Quyết định 118-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
706
lượt xem
17
download

Quyết định 118-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 118-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở vào tiền lương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 118-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ   è  118­T T G  N G µ Y   T S 27­11­1992 V Ò  GI¸  H O   H U ª N H µ     µ  ® A  TI Ò N  N H µ  ë  V µ O   Ò N  L ¬ N G C T ëV TI THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; C¨n  Ph¸p  Önh  µ    µy  th¸ng6  cø  l nh ë ng 23    n¨m  1991; Theo    Þ  ña  é  ëng  é   ©y  ùng,Bé  ëng  é   ®Ò ngh c B tr BX d   tr B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng  binh vµ  héivµ  é  ëng  é  µichÝnh,   X∙    B tr BT  QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u    1. Nay  ban  µnh    Èn  h gi¸chu cho  thuªnhµ    Êp  (thuéc së  ÷u    ë c 3   h Nhµ   íc)lµ 1.350  /m2  ö  ông/th¸ng.Møc     Èn  µy  µ c¨n cø      n    ® sd   gi¸chu n l     ®Ó quy ®Þnh    gi¸cho    ña    ¹  µ    thuªc c¸c lo inh ë kh¸c vµ  µ  Ötthù;lµm    ®Ó   a    nh bi     c¨n cø  ® tiÒn nhµ    µo ¬ng.   ëv l §i Ò u      á  Õ     ©n  èinhµ    2. B∙ib ch ®é ph ph   ë theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 150­   CP ngµy  th¸ng 6  10    n¨m  1977  ña  éi ®ång  Ýnh  ñ. Thùc  Ön  Õ     a  c H  Ch ph   hi ch ®é ® tiÒn nhµ    µo  Òn l ng    ë v ti  ¬ theo c¸cmøc     sau  y:  ®© Sè Nhã m  møc  ¬ng  Êp  Ëc, chøc  l (c b   n¨ng) theo   Møc   ô   ph TT Ngh Þ   nh   ®Þ 235­H§BT   µy  th¸ng  n¨m   ng 18  9  cÊp   1985 (®/th¸ng) 1   íi D  ®242   9.000  2 Tõ  242  n   íi ®Õ d   ®272 13.000 3 Tõ  272  n   íi ®Õ d   ®   359 20.000 4 Tõ  359  n   íi ®Õ d   ®    463   33.000 5 Tõ  463  n   íi ®Õ d   ®644 53.000 6 Tõ  644  n   íi ®Õ d   ®   770 73.000  7   õ  T 770  ëlªn tr     93.000 1. C¸c    møc   Òn  µ    a  µo ¬ng  ti nh ë ® v l nªu    îc ¸p  ông  i  íinh÷ng  trªn®   d ®è v   ngêi hëng ¬ng  ang  µm  Öc    l ® l vi hoÆc   nghØ   u, nghØ   Êt  h  m søc    ng, tai lao ®é    n¹n    ng, b Önh  lao ®é   nghÒ  nghiÖp  ëng  îcÊp  µng  h tr  h th¸ng (bao  å m   ÷ng    g nh ngêi ®ang    thuª nhµ    ña  µ   íc còng    ÷ng  êi cha    ë c Nh n   nh nh ng   thuª nhµ    ña    ëc Nhµ   íc). n 2. C¸c  i t ng chÝnh    ®è  î   s¸ch ®ang    µ    ña  µ   íc® îcmiÔn    thuªnh ë c Nh n     gi¶m  nh  sau:
  2. 2 a) C¸n  é  ¹t®éng  b ho   c¸ch m¹ng  íc n¨m    tr   1945; th ng    ¬ binh  ¹ng    Önh  h I,b binh h¹ng    ©n  ©n  ñ  Õu  ã    I,th nh ch y c con  c  Êt lµliÖtsÜ  µ  ©n  ©n  ñ  ®é nh       v th nh ch yÕu  ã  õ 2  ÖtsÜ   ëlªnkh«ng  c t   li   tr     ph¶itr¶tiÒn thuªnhµ. N Õ u     i t ng nµy          c¸c ®è  î   ® îc hëng    kho¶n  Òn  µ    ×  ti nh ë th chØ  ph¶itr¶tiÒn     thuª nhµ    b»ng  kho¶n  Òn  ti nhµ    ∙  îccÊp. ë® ®   b) C¸c  i t ng kh«ng  éc diÖn  îchëng    ®è  î   thu   ®  kho¶n  Òn nhµ    Õu  ang  ti   ën ® thuªnhµ    ña  µ   ícth× ® îcgi¶m  ét  Çn  Òn thuªnhµ  :   ë c Nh n       m ph ti     ë ­Th¬ng    binh h¹ng    µ  Önh    II b v binh h¹ng  , îcgi¶m    II    ® 20.000  /th¸ng; ® ­  ¬ng  Th binh  ¹ng  Ivµ  vµ  Önh   h II  IV  b binh  ¹ng  I ® îc gi¶m  h II ,     13.000  ®/th¸ng; ­ Ng êicã      c«ng  íi íc;th©n  ©n  ñ  Õu  ña  ÖtsÜ, th©n  ©n  v    n nh ch y c li     nh c«ng  nh©n    viªnchøc  µ  ©n  ©n  õ trÇn  ëng  î Êp  µng  v qu nh t  h tr ch th¸ng;c¸n bé  êng      ph hëng  îcÊp  µng  tr  h th¸ng;c¸n  é  êng  ëng    b ph h sinh ho¹tphÝ,  îc gi¶m      ®  9.000  ®/th¸ng. c) C«ng  ©n      nh viªn chøc    Öc  th«ivi theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 176­H§BT   µ  v Quy Õt  nh  è  ®Þ s 111­H§BT  îcgi¶i ®     Õt nh  quy   sau: +  Õ u   ∙    Öc  íc ngµy  N ® th«ivi tr   ban  µnh  Õt  nh  µy  ng  a  ã  h quy ®Þ n nh ch c viÖc  µm  µ  i sèng  ùc sù  ã  l v ®ê   th   kh kh¨n th× ® îcgi¶m      9.000  /th¸ng. ® +  Õ u     Öc  N th«ivi sau  quyÕt  nh   µy  ×  ®Þ n th trong  îcÊp    Öc  îc tr  th«ivi ®   tÝnh  Òn nhµ    µ  ti   ë v ph¶itr¶tiÒn thuªnhµ  .       ë §i Ò u    ©n    µ   íctrùctiÕp chikho¶n  Òn nhµ    c¸c®èi  3. Ng s¸ch Nh n        ti   ë cho    t ng quy  nh    iÓ m   ®iÒu  cïng víi ü ¬ng  µng  î  ®Þ ë® 1  2     qu l h th¸ng. Ng ©n  s¸ch Nhµ   íc cÊp  ï cho  chøc    n  b  tæ  kinh doanh  µ    Çn  Ôn,   nh ë ph mi   gi¶m  i víi   i t ng quy  nh    iÓ m   §iÒu  ®è     ®è  î   c¸c ®Þ ë® 2  2. §èi víic¸c doanh       nghiÖp  µ   íc,kho¶n  Òn  µ    ãi trªn® îc tÝnh  Nh n   ti nh ë n       trong®¬n    Òn l ng  µ  ¹ch to¸nvµo    µnh    gi¸ti  ¬ v h     gi¸th hoÆc   Ý u  ph l th«ng. §i Ò u    é  ©y  ùng  ïng víi é  µichÝnh  ®Þnh    thuªnhµ  4. B X d c    T  B quy  gi¸cho    ë  ña  õng  ¹  µ  µ  Êp  µ, xö  ýnguån  ct lo inh v c nh   l   kinh phÝ   µ  íng  Én    a     vh d c¸c ®Þ ph¬ng  ùc hiÖn. th   Bé  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi chñ  × cïng  é   µi chÝnh  µ  é   v X∙    tr   BT  vB X ©y  ùng  íng  Én  ùc  Ön  a  Òn  µ    µo ¬ng  µ  Öc  Ôn  d h d th hi ® ti nh ë v l v vi mi gi¶m  tiÒn thuªnhµ       ë cho    i t ng nªu  c¸c®è  î   trªn.   §iÒu    5. Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc tõ ngµy  th¸ng 11  ®Þ n c hi l     1    n¨m  1992, c¸c    tØnh,thµnh  è    ph ph¶icã  ¬ng    ô  Ó  ×nh li   é   ©y  ùng,Tµi chÝnh,   ph ¸n c th tr   ªnB X d      Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héitr c khithihµnh. C¸c    v X∙    í         v¨n b¶n quy  nh    ®Þ tr¸i víi   Õt ®Þnh  µy  u     á. quy   n ®Ò b∙i b Quy Õt  nh  µy  ®Þ n kh«ng  dông  i  íic¸c tæ  ¸p  ®è v     chøc hoÆc     ©n  µ c¸ nh l  ngêinícngoµithuªnhµ    ¹ ViÖtNam.       ët  i  
  3. 3 §i Ò u 5. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản