Quản trị chất lượng toàn diện- TQM

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

0
50
lượt xem
16
download

Quản trị chất lượng toàn diện- TQM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị chất lượng toàn diện- TQM

 1. TQM TOTAL QUALITY MANAGERMENT Trần Xuân Kiên Khoa Quản trị kinh doanh – TUEBA Email: dhktqtkd@gmail.com - trankien@tueba.edu.vn 1
 2. NỘI DUNG 1- Lịch sử hình thành TQM 2- Khái niệm, đặc trưng và nguyên tắc của TQM 3- Các hoạt động và công cụ đặc trưng của TQM 4- Nguyên nhân gây nên sự thất bại trong quản lý chất lượng 2
 3. §©y lµ c©u chuyÖn vÒ 4 ng-êi cã tªn lµ mäi ng-êi, ng-êi nµo ®ã, BÊt cø ng-êi nµo vµ kh«ng ng-êi nµo. Mét ngµy kia cã mét viÖc rÊt quan träng vµ ng-êi ta ®Ò nghÞ mäi ng-êi ®¶m nhiÖm. mäi ng-êi nghÜ r»ng ng-êi nµo ®ã sÏ lµm viÖc nµy. BÊt cø ng-êi nµo còng cã thÓ lµm ®-îc nh-ng kh«ng ng-êi nµo lµm. ng-êi nµo ®ã rÊt bùc m×nh vÒ chuyÖn nµy bëi v× ®©y lµ viÖc cña mäi ng-êi. Mäi ng-êi l¹i nghÜ r»ng bÊt cø ng-êi nµo còng lµm ®-îc nh-ng kh«ng ng-êi nµo hiÓu r»ng mäi ng-êi sÏ kh«ng lµm. KÕt côc lµ mäi ng-êi khiÓn tr¸ch ng-êi nµo ®ã khi kh«ng ng-êi nµo lµm ®iÒu mµ bÊt cø ng-êi nµo còng lµm ®-îc. 3
 4. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 1. Giới thiệu về kiểm soát chất lượng  Năm 1946, Quân đội Mỹ đã áp dụng Kiểm soát chất lƣợng vào ngành bƣu chính viễn thông Nhật Bản  Năm 1949 Hiệp hội tiêu chuẩn Nhật bản (JSA) Hội khoa học & kỹ thuật Nhật bản (JUSE) tổ chức các khoá hội thảo chuyên đề về kiểm soát chất lƣợng. Ban hành luật pháp về tiêu chuẩn ngành đã đƣợc thiết lập và hệ thống thực hiện tiêu chuẩn quốc tế Nhật bản (JIS)  Năm 1950, Tiến sĩ Deming đã tới Nhật bản và hƣớng dẫn các phƣơng pháp lấy mẫu, các sơ đồ kiểm soát 4
 5. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 2. Bắt đầu Quản lý chất lượng theo phong cách Nhật bản  1954, TiÕn sÜ Juran ®Õn th¨m NhËt b¶n  Nhãm kiÓm so¸t chÊt l-îng (QCC) b¾t ®Çu ho¹t ®éng  7 c«ng cô QC ®-îc giíi thiÖu  Qu¶n lý chÝnh s¸ch (qu¶n lý b»ng chÝnh s¸ch)  Qu¶n lý theo chøc n¨ng chÐo 5
 6. LÞCH Sö H×NH THµNH 3. ThiÕt lËp qu¶n lý chÊt l-îng toµn diÖn TQM  Năm 1970 sự mất giá của đồng đô la, sự khủng hoảng dầu...làm thay đổi mạnh mẽ nền kinh tế  Quản lý chất lƣợng toàn diện chính thức đƣợc thiết lập trong giai đoạn này 4. Giai đoạn truyền bá và toàn cầu hóa TQM  Cuối năm 1970, TQM lan rộng tới ngành công cộng, ngành dịch vụ, kinh doanh khách sạn, kinh doanh ngân hàng, v.v...  Năm 1980, 7 công cụ mới đã đƣợc đƣa ra trong lĩnh vực kỹ thuật. Sự quốc tế hoá cũng đã đƣa lĩnh vực kỹ thuật này với phạm vi rộng lớn trong năm 1980. 6
 7. KHÁI NIỆM 1 – Khái niệm “Quản lý chất lƣợng là một phƣơng pháp quản lý đem lại lợi ích cho mọi ngƣời, trong mọi bƣớc, mọi cấp bậc, tất cả các công việc của tổ chức” – ISO 8402 “TQM là một phƣơng pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên dự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội” – TCVN 5814:1994 7
 8. KHÁI NIỆM 1 – Khái niệm TQM = QM + x QM = QA + QC + QP + QI 8
 9. KHÁI NIỆM 1 – Khái niệm Qu¶n lý chÊt l-îng (QM)  C¸c ho¹t ®éng x¸c ®Þnh vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÊt l-îng ChÝnh s¸ch chÊt l-îng (QP)  §Þnh h-íng chÊt l-îng cña tæ chøc ®-îc ban hµnh bëi l·nh ®¹o KiÓm so¸t chÊt l-îng (QC)  C¸c kü thuËt vµ hµnh ®éng ®-îc thùc hiÖn ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu chÊt l-îng §¶m b¶o chÊt l-îng (QA)  C¸c hµnh ®éng ®Ó ®¶m b¶o r»ng thùc thÓ (®èi t-îng) tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®· ®-a ra vÒ chÊt l-îng C¶i tiÕn chÊt l-îng (QI)  C¸c ho¹t ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ cña c¸c qu¸ tr×nh vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c 9
 10. KHÁI NIỆM 2 - Đặc trưng của TQM 1) ChÊt l-îng ®-îc t¹o nªn bëi sù tham gia cña tÊt c¶ mäi ng-êi 2) Chó ý ®Õn mèi quan hÖ víi c¸c lîi Ých x· héi: tÊt c¶ mäi ng-êi ®Òu cã lîi 3) Chó ý ®Õn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o: ChÊt l-îng b¾t ®Çu b»ng ®µo t¹o vµ kÕt thóc còng b»ng ®µo t¹o 4) Dùa trªn chÕ ®é tù qu¶n (self- control) - chÊt l-îng kh«ng ®-îc t¹o nªn bëi sù kiÓm tra mµ bëi sù tù gi¸c 5) Chó ý ®Õn viÖc sö dông c¸c d÷ liÖu qu¶n lý dùa trªn sù kiªn (management by fact) 10
 11. KHÁI NIỆM 2 - Đặc trưng của TQM 6.) Qu¶n lý vµ triÓn khai chÝnh s¸ch: x©y dùng vµ triÓn khai hÖ thèng chÝnh s¸ch trªn toµn c«ng ty 7.) Ho¹t ®éng nhãm chÊt l-îng: thóc ®Èy ý thøc tù qu¶n vµ hîp t¸c cña ng-êi lao ®éng 8.) Chia sÎ kinh nghiÖm vµ ý t-ëng: khuyÕn khÝch c¸c ý t-ëng s¸ng t¹o vµ c¶i tiÕn 9.) Xem xÐt cña l·nh ®¹o vµ ®¸nh gi¸ néi bé: ®¶m b¶o hÖ thèng chÊt l-îng ho¹t ®éng th«ng suèt vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch vµ kÕ ho¹ch chÊt l-îng 10.) Sö dông c¸c ph-¬ng ph¸p thèng kª : thu thËp vµ ph©n tÝch d÷ liÖu vÒ s¶n phÈm vµ qu¸ tr×nh 11
 12. KHÁI NIỆM 3 – Nguyên tắc của TQM  Thỏa mãn yêu cầu khách hàng  Liên tục cải tiến chất lượng (P-D-C-A) Chu tr×nh c¶i LËp kÕ ho¹ch tiÕn P-D-C-A HÀNH ĐỘNG Thùc hiÖn 12 KiÓm tra
 13. KHÁI NIỆM 3 – Nguyên tắc của TQM Chu trình cải tiến (P-D-C-A) P: Plan - Kế hoạch D: Do - Thực hiện C: Check - Kiểm tra A: Action - Hoạt động 13
 14. KHÁI NIỆM 3 – Nguyên tắc của TQM Chu trình cải tiến (P-D-C-A) P: Plan - Kế hoạch Hoạch định chất lƣợng là hoạt động xác định mục tiêu và các phƣơng tiện nguồn lực và biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu chất lƣợng sản phẩm Nội dung:  Xác lập mục tiêu và chính sách  Xác định khách hàng, nhu cầu và đặc điểm Phát triển đặc điểm sản phẩm Chuyển giao kết quả hoạch định 14
 15. KHÁI NIỆM 3 – Nguyên tắc của TQM Chu trình cải tiến (P-D-C-A) D: Do - Thực hiện là quá trình điều khiển các hoạt động tác nghiệp thông qua các hoạt động, những kỹ thuật, phƣơng tiện, phƣơng pháp cụ thể nhằm đảm bảo chất lƣợng sản phẩm theo đúng những yêu cầu kế hoạch đã đặt ra Mục đích: + Đảm bảo mọi ngƣời có trách nhiệm thực hiện các kế hoạch + Nhiệm vụ kế hoạch chất lƣợng cụ thể cần thiết phải thực hiện. + Đào tạo và giáo dục kiến thức và kinh nghiệm thực hiện kế hoạch. + Cung cấp các nguồn lực để kiểm soát chất lƣợng. 15
 16. KHÁI NIỆM 3 – Nguyên tắc của TQM Chu trình cải tiến (P-D-C-A) C: Check - Kiểm tra Kiểm tra chất lƣợng là hoạt động theo dõi, thu thập, phát hiện và đánh giá sản phẩm và dịch vụ đƣợc tiến hành trong mọi khâu xuyên suốt đời sống của sản phẩm. Mục đích: Tập trung vào phát hiện sản phẩm sai hỏng, loại cái xấu ra khỏi cái tốt tức là phát hiện những trục trặc khuyết tật ở mọi khâu, mọi công đoạn, mọi quá trình tìm kiếm nguyên nhân để có những biện pháp ngăn chặn kịp thời 16
 17. KHÁI NIỆM 3 – Nguyên tắc của TQM Chu trình cải tiến (P-D-C-A) A: Action – Hành động là hoạt động đƣa chất lƣợng sản phẩm thích ứng với tình hình mới nhằm giảm dần khoảng cách giữa những mong muốn của khách hàng và thực tế chất lƣợng đạt đƣợc, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ở mức độ cao hơn. 17
 18. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG CỤ ĐẶC TRƯNG CỦA TQM  KAIZEN  QCC  5S  Kü thuËt thèng kª (SPC) 18
 19. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG CỤ ĐẶC TRƯNG CỦA TQM  KAIZEN Là hoạt động cải tiến liên tục được thực hiện một cách có hệ thống và khoa học nhằm nâng cao năng suất hoạt động của doanh nghiệp trong đó có sự tham gia của tất cả mọi thành viên tổ chức 19
 20. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG CỤ ĐẶC TRƯNG CỦA TQM  KAIZEN T¹i sao ph¶i c¶i tiÕn ? 1. C¶i tiÕn nh»m lµm cho c¸c c«ng nghÖ míi thÝch øng víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hiÖn t¹i 2. C¶i tiÕn c«ng nghÖ míi t¹o ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt míi 3. C¶i tiÕn ®Ó ®èi mÆt víi nh÷ng thay ®æi trong ®iÒu kiÖn kinh doanh 4. C¶i tiÕn ®Ó tho¶ m·n kh¸ch hµng vµ lo¹i trõ c¸c l·ng phÝ 5. C¶i tiÕn cã thÓ ®-îc thùc hiÖn ngay lËp tøc vµ ®¹t hiÖu qu¶ lín. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản