intTypePromotion=3

Bài giảng Pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chia sẻ: Bfgh Bfgh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
60
lượt xem
6
download

Bài giảng Pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán nêu các loại hình doanh nghiệp Việt Nam và cơ sở pháp lý của: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức đảng, đoàn thể, hợp tác xã, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật về doanh nghiệp liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán

 1. PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
 2. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2.DOANH NGHIỆP CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ 3.HỢP TÁC XÃ 4.CÔNG TY CỔ PHẦN 5.CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 6.CÔNG TY HỢP DANH 7.DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 8.DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 3. 1. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CƠ SỞ PHÁP LÝ: - LUẬT DNNN NĂM 2003 - MỐI QUAN HỆ VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 ĐỊNH NGHĨA: DNNN LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ DO NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TOÀN BỘ VỐN ĐIỀU LỆ HOẶC CÓ CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI, ĐƯỢC TỔ CHỨC DƯỚI HÌNH THỨC CÔNG TY NHÀ NƯỚC, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
 4.  CÁC LOẠI HÌNH DNNN:  CÔNG TY NHÀ NƯỚC  CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN  CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN  DOANH NGHIỆP CÓ CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI CỦA NHÀ NƯỚC
 5. 1.1. CÔNG TY NHÀ NƯỚC  LÀ DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TOÀN BỘ VỐN ĐIỀU LỆ  THÀNH LẬP, TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DNNN  ĐƯỢC TỔ CHỨC DƯỚI HÌNH THỨC CÔNG TY NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP, TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC.  ĐƯỢC QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU, VAY VỐN CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỚI ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐƯỢC LÀM THAY ĐỔI HÌNH THỨC SỞ HỮU CÔNG TY
 6. 1. 1. CÔNG TY NHÀ NƯỚC  MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ:  CÓ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: GỒM HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC;  KHÔNG CÓ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: GỒM CÓ GIÁM ĐỐC, CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC.
 7. 1.2. CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ NƯỚC  LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN MÀ TOÀN BỘ CỔ ĐÔNG LÀ CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC HOẶC TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯƠC UỶ QUYỀN GÓP VỐN,  ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP,  ĐƯỢC QUYỀN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU VÀ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP,  ĐƯỢC NIÊM YẾU CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
 8. 1.3. CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN  LÀ CÔNG TY TNHH DO NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TOÀN BỘ VỐN ĐIỀU LỆ, ĐƯỢC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP  ĐƯỢC QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU  KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU NHƯNG CÓ THỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
 9. 1.4. CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN  LÀ CÔNG TY TNHH TRONG ĐÓ TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN ĐỀU LÀ CÔNG TY NHÀ NƯỚC HOẶC CÓ THÀNH VIÊN LÀ CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ THÀNH VIÊN KHÁC LÀ TỔ CHỨC ĐƯỢC NHÀ NƯỚC UỶ QUYỀN GÓP VỐN, ĐƯỢC TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP.  ĐÂY LÀ MÔ HÌNH KHÔNG KHẢ THI !!!
 10. 1.5. DOANH NGHIỆP CÓ CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI CỦA NHÀ NƯỚC  LÀ DOANH NGHIỆP MÀ CỔ PHẦN HOẶC VỐN GÓP CỦA NHÀ NƯỚC CHIẾM TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ, NHÀ NƯỚC GIỮ QUYỀN CHI PHỐI ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐÓ  BAO GỒM: CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN MÀ NHÀ NƯỚC CÓ CỔ PHẦN, VỐN GÓP CHI PHỐI  VIỆC PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN VÀ THAM GIA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỰC HIỆN NHƯ CÁC CTCP, CT TNHH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP
 11. 2. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN  CƠ SỞ PHÁP LÝ: LUẬT DOANH NGHIÊP 2005  ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ:  THÀNH VIÊN CÓ THỂ LÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN KHÔNG VƯỢT QUÁ 50  THÀNH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC KHOẢN NỢ VÀ NGHĨA VỤ TÀI SẢN KHÁC CỦA DOANH NGHIỆP TRONG PHẠM VI SỐ VỐN CAM KẾT GÓP VÀO DN  CT CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH  ĐƯỢC QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
 12. 2. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN  QUYỀN CỦA THÀNH VIÊN:  THAM DỰ HỌP VÀ BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  CÓ SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG VỚI PHẦN VG  ĐƯỢC CHIA LỢI NHUẬN TƯƠNG ỨNG VỚI PHẦN VG  ĐƯỢC CHIA GIÁ TRỊ TÀI SẢN CÒN LẠI CỦA CT TƯƠNG ỨNG VỚI PHẦN VG KHI CT GIẢI THỂ HOẶC PHÁ SẢN  ĐỊNH ĐOẠT PHÂN FVỐN GÓP CỦA MÌNH BẰNG CÁCH CHUYỂN NHƯỢNG, ĐỂ THỪA KẾ, TẶNG CHO…  THÀNH VIÊN HOẶC NHÓM THÀNH VIÊN SỞ HỮU TRÊN 25%VỐN ĐIỀU LỆ CÓ QUYỀN YÊU CẦU TRIỆU TẬP HỌP HĐTV
 13. 2. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN  NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN  GÓP ĐỦ, ĐÚNG HẠN SỐ VỐN ĐÃ CAM KẾT  KHÔNG ĐƯỢC RÚT VỐN ĐÃ GÓP RA KHỎI CT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, TRỪ TRƯỜNG HỢP MUA LẠI, CHUYỂN NHƯỢNG, HOẶC CÁC TRƯƯÒNG HỢP KHÁC DO LUẬT ĐỊNH  TUÂN THỦ ĐIỀU LỆ CÔNG TY  CHẤP HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐTV  CHỊU TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN KHI NHÂN DANH CT: THỰC HIỆN HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT; GIAO DỊCH KHÔNG NHẰM THU LỢI CHO CT VÀ GÂY THIỆT HẠI CHO NGƯỜI KHÁC; THANH TOÁN NỢ CHƯA ĐẾN HẠN TRƯỚC NGUY CƠ TÀI CHÍNH CÓ THỂ XẨY RA ĐỐI VỚI CT
 14. 2. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN  CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CÔNG TY  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  GIÁM ĐỐC HOẶC TỔNG GIÁM ĐỐC  CT TNHH CÓ TỪ 11 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN PHẢI THÀNH LẬP BAN KIỂM SOÁT, TRƯỜNG HỢP CÕ ÍT HƠN 11 THÀNH VIÊN THÌ CÓ THỂ THÀNH LẬP HOẶC KHÔNG THÀNH LẬP BAN KIỂM SOÁT PHÙ HỌP VỚI YÊU CẦU QUẢN TRỊ CÔNG TY
 15. 2. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN,  TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN,  CÔNG TY CHỨNG KHOÁN,  CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ,  TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN  ĐỀU CÓ THỂ THÀNH LẬP THEO MÔ HÌNH NÀY
 16. 3. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  CƠ SỞ PHÁP LÝ: LUẬT DOANH NGHIÊP 2005  ĐẶC ĐIỂM PHÁP LÝ:  DO 1 TỔ CHỨC HOẶC 1 CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU  CHỦ SỞ HỮU CT CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC KHOẢN NỢ VÀ NGHĨA VỤ TS KHÁC CỦA CT TRONG PHẠM VI SỐ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CT  CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN KỂ TỪ NGÀY ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH  ĐƯỢC QUYỀN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
 17. 3. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU CT LÀ TỔ CHỨC  QUYẾT ĐỊNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CT  QĐ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN, KHKD CỦA CT  QĐ CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ CỦA CT  QĐ CÁC DỰ ÁN ĐT; BÁN TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ BẰNG HOẶC LỚN HƠN 50% TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA CT  QĐ TĂNG HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ĐIỀU LỆ CT  QĐ VIỆC SỬ DỤNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ  QĐ TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CT
 18. 3. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  QUYỀN CỦA CHỦ SỞ HỮU CT LÀ CÁ NHÂN  QĐ NỘI DUNG, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY  QĐ ĐẦU TƯ, KINH DOANH, QUẢN TRỊ NỘI BỘ CT  CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ VỐN CT  QĐ SỬ DỤNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ  QĐ TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ YÊU CẦU PHÁ SẢN CT  THU HỒI TOÀN BỘ GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA CÔNG TY SAU KHI CÔNG TY HOÀN THÀNH GIẢI THỂ HOẶC PHÁ SẢN
 19. 3. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY  GÓP VỐN ĐẦY ĐỦ VÀ ĐÚNG HẠN NHƯ ĐÃ CAM KẾT  TUÂN THỦ ĐIỀU LỆ CÔNG TY  PHẢI XÁC ĐỊNH VÀ TÁCH BIỆT TÀI SẢN CỦA CHỦ SỞ HỮU CT VÀ TÀI SẢN CỦA CT. CHỦ SH LÀ CÁ NHÂN PHẢI TÁCH BIỆT CHI TIÊU CÁ NHÂN VỚI CHI TIÊU TRÊN CƯƠNG VỊ LÀ CHỦ TỊCH CT VÀ GDD HOẶC TGĐ  TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PL VỀ HỢP ĐỒNG, MUA BÁN, VAY, THUÊ, CHO THUÊ… GIỮA CT VÀ CHỦ SỞ HỮU CT
 20. 3. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ TỔ CHỨC  CHỦ SH CT BỔ NHIỆM 1 HOẶC MỘT SÓ NGƯỜI ĐẠI DIỆN  TRƯỜNG HỢP CÓ HAI ĐẠI DIỆN TRỞ LÊN THÌ CƠ CẤU CT GỒM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, GĐ HOẶC TỔNG GĐ, KIỂM SOÁT VIÊN; CHỦ SH CT CHỈ ĐỊNH CHỦ TỊCH HĐTV  TRƯỜNG HỢP MỘT NGƯỜI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN THÌ NGƯỜI ĐÓ LÀM CHỦ TỊCH CT; CƠ CẤU CT GỒM: CHỦ TỊCH CT, GĐ HOẶC TỔNG GĐ VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản