intTypePromotion=3

Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 6

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:10

0
765
lượt xem
415
download

Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản lý nhà nước về kinh tế. Đỗ Thị Hải Hà. Chương VI. BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản lý nhà nước về kinh tế -Chương 6

  1. Chương VI BỘ MÁY QLNN VỀ KINH TẾ TS. Đỗ Thị Hải Hà Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế, 2008, Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Nxb ĐH Kinh tế quốc dân
  2. I  h¸  Ö m   h×nh høc æ   .K ini vµ  t t chøc  m ¸ Q LN N     T bé  y  vÒ K 1.B é  ¸ N hµ  ­í vµ  quan  hµ  ­í   m y  n c  c¬  N n c ­ Bé  ¸ N hµ  ­í l hÖ  hèng  c  quan  hµ  ­í t m y  n c µ  t c¸ c¬  N n c õ  TW   Õ n  Þa  ­¬ng,® ­î t   ® ® ph   c æ chøc heo  t nh÷ng nguyªn  t c hèng  ¾ t nhÊt ¹ t ,to hµnh  étchØ nh hÓ   ång  ® Ó   m   t ® bé  t hi c¸ chøc  ng,nhi m   cña  hµ  ­í hùc  Ö n  c  n¨   Ö vô  N n c. quan  hµ  ­í l m étbé  ­ C ¬  N n c µ    phËn  cña  m ¸ N hµ  ­í   bé  y  n c, m ang Ýnh  éc Ëp ­ t ® l t¬ng  èi  chøc  ng,nhi m   ® ,cã  n¨   Ö vô  nhÊt® Þnh  ® ­î t   vµ  c hµnh Ëp heo  l t quy  Þnh  ® cña  p  ph¸ l . uËt 2
  3. I  h¸  Ö m   h×nh høc æ   .K ini vµ  t t chøc  m ¸ Q LN N     T bé  y  vÒ K 1. é  ¸ N hµ  ­í vµ  quan  hµ  ­í B m y  n c  c¬  N n c - Đặc điểm của bộ máy và cơ quan nhà nước - Tổ chức và hoạt động theo uỷ quyền nhà nước - Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật - Thực hiện quyền lực nhà nước - Thực hiện quyền lực nhà nước - Thực hiện thẩm quyền được nhà nước giao - Kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp 3
  4. t t chøc  m ¸ N hµ  ­í 2.H ×nh høc æ     bé  y  n c  C éng  hoµ      x∙héichñ  nghÜ a  Ö tN am   Vi   2.   sù  ® quyÒ n ùc  hµ  ­í 1.Theo  ph© n  Þnh  l N n c ­C ¬    quan Ëp  p:Q uèc  l ph¸   héi ­C ¬    quan  hµnh  p:C hÝnh  ph¸   phñ  chÝnh  vµ  quyÒ n  Þa  ­¬ng  c  ® ph c¸ cÊp.   quan ­ ph¸   ­C ¬  t  p:Toµ n  ¸ nh© n  n,Vi n  d©   Ö ki m   tnh© n  n Ó so¸  d© 4
  5. 2.   2.Theo  cÊp  bËc  hµnh  chÝnh ∙ t lnh hæ 5
  6. 2.   3.Theo  ph© n  Þnh  sù  ® chøc  ng n¨ qu¶n ý  ­î chuyª m «n    C ¸ ho¹   éng  c  t® l ® c  n  ho¸ ­ c¬  >  quan  qu¶n ý  l ngµnh/l nh   Ü vùc. C Êp  P:C ¸ Bé C   c  C Êp Ø nh t t (hµnh  phè)  ¸ Së,Ban :C c    C Êp  quËn H uyÖ n)  ¸ Phßng ( :C c  3.B é  ¸ Q LN N     T   m y  vÒ K Lµ  phËn  bé  cÊu hµnh  m ¸ N N ,t t bé  y   hùc  Ö n  hi c¸ chøc  ng  LN N     t TW   Õ n  Þa  c  n¨ Q vÒ KT õ  ® ® ph­¬ng 6
  7. I.X© y  I  dùng  cÊu  m ¸ Q LN N   c¬  bé  y  vÒ   T K 1. ¸ nguyª t c æ   C c  n ¾ t chøc 1.   ¸ nguyª t c  1.C c  n ¾ chung  cña æ   t chøc  bé  m ¸ qu¶n ý y  l ­ C huyª m «n   heo  n  ho¸t chøc  ng n¨ ­ X¸ ® Þnh  m     c  ph¹ viqu¶n ý  ph© n  l vµ  cÊp  qu¶n  l ý ­ C © n  èi ® ­ H i u ùc  hi u  Ö l vµ  Ö qu¶ ­ Phèihî   p 7
  8. I.X© y  I  dùng  cÊu  m ¸ Q LN N   c¬  bé  y  vÒ   T K 1. ¸ nguyª t c æ   C c  n ¾ t chøc 1.   guyª t c  2.N n ¾ chÝnh r –    t Þ  x∙héi l nhµ  ­í t • Q uyÒ n ùc  n c huéc    vÒ nh© n  n d© l nhµ  ­í t • Q uyÒ n ùc  n c hèng  nhÊt • TËp r tung  n  d© chñ • N hµ  ­í ph¸ quyÒ n n c  p  8
  9. 2.Q u¸t ×nh  y     r x© dùng  cÊu c¬  3.   ¨ cø 1.C n  ­M ôc iu    tª cña æ   t chøc ­C høc  ng,nhi m   cña æ     n¨   Ö vô  t chøc ­M èiquan        hÖ cña æ   t chøc  ã  c¸ c¬  ® vµ  c  quan,   bé phËn,ph© n    c r   hÖ kh¸ tong  m ¸ qu¶n ý  N bé  y  l N ­TÝnh    ® Ó c¸ ®  ­ ng  chÊt  Æ c  i m   c  èitî qu¶n ý ,® l ­Tr   ×nh  é,n¨ l ® éingò  n  c«ng  ®   ng ùc    c¸ bé  chøc. ­H Ö  hèng  p uËtvÒ  æ     t ph¸ l   t chøc  ho¹   éng  vµ  t® cña  m ¸ N N   bé  y  9 ­N h÷ng hµnh ùu    t t cña  khoa  häc
  10. 3.   u¸t×nh  y  2.Q  r x© dùng  cÊu  m ¸ c¬  bé  y  r x© dùng  m ¸ qu¶n ý  ­î tÕ n  Q u¸t×nh  y  bé  y  l ® c i hµnh heo  t nh÷ng  ai® o¹ chñ  u  gi   n  yÕ sau: 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản