + C¸ch 1: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ: n Al(OH)3 0,02 n OH- 0,08 0,06 3,42 1,56 n Al2 (SO4 )3   0,01mol; n Al(OH)3   0,02mol 342 78 0,06  0,06mol  CM.NaOH   1,2M  B ®óng n OH 0,05 + C¸ch 2: - TH1: OH- thiÕu nªn xÉy ra ph¶n øng: Al3+ + 3OH-  Al(OH)3 1,56 n Al(OH)3   0,02mol; n NaOH  n OH  3n Al(OH)3  0,06mol 78 0,06   1, 2M  B ®óng  CM NaOH 0,05 - TH2: OH- d- hoµ tan mét phÇn kÕt tña nªn xÉy ra ph¶n øng: Al3+ + 3OH-  Al(OH)3 (1) 0,02 0,06 0,02 Al(OH)3 + OH-  AlO-2 + 2H2O (2)  n Al3  2n Al2 (SO4 )3  0,02mol Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống
 11. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555  n Al(OH)3 bÞ hoµ tan = 0,02 - 0,02 = 0 lo¹i tr-êng hîp nµy Bµi to¸n 22: Cho 200ml dung dÞch KOH vµo 200 ml dung dÞch AlCl3 1M thu ®-îc 7,8 gam kÕt tña keo. Nång ®é M cña dung dÞch KOH lµ: A: 1,5 vµ 3,5 B: 1,5 vµ 2,5 C: 2,5 vµ 3,5 D: 2,5 vµ 4,5 Bµi gi¶i: + C¸ch 1: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ 7,8 n AlCl3  0, 2mol; n Al(OH)3   0,1mol 78  0,3  n KOH  0,3mol  CMKOH   1,5M 0, 2   Chän A ®óng n 0,7  KOH  0,7mol  CMKOH   3,5M  0, 2 n Al(OH)3 0,2 n OH- 0,3 0,6 0,7 0,8 Bµi to¸n 23: Cho 200ml dung dÞch HCl vµo 200ml dung dÞch NaAlO2 2M thu ®-îc 15,6 gam kÕt tña keo. Nång ®é M cña dung dÞch HCl lµ: C: 1 hoÆc 5 A: 1 hoÆc 2 B: 2 hoÆc 5 D: 2 hoÆc 4 Bµi gi¶i:  0, 2 n H  0, 2mol  CMHCl   1M  0, 2 15,6  0, 2mol    C ®óng n Al(OH)3  n  1mol  C 1 78 M HCl   5M  H  0, 2 Al(OH)3 0,4 0,2 n H+ 1,6 1 0,2 0,4 Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống
 12. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555 Bµi to¸n 24: Cho 200ml dung dÞch H2SO4 vµo 400ml dung dÞch NaAlO2 1M thu ®-îc 7,8 gam kÕt tña. Nång ®é M cña dung dÞch H2SO4 lµ: D: 0,25 vµ 3,25 A: 0,125 vµ 1,625 B: 0,5 vµ 6,5 C: 0,25 vµ 0,5 Bµi gi¶i: ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®å thÞ: 7,8 n NaAlO2  0, 4mol;n Al(OH)3   0,1mol 78  1 0,1 0,05 n H2SO4  H    0,05mol  CM   0, 25M  2 2 0, 2   D ®óng n 1  1,3 0,65  H2SO4  2 H  2  0,65mol  CM  0, 2  3, 25M  Al(OH)3 0,4 n H+ 1,3 1,6 0,1 0,4 Bµi to¸n 25: Hoµ tan 4,59 gam Al b»ng dung dÞch HNO3 thu ®-îc hçn hîp khÝ NO vµ N2O cã tØ khèi h¬i ®èi víi hi®r« b»ng 16,75. ThÓ tÝch lÝt NO vµ N2O (®ktc) thu ®-îc lÇn l-ît lµ: A: 6,72 lÝt vµ 2,24 lÝt B: 67,2 lÝt vµ 22,4 lÝt C: 2,016 lÝt vµ 0,672 lÝt D: 0,672 lÝt vµ 2,016 lÝt Bµi gi¶i: - ¸p dông ph-¬ng ph¸p b¶o toµn electron: 4,59 n Al   0,17mol Al - 3e  Al3+ + 27 0,17.--> 3.0,17mol  N 5  3e  N 2 (NO)   3x..........x  3x + 8y = 0,51 (1)  5 + 1 2N  2.4e  2N (N 2 O)   8y.......2y (y) ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®-êng chÐo xmol NO....... M NO=30 44 = 33,5 M = 2.16,75 = 33,5 33,5 - 30 ymol N2O....... M N2O=44 Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống
 13. GV: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555 x 10,5 3     x = 3y Tõ (1) vµ (2):  x = 0,09, y = 0,03. y 3.5 1 VM = 0,09  22,4 = 2,016 lÝt, VN2O  0,03  22,4  0,672 lÝt  C ®óng VËy Chó ý: + NÕu VNO = 0,03  22,4 = 0,672 lÝt; VN2O = 0,09  22,4 = 2,016  D sai + Tõ (2) x = 3y  VNO = 0,3  22,4 = 6,72 lÝt;  A sai VN2O = 22,4 + Tõ (2) x = 3y  VNO = 67,2 lÝt; VN2O = 22,4  B sai Đề-hóa.vn – Hóa học là Cuộc sống
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2