intTypePromotion=1

Quyết định về việc tổ chức và sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
98
lượt xem
8
download

Quyết định về việc tổ chức và sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc tổ chức và sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc tổ chức và sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QUYÕT ®ÞNH CñA THñ TíNG CHÝNH PHñ Sè 248/TTg NGµY 23 TH¸NG 4 N¨M 1996 VÒ VIÖC Tæ CHøC Vµ S¾P XÕP L¹I MéT Sè ®¬N VÞ THUéC Bé KHOA HäC, C«NG NGHÖ Vµ M«I TRêNG THñ TíNG CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02 th¸ng 3 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; NghÞ ®Þnh sè 22/CP ngµy 22 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng; Theo ®Ò nghÞ cña Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng, Bé trëng, Trëng ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, QUYÕT ®ÞNH: §iÒu 1. §iÒu chØnh tæ chøc mét sè ®¬n vÞ qu¶n lý Nhµ n íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng nh sau: 1. Tæ chøc l¹i Vô Nghiªn cøu - TriÓn khai vµ Vô Ph¸t triÓn c«ng nghÖ thµnh 3 ®¬n vÞ: - Vô Qu¶n lý khoa häc, - Vô Qu¶n lý c«ng nghÖ, - V¨n phßng thÈm ®Þnh vÒ c«ng nghÖ vµ m«i trêng c¸c dù ¸n ®Çu t. 2. §æi tªn Vô KÕ ho¹ch tµi chÝnh thµnh Vô KÕ ho¹ch. 3. Thµnh lËp: - ViÖn Nghiªn cøu chiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch khoa häc vµ c«ng nghÖ trªn c¬ së ViÖn Nghiªn cøu dù b¸o chiÕn lîc khoa häc vµ c«ng nghÖ vµ ViÖn Nghiªn cøu qu¶n lý khoa häc vµ c«ng nghÖ. - Vô Tµi chÝnh kÕ to¸n, - Trêng Båi dìng nghiÖp vô qu¶n lý khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng trªn c¬ së tæ chøc l¹i c¸c c¬ së ®µo t¹o båi dìng nghiÖp vô vÒ qu¶n lý khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i trêng hiÖn cã thuéc Bé. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ cña c¸c ®¬n vÞ nãi t¹i ®iÒu 1 nµy do Bé tr - ëng Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i trêng quy ®Þnh. §iÒu 2. Bé trëng Bé Khoa häc, C«ng nghÖ vµ M«i tr êng, c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2