intTypePromotion=1

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh đái tháo đường trong y học p10

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
44
lượt xem
3
download

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh đái tháo đường trong y học p10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thần Chi tử Đắng, han: thanh nhiệt tả hỏa, lợi tiểu, cầm máu Thần Tang ký sinh Đắng, bình: bổ can thận, mạnh gân cốt Thần Ha thủ ô Bổ huyết thêm tinh Thần Đỗ trọng Ngọt, ôn, hơi cay: bổ can thận, mạnh gân cốt Thần Phục linh Ngọt, nhạt, bình: lợi thủy, thẩm thấp, bổ tỳ định tâm Tá ích mẫu Cay, đắng, han: thông huyết, điều kinh Tá Thạch quyết minh Trị sốt cao, ăn không tiêu: thanh nhiệt Tá Ng u tất Chua, đắng, bình: bổ can thận, tính đi xuống Thần, tá, sứ Chứng nhọt,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh đái tháo đường trong y học p10

 1. phong, gi¶i ®éc Qu©n C©u ®»ng Ngät, han: thanh nhiÖt, b×nh can, trÊn kinh Qu©n Hoang cÇm §¾ng, han: t¶ phÕ háa, thanh thÊp nhiÖt ThÇn Chi tö §¾ng, han: thanh nhiÖt t¶ háa, lîi tiÓu, cÇm m¸u ThÇn Tang ký sinh §¾ng, b×nh: bæ can thËn, m¹nh g©n cèt ThÇn Ha thñ « Bæ huyÕt thªm tinh ThÇn §ç träng Ngät, «n, h¬i cay: bæ can thËn, m¹nh g©n cèt ThÇn Phôc linh Ngät, nh¹t, b×nh: lîi thñy, thÈm thÊp, bæ tú ®Þnh t©m T¸ Ých mÉu Cay, ®¾ng, han: th«ng huyÕt, ®iÒu kinh T¸ Th¹ch quyÕt minh TrÞ sèt cao, ¨n kh«ng tiªu: thanh nhiÖt T¸ Ng u tÊt Chua, ®¾ng, b×nh: bæ can thËn, tÝnh ®i xuèng ThÇn, t¸, sø Chøng nhät, loÐt lë th êng hay t¸i ph¸t, khã khái, r¨ng lîi s ng ®au: + PhÐp trÞ: thanh nhiÖt gi¶i ®éc. + Nh÷ng bai thuèc:
 2. Bai Ngò vÞ tiªu ®éc Èm (gåm: kim ng©n 20g, huyÒn s©m 15g, cóc hoa 20g, h¹ kh« th¶o 15g, bå c«ng anh 15g). Ph©n tÝch bai thuèc: VÞ thuèc T¸c dông Vai trß Kim ng©n hoa Thanh nhiÖt, gi¶i ®éc Qu©n HuyÒn s©m T ©m, gi¸ng háa, l ¬ng huyÕt, gi¶i ®éc ThÇn Cóc hoa Thanh nhiÖt, gi¶i ®éc, t¸n phong T¸ H¹ kh« th¶o Thanh can háa, t¸n uÊt kÕt T¸ Bå c«ng anh Gi¶i ®éc, tiªu viªm, thanh nhiÖt T¸ 362 Copyright@Ministry Of Health Ch©n tay tª d¹i, mÖt mái, c¬ teo, ®Çu ch©n tay tª d¹i ®i kh«ng v÷ng: + PhÐp trÞ: d ìng ©m, thanh nhiÖt, bæ huyÕt, th«ng l¹c. + Bai thuèc Tø vËt ngò ®»ng thang: Sinh ®Þa 20g § ¬ng quy 10g
 3. B¹ch th îc 12g Xuyªn khung 10g Kª huyÕt ®»ng 12g L¹c th¹ch ®»ng 10g NhÉn ®«ng ®»ng 10g C©u ®»ng 10g Khíp x ¬ng ®au nhøc, b¾p thÞt mái rò, tª b×: + PhÐp trÞ: thanh nhiÖt, sinh t©n, th«ng l¹c, hoa dinh. + Bai thuèc: B¹ch hæ nh©n s©m gia quÕ chi. Ngoai ra, ®èi víi lo¹i ®¸i th¸o ® êng cã ® êng huyÕt cao trong m¸u, cã hiÖn diÖn ® êng trong n íc tiÓu va nhiÒu biÕn chøng nªn kÕt hîp víi c¸c chuyªn gia néi tiÕt häc theo dâi va ®iÒu trÞ cho bÖnh nh©n. 5.3.3. §iÒu trÞ b»ng ch©m cøu ThËn träng khi sö dông ch©m cøu trªn bÖnh nh©n ®¸i th¸o ® êng, cÇn v« trïng ®óng c¸ch tr íc va sau ch©m, h¹n chÕ cøu. ThÓ ch©m: cã thÓ chän c¸c huyÖt sau: + Kh¸t nhiÒu: phÕ du, thiÕu th ¬ng.
 4. + ¡n nhiÒu: tú du, vÞ du, tóc tam lý. + TiÓu nhiÒu: thËn du, quan nguyªn, phôc l u, thñy tuyÒn. NhÜ ch©m: + Uèng nhiÒu: néi tiÕt, phÕ, vÞ. + ¡n nhiÒu: néi tiÕt, vÞ. + TiÓu nhiÒu: néi tiÕt, thËn, bang quang. Ch©m c¸ch nhËt hoÆc hang ngay, l u kinh 15 30’; hoÆc dïng kim nhÜ hoan gai kim 3 ngay, ®æi bªn. Mai hoa ch©m: gâ däc bang quang kinh 2 bªn cét sèng tõ phÕ du ®Õn bang quang du, kÝch thÝch võa, mçi lÇn 5 10’, gâ c¸ch nhËt hoÆc hang ngay. 5.3.4. Kinh nghiÖm d©n gian ®¬n gi¶n trÞ tiÓu ® êng Bai thuèc kinh nghiÖm: khæ qua 55g, « r« 25g, l¸ ®a 20g. C«ng thøc trªn ®· ® îc nghiªn cøu tõ thùc nghiÖm ®Õn l©m sang, víi liÒu
 5. l îng trªn cã thÓ dïng mçi ngay cho bÖnh nh©n ®¸i th¸o ® êng cã kÌm theo biÕn chøng nhiÔm trïng tiÓu, viªm häng m¹n. 363 Copyright@Ministry Of Health KÕt qu¶ nghiªn cøu ghi nhËn bai thuèc cã t¸c dông h¹ ® êng huyÕt ®èi víi bÖnh nh©n cã ® êng huyÕt lóc ®ãi > 120mg% nh ng d íi < 190mg% sau 4 tuÇn dïng thuèc. Ngoai ra ®èi víi bÖnh nh©n cã l îng ® êng cao h¬n cã thÓ phèi hîp víi c¸c thuèc h¹ ® êng huyÕt cña T©y y, khi ® êng huyÕt ®· æn ®Þnh tiÕp tôc dïng, kh«ng ghi nhËn t¸c dông g©y h¹ ® êng huyÕt. Nh÷ng kinh nghiÖm d©n gian kh¸c: BÝ ®ao: 100g nÊu s«i, gi· n¸t v¾t n íc uèng th êng xuyªn hang ngay. Rau cÇn t©y: 100g nÊu s«i, gi· n¸t v¾t n íc uèng ngay 2 lÇn.
 6. Rau ®¾ng ®Êt ¨n c¬m hang ngay. Cñ c¶i 5 cñ, g¹o tÎ 150g; cñ c¶i nÊu chÝn v¾t lÊy n íc cho g¹o vao nÊu ¨n th êng xuyªn. Tr¸i khæ qua 250g, thÞt 100g: nÊu canh ¨n. Tôy heo 250g, hoai s¬n 120g, thiªn hoa phÊn 120g: tôy heo gi· n¸t trén víi bét thuèc. Vá tr¾ng rÔ d©u, g¹o nÕp rang phång, mçi thø 50g, s¾c uèng hang ngay. Tù l îng gi¸ C©u hái 5 chän 1 : chän c©u ®óng 1. Nguyªn nh©n nao sau ®©y sinh §T§ theo YHCT A. Do ¨n nhiÒu chÊt bÐo, ngät… tÝch nhiÖt hãa háa thiªu ®èt ch©n ©m B. Do thÇn chÝ thÊt ®iÒu, ngò chÝ cùc uÊt hãa háa thiªu ®èt phÇn ©m cña ngò t¹ng
 7. C. Do tiªn thiªn bÊt tóc hoÆc thiªn quý suy, ©m tinh hao tæn D. Do ho¶ nhiÖt l u tÝch l¹i, c¬ thÓ s½n cã ©m h E. C¶ 4 c©u trªn ®Òu ®óng 2. Ho¶ nhiÖt l u tÝch l©u ngay, nÕu gÆp c¬ thÓ cã thiªn quý suy dÔ sinh §T§ thÓ A. PhÕ ®¹i tr êng thuéc th îng tiªu B. Tú vÞ thuéc trung tiªu C. ThËn thuéc h¹ tiªu D. ThËn ©m h 364 Copyright@Ministry Of Health E. Cã thÓ c¶ 3 thÓ phÕ, tú, thËn 3. TriÖu chøng ®Æc tr ng cña §T§ thÓ vÞ ©m h la A. Kh¸t nhiÒu, uèng bao nhiªu vÉn kh«ng ®· kh¸t B. Kh¸t nhiÒu va ®i tiÓu nhiÒu
 8. C. ThÌm ¨n, ¨n nhiÒu ma vÉn gÇy kh« D. ¡n nhiÒu, uèng nhiÒu va kh¸t nhiÒu E. ¡n nhiÒu, uèng nhiÒu, khã tiªu 4. VÞ thuèc ngò vÞ tö trong bai Tri b¸ ®Þa hoang hoan gia vÞ (gåm sinh ®Þa, hoai s¬n, s¬n thï, ®¬n b×, phôc linh, tr¹ch t¶, ngò vÞ tö, tri mÉu, hoang b¸, m¹ch m«n, sa s©m) cã t¸c dông A. LiÔm phÕ, t thËn: vai trß thÇn B. LiÔm phÕ, sinh t©n: vai trß thÇn C. LiÔm h·n, sinh t©n: vai trß t¸ D. LiÔm phÕ, t thËn, sinh t©n liÔm h·n: vai trß thÇn E. LiÔm phÕ, t thËn, sinh t©n, liÔm h·n: vai trß t¸ 5. VÞ thuèc huyÒn s©m trong bai thuèc Ngò vÞ tiªu ®éc Èm (gåm kim ng©n, cóc hoa, huyÒn s©m, h¹ kh« th¶o, bå c«ng anh) cã vai trß va t¸c dông
 9. A. Thanh nhiÖt, l ¬ng huyÕt, gi¶i ®éc: vai trß qu©n B. Thanh nhiÖt, l ¬ng huyÕt, gi¶i ®éc: vai trß thÇn C. T ©m, gi¸ng ho¶, l ¬ng huyÕt, gi¶i ®éc: vai trß thÇn D. T ©m, gi¸ng ho¶, l ¬ng huyÕt, gi¶i ®éc: vai trß qu©n E. T ©m, gi¸ng ho¶, l ¬ng huyÕt, gi¶i ®éc: vai trß t¸ 6. VÞ thuèc huyÒn s©m trong bai T¨ng dÞch thang (gåm: sinh ®Þa, huyÒn s©m, m¹ch m«n, thiªn hoa phÊn, hoang liªn, ®¹i hoang), ®iÒu trÞ tiªu kh¸t thÓ vÞ ©m h cã t¸c dông va vai trß A. Thanh nhiÖt, l ¬ng huyÕt, sinh t©n, chØ kh¸t: vai trß qu©n B. T ©m, nhuËn huyÕt, sinh t©n: vai trß qu©n C. T ©m, nhuËn huyÕt, sinh t©n: vai trß thÇn D. T ©m, thanh nhiÖt, nhuËn t¸o: vai trß t¸ E. NhuËn h¹, sinh t©n, chØ kh¸t: vai trß thÇn 7. Bai thuèc thiªn v ¬ng bæ t©m ®¬n (gåm: sinh ®Þa, nh©n s©m, huyÒn
 10. s©m, ®¬n s©m, phôc thÇn, viÔn chÝ, c¸t c¸nh, ngò vÞ tö, ® ¬ng quy, m¹ch m«n, b¸ tö nh©n, t¸o nh©n, chu sa) cã chØ ®Þnh ®iÒu trÞ §T§ thÓ 365 Copyright@Ministry Of Health A. PhÕ ©m h B. VÞ ©m h C. ThËn ©m h D. Cã kiªm chøng håi hép mÊt ngñ E. Cã kiªm chøng ®Çu cho¸ng m¾t hoa 8. HuyÖt thiÕu th ¬ng th êng ® îc chän ®iÒu trÞ §T§ thÓ cã triÖu chøng nao sau ®©y tréi h¬n A. PhÕ ©m h víi kh¸t nhiÒu B. VÞ ©m h víi thÌm ¨n nhiÒu C. ThËn ©m h víi tiÓu nhiÒu D. VÞ ©m h cã kiªm chøng kh¸t
 11. E. ThËn ©m h cã kiªm chøng kh¸t 9. Bai thuèc d ìng ©m thanh nhiÖt (gåm: sinh ®Þa, th¹ch cao, thæ hoang liªn) vÞ thæ hoang liªn cã t¸c dông A. T ©m, gi¸ng háa: vai trß t¸ B. Thanh nhiÖt, l ¬ng huyÕt: vai trß t¸ C. Thanh nhiÖt, t¶ háa: vai trß t¸ D. Thanh t¶ nhiÖt, triÖt ®éc: vai trß t¸ E. Thanh t¶ nhiÖt háa: vai trß thÇn 10. Bai thuèc ngò vÞ tiªu ®éc Èm (gåm: kim ng©n, cóc hoa, bå c«ng anh, huyÒn s©m, h¹ kh« th¶o) chØ ®Þnh ®iÒu trÞ §T§ cã kiªm chøng A. T¸o, kh« kh¸t, tiÓu Ýt ®á sÎn B. DÔ ®Çy bông, buån n«n, t¸o bãn ra m¸u C. ¢m h tiªu bãn sinh lë nhät, l ìi ®á, rªu vang D. Lë loÐt hay t¸i ph¸t, r¨ng lîi s ng ®au, l ìi ®á E. Cã thÓ chØ ®Þnh c¶ 4 tr êng hîp trªn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản