intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp viết nghiên cứu đề cương nghiên cứu khoa học

Chia sẻ: Va Ha Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

3.231
lượt xem
995
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'phương pháp viết nghiên cứu đề cương nghiên cứu khoa học', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phương pháp viết nghiên cứu đề cương nghiên cứu khoa học

 1. PHƯƠNG PHÁP VI T CƯƠNG NGHIÊN C U KHOA H C
 2. M c tiêu h c t p: Trình bày các c u ph n c a m t cương nghiên c u khoa h c Nêu ư c các n i dung cơ b n c a t ng c u ph n cương nghiên c u 2
 3. Dàn bài cương TÊN TÀI TV N •M c tiêu 1.T NG QUAN TÀI LI U 2. I TƯ NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 i tư ng nghiên c u 2.2 Thi t k nghiên c u 2.3 C m u, Phương pháp ch n m u 2.4 Thu th p d ki n: Phương phápvà công c thu th p d ki n 2.5 X lý d ki n và Phân tích d ki n 2.6 Phương pháp ki m soát sai s 2.7 Y c 3. D ki n k t qu 4. D ki n bàn lu n D ki n k t lu n và khuy n ngh K HO CH TH I GIAN TH C HI N TÀI LIÊU THAM KH O PH L C 3
 4. Tên tài Tên tài nghiên c u nên ng n g n dài h p lý Văn phong: Nh ng t ch a ng thông tin nhi u nh t ph i t u c a tên tài, ó là v trí nh n m nh, thu hút s chú ý 4
 5. Tên tài Làm th nào xây d ng m t tên tài? Nên tham kh o m t vài s c a m t t p chí. Nên dùng t khoá Sau khi ã ch n ư c t , x p t chúng theo tr t t h p lý, t t nh t là tôn tr ng nguyên t c “v trí ch ch t”. Không vi t t t, không s d ng danh t mà ngư i c có th hi u hai nghĩa. 5
 6. tv n Nêu lý do ti n hành tài Phân tích ng n g n t ng quan l ch s v n nghiên c u Nêu s l a ch n v n nghiên c u c a tác gi và nói rõ lý do l a ch n 6
 7. Các c u ph n v Tóm t t tình hình chung Tóm t t các nghiên c u trư c S c n thi t, t m quan tr ng c a nghiên c u Nêu v n Mô t lo i k t qu : Li t kê ng n các khái ni m 7
 8. M c tiêu nghiên c u Là cái ích là nhà nghiên c u ph i t n Yêu c u c a m c tiêu: Phải đủ Phải cụ thể Hệ thống Đo lường được Xác nh t l b nh nhân có bi n ch ng ph n m m do ch n thương s não.. T i khoa …. 8
 9. T ng quan tài li u Nêu nh ng thông tin có liên quan nv n nghiên c u Nguyên t c T ng quan tài li u Sát h p T ng h p Phê phán Các ph n c a t ng quan tài li u: Nêu sơ lư c v v n nghiên c u Tình hình nghiên c u trên th gi i Tình hình nghiên c u t i Vi t Nam Mô t các c i m nơi nghiên c u 9
 10. i tư ng nghiên c u Là toàn b s v t, hi n tư ng và con ngư i tham gia vào nghiên c u Tiêu chu n ch n i tư ng nghiên c u: Tiêu chu n lo i tr i tư ng 10
 11. Phương pháp nghiên c u Lo i hình nghiên c u hay d ng thi t k nghiên c u i tư ng nghiên c u: i tư ng nghiên c u là ai? (gi i, tu i..), tiêu chí ưa vào, tiêu chí lo i ra C m u nghiên c u – tính c m u nghiên c u, lý gi i vi c ch n c m u (n u có) Cách ch n m u Các bi n s c n thu th p Cách ti n hành nghiên c u: Thu th p s li u: ai? âu? Bao gi ? Phương pháp phân tích, x lý s li u 11
 12. D ki n k t qu nghiên c u Th hi n k t qu b ng các b ng tr ng 12
 13. K ho ch th c hi n tài Nêu trình t th i gian th c hi n tài t lúc xây d ng cương cho n lúc nghi m thu tài 13
 14. Ví d v th GANTT trong nghiên c u v DS-KHHGD N i dung công vi c Nhân l c Tháng 4 Th. 5 Th. 6 Th. 7 Th. 8 Th. 9 Th. 10 Hoàn thành cương nghiên Nhóm nghiên c u c u Hoàn t t th t c v i CQ TƯ B ph n NCKH- B Yt Hoàn t t th t c hành chính và Nhân viên y t a nh hư ng chính quy n a phương phương. Nghiên c u s li u DS- Y tá yt c ng ng KHHGD và ph ng v n c ng tác viên dân s Phân tích s li u và ch n m u Nhóm nghiên c u T p hu n c ng tác viên nghiên Nhóm nghiên c u c u và th nghi m b câu h i Ngư i tr giúp Ph ng v n t i c ng ng Nhóm nghiên c u Ngư i tr giúp Phân tích sơ b s li u Nhóm nghiên c u C ng tác viên Ngư i tr giúp Ph n h i l i cho CQ a Nhóm nghiên c u phương y t huy n Ph n h i l i cho c ng ng Nhóm nghiên c u Phân tích s li u và vi t báo Nhóm nghiên c u cáo cho h i th o Ngư i tr giúp Hoàn thành báo cáo Nhóm nghiên c u 14
 15. D trù kinh phí Bao g m kinh phí cho v t tư, trang thi t b , hoá ch t, t p hu n, thu th p s li u… 15
 16. B¶ng dù trï kinh phÝ Th nh TT Kho¶n chi §¬n gi¸ Sè nh©n tiÒn (®) Thu thËp sè liÖu thø 1 200.000 200.000 cÊp. 2 In ®Ò c−¬ng + ®Ò t i 500®/trang 200 trang 100.000 3 Pho to ®Ò c−¬ng + ®Ò t i 100®/trang 1.500 trang 150.000® TiÒn båi d−ìng ®èi t−îng 4 5.000®/ng−êi 210 ng−êi 1.050.000 nghiªn cøu. 5 §iÒu tra thö 100.000 6 Pho t« c«ng cô ®iÒu tra 100®/trang 1.000 trang 100.000 7 TËp huÊn §iÒu tra viªn 30.000®/ng/ng y 6 ng−êi x 2 ng y 360.000 8 Thu thËp sè liÖu 50.000®/ng/ng y 4 ng−êi x 4 ng y 800.000 9 Gi¸m s¸t viªn 50.000®/ng/ng y 2 ng−êi x 4 ng y 400.000 10 Ng−êi dÉn ®−êng 20.000®/ng/ng y 16 320.000 11 Tæng 3.580.000 12 10% ph¸t sinh 358.000 13 Tæng chi phÝ 3.928.000 16
 17. Qui định cách trình bày tài li u tham kh o -Xếp theo nhóm tiếng: Việt, ớc ngoài nhó tiếng: Việ ngoà mỗ nhó tiếng, vầ tá giả -Trong mỗi nhóm tiếng, xếp theo vần alpha beta của tên tác giả: vớ tá giả Việ nam: xế vầ viế đầ đủ trì tự ló Đối với tác giả Việt nam: Lấy tên xếp vần, viết đầy đủ theo trình tự: họ tên lót đệ tên đệm. vớ tá giả ngoà họ vầ và viế đủ Đối với tác giả ớc ngoài:Lấy họ xếp vần và viết đủ. Tên và và viế tắ ệm viết tắt, dấ chấ trì tự ló cách nhau dấu chấm, theo trình tự : họ tên .tên lót VD. Wright P.E. số thứ liệ đầ đế tà liệ cuố cù kể nhó -Đánh số thứ tự từ tài liệu đầu tiên đến tài liệu cuốI cùng (không kể nhóm tiếng). tiếng). Trì tự trì bà Trình tự trình bày: bá Họ củ tá giả bà bá tạ chí Bài báo: Họ tên của tác giả,: tên bài báo. tên tạp chí. bả ất bản, tập, cuố củ bà bá đầu – trang cuối của bài báo VD: 9.Carso B.L., Toxicology and Biological monitoring of Metal in human, J. 9.Carso J. 40- Exp. Med.. 1984, 10, 40-43. ch: Họ tá giả quyễ sách, nhà xuấ bả Sách: Họ tên tác giả,: tên quyễn sách, nhà xuất bản, bả ất bản, ầu cuố củ khả – trang cuối của chương tham khảo. Internet: Trình bài gi ng như các ph n trên, b sung tên a ch trang web ã download 17
 18. Ví d cương 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2