Quyết định về lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
300
lượt xem
19
download

Quyết định về lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q u y Õ t ® Þ n h   c ñ a T h è n g   è c  N g © n  h µ n g  N h µ   íc Vi Ö t N a m   ® n Sè  102/2000/Q§­N H N N 1   g µ y  31 th¸ng 3 n¨ m  2000  n V Ò    su Ê t chi Õ t kh Ê u  c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc  l∙i N h ® è i  íi v  c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g T h è ng ® è c  N g © n  h µ ng N h µ  n íc  ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc sè    cø    h Nh n   01/1997/QH10  µy  th¸ng 12   ng 12    n¨m  1997; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  th¸ng 3  ng 02    n¨m  1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  v nhi v  h v tr¸ch nhiÖm     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  Bc quan ngang  é; B ­ C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 356/1999/Q§­NHNN14   µy  th¸ng 10  ng 6    n¨m   1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc vÒ   Öc  c Th ®è Ng h Nh n   vi ban  µnh  h Quy  Õ   Ò   ch v nghiÖp  ô  ÕtkhÊu, t¸ chiÕt  Êu  ña  ©n   µng  µ   íc®èi víi     v chi    i    kh c Ng h Nh n       tæ c¸c chøc  Ýn  ông; td ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1: Nay  iÒu  ® chØnh møc     Êt chiÕt khÊu  ña  ©n   µng  l∙ su   i   c Ng h Nhµ   íc®èi víi   chøc  Ýn  ông  µ0,4%/th¸ng. n       tæ c¸c td l  §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  th¸ng 4  2: Quy ®Þ n c hi l     k t  5    n¨m 2000  µ  v thay  Õ  th Quy Õt  nh  è  ®Þ s 397/1999/Q§­NHNN1   µy  th¸ng ng 05    11 n¨m 1999  ña  èng  c  ©n   µng  µ   ícvÒ     Êt chiÕtkhÊu  ña  c Th ®è Ng h Nh n   l∙su   i   c Ng ©n  µng  µ   íc®èi víi   chøc  Ýn  ông. h Nh n       tæ  c¸c td §i Ò u    3: Ch¸nh    v¨n phßng  ©n  µng  µ   íc,Thñ  ëng    n  Þ  Ng h Nh n   tr c¸c®¬ v thuéc Ng ©n  µng  µ   ícViÖt Nam,    h Nh n     Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   ­ Ng h Nh n íc tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi  ng      ph   t H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   Gi¸m  c  ®è (Gi¸m  ®èc) c¸ctæ      chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản