intTypePromotion=1
ADSENSE

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bênh béo phì trong y học p1

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

82
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích được các bai thuốc áp dụng điều trị béo phì. 1. ĐẠI CƯƠNG 1.1. Định nghĩa Béo phì là tình trạng dư thừa khối mỡ, la một hội chứng đặc trưng bởi sự tăng tuyệt đối của khối mỡ, hay nói cách khác la một sự lạm phát của dự trữ năng lượng, chủ yếu la triglycerid dưới dạng mô mỡ. Béo phì là một tình trạng bệnh lý đa yếu tố. Có sự liên quan chặt chẽ giữa béo phì va tình trạng dinh dưỡng quá mức mà không hợp lý. Các công trình nghiên cứu ngay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bênh béo phì trong y học p1

  1. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH BỆNH BÉO PHÌ k k lic lic C C w w m m TRONG NGHIÊN CỨU Y HỌC w w w w o o c .c . .d o .d o ack c u -tr a c k c u -tr 6. Ph©n tÝch ®ưîc c¸c bai thuèc ¸p dông ®iÒu trÞ bÐo ph×. 1. ĐẠI CƯƠNG 1.1. §Þnh nghÜa BÐo ph× là t×nh tr¹ng dư thõa khèi mì, la mét héi chøng ®Æc trưng bëi sù t¨ng tuyÖt ®èi cña khèi mì, hay nãi c¸ch kh¸c la mét sù l¹m ph¸t cña dù tr÷ n¨ng lưîng, chñ yÕu la triglycerid dưíi d¹ng m« mì. BÐo ph× là mét t×nh tr¹ng bÖnh lý ®a yÕu tè. Cã sù liªn quan chÆt chÏ gi÷a bÐo ph× va t×nh tr¹ng dinh dưìng qu¸ møc mà kh«ng hîp lý. C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu ngay cang chøng minh r»ng bÐo ph× là mét yÕu tè làm t¨ng tû lÖ bÖnh tËt, t¨ng tû lÖ tö vong, gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng. 1.2. §Æc ®iÓm dÞch tÔ häc
  2. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k BÐo ph× làmét bÖnh vÒ dinh dưìng thưêng gÆp và cã nhiÒu hưíng gia t¨ng ë kh¾p mäi n¬i trªn thÕ giíi, nhÊt ë c¸c nưíc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cã tíi 20% d©n sè bÞ bÐo ph×. TÇn suÊt thay ®æi theo: 367 Copyright@Ministry Of Health 368 Tuæi: 2% lóc 6 ư 7 tuæi; 7% lóc tuæi dËy th× và cao nhÊt xuÊt hiÖn ë løa tuæi 50. Tuy nhiªn ngay nay ngưêi ta ghi nhËn tû lÖ ngay cang t¨ng ë céng ®ång trÎ em. Giíi: thưêng gÆp ë n÷ giíi nhiÒu h¬n nam giíi, tÇn suÊt 25% ë giíi n÷ va 18% ë giíi nam.
  3. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k §Þa dư: cã nh÷ng vïng bÐo ph× gÆp nhiÒu h¬n vïng kh¸c, ngay trong mét nưíc còng vËy, như ë Ph¸p tû lÖ ë miÒn §«ng nưíc Ph¸p la 33% cßn ë miÒn T©y chØ cã 17% va ë Paris la thÊp nhÊt. §iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi: bÐo ph× cã liªn quan ®Õn chÕ ®é dinh dưìng, phong c¸ch sèng. 1.3. §¸nh gi¸ bÐo ph× Khi c¬ thÓ mËp, c©n nÆng t¨ng lªn tøc khèi mì còng t¨ng lªn. §¸nh gi¸ bÐo ph× chñ yÕu la ®¸nh gi¸ sù gia t¨ng cña khèi mì. C©n nÆng lý tưëng: la c©n nÆng phï hîp víi løa tuæi, giíi, so víi chiÒu cao. C©n nÆng lý tưëng thay ®æi tuú theo chñng téc, ®Þa lý va la mét h»ng sè sinh lý chØ phï hîp trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh. C¸c phư¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ c©n nÆng:
  4. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k C¸c phư¬ng ph¸p nh©n tr¾c häc: + §o nÕp da vïng c¬ tam ®Çu b»ng dông cô ®Æc biÖt: nÕu kÕt qu¶ > 20mm ë nam va > 25mm ë n÷ la cã bÐo ph×. + §o chu vi vßng eo (ngang qua rèn) chia cho chu vi vßng ®ïi (ngang h¸ng chç ®ïi to nhÊt) tÝnh tû lÖ ®Ó ưíc lưîng sù ph©n bè mì trong c¬ thÓ. Tû lÖ 1 ®èi víi nam va 0,8 ®èi víi n÷ la cã bÐo ph×. C«ng thøc Lorentz ®ưîc x¸c lËp qua nh÷ng c«ng tr×nh nh©n tr¾c häc, c¸c thèng kª nhiÒu n¨m cña c¸c h·ng b¶o hiÓm y tÕ C©n lý tưëng = chiÒu cao (cm) – 100 – chiÒu cao (cm) – 150 (N = 4 ë nam va = 2,5 ë n÷) ư ChØ sè khèi c¬ thÓ (hay cßn gäi la chØ sè Quetelet): Body Mass Index (BMI): ®ưîc tÝnh b»ng c©n nÆng (kg) chia cho b×nh phư¬ng chiÒu cao (m).
  5. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k BMI b×nh thưêng ë nam la 23 ư 25 (trung b×nh 25); n÷ la 18,7 ư 23,8 trung b×nh la 21 theo WHO. BMI > 27 la bÐo ph×, va BMI > 30 la bÐo ph× bÖnh lý. ë ViÖt Nam theo ViÖn Dinh dưìng Ha Néi: BMI = 19,72 ± 2,81 cho nam va = 19,75 ± 3,41 cho n÷ N Copyright@Ministry Of Health 1.4. Quan niÖm cña YHCT vÒ bÐo ph× Theo YHCT h×nh thÓ con ngưêi ph©n thanh 3 lo¹i la: ph×, cao va nhôc (nh©n h÷u ph×, h÷u cao, h÷u nhôc). Gi¶i thÝch 3 lo¹i thÓ t¹ng ngưêi nªu trªn như sau: ư Qu¾c nhôc kiªn, b× m¹n gi¶, ph×. ư Qu¾c nhôc bÊt kiªn, b× ho·n gi¶, cao. ư B× nhôc bÊt tư¬ng ly gi¶, nhôc.
  6. h a n g e Vi h a n g e Vi XC XC e e F- F- w w PD PD er er ! ! W W O O N N y y bu bu to to k k lic lic C C w w m m w w w w o o .c .c .d o .d o c u -tr a c k c u -tr a c k BÖnh bÐo ph× theo YHCT kh«ng liªn quan ®Õn thÓ tr¹ng ph×, cao, nhôc nªu trªn, ma nãi ®Õn t×nh tr¹ng mËp vưît qu¸ møc b×nh thưêng thưêng do nguyªn nh©n ¨n uèng kh«ng c©n ®èi (kh«ng qu©n b×nh) hoÆc sau khi m¾c c¸c bÖnh néi thư¬ng sinh ra. 2. NGUYªN NH©N, BÖNH SINH 2.1. Nguyªn nh©n §a sè bÐo ph× la tiªn ph¸t va cã liªn quan ®Õn di truyÒn, n¨m 1995 ®· t×m ®ưîc gen g©y bÐo ph× (Mü). 2.1.1. Di truyÒn ư Kho¶ng 69% ngưêi bÐo ph× cã cha hoÆc mÑ bÐo ph×; 18% c¶ cha va mÑ ®Òu bÐo ph×; chØ cã 7% la bÐo ph× ma cha mÑ cã c©n nÆng b×nh thưêng. ư Ph©n ®Þnh gi÷a vai trß cña di truyÒn va vai trß cña dinh dưìng thËt sù
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2