intTypePromotion=1
ADSENSE

Quá trình hình thành phương pháp nghiên cứu băng tần trong bộ máy thu phát hệ thống thông tin di dộng p1

Chia sẻ: Asfaf AfaFaf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

110
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu Mạng viễn thông tổ ong là một trong các ứng dụng kỹ thuật viễn thông có GSM (Global system for mobile communication – hệ thống thông tin di động nhu cầu lớn nhất và phát triển nhanh nhất. toàn cầu) với tiêu chuẩn thông số toàn Châu Âu mới, sẽ giải quyết sự hạn chế dung lượng hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quá trình hình thành phương pháp nghiên cứu băng tần trong bộ máy thu phát hệ thống thông tin di dộng p1

  1. Luaän vaên toát nghieäp CHÖÔNG 1 Quá trình hình thành phương pháp nghiên cứu băng tần trong bộ máy thu phát hệ thống thông CAÙC KYÕ THUAÄT CÔ SÔÛ VAØ CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH TRONG tin di dộng HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN DI SOÁ I. CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH TRONG HEÄ THOÁNG THOÂNG TIN DI ÑOÄNG SOÁ 1. Giôùi thieäu Maïng vieãn thoâng toå ong laø moät trong caùc öùng duïng kyõ thuaät vieãn thoâng coù - nhu caàu lôùn nhaát vaø phaùt trieån nhanh nhaát. GSM (Global system for mobile communication – heä thoáng thoâng tin di ñoäng - toaøn caàu) vôùi tieâu chuaån thoâng soá toaøn Chaâu AÂu môùi, seõ giaûi quyeát söï haïn cheá dung löôïng hieän nay. Thöïc chaát dung löôïng seõ taêng 2 – 3 laàn nhôø vieäc söû duïng taàn soá toát hôn vaø kyõ thuaät oâ nhoû, do vaäy soá thueâ bao phuïc vuï seõ taêng leân. Löu ñoäng laø hoaøn toaøn töï ñoäng, baïn coù theå ñem maùy di ñoäng cuûa mình khi ñi - du lòch vaø söû duïng ôû moät nöôùc khaùc. Heä thoáng seõ töï ñoäng caäp nhaät thoâng tin veà vò trí cuûa baïn cho heä thoáng taïi nhaø baïn. Baïn cuõng coù theå goïi ñi vaø nhaän cuoäc goïi ñeán maø ngöôøi goïi khoâng caàn bieát vò trí cuûa baïn. Ngoaøi tính löu ñoäng quoác teá, tieâu chuaån GSM coøn cung caáp moät soá tính naêng nhö thoâng tin toác ñoä cao, faxcimile vaø dòch vuï thoâng baùo ngaén. Caùc maùy ñieän thoaïi di ñoäng seõ ngaøy caøng nhoû hôn vaø tieâu thuï ít coâng suaát hôn caùc theá heä tröôùc chuùng. Tieâu chuaån GSM ñöôïc thieát keá ñeå coù theå keát hôïp vôùi ISDN vaø töông thích vôùi - moâi tröôøng di ñoäng. Nhôø vaäy töônng taùc giöõa hai tieâu chuaån naøy ñaûm baûo. Naêm 1982 GSM baét ñaàu phaùt trieån khi caùc nöôùc Baéc AÂu göûi ñeà nghò ñeán - CEPT ñeå quy ñònh moät dòch vuï vieãn thoâng chung Chaâu AÂu ôû 900MHz. Töø naêm 1982 ñeán naêm 1985 ngöôøi ta baøn luaän veà vieäc xaây döïng moät heä - thoáng soá hay töông töï. Naêm 1985 quyeát ñònh heä thoáng soá. Böôùc tieáp theo laø choïn löïa giaûi phaùp baêng heïp vaø baêng roäng. Naêm 1986 moät cuoäc kieåm tra ngoaøi hieän tröôøng ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi Paris caùc - haõng khaùc nhau ñaõ ñua taøi vôùi caùc giaûi phaùp cuûa mình. Thaùng 05/1987 giaûi phaùp TDMA baêng heïp ñöôïc löïa choïn, ñoàng thôøi caùc haõng - khai thaùc ñaõ kyù bieân baûn ghi nhôù MoU(Memorandem of Understanding) thöïc hieän caùc quy ñònh ñaõ höùa seõ coù 1 GSM vaän haønh vaøo 01/07/91. 1
  2. Luaän vaên toát nghieäp Ecrisson vôùi beà daøy kinh nghieäm trong vieäc thieát keá vaø saûn xuaát heä thoáng toå - ong. Heä thoáng CME20 cho GSM ñöôïc thieát keá treân cô sôû chuyeån maïch soá AXE10. ÔÛ nöôùc ta coù hai heä thoáng ñieän thoaïi di ñoäng laø Vinaphone, VMS. Veà chaát löôïng - Chöùc naêng ñaàu tieân cuûa CME20 laø cung caáp moät dòch vuï ñieän thoaïi di ñoäng tin caäy vaø chaát löôïng toát. Caùc theá heä maùy di ñoäng khaùc nhau cuõng söû duïng nhieàu loaïi dòch vuï soá lieäu môùi khoâng caàn moät modem rieâng. ÔÛ GSM vieäc ñaêng kyù thueâ bao ñöôïc ghi ôû modem nhaän daïng thueâ bao SIM (Subscribe Identity Module) card thueâ bao coù moät kích thöôùc nhö moät taám tín phieáu. Baïn coù theå caém card thueâ bao cuûa mình vaøo loaïi maùy GSM vaø chæ mình söû duïng noù. Heä thoáng kieåm tra laø ñaêng kyù thueâ bao ñuùng vaø card khoâng bò laáy caép. Quaù trình naøy ñöôïc töï ñoäng thöïc hieän baèng moät thuû tuïc nhaän thöïc thoâng qua moät trung taâm nhaän thöïc. Tính baûo maät cuõng ñöôïc taêng cöôøng nhôø vieäc söû duïng moät maõ soá ñeå ngaên chaën hoaøn toaøn vieäc nghe troäm ôû voâ tuyeán. ÔÛ caùc nöôùc ñieàu kieän töông ñoái toát, chaát löôïng tieáng ôû GSM ngang baèng vôùi heä thoáng töông töï. Tuy nhieân, ôû caùc ñieàu kieän toài do tín hieäu yeáu hay do nhieãàu giao thoa naëng, GSM coù chaát löôïng toát hôn. Vieäc söû duïng coâng ngheä môùi laøm caùc maùy ñieän thoaïi di ñoäng nhoû vaø nheï hôn, söû duïng “cheá ñoäng nghæ” töï ñoäng laøm cho tuoåi thoï aéc qui daøi hôn. Caáu truùc chung cuûa heä thoáng GSM 2
  3. Luaän vaên toát nghieäp NSS: Maïng vaø heä thoáng con chuyeån maïch BSS: Heä thoáng con traïm goác OSS: Heä thoáng con khai thaùc MS: Traïm di ñoäng Hình 1.1: Caáu truùc chung cuûa GSM 1.1. Heä thoáng con chuyeån maïch (SS) Heä thoáng con chuyeån maïch bao goàm caùc chöùc naêng chuyeån maïch chính cuûa GSM cuõng nhö cô sôû döõ lieäu caàn thieát cho soá lieäu thueâ bao vaø quaûn lyù di ñoäng cuûa thueâ bao. Chöùc naêng chính cuûa SS laø quaûn lyù thoâng tin giöõa nhöõng ngöôøi söû duïng maïng GSM vôùi nhau vaø vôùi maïng khaùc. 1.1.1. MSC ÔÛ SS chöùc naêng chuyeån maïch chính ñöôïc MSC thöïc hieän, nhieäm vuï chính cuûa MSC laø ñieàu phoái vieäc thieát laäp cuoäc goïi ñeán nhöõng ngöôøi söû duïng maïng GSM. Moät maët MSC giao tieáp vôùi heä thoáng con BSS, maët khaùc giao tieáp vôùi maïng ngoaøi. MSC laøm nhieäm vuï giao tieáp vôùi maïng ngoaøi goïi laø MSC coång. Vieäc giao tieáp vôùi maïng ngoaøi ñeå ñaûm baûo thoâng tin cho nhöõng ngöôøi söû duïng maïng GSM ñoøi hoûi coång thích öùng (caùc chöùc naêng töông taùc – IWF: interworking function). SS cuõng caàn giao tieáp vôùi maïng ngoaøi ñeå söû duïng caùc khaû naêng truyeàn taûi cuûa caùc maïng naøy cho vieäc truyeàn taûi soá lieäu cuûa ngöôøi söû duïng hoaëc baùo hieäu giöõa caùc phaàn töû cuûa maïng GSM. Chaúng haïn SS coù theå söû duïng maïng baùo hieäu keânh chung soá 7 (CCS No), maïng naøy ñaûm baûo hoaït ñoäng töông taùc giöõa caùc phaàn töû cuûa SS trong moät hay nhieàu maïng GSM. MSC thöôøng laø moät toång ñaøi lôùn ñieàu khieån traïm goác (BSC). Moät toång ñaøi MSC thích hôïp cho moät vuøng ñoâ thò vaø ngoaïi oâ coù daân cö vaøo khoaûng moät trieäu (vôùi maät ñoä thueâ bao trung bình). Ñeå keát noái MSC vôùi moät soá maïng khaùc caàn phaûi thích öùng vôùi caùc ñaëc ñieåm truyeàn daãn cuûa GSM vôùi caùc maïng naøy. Caùc thích öùng naøy ñöôïc goïi laø caùc chöùc naêng töông taùc (IWF: interworking function) bao goàm moät thieát bò ñeå thích öùng giao thöùc vaø truyeàn daãn. Noù cho pheùp keát noái vôùi caùc maïng: PSPDN (maïng soá lieäu coâng coäng chuyeån maïch goùi) hay CSPDN (maïng soá lieäu coâng coäng chuyeån maïch theo maïch), noù cuøng toàn taïi khi caùc maïng khaùc chæ ñôn thuaàn laø PSTN hay ISDN. IWF coù theå ñöôïc thöïc hieän trong cuøng chöùc naêng MSC hay coù theå ôû thieát bò rieâng, ôû tröôøng hôïp hai giao tieáp giöõa MSC vaø IWF ñöôïc ñeå môû. 3
  4. Luaän vaên toát nghieäp 1.1.2. HLR Ngoaøi MSC, SS bao goàm caùc cô sôû döõ lieäu. Caùc thoâng tin lieân quan ñeán vieäc cung caáp caùc dòch vuï vieãn thoâng ñöôïc löu giöõ ôû HLR khoâng phuï thuoäc vaøo vò trí hieän thôøi cuûa thueâ bao. HLR cuõng chöùa caùc thoâng tin lieân quan ñeán vò trí hieän thôøi cuûa thueâ bao. Thöôøng HLR laø moät maùy tính ñöùng rieâng khoâng coù khaû naêng chuyeån maïch nhöng coù khaû naêng quaûn lyù haøng traêm ngaøn thueâ bao. Moät chöùc naêng con cuûa HLR laø nhaän daïng trung taâm nhaän thöïc AUC maø nhieäm vuï cuûa trung taâm naøy quaûn lyù an toaøn soá lieäu cuûa caùc thueâ bao ñöôïc pheùp. 1.1.3. VLR VLR laø cô sôû döõ lieäu thöù hai trong maïng GSM. Noù ñöôïc noái moät hay nhieàu MSC vaø coù nhieäm vuï löu giöõ taïm thôøi soá lieäu thueâ bao cuûa caùc thueâ bao hieän ñang naèm trong vuøng phuïc vuï cuûa MSC töông öùng vaø ñoàng thôøi löu giöõ soá lieäu veà vò trí cuûa caùc thueâ bao noùi treân ôû möùc ñoä chính xaùc hôn HLR. Caùc chöùc naêng VLR thöôøng ñöôïc lieân keát vôùi caùc chöùc naêng MSC. 1.1.4. GMSC SS coù theå chöùa nhieàu MSC, VLR, HLR. Ñeå thieát laäp moät cuoäc goïi ñeán ngöôøi söû duïng GSM, tröôùc heát cuoäc goïi phaûi ñöôïc ñònh tuyeán ñeán moät toång ñaøi coång ñöôïc goïi laø GMSC maø khoâng caàn bieát ñeán hieän thôøi thueâ bao ñang ôû ñaâu. Caùc toång ñaøi coång coù nhieäm vuï laáy thoâng tin veà vò trí cuûa thueâ bao vaø ñònh - tuyeán cuoäc goïi ñeán toång ñaøi ñang quaûn lyù thueâ bao ôû thôøi ñieåm hieän thôøi (MSC taïm truù). Ñeå vaäy, tröôùc heát caùc toång ñaøi coång phaûi döïa treân soá thoaïi danh baï cuûa thueâ - bao ñeå tìm ñuùng HLR caàn thieát vaø hoûi HLR naøy. Toång ñaøi coång coù moät giao dieän vôùi caùc maïng beân ngoaøi thoâng qua giao dieän naøy noù laøm nhieäm vuï coång ñeå keát noái caùc maïng beân ngoaøi vôùi maïng GSM. Ngoaøi ra toång ñaøi naøy cuõng coù giao dieän baùo hieäu soá 7 (CCS No7) ñeå coù theå töông taùc phaàn töû khaùc cuûa SS. Veà phöông dieän kinh teá khoâng phaûi bao giôø toång ñaøi coång cuõng ñöùng rieâng maø thöôøng ñöôïc keát hôïp vôùi MSC. 4
  5. Luaän vaên toát nghieäp 1.2. Heä thoáng con BSS Coù theå noùi BSS laø moät heä thoáng caùc thieát bò ñaëc thuø rieâng cho caùc tính chaát toå ong voâ tuyeán cuûa GSM. BSS giao dieän tröïc tieáp vôùi caùc traïm di ñoäng (MS) thoâng qua giao dieän voâ tuyeán, vì theá noù bao goàm caùc thieát bò phaùt vaø thu ñöôøng voâ tuyeán vaø quaûn lyù caùc chöùc naêng naøy. Maët khaùc BSS thöïc hieän giao dieän vôùi caùc toång ñaøi SS. Toùm laïi BSS thöïc hieän ñaáu noái caùc MS vôùi caùc ngöôøi söû duïng vieãn thoâng khaùc. BSS cuõng phaûi ñöôïc ñieàu khieån vaø vì vaäy noù ñöôïc ñaáu noái vôùi CSS. Caùc giao dieän beân ngoaøi cuûa BSS cho ôû hình 1.2. OSS Luoàng ñieàu khieån Luoàng löu löôïng MS BSS NSS NSS: Maïng vaø heä thoáng con chuyeån maïch BSS: Heä thoáng con traïm goác OSS: Heä thoáng con khai thaùc MS: Traïm di ñoäng Hình 1.2: Caùc giao dieän ngoaøi BSS BSS bao goàm hai loaïi thieát bò: BTS giao dieän vôùi MS vaø BSC giao dieän vôùi MSC. Caáu truùc beân trong BSS ñöôïc cho ôû hình 1.3. 5
  6. Luaän vaên toát nghieäp BTS BSS OSS BTS Giao dieän A BSC N BTS Giao dieän Abis Giao dieän Voâ tuyeán Hình 1.3: Caùc phaàn töû cuûa BSS 1.2.1. BTS Moät BTS bao goàm caùc thieát bò phaùt thu, anten vaø xöû lyù tín hieäu ñaëc thuø cho giao dieän voâ tuyeán. Coù theå coi BTS laø caùc modem voâ tuyeán phöùc taïp coù theâm moät soá caùc chöùc naêng khaùc. Moät boä phaän quan troïng cuûa BTS laø TRAU (Transcoder and rate adapter unit: khoái chuyeån ñoåi maõ vaø thích öùng toác ñoä). TRAU laø thieát bò maø ôû ñoù quaù trình maõ hoùa vaø giaûi maõ tieáng ñaëc thuø rieâng cho GSM ñöôïc tieán haønh, ôû ñaây cuõng thöïc hieän thích öùng toác ñoä trong tröôøng hôïp truyeàn soá lieäu. TRAU laø moät boä 6
  7. Luaän vaên toát nghieäp phaän cuûa BTS, nhöng cuõng coù theå ñaët noù caùch xa BTS vaø thaäm chí trong nhieàu tröôøng hôïp ñöôïc ñaët giöõa caùc BSC vaø MSC. 1.2.2. BSC BSC coù nhieäm vuï quaû lyù taát caû giao dieän voâ tuyeán thoâng qua caùc leänh ñieàu khieån töø xa BTS vaø MS. Caùc leänh naøy chuû yeáu laø caùc leänh aán ñònh, giaûi phoùng keânh voâ tuyeán vaø quaûn lyù chuyeån giao (handover). Moät phía BSC ñöôïc noái vôùi BTS coøn phía kia noái vôùi MSC cuûa SS. Trong thöïc teá BSC laø moät toång ñaøi nhoû coù khaû naêng tính toaùn ñaùng keå. Vai troø chuû yeáu cuûa noù laø quaûn lyù caùc keânh ôû giao dieän voâ tuyeán vaø chuyeån giao (handover). Moät BSC trung bình coù theå quaûn lyù tôùi vaøi chuïc BTS phuï thuoäc vaøo löu löôïng cuûa caùc BTS naøy. Giao dieän giöõa BSC vôùi MSC ñöôïc goïi laø giao dieän A, coøn giao dieän giöõa noù vôùi BTS ñöôïc goïi laø giao dieän Abis. 1.3. Traïm di ñoäng MS Traïm di ñoäng laø thieát bò duy nhaát maø ngöôøi söû duïng coù theå thöôøng xuyeân nhìn thaáy cuûa heä thoáng. MS coù theå laø thieát bò ñaët trong oâ toâ, thieát bò xaùch tay hoaëc thieát bò caàm tay. Loaïi thieát bò caàm tay seõ laø thieát bò traïm di ñoäng phoå bieán nhaát. Ngoaøi vieäc chöùa caùc chöùc naêng voâ tuyeán chung vaø xöû lyù cho giao dieän voâ tuyeán MS coøn phaûi cung caáp caùc giao dieän vôùi ngöôøi söû duïng (nhö: micro, loa, maøn hieån thò, baøn phím ñeå quaûn lyù cuoäc goïi) hoaëc giao dieän vôùi moät soá thieát bò khaùc (nhö: giao dieän vôùi maùy tính caù nhaân, fax…). Hieän nay ngöôøi ta ñang coá gaéng saûn xuaát caùc thieát bò ñaàu cuoái goïn nheï ñeå ñaáu noái vôùi traïm di ñoäng. Vieäc löïa choïn caùc thieát bò ñaàu cuoái hieän ñeå môû cho caùc nhaø saûn xuaát, ta coù theå lieät keâ ba chöùc naêng chính: Thieát bò ñaàu cuoái thöïc hieän caùc chöùc naêng khoâng lieân quan ñeán maïng GSM: - Fax. Keát cuoái traïm di ñoäng thöïc hieän caùc chöùc naêng lieân quan ñeán truyeàn daãn ôû - giao dieän voâ tuyeán. Boä thích öùng ñaàu cuoái laøm vieäc nhö moät cöûa noái thoâng thieát bò ñaàu cuoái vôùi - keát cuoái di ñoäng. Caàn söû duïng boä thích öùng ñaàu cuoái khi giao dieän ngoaøi traïm di 7
  8. Luaän vaên toát nghieäp ñoäng tuaân theo tieâu chuaån ISDN ñeå ñaáu noái ñaàu cuoái, coøn thieát bò ñaàu cuoái laïi coù theå giao dieän ñaàu cuoái modem. Caáu truùc chöùc naêng cuûa traïm di ñoäng cho ôû hình 1.4. Ñaàu cuoái di ñoäng Thieát bò T Ñaàu cuoái ñaàu cuoái h di ñoäng Hình 1.4: Caáu truùc chöùc naêng moät traïm di ñoäng 1.4. Heä thoáng con khai thaùc OSS OSS thöïc hieän ba chöùc naêng chính sau: Khai thaùc vaø baûo döôõng maïng - Quaûn lyù thueâ bao vaø tính cöôùc - Quaûn lyù thieát bò di ñoäng - 1.4.1. Khai thaùc vaø baûo döôõng maïng Khai thaùc laø caùc hoaït ñoäng cho pheùp nhaø khai thaùc maïng theo doõi haønh vi cuûa - maïng nhö: taûi cuûa heä thoáng, möùc ñoä chaën, soá löôïng chuyeån giao (handover) giöõa 2 oâ…, nhôø vaäy nhaø khai thaùc coù theå giaùm saùt ñöôïc toaøn boä chaát löôïng cuûa dòch vuï maø hoï cung caáp cho khaùch haøng vaø kòp thôøi xöû lyù caùc söï coá. Khai thaùc cuõng bao goàm vieäc thay ñoåi caáu hình ñeå giaûm nhöõng vaán ñeà xuaát hieän ôû thôøi ñieåm hieän thôøi, chuaån bò taêng löu löôïng trong töông lai ñeå taêng vuøng phuû. Vieäc thay ñoåi maïng coù theå thöïc hieän “meàm” qua baùo hieäu (chaúng haïn thay ñoåi thoâng soá handover ñeå thay ñoåi bieân 8
  9. Luaän vaên toát nghieäp giôùi töông ñoái giöõa 2 oâ), hoaëc thöïc hieän cöùng ñoøi hoûi söï can thieäp taïi hieän tröôøng (chaúng haïn boå sung theâm dung löôïng truyeàn daãn hay laép ñaët moät traïm môùi). ÔÛ heä thoáng vieãn thoâng hieän ñaïi khai thaùc ñöôïc thö ïc hieän baèng maùy tính vaø ñöôïc taäp trung ôû moät traïm. Baûo döôõng coù nhieäm vuï phaùt hieän, ñònh vò vaø söûa chöõa caùc söï coá, hoûng hoùc. - Noù coù moät soá quan heä vôùi khai thaùc. Caùc thieát bò ôû maïng vieãn thoâng hieän ñaïi coù khaû naêng töï phaùt hieän moät soá söï coá hay döï baùo söï coá thoâng qua töï kieåm tra. Trong nhieàu tröôøng hôïp ngöôøi ta döï phoøng cho thieát bò ñeå khi coù söï coá coù theå thay theá baèng thieát bò döï phoøng. Söï thay theá naøy chæ coù theå thöïc hieän töï ñoäng, ngoaøi ra vieäc giaûm nheï söï coá coù theå ñöôïc ngöôøi khaùc thöïc hieän baèng ñieàu khieån töø xa. Baûo döôõng cuõng bao goàm caùc hoaït ñoäng taïi hieän tröôøng nhaèm thay theá thieát bò coù söï coá. Heä thoáng khai thaùc vaø baûo döôõng coù theå ñöôïc xaây döïng treân nguyeân lyù TMN - (Telecommunication management Network: maïng quaûn lyù vieãn thoâng). Luùc naøy moät maët heä thoáng khai thaùc vaø baûo döôõng ñöôïc noái ñeán caùc phaàn töû cuûa maïng vieãn thoâng (caùc MSC, BSC, HLR vaø caùc phaàn töû maïng khaùc tröø BTS, vì thaâm nhaäp ñeán BTS ñöôïc thöïc hieän qua BSC). Maët khaùc heä thoáng khai thaùc vaø baûo döôõng laïi noái ñeán moät maùy tính chuû ñoùng vai troø giao tieáp ngöôøi maùy theo tieâu chuaån GSM goïi laø OMC (Operation and maintenance center: trung taâm khai thaùc vaø baûo döôõng). 1.4.2. Quaûn lyù thueâ bao Bao goàm caùc hoaït ñoäng quaûn lyù ñaêng kyù thueâ bao. Nhieäm vuï ñaàu tieân laø nhaäp vaø xoùa thueâ bao khoûi maïng. Ñaêng kyù thueâ bao cuõng coù theå raát phöùc taïp bao goà m nhieàu dòch vuï vaø caùc tính naêng boå sung. Nhaø khai thaùc coù theå thaâm nhaäp ñöôïc taát caû caùc thoâng soá noùi treân. Moät nhieäm vuï quan troïng khaùc cuûa khai thaùc coù theå thaâm nhaäp ñöôïc taát caû caùc thoâng soá noùi treân, moät nhieäm vu ï quan troïng khaùc cuûa khai thaùc laø tính cöôùc caùc cuoäc goïi. Quaûn lyù thueâ bao ôû maïng GSM chæ lieân quan ñeán HLR vaø moät soá thieát bò OSS rieâng chaúng haïn maïng noái HLR vôùi caùc thieát bò giao tieáp ngöôøi maùy ôû caùc trung taâm giao dòch vôùi thueâ bao. Sim card cuõng ñoùng vai troø nhö moät boä phaän cuûa heä thoáng quaûn lyù thueâ bao. 1.4.3. Quaûn lyù thieát bò di ñoäng 9
  10. Luaän vaên toát nghieäp Quaûn lyù thieát bò di ñoäng ñöôïc boä ñaêng kyù nhaän daïng thieát bò EIR (Equipment Idnetity Register) thöïc hieän. EIR löu giöõ taát caû caùc giöõ lieäu lieân quan ñeán traïm di ñoäng MS. EIR ñöôïc noái ñeán MSC qua ñöôøng baùo hieäu ñeå kieåm tra söï ñöôïc pheùp cuûa thieát bò. Moät thieát bò khoâng ñöôïc pheùp seõ bò caám. Löu yù: Khaùc vôùi thieát bò, söï ñöôïc pheùp cuûa thueâ bao ñöôïc AUC xaùc nhaän. ÔÛ GSM EIR ñöôïc coi laø heä thoáng con SS. Sô ñoà moâ hình cuûa heä thoáng GSM cho ôû hình 1.5. SS AUC VLR HLR EIR IDNS PSPDN MSC CSPDN OMC BSS BSC PSTN PLMN BTS Truyeàn baùo MS hieäu Truyeàn löu AUC: Trung taâm nhaän thöïc HLR: Boä ghi ñònh vò thöôøng truù VLR: Boä ghi ñònh vò trí taïm truù EIR: Boä ghi nhaän daïng thieát bò MSC: Trung taâm chuyeån maïch caùc dòch vuï BSC: Boä ñieàu khieån traïm goác di ñoäng MS: Traïm di ñoäng BTS: Traïm thu phaùt goác OMC: Trung taâm khai thaùc vaø baûo döôõng SS: Heä thoáng con chuyeån maïch BSS: Heä thoáng con traïm goác ISND: Maïng lieân keát soá ña dòch vuï PSPDN: Maïng soá lieäu coâng coäng chuyeån CSPDN: Maïng soá lieäu coâng coäng chuyeån maïch goùi 10
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2