intTypePromotion=1

Quyết định 22/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định 22/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1A trạm Cam Thịnh Km 1517 tỉnh Khánh Hoà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  sè 22/1999/Q§/BT C   ën n g µ y 1 th¸ng  n¨ m  1999 V Ò  viÖc b a n  h µ n h   ø c  thu p h Ý 3  m  s ö   ô n g  ® ê n g  q u èc lé 1 A  tr¹m ca m  thÞn h  K m   d 1517  tØ n h  K h¸n h H o µ B é  tr ëng B é  T µi chÝnh  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993 cña    ChÝnh  phñ vÒ    nhiÖm   vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP nµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc; Sau    ý  khicã  kiÕn cña  Giao  Bé  th«ng  vËn    t¶i(C«ng    3832/GTVT­ v¨n sè  TCKT   ngµy 26/11/1998 vµ    c«ng    282/GTVT­TCKT   v¨n sè  ngµy  26/01/1999), Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  nµy BiÓu  møc    thu phÝ sö  dông  êng  ® quèc    t¹ tr¹m Cam   lé1A      i ThÞnh    Km 1517  HuyÖn  Cam   Ranh,tØnh    Kh¸nh Hoµ. §iÒu     îng    2: §èit thu,viÖc  chøc    tæ  thu,nép  qu¶n    dông  vµ  lýsö  tiÒn  phÝ  dông  êng  sö  ® quèc    t¹  lé1A  i tr¹m Cam  ThÞnh  thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  t¹  iTh«ng   57/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy 27/4/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  chÕ  thu phÝ  ®é    cÇu  êng  ® cña nhµ    nícqu¶n    lý,Th«ng   75/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy  2/6/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    söa ®æi,bæ     sung  ®iÓm     1.d,môc  A, phÇn  vµ  IV  ®iÓm    3.n,môc  ITh«ng   57/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy 27/4/1998  cña  Tµi chÝnh  Th«ng   sè  Bé    vµ  t 05/1999/BTC  ngµy  13/1/1999 cña  Tµi Bé    chÝnh  híng dÉn  söa  ® æi, bæ  sung  ®iÓm  3, Môc  I Th«ng  t sè    57/1998/TT/BTC  ngµy 27/4/1998. §iÒu    3: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    15/3/1999. §iÒu      4: Tæ chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ, ®¬n  ® îc   vÞ    Bé Giao  th«ng vËn    t¶igiao nhiÖm   tæ    vô  chøc    thu phÝ  i   t¹ tr¹m Cam     ThÞnh  vµ  c¸cc¬    quan  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh nµy.  
  2. 2 Bi Ó u  m ø c  thu p h Ý  s ö  d ô n g  ® ê n g  1 A  t¹i   Tr¹ m  C a m  T h Þ n h  T Ø n h  K h¸nh h o µ (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  22/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng3  1    n¨m   1999  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    §¬n  tÝnh:®ång/l /xe vÞ    ît TT §èit      îng thu phÝ Møc thu 1 Xe m¸y    i c¸clo¹ 500®/l ît 2 VÐ   th¸ng¸p dông      cho  m¸y  xe  cña CBCNV   lµm,häc  10.000®/th¸ng ®i    sinh ®i    häc   t¹ ®Þa  i ph¬ng  Æt      ® tr¹m thu phÝ, hµng    ngµy  ph¶iqua    tr¹m 3 Xe lam,m¸y    kÐo, c«ng    n«ng,b«ng    sen  5.000®/l   ît 4 Xe  t«thiÕtkÕ    «      ®Ó chë  ngêic¸clo¹ :     i ­Xe    con    i     chç) c¸clo¹ (lo¹díi   i 7  10.000®/lît ­Xe    chç    tõ7  ngåi®Õn   ghÕ    11  ngåi 15.000®/lît ­Xe    ®Õn   chç    tõ12  30  ngåi 22.000®/lît ­Xe    ®Õn   chç    tõ31  50  ngåi 26.000®/lît ­Xe    chç    tõ51  ngåitrëlªn     30.000®/lît ­Xe    buýtc«ng    céng 15.000®/lît 5 Xe    trëhµng ­Xe  träng t¶i   tÊn   cã      2  díi 14.000®/lît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      2  ®Õn     tÊn tõ díi4  26.000®/lît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      4  ®Õn     tÊn tõ díi10  35.000®/lît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      10  ®Õn     tÊn tõ díi15  50.000®/lît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      15  ®Õn     tÊn tõ díi18  65.000®/lît ­Xe  träng t¶i   tÊn      xe    cã      18  trëlªnvµ  chë  tõ Containertõ 100.000®/l     ît 20      fÝttrëlªn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2