intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Quyết định tài trợ dài hạn

Chia sẻ: Pt1506 Pt1506 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

296
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính, ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính, các cấp độ đòn bẩy, độ an toàn của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định tài trợ dài hạn

  1. Qu n tr Tài chính R I RO TRONG KINH DOANH R I RO HO T Ð NG QUY T ð NH R I RO TÀI CHÍNH TÀI TR DÀI H N NH HƯ NG C A ÐÒN B Y TÀI CHÍNH CÁC C P Ð ÐÒN B Y Ð AN TOÀN C A DOANH NGHI P CÁC Y U T NH HU NG Ð N R I RO HO T Ð NG R I RO HO T Ð NG • Ð nh nghĩa r i ro ho t ñ ng • Bi n ñ ng c a các n n kinh t trên th gi i • S thu n l i hay khó khăn c a n n kinh t • Các y u t nh hu ng ñ n r i ro trong nư c ho t ñ ng • Các chính sách c a nhà nư c • Ðòn b y ho t ñ ng • Các y u t c nh tranh • S thay ñ i s thích, tâm lý c a ngư i tiêu dùng CÁC Y U T NH HU NG Ð N Ðòn b y ho t ñ ng R I RO HO T Ð NG • Y u t ñ u vào bi n ñ ng • Kh năng ñi u ch nh giá ñ u ra khi giá ñ u vào thay ñ i • Kh năng ki m soát các ho t ñ ng s n xu t kinh doanh • T l ñ nh phí Th.S Tr n Quang Trung 1
  2. Qu n tr Tài chính CÁC ÐI U KI N THU N L I R I RO TÀI CHÍNH CHO VI C S D NG N • Ð nh nghĩa r i ro tài chính • Doanh nghi p l n • Các ñi u ki n thu n l i cho vi c s • Doanh thu n ñ nh d ng n • Công ty có các tài s n có ch c năng ph thông • Công ty có ñòn b y ho t ñ ng th p • Ðòn b y tài chính • T c ñ tăng trư ng nhanh • Kh năng sinh l i l n • Thu su t cao NH HƯ NG C A ÐÒN B Y TÀI CHÍNH NH HƯ NG C A ÐÒN B Y TÀI CHÍNH TRÊN L I SU T V N CH S H U TRÊN L I SU T V N CH S H U Doanh thu 100 100 100 Chi phí 60 60 60 EBIT 40 40 40 Lãi 0 5 9.9 L i t c trư c thu 40 35 30.1 Thu (T% = 40%) 16 14 12.04 L i t c thu n 24 21 18.06 V n ch s h u 100 50 1 N (r% = 10%) 0 50 99 L i nhu n / V n s h u 24% 42% 1806% NH HƯ NG C A ÐÒN B Y TÀI CHÍNH Lãi su t th c t DN ph i ch u = Lãi su t danh nghĩa*(1-T%) TRÊN L I SU T V N CH S H U THU / THU LÃI L IT C LÃI THU N Th.S Tr n Quang Trung 2
  3. Qu n tr Tài chính C u trúc v n m c tiêu • C u trúc v n t i ưu cân ñ i gi a r i ro và t su t l i nhu n sao cho giá c phi u l n nh t • Các y u t quan tr ng ph i xem xét ñ quy t ñ nh c u trúc v n là: a. R i ro kinh doanh b. Tình tr ng thu c. Kh năng tăng v n dư i nh ng ñi u ki n b t l i d. Phong cách qu n lý: B o th hay năng n Ð AN TÒAN C A DOANH NGHI P CÁC C P Ð ÐÒN B Y • M c doanh thu an toàn • C p ñ ñòn b y ho t ñ ng • T l doanh thu an toàn %thayñoåi cuûa EBIT = EBIT F = S + DOL = %thayñoåi cuûa Doanhthu EBIT S − S* • C p ñ ñòn b y ho t ñ ng • C p ñ ñòn b y tài chính • C p ñ ñòn b y tài chính DFL = % thay ñoåi cuûa Lôïi töùc thuaàn = EBIT • C p ñ ñòn b y t ng h p % thay ñoåi cuûa EBIT EBIT − I • C p ñ ñòn b y t ng h p DTL = DOL * DFL Ð AN TÒAN C A DOANH NGHI P H P ð NG THUÊ L i t c trư c thu • T l an toàn = Doanh thu Các lo i h p ñ ng thuê nh hư ng lên báo cáo tài chính • Kh năng thanh toán ng n h n Phân tích thuê-hay-mua • C u trúc v n Các y u t nh hư ng ñ n quy t ñ nh thuê Th.S Tr n Quang Trung 3
  4. Qu n tr Tài chính H P ð NG THUÊ H P ð NG THUÊ Các lo i h p ñ ng thuê Các lo i h p ñ ng thuê • H p ñ ng thuê ho t ñ ng (hay d ch v ) • Bán r i thuê l i Bên cho thuê ph i tài tr tài s n và ch u trách • H p ñ ng thuê ho t ñ ng nhi m b o trì, các chi phí ñư c tính vào ti n thuê • H p ñ ng thuê tài chính Th i h n thuê ng n hơn tu i th c a tài s n khá nhi u. Bên cho thuê s thu h i v n b ng cách cho thuê ti p hay thanh lý tài s n Thư ng có m t ñi u kho n cho phép bên thuê có quy n ngưng h p ñ ng trư c th i h n H P ð NG THUÊ H P ð NG THUÊ nh hư ng lên báo cáo tài chính Các lo i h p ñ ng thuê • H p ñ ng thuê tài chính Trư c khi tăng tài s n Không cung c p d ch v b o trì Công ty Mua và công ty Thuê Bên cho thuê thu h i ñ v n qua ti n thuê h ng năm v i l i su t ñã th a thu n TS lưu ñ ng 50 N 50 Không th ngưng trư c th i h n TS c ñ nh 50 V n CP 50 T ng 100 100 T s n 50% H P ð NG THUÊ H P ð NG THUÊ nh hư ng lên báo cáo tài chính nh hư ng lên báo cáo tài chính Sau khi tăng tài s n V b n ch t thuê tài chính cũng tương t như tài tr b ng n . Các trư ng h p sau ñây ph i ñư c th hi n lên b ng cân ñ i k toán Công ty Mua Công ty Thuê • Theo h p ñ ng, quy n s h u ph i ñư c chuy n TSLð 50 N 150 TSLð 50 N 50 giao t bên cho thuê sang bên thuê TSCð 150 VCP 50 TSCð 50 VCP 50 T ng 200 200 T ng 100 100 • Bên thuê có th mua tài s n hay tái ký h p ñ ng v i m c giá r hơn th giá khi h p ñ ng h t h n T s n 75% T s n 50% Th.S Tr n Quang Trung 4
  5. Qu n tr Tài chính H P ð NG THUÊ H P ð NG THUÊ nh hư ng lên báo cáo tài chính Phân tích thuê-hay-mua V b n ch t thuê tài chính cũng tương t như tài • N u chi phí thuê th p hơn chi phí n thì các tr b ng n . Các trư ng h p sau ñây ph i ñư c th hi n lên b ng cân ñ i k toán quy t ñ nh d toán ngân qu có th ph i xem l i, các d án trư c kia không ch p nh n • Th i h n thuê b ng hay l n hơn 75% tu i th c a ñư c thì nay có th ch p nh n tài s n • Khi công ty quy t ñ nh c n có tài s n, v n ñ • Hi n giá c a ti n thuê b ng hay l n hơn 90% giá k ti p ñ t ra là tài tr tài s n ñó như th nào ban ñ u c a tài s n • Có thêm m t phương án huy ñ ng v n: thuê tài chính PHÂN TÍCH THUÊ-MUA PHÂN TÍCH THUÊ-MUA Năm 0 1 2 3 4 5 Năm 0 1 2 3 4 5 I. Chi phí mua 6. Hi n giá chi phí mua -8023 1. Chi phí thi t b -10000 II. Chi phí thuê 2. Chi phí b o trì -500 -500 -500 -500 -500 7. Ti n thuê -2800 -2800 -2800 -2800 -2800 3. Gi m thu t b o trì 200 200 200 200 200 8. Gi m thu t ti n thuê 1120 1120 1120 1120 1120 4. Gi m thu t kh u hao 800 1280 760 480 440 9. Giá mua l i thi t b -715 5. Ngân lưu ròng -10000 500 980 460 180 140 10. Ngân lưu ròng 0 -1680 -1680 -1680 -1680 -2395 11. Hi n giá chi phí thuê -7611 6. Hi n giá chi phí mua -8023 III. So sánh chi phí Kh u hao 2000 3200 1900 1200 1100 12. L i th c a thuê 412 H P ð NG THUÊ H P ð NG THUÊ CÁC Y U T NH HƯ NG ð N CÁC Y U T NH HƯ NG ð N QUY T ð NH THUÊ QUY T ð NH THUÊ •Kh năng s d ng tín d ng tăng lên •Ư c lư ng giá tr còn l i Bên cho thuê s s h u tài s n cho thuê Tăng tài s n d hơn vay n th ch p tài s n Giá tr tài s n còn l i l n thì nên mua hơn là thuê M t s h p ñ ng thuê tài chính không th Tuy nhiên khi giá tr còn l i l n hi n trên b ng cân ñ i k toán c nh tranh chi phí thuê gi m d s d ng ñòn b y tài chính hơn Th.S Tr n Quang Trung 5
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2