Quyết định số 461-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
1
download

Quyết định số 461-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 461-QĐ về việc ban hành bảy tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 461-QĐ

  1. U BAN KHOA H C NHÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 461-Q Hà N ingày 25 tháng 8 năm 1990 QUY T NNH BAN HÀNH B Y TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C NHÀ NƯ C Căn c i u l v công tác tiêu chu n hoá ban hành theo Ngh nh s 141-H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng; Xét ngh c a T ng c c Tiêu chu n - o lư ng - Ch t lư ng trong công văn s ... ngày... /.../198... QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành các tiêu chuNn Vi t Nam: TCVN 5075-90 (ISO 2817-1974). Thu c lá và s n phNm thu c lá. Phương pháp xác nh hàm lư ng silic dioxit. TCVN 5076-90 (ISO 2881-1977). Thu c lá và s n phNm thu c lá. Phương pháp quang ph xác nh ancaloit; TCVN 5077-90 (ISO 2971-1976). Thu c lá và s n phNm thu c lá. Thu c lá i u và u l c. Phương pháp xác nh ư ng kính danh nghĩa. TCVN 5078-90 (ISO 3402-1978). Thu c lá và s n phNm thu c lá. Môi trư ng b o ôn m u và th ; TCVN 5079-90 (ISO 3550-1975). Thu c lá và s n phNm thu c lá. Thu c lá i u phương pháp xác nh r u; TCVN 5080-90 (ISO 4874-1981). Thu c lá nguyên li u. L y m u. Nguyên t c chung. TCVN 5081-90 (ISO 6488-1981). Thu c lá. Phương pháp xác nh hàm lư ng nư c. i u 2. Các Tiêu chuNn trên ban hành khuy n khích áp d ng. oàn Phương
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản