intTypePromotion=3

Quy định pháp luật liên quan đến chào bán và niêm yết chứng khoán

Chia sẻ: Dang Van Dam | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
284
lượt xem
75
download

Quy định pháp luật liên quan đến chào bán và niêm yết chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Niêm yết chứng khoán là thủ tục cho phép một chứng khoán nhất định được phép giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK). Cụ thể, đây là quá trình mà SGDCK chấp nhận cho công ty phát hành có chứng khoán được phép niêm yết và giao dịch trên SGDCK tập trung nếu công ty đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện (tiêu chuẩn) về định lượng cũng như định tính mà SGDCK đề ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quy định pháp luật liên quan đến chào bán và niêm yết chứng khoán

 1. Quy định pháp luật liên quan đến Chào bán và niêm yết chứng khoán Hµ Néi, ngµy     th¸ng    n¨m  2007     1
 2. A. CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG I - QUY ĐỊNH CHUNG II - MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN CỤ THỂ B. NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN     2
 3. A. CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN  I ­ QUY ĐỊNH CHUNG     3
 4. Mệnh giá CK, Hình thức chào bán  Mệnh giá CK • Cổ phiếu, CCQ: 10.000VND • Trái phiếu: 100.000 và bội số 100.000VND  Hình thức chào bán CK ra công chúng • Chào bán cổ phiếu, CCQ lần đầu ra công chúng • Chào bán thêm cổ phiếu, CCQ ra công chúng • Chào bán trái phiếu ra công chúng     4
 5. Chào bán cổ phiếu  Điều kiện  • Vốn điều lệ: 10 tỷ VND • Hoạt động KD năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi • Không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán • Phương án PH và phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thông qua  Hồ sơ §¨ng ký chµo b¸n • Giấy đăng ký chào bán • Bản cáo bạch • Điều lệ của tổ chức PH • Quyết định của ĐHĐCĐ thông qua phương án PH và phương án sử dụng vốn • Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có)     5
 6. Chào bán trái phiếu  Điều kiện • Vốn điều lệ: 10 tỷ VND • Hoạt động KD năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi • Không có lỗ luỹ kế • Không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm • Phương án PH, phương án sử dụng vốn và trả nợ được HĐQT/HĐTV/Chủ sở hữu thông qua • Có cam kết của TCPH đối với NĐT  Hồ sơ • Giấy đăng ký chào bán • Bản cáo bạch • Điều lệ của TCPH • Quyết định của HĐQT/HĐTV/Chủ SH thông qua phương án PH, phương án sử dụng và trả nợ vốn • Cam kết thực hiện nghĩa vụ của TCPH đối với NĐT     6 • Cam kết bảo lãnh PH (nếu có)
 7. Chào bán chứng chỉ quỹ  Điều kiện • Tổng giá trị CCQ đăng ký CB tối thiểu 50 tỷ VND • Có phương án PH và phương án đầu tư số vốn thu được  H ồ sơ • Giấy đăng ký chào bán • Bản cáo bạch • Dự thảo Điều lệ QĐTCK • Hợp đồng giám sát giữa NHGS và công ty QLQ • Cam kết bảo lãnh PH (nếu có)     7
 8. Bản cáo bạch cổ phiếu, trái phiếu  Th«ng tin vÒ tæ chøc PH ­ M« h×nh tæ chøc kinh doanh ­ T×nh h×nh tµi chÝnh, kinh doanh, tµi s¶n ­ H§QT/H§TV, Ban Gi¸m ®èc  Th«ng tin ®ît chµo b¸n vµ CK chµo b¸n ­ §iÒu kiÖn chµo b¸n ­ YÕu tè rñi ro - Dự kiến kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của năm gần nhất - Phương án PH ­ Ph­¬ng ¸n sö dông tiÒn thu ®­îc  B¸o c¸o tµi chÝnh 02 n¨m gÇn nhÊt cã kiÓm  to¸n  Th«ng tin kh¸c trong mẫu BCB     8
 9. Bản cáo bạch CCQ  Loại hình, quy mô QĐTCK  Mục tiêu, chiến lược, phương pháp và quy trình đầu tư, hạn chế đầu tư  Các yếu tố rủi ro  Tóm tắt dự thảo Điều lệ QĐTCK  Phương án PH CCQ; các thông tin hướng dẫn tham gia đầu tư vào QĐTCK  Thông tin tóm tắt về CTQLQ, NHGS; quy định về giao dịch với người có liên quan của CTQLQ và NHGS  Thông tin khác trong mẫu BCB     9
 10. Báo cáo tài chính  Nội dung • Bảng cân đối kế toán • báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh • báo cáo lưu chuyển tiền tệ • Thuyết minh báo cáo tài chính  BCTC năm phải được kiểm toán bởi TCKT được chấp thuận     10
 11.  Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan  Sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán  Thông tin trước khi chào bán  Hiệu lực đăng ký chào bán  §ình chỉ, huỷ bỏ chào bán CK ra công chúng  Nghĩa vụ của tổ chức phát hành  Phân phối CK  Đình chỉ chào bán CK ra công chúng  Huỷ bỏ chào bán CK ra công chúng     11
 12. Ii ­ MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP  chÀO BÁN CHỨNG KHOÁN CỤ  THỂ (Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật CK và dự thảo Thông tư hướng dẫn về hồ sơ chào bán CK, Thông tư hướng dẫn hồ sơ Ny CK     12
 13. DN 100% vốn nhà nước chuyển đổi thành Cty CP kết hợp với CB CP ra công chúng Thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển công ty nhà nước thành Cty CP     13
 14. DN có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành Cty CP kết hợp chào bán CP ra công chúng  Điều kiện: • Vốn điều lệ: 10 tỷ VND • Hoạt động KD năm liền trước phải có lãi • Không có lỗ luỹ kế • Phương án PH và phương án sử dụng vốn được chủ DN 100% vốn nước ngoài hoặc HĐQT DN liên doanh thông qua • Có công ty CK tư vấn lập hồ sơ     14
 15.  Hồ sơ • Giấy đăng ký chào bán • Bản cáo bạch • Điều lệ công ty • Tài liệu chứng minh điều kiện • Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp • Cam kết bảo lãnh PH (nếu có) • Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân có liên quan • Tài liệu xác định giá trị DN • Hợp đồng tư vấn hồ sơ với công ty CK • Quyết định của HĐQT DN liên doanh hoặc chủ DN 100% vốn nước ngoài thông qua hồ sơ      15
 16. DN có vốn đầu tư nước ngoài đã chuyển đổi thành công ty CP  Điều kiện • Vốn điều lệ đã góp: tối thiểu 10 tỷ VND • Hoạt động KD năm liền trước phải có lãi • Không có lỗ luỹ kế • Có phương án PH và phương án sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thông qua • Có công ty CK tư vấn lập hồ sơ     16
 17.  Hồ sơ • Giấy đăng ký chào bán • Bản cáo bạch • Điều lệ công ty • Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có) • Văn bản chấp thuận của Ngân hàng NNVN, trường hợp TCPH là tổ chức tín dụng • Văn bản xác nhận của tổ chức, cá nhân có liên quan • Tài liệu về việc xác định giá trị doanh nghiệp; • Hợp đồng tư vấn hồ sơ với công ty chứng khoán • Quyết định của HĐQT thông qua phương án PH và phương án sử dụng vốn • Quyết định của HĐQT thông qua hồ sơ     17
 18. DN thành lập mới thuộc lĩnh vực CSHT  Điều kiện • Là doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng các công trình CSHT thuộc đề án phát triển KT - XH của Bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc TW • Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt • Có cam kết chịu trách nhiệm liên đới của các cổ đông sáng lập đối với phương án PH và phương án sử dụng vốn • Có tổ chức BLPH • Có ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn     18
 19.  H ồ sơ • Giấy đăng ký chào bán • Tài liệu chứng minh doanh nghiệp làm chủ đầu tư xây dựng các công trình CSHT • Dự thảo Điều lệ cty • Bản cáo bạch, trong đó BCTC được thay bằng Dự án đầu tư • Cam kết chịu trách nhiệm liên đới của cổ đông sáng lập về phương án PH và phương án sử dụng vốn • Cam kết bảo lãnh PH   • Văn bản chỉ định Ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn   19
 20. DN thành lập mới thuộc lĩnh vực công nghệ cao  Điều kiện • Là DN hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao được khuyến khích đầu tư • Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt • Có cam kết chịu trách nhiệm liên đới của cổ đông sáng lập đối với phương án PH và phương án sử dụng vốn • Có tổ chức BLPH • Có ngân hàng giám sát việc sử dụng vốn thu được     20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản