intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phương pháp khấu hao

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

652
lượt xem
92
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khấu hao là một hình thức phân bổ chi phí của tài sản cố định vào các kỳ kinh doanh (dựa theo nguyên tắc thực tế phát sinh, nguyên tắc hoạt động liên tục và nguyên tắc phù hợp) của kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp khấu hao

  1. Phöông phaùp khaáu hao i Khaáu hao laø moät hình thöùc phaân boå chi phí cuûa taøi saûn coá ñònh vaøo caùc kyø kinh doanh (döïa theo nguyeân taéc thöïc teá phaùt sinh, nguyeân taéc hoaït ñoäng lieân tuïc vaø nguyeân taéc phuø hôïp) cuûa keá toaùn. i Khaáu hao ñöôïc haïch toaùn vaøo chi phí phaùt sinh trong kyø, laøm giaûm thu nhaäp chòu thueá vaø giaûm thueá thu nhaäp. i Khaáu hao khoâng phaûi laø doøng chi (tieàn), cuõng khoâng taïo ra moät doøng thu (tieàn) naøo caû. 02/10/2003 TanBinh 1 Phöông phaùp khaáu hao (tieáp) Khaáu hao laø caùch goïi chung, tuy nhieân, ñeå deã phaân bieät ñoâi khi ngöôøi ta cuõng söû duïng caùc thuaät ngöõ khaùc nhau cho caùc loaïi taøi saûn coá ñònh khaùc nhau. - Khaáu hao (depreciation) thöôøng duøng cho taøi saûn coá ñònh höõu hình, - Khaáu tröø (amortization) thöôøng duøng cho taøi saûn coá ñònh voâ hình, - Khaáu giaûm (depletion) thöôøng duøng cho taøi saûn coá ñònh laø taøi nguyeân thieân nhieân. 02/10/2003 TanBinh 2
  2. Caùc phöông phaùp khaáu hao iÑöôøng thaúng iCaân baèng giaûm daàn iCaân baèng giaûm daàn keùp iToång soá thöù töï caùc kyø iTheo möùc ñoä söû duïng 02/10/2003 TanBinh 3 Phöông phaùp ñöôøng thaúng Coâng ty A Tæ leä khaáu hao 20% Naêm 1 2 3 4 5 Giaù trò coøn laïi ñaàu kyø 5000 4000 3000 2000 1000 Khaáu hao trong kyø 1000 1000 1000 1000 1000 Khaáu hao tích luõy 1000 2000 3000 4000 5000 Giaù trò coøn laïi cuoái kyø 4000 3000 2000 1000 0 02/10/2003 TanBinh 4
  3. Phöông phaùp caân baèng giaûm daàn theo tæ leä 50% Coâng ty B Tæ leä khaáu hao 50% Naêm 1 2 3 4 5 Giaù trò coøn laïi ñaàu kyø 5000 2500 1250 625 312.5 Khaáu hao trong kyø 2500 1250 625 312.5 312.5 Khaáu hao tích luõy 2500 3750 4375 4687.5 5000 Giaù trò coøn laïi cuoái kyø 2500 1250 625 312.5 0 02/10/2003 TanBinh 5 Phöông phaùp caân baèng giaûm daàn theo keát soá keùp Coâng ty C Tæ leä khaáu hao ñeàu 20% Tæ leä khaáu hao keùp 40% Naêm 1 2 3 4 5 Giaù trò coøn laïi ñaàu kyø 5000 3000 1800 1080 540 Khaáu hao trong kyø 2000 1200 720 540 540 Khaáu hao tích luõy 2000 3200 3920 4460 5000 Giaù trò coøn laïi cuoái kyø 3000 1800 1080 540 0 02/10/2003 TanBinh 6
  4. Phöông phaùp khaáu hao theo toång soá thöù töï caùc kyø Coâng ty D Toång soá thöù töï caùc kyø 15 Naêm 1 2 3 4 5 Giaù trò coøn laïi ñaàu kyø 5000 3333 2000 1000 333 Khaáu hao trong kyø 1667 1333 1000 667 333 Khaáu hao tích luõy 1667 3000 4000 4667 5000 Giaù trò coøn laïi cuoái kyø 3333 2000 1000 333 0 02/10/2003 TanBinh 7 Phöông phaùp khaáu hao theo möùc ñoä söû duïng Coâng ty E Naêm 1 2 3 4 5 Giaù trò coøn laïi ñaàu kyø 5000 4250 3250 1750 750 Tæ leä khaáu hao naêm 15% 20% 30% 20% 15% Möùc khaáu hao naêm 750 1000 1500 1000 750 Khaáu hao tích luõy 750 1750 3250 4250 5000 Giaù trò coøn laïi cuoái kyø 4250 3250 1750 750 0 02/10/2003 TanBinh 8
  5. So saùnh söï khaùc bieät (ví duï vaøo cuoái naêm 2) COÂNG TY A B C D E Phöông phaùp khaá u hao Ñeàu 50% Keùp Kyø soá Thöïc teá Nguyeân giaù TSCÑ 5000 5000 5000 5000 5000 Khaáu hao tích luõy naêm 2 2000 3750 3200 3000 1750 Giaù trò coøn laïi naêm 2 3000 1250 1800 2000 3250 Chi phí khaáu hao naêm 2 1000 1250 1200 1333 1000 02/10/2003 TanBinh 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2