intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đầu tư và cơ chế bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

Chia sẻ: Dao Ngoc Bich Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

514
lượt xem
129
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ chế bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thông qua các qui định pháp luật hiện hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đầu tư và cơ chế bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

  1. Baøi 7: QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC TRONG LÓNH VÖÏC QUAÛN LYÙ QUYÕ ÑAÀU TÖ VAØ CÔ CHEÁ BAÛO VEÄ QUYEÀN LÔÏI NHAØ ÑAÀU TÖ LTS – Coù leõ moät trong nhöõng vaán ñeà khieán baïn quan taâm nhaát khi ñaàu tö vaøo caùc quyõ ñaàu tö laø quyeàn lôïi cuûa baïn ñöôïc baûo veä ra sao. Chuùng ta haõy cuøng tìm hieåu quaûn lyù Nhaø nöôùc veà lónh vöïc naøy vaø ñieåm qua cô cheá baûo veä quyeàn lôïi nhaø ñaàu tö thoâng qua caùc quy ñònh phaùp luaät hieän haønh. Quaûn lyù Nhaø nöôùc trong lónh vöïc quaûn lyù quyõ ñaàu tö UÛy Ban Chöùng khoaùn Nhaø Nöôùc (UBCKNN) laø Cô quan Quaûn lyù Nhaø nöôùc veà hoaït ñoäng chöùng khoaùn vaø TTCK noùi chung, cuõng nhö hoaït ñoäng quaûn lyù quyõ noùi rieâng. Ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1996, ban ñaàu UBCKNN tröïc thuoäc Chính phuû. Naêm 2004, UBCKNN ñöôïc saùp nhaäp vaøo Boä Taøi chính. Vaøo thôøi ñieåm naøy, maëc duø Luaät Chöùng Khoaùn chöa coù hieäu löïc, hoaït ñoäng quyõ ñaàu tö vaø coâng ty quaûn lyù quyõ ñaàu tö ñöôïc UBCKNN quaûn lyù raát chaët cheõ bôûi hai vaên baûn chính: - Nghò ñònh 144/2003/NÑ-CP ngaøy 28/11/2003 cuûa Chính phuû veà chöùng khoaùn vaø TTCK, quy ñònh vieäc phaùt haønh chöùng khoaùn ra coâng chuùng, nieâm yeát, kinh doanh, giao dòch chöùng khoaùn vaø caùc hoaït ñoäng, dòch vuï veà chöùng khoaùn vaø TTCK taïi Vieät Nam; - Quy cheá toå chöùc hoaït ñoäng cuûa quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn vaø coâng ty quaûn lyù quyõ, ban haønh theo Quyeát ñònh 73/2004/QÑ-BTC ngaøy 3/9/2004 cuûa Boä Taøi chính. Quy cheá naøy quy ñònh vieäc toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty quaûn lyù quyõ, ngaân haøng giaùm saùt, vieäc huy ñoäng voán, laäp vaø hoaït ñoäng cuûa quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn vaø hoaït ñoäng cuûa caùc toå chöùc cung caáp dòch vuï cho quyõ ñaàu tö chöùng khoaùn. Cô cheá baûo veä quyeàn lôïi nhaø ñaàu tö Coù theå thaáy raèng moïi hoaït ñoäng lieân quan ñeán quaûn lyù, giao dòch chöùng khoaùn cuõng nhö hoaït ñoäng cuûa caùc quyõ ñaàu tö ñeàu ñöôïc Nhaø nöôùc quaûn lyù raát chaët cheõ, nhaèm ñaûm baûo söï phaùt trieån oån ñònh cuûa neàn kinh teá vaø baûo veä toái ña quyeàn lôïi cuûa caùc nhaø ñaàu tö. Quyeàn ñöôïc coù nhöõng nhaø quaûn lyù quyõ coù naêng löïc UBCKNN chæ caáp pheùp hoaït ñoäng quaûn lyù quyõ cho caùc toå chöùc ñaùp öùng ñuû caùc ñieàu kieän veà voán, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät, vaø ñaëc bieät laø veà naêng löïc chuyeân moân cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân nghieäp vuï vaø ban laõnh ñaïo coâng ty. Quy cheá 73 daønh toaøn boä Chöông IV vôùi 20 ñieàu quy ñònh raát cuï theå veà coâng ty
  2. quaûn lyù quyõ, töø thaønh laäp ñeán caùc yeâu caàu buoäc phaûi ñaûm baûo veà toå chöùc vaø hoaït ñoäng. Quyeàn ñöôïc cung caáp thoâng tin coâng khai, minh baïch Tröôùc khi phaùt haønh chöùng chæ quyõ ra coâng chuùng, Coâng ty quaûn lyù quyõ phaûi soaïn thaûo vaø trình UBCKNN pheâ duyeät Baûn Caùo Baïch vaø Döï thaûo Ñieàu leä Quyõ . Ñaây laø nhöõng vaên baûn thoâng baùo veà tình hình taøi chính, hoaït ñoäng kinh doanh cuûa quyõ vaø phöông aùn ñaàu tö soá tieàn thu ñöôïc töø vieäc phaùt haønh. Trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa quyõ, ñònh kyø, Coâng ty quaûn lyù quyõ phaûi baùo Formatted: Dutch (Netherlands) caùo coâng khai cho caùc nhaø ñaàu tö veà hoaït ñoäng ñaàu tö, danh muïc ñaàu tö, tình hình taøi saûn quyõ, baùo caùo thay ñoåi giaù trò taøi saûn roøng cuûa quyõ…Qua ñoù, caùc nhaø ñaàu tö coù theå naém roõ tình hình hoaït ñoäng cuûa quyõ cuõng nhö hieäu quaû caùc khoaûn ñaàu tö cuûa mình. Quyeàn giaùm saùt hoaït ñoäng cuûa Quyõ, Coâng ty quaûn lyù quyõ vaø Ngaân haøng giaùm saùt Nhaø ñaàu tö ñöôïc quyeàn tham gia caùc ñaïi hoäi nhaø ñaàu tö. Ñaïi hoäi nhaø ñaàu tö, ñöôïc toå chöùc ñònh kyø haøng naêm hoaëc baát thöôøng, ñeå baøn baïc vaø thoâng qua nhöõng quyeát ñònh quan troïng nhö Ñieàu leä quyõ, chính saùch ñaàu tö, phaân phoái lôïi nhuaän, löïa choïn Coâng ty quaûn lyù quyõ, löïa choïn Ngaân haøng giaùm saùt vaø coâng ty kieåm toaùn, v.v. Ñaïi hoäi baàu ra Ban ñaïi dieän quyõ ñeå giaùm saùt thöôøng xuyeân hoaït ñoäng cuûa quyõ, coâng ty quaûn lyù quyõ, ngaân haøng giaùm saùt vaø caùc beân coù lieân quan. Quyeàn ñöôïc chia coå töùc Nhaø ñaàu tö ñöôïc höôûng lôïi töø hoaït ñoäng ñaàu tö cuûa quyõ töông ñöông vôùi tyû leä goùp voán cuûa mình. Nhöõng quy ñònh khaùc nhaèm baûo veä quyeàn lôi nhaø ñaàu tö • Taùch bieät giöõa Coâng ty quaûn lyù quyõ vaø Ngaân haøng giaùm saùt Coâng ty quaûn lyù quyõ ra caùc quyeát ñònh ñaàu tö theo caùc tieâu chí quy ñònh trong Ñieàu leä quyõ. Tuy nhieân, moïi taøi saûn cuûa quyõ ñöôïc löu giöõ, baûo quaûn taïi Ngaân haøng giaùm saùt, moät ngaân haøng ñoäc laäp vôùi Coâng ty quaûn lyù quyõ. • Nhöõng quy ñònh ñaûm baûo tính ña daïng vaø haïn cheá ruûi ro cuûa quyõ Ñeå ñaûm baûo möùc ñoä ña daïng hoùa nhaèm giaûm ruûi ro, caùc quy ñònh phaùp luaät hieän haønh yeâu caàu quyõ coâng chuùng phaûi tuaân theo moät loaït caùc haïn cheá trong ñaàu tö. Ngoaøi ra, töøng quyõ coù theå coù nhöõng quy ñònh boå sung chaët cheõ hôn. • Kieåm soaùt giao dòch vôùi ngöôøi coù lieân quan
  3. Toång giaùm ñoác, phoù toång giaùm ñoác, thaønh vieân hoäi ñoàng quaûn trò cuûa Coâng ty quaûn lyù quyõ, Ngöôøi ñieàu haønh quyõ hoaëc ngöôøi coù lieân quan khoâng ñöôïc pheùp mua taøi saûn cuûa quyõ coâng chuùng cho coâng ty hoaëc cho chính mình hoaëc baùn taøi saûn cuûa mình cho quyõ coâng chuùng. Ngoaøi ra, caùc coâng ty quaûn lyù quyõ coøn coù cô cheá giaùm saùt noäi boä raát chaët cheõ nhaèm ñaûm baûo moïi hoaït ñoäng cuûa coâng ty quaûn lyù quyõ, cuûa quyõ tuaân thuû chaët cheõ moò quy ñònh cuûa phaùp luaät vaø ñuùng vôùi Ñieàu leä quyõ. Kyø tôùi: Prudential - kinh nghieäm vaø kyõ naêng quaûn lyù quyõ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2