intTypePromotion=1
ADSENSE

quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p4

Chia sẻ: Vanthi Bichtram | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

47
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhóm nguy cơ rất cao (nguy cơ có sự cố tim mạch nặng trong 10 năm trên 30%). Bảng 1.2. Bảng xếp loại nguy cơ va lượng giá tiên lượng của bệnh tăng huyết áp Yếu tố nguy cơ khác va bệnh sử của bệnh Huyết áp (mmHg) Không có yếu tố nguy cơ khác Thấp Trung bình Cao 1-2 yếu tố nguy cơ Trung bình Trung bình Rất cao 3 yếu tố nguy cơ hoặc tổn thương cơ quan đích hoặc tiểu đường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: quá trình hình thành và phương pháp điều trị bệnh tăng huyết áp trong y học p4

  1. 20 - 30%). 15 Copyright@Ministry Of Health ư Nhãm nguy c¬ rÊt cao (nguy c¬ cã sù cè tim m¹ch nÆng trong 10 n¨m trªn 30%). B¶ng 1.2. B¶ng xÕp lo¹i nguy c¬ va lưîng gi¸ tiªn lưîng cña bÖnh t¨ng huyÕt ¸p YÕu tè nguy c¬ kh¸c va bÖnh sö cña bÖnh HuyÕt ¸p (mmHg) Kh«ng cã yÕu tè nguy c¬ kh¸c ThÊp Trung b×nh Cao 1-2 yÕu tè nguy c¬ Trung b×nh Trung b×nh RÊt cao >3 yÕu tè nguy c¬ hoÆc tæn thư¬ng c¬ quan ®Ých hoÆc tiÓu ®ưêng
  2. Cao Cao RÊt cao T×nh tr¹ng l©m sang ®i kÌm RÊt cao RÊt cao RÊt cao + YÕu tè nguy c¬: YÕu tè dïng ®Ó xÕp lo¹i nguy c¬: 1. T¨ng HATT va HATTr (®é 1, 2, 3) 2. Nam >55 tuæi 3. N÷ > 65 tuæi 4. Hót thuèc l¸ 5. Rèi lo¹n lipid huyÕt (cholesterol TP > 6,5mmol tøc > 250mg/dl) 6. TiÒn c¨n gia ®×nh bÞ bÖnh tim m¹ch sím 7. TiÓu ®ưêng 8. Uèng thuèc ngõa thai. YÕu tè ¶nh hưëng xÊu ®Õn tiªn lưîng: 1. HDL-C gi¶m, LDL-C t¨ng
  3. 2. TiÓu albumin vi thÓ trªn ngưêi bÞ tiÓu ®ưêng 3. Rèi lo¹n dung n¹p ®ưêng 4. BÐo bÖu 5. Lèi sèng tÜnh t¹i 6. Fibrinogen t¨ng 7. Nhãm kinh tÕ x· héi nguy c¬ cao 8. Nhãm d©n téc nguy c¬ cao 9. Vïng ®Þa lý nguy c¬ cao. 16 Copyright@Ministry Of Health + Tæn thư¬ng c¬ quan ®Ých (giai ®o¹n II theo ph©n lo¹i cò cña WHO): DÇy thÊt tr¸i (®iÖn t©m ®å, siªu ©m, X quang) TiÓu ®¹m va/hoÆc la t¨ng nhÑ creatinin huyÕt (1,2 - 2mg/dl) HÑp lan táa hoÆc tõng ®iÓm ®éng m¹ch vâng m¹c Siªu ©m hoÆc X quang cã b»ng chøng m¶ng x¬ v÷a.
  4. + T×nh tr¹ng l©m sang ®i kÌm (giai ®o¹n III theo ph©n lo¹i cò cña WHO): BÖnh m¹ch n·o: nhòn n·o, xuÊt huyÕt n·o, c¬n thiÕu m¸u n·o tho¸ng qua BÖnh tim: nhåi m¸u c¬ tim, ®au th¾t ngùc, ®iÒu trÞ t¸i tưíi m¸u m¹ch vanh, suy tim BÖnh thËn: suy thËn (creatinin huyÕt >2mg/dl), bÖnh thËn do tiÓu ®ưêng BÖnh m¹ch m¸u lín ngo¹i vi cã triÖu chøng l©m sang ®i kÌm BÖnh ®¸y m¾t: xuÊt huyÕt hoÆc xuÊt tiÕt ®éng m¹ch vâng m¹c, phï gai thÞ. 3.2. ChÈn ®o¸n theo y häc cæ truyÒn 3.2.1. ThÓ can dư¬ng xung (thÓ ©m hư dư¬ng xung) ư Trong thÓ bÖnh c¶nh nay trÞ sè huyÕt ¸p cao thưêng hay dao ®éng ư Ngưêi bÖnh thưêng ®au ®Çu víi nh÷ng tÝnh chÊt
  5. ư TÝnh chÊt ®au: c¨ng hoÆc như m¹ch ®Ëp ư VÞ trÝ: ®Ønh ®Çu hoÆc mét bªn ®Çu ư Thưêng kÌm c¬n nãng phõng mÆt, håi hép trèng ngùc, ngưêi bøt røt ư M¹ch ®i nhanh va c¨ng (huyÒn). 3.2.2. ThÓ thËn ©m hư TriÖu chøng næi bËt trong thÓ nay, ngoai trÞ sè huyÕt ¸p cao la ư T×nh tr¹ng uÓ o¶i, mÖt mái thưêng xuyªn ư §au nhøc mái lưng ©m Ø ư Hoa m¾t chãng mÆt, ï tai, ®Çu nÆng hoÆc ®au ©m Ø ư C¶m gi¸c nãng trong ngưêi, bøc røc, thØnh tho¶ng cã c¬n nãng phõng mÆt, ngò t©m phiÒn nhiÖt, ngñ kÐm, cã thÓ cã t¸o bãn ư M¹ch trÇm, huyÒn, s¸c, v« lùc. 17 Copyright@Ministry Of Health
  6. 3.2.3. ThÓ ®êm thÊp TriÖu chøng næi bËt trong thÓ bÖnh lý nay: ư Ngưêi bÐo, thõa c©n. ư Lưìi dÇy, to ư BÖnh nh©n thưêng Ýt than phiÒn vÒ triÖu chøng ®au ®Çu (nÕu cã, thưêng la c¶m gi¸c nÆng ®Çu) nhưng dÔ than phiÒn vÒ tª nÆng chi dưíi ư Thưêng hay kÌm t¨ng cholesterol m¸u ư M¹ch ho¹t. 4. §IÒU TRÞ, Dù PHßNG Va THEO DâI Môc tiªu cña ®iÒu trÞ va dù phßng bÖnh t¨ng huyÕt ¸p la gi¶m bÖnh suÊt va tö suÊt b»ng phư¬ng tiÖn Ýt x©m lÊn nhÊt nÕu cã thÓ. Cô thÓ la lam gi¶m va duy tr× HATT
  7. Ých lîi cña viÖc h¹ huyÕt ¸p la ng¨n ngõa ®ưîc tai biÕn m¹ch m¸u n·o, b¶o tån chøc n¨ng thËn va ng¨n ngõa hoÆc lam chËm diÔn tiÕn suy tim. Phư¬ng ph¸p thùc hiÖn b»ng ®iÒu chØnh lèi sèng ®¬n ®éc hoÆc ®i kÌm víi thuèc ®iÒu trÞ. ChiÕn lưîc ®iÒu trÞ ®ưîc ®Ò ra như sau: ư Nhãm nguy c¬ cao va rÊt cao: ®iÒu trÞ ngay b»ng thuèc. ư Nhãm nguy c¬ trung b×nh: theo dâi huyÕt ¸p va yÕu tè nguy c¬ kh¸c tõ 3-6 th¸ng. NÕu HATT a140mmHg hoÆc HATTr a90mmHg th× dïng thuèc. ư Nhãm nguy c¬ thÊp: theo dâi huyÕt ¸p va yÕu tè nguy c¬ kh¸c tõ 6-12 th¸ng. NÕu HATT a150mmHg hoÆc HATTr a 95mmHg th× dïng thuèc.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2